Całkiem poradnikowo

Pierwsza wizyta u specjalisty — pulmonolog

Dwa sezo­ny w roku mamy pro­blem. Jest to póź­na wio­sna i wcze­sna jesień. Za cie­pło na zimo­we kurt­ki, za zim­no na wiosenno/jesienne płasz­czy­ki czy blu­zy pola­ro­we. Niby nic, cza­sem słoń­ce, cza­sem deszcz, a już lecą pierw­sze gile. Nie te pucha­te, z czer­wo­ny­mi brzusz­ka­mi, tyl­ko te dłu­gie, zie­lo­ne lub żół­te. Gile z nosa. Zaraz po nich poja­wia­ją się bez­sen­ne noce i kaszel. Tyl­ko jaki to kaszel: mokry, suchy, szcze­ka­ją­cy? Dla mnie wszyst­kie brzmią tak samo. A może to kaszel aler­gicz­ny?

Pierw­szy­mi kro­ka­mi każ­de­go rodzi­ca w przy­pad­ku jesien­ne­go czy wio­sen­ne­go prze­zię­bie­nia bywa pedia­tra. Jeśli dziec­ko nie­po­ko­ją­co czę­sto cho­ru­je na scho­rze­nia ukła­du odde­cho­we­go, prze­bie­ga­ją one gwał­tow­nie (np. czę­ste zapa­le­nia oskrze­li) lub prze­wle­kle dziec­ko może otrzy­mać skie­ro­wa­nie do pul­mo­no­lo­ga. Jego zada­niem jest pozna­nie odpo­wie­dzi na pyta­nie: dla­cze­go dziec­ko kasz­le mimo sto­so­wa­nia leków, co zosta­ło prze­oczo­ne, czy przy­czy­ną kasz­lu nie jest aler­gia (tu przy­dat­na jest tak­że wizy­ta u aler­go­lo­ga, któ­ra jest uzu­peł­nie­niem pora­dy pul­mo­no­lo­gicz­nej).

Czego spodziewać się podczas wizyty?

Wizy­ta u pul­mo­no­lo­ga, tak jak u każ­de­go inne­go spe­cja­li­sty, roz­po­czy­na się od krót­kie­go wywia­du. Lekarz powi­nien wie­dzieć z jaki­mi dole­gli­wo­ścia­mi męczy się dziec­ko, od jakie­go cza­su, czy w rodzi­nie wystę­po­wa­ły pro­ble­my z płu­ca­mi lub oskrze­la­mi, a tak­że aler­gią, gdyż czę­sto są to powią­za­ne przy­pa­dło­ści. Waż­ne jest, by rodzi­ce poda­li jak naj­wię­cej infor­ma­cji. Nie powin­ni oni krę­po­wać się w zada­wa­niu pytań. Lekarz obsłu­cha oskrze­la i płu­ca ste­to­sko­pem, by wyklu­czyć na przy­kład na zapa­le­nie oskrze­li lub zapa­le­nie płuc. Gdy dole­gli­wo­ści opi­sa­ne przez pacjen­ta wyda­ją się być poważ­ne pul­mo­no­log zle­ca spe­cja­li­stycz­ne bada­nia np. spi­ro­me­trię czy prze­świe­tle­nie płuc (wyko­na­nie zdję­cia RTG).

Spi­ro­me­tria to bada­nie, któ­re mie­rzy obję­to­ści i pojem­no­ści płuc oraz prze­pły­wy powie­trza znaj­du­ją­ce­go się w płu­cach i oskrze­lach. Przed przy­stą­pie­niem do bada­nia, pacjent powi­nien wyko­nać kil­ka głę­bo­kich wde­chów. Pod­czas ostat­nie­go głę­bo­kie­go wde­chu przy­kła­da usta do ust­nik spi­ro­me­tru i jak naj­szyb­ciej wdmu­chu­je do apa­ra­tu cały zapas powie­trza, jaki zgro­ma­dzi w płu­cach. Jest czę­sto sto­so­wa­na w dia­gno­sty­ce ast­my.

astma

Problem: astma

Odręb­nym pro­ble­mem jest ast­ma. To nie jest zwy­czaj­ny kaszel aler­gicz­ny, któ­ry powsta­je pod­czas zetknię­cia aler­gi­ka z draż­nią­cym go czyn­ni­kiem. Ast­ma jest prze­wle­kłą cho­ro­bą zapal­ną ukła­du odde­cho­we­go. Cha­rak­te­ry­stycz­ne są dla niej przede wszyst­kim świsz­czą­cy oddech, dusz­ność, uczu­cia ści­ska­nia w klat­ce pier­sio­wej i kaszel, wystę­pu­ją­cy szcze­gól­nie w nocy lub nad ranem. Jesien­ne zaostrze­nie ast­my spo­wo­do­wa­ne jest naj­czę­ściej przez infek­cje wiru­so­we, głów­nie rino­wi­ru­sa­mi. Wraz z aler­gią odpo­wia­da­ją one za ok. 80 proc. zaostrzeń ast­my. Poza tym, w przy­pad­ku dzie­ci, powrót do szko­ły czy przed­szko­la to tak­że spo­tka­nie z nowy­mi aler­ge­na­mi oraz stres.

Przede wszyst­kim w przy­pad­ku stwier­dze­nia ast­my u dziec­ka nale­ży regu­lar­nie przyj­mo­wać prze­pi­sa­ne leki, gdyż jest to pod­sta­wą sku­tecz­ne­go lecze­nia ast­my. Kura­cję moż­na prze­rwać tyl­ko i wyłącz­nie za pozwo­le­niem leka­rza pro­wa­dzą­ce­go, nigdy na wła­sną rękę, nawet jeśli zauwa­ży­my względ­ną popra­wę.

Wpis zawie­ra link pro­mo­cyj­ny

Fot. 1 SOCIA­Lis­BET­TER, Fot. 2 Jakob Mon­tra­sio, CC BY 2.0