Pierwsza wizyta u specjalisty — pulmonolog

Pierwsza wizyta u specjalisty — pulmonolog Image

Pierwsza wizyta u specjalisty — pulmonolog

Dwa sezony w roku mamy prob­lem. Jest to póź­na wios­na i wczes­na jesień. Za ciepło na zimowe kurt­ki, za zim­no na wiosenno/jesienne płaszczy­ki czy bluzy polarowe. Niby nic, cza­sem słońce, cza­sem deszcz, a już lecą pier­wsze gile. Nie te puchate, z czer­wony­mi brzuszka­mi, tylko te długie, zielone lub żółte. Gile z nosa. Zaraz po nich pojaw­ia­ją się bezsenne noce i kaszel. Tylko jaki to kaszel: mokry, suchy, szczeka­ją­cy? Dla mnie wszys­tkie brzmią tak samo. A może to kaszel aler­giczny?

Pier­wszy­mi kroka­mi każdego rodz­i­ca w przy­pad­ku jesi­en­nego czy wiosen­nego przez­ię­bi­enia bywa pedi­atra. Jeśli dziecko niepoko­ją­co częs­to cho­ru­je na schorzenia układu odd­e­chowego, prze­b­ie­ga­ją one gwał­town­ie (np. częste zapale­nia oskrzeli) lub przewlek­le dziecko może otrzy­mać skierowanie do pul­monolo­ga. Jego zadaniem jest poz­nanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego dziecko kas­zle mimo stosowa­nia leków, co zostało przeoc­zone, czy przy­czyną kas­zlu nie jest aler­gia (tu przy­dat­na jest także wiz­y­ta u aler­golo­ga, która jest uzu­pełnie­niem porady pul­mono­log­icznej).

Czego spodziewać się pod­czas wiz­y­ty?

Wiz­y­ta u pul­monolo­ga, tak jak u każdego innego spec­jal­isty, rozpoczy­na się od krótkiego wywiadu. Lekarz powinien wiedzieć z jaki­mi dolegli­woś­ci­a­mi męczy się dziecko, od jakiego cza­su, czy w rodzinie wys­tępowały prob­le­my z płu­ca­mi lub oskrze­la­mi, a także alergią, gdyż częs­to są to pow­iązane przy­padłoś­ci. Ważne jest, by rodz­ice podali jak najwięcej infor­ma­cji. Nie powin­ni oni krępować się w zadawa­niu pytań. Lekarz obsłucha oskrzela i płu­ca ste­toskopem, by wyk­luczyć na przykład na zapale­nie oskrzeli lub zapale­nie płuc. Gdy dolegli­woś­ci opisane przez pac­jen­ta wyda­ją się być poważne pul­monolog zle­ca spec­jal­isty­czne bada­nia np. spirometrię czy prześwi­etle­nie płuc (wyko­nanie zdję­cia RTG).

Spirome­tria to badanie, które mierzy obję­toś­ci i pojem­noś­ci płuc oraz przepły­wy powi­etrza zna­j­du­jącego się w płu­cach i oskrzelach. Przed przys­tąpi­e­niem do bada­nia, pac­jent powinien wykon­ać kil­ka głębo­kich wdechów. Pod­czas ostat­niego głębok­iego wdechu przykła­da usta do ust­nik spirometru i jak najszy­b­ciej wdmuchu­je do aparatu cały zapas powi­etrza, jaki zgro­madzi w płu­cach. Jest częs­to stosowana w diag­nos­tyce ast­my.

Prob­lem: ast­ma

Odręb­nym prob­le­mem jest ast­ma. To nie jest zwycza­jny kaszel aler­giczny, który pow­sta­je pod­czas zetknię­cia alergi­ka z drażnią­cym go czyn­nikiem. Ast­ma jest przewlekłą chorobą zapal­ną układu odd­e­chowego. Charak­terysty­czne są dla niej przede wszys­tkim świszczą­cy odd­ech, duszność, uczu­cia ściska­nia w klatce pier­siowej i kaszel, wys­tępu­ją­cy szczegól­nie w nocy lub nad ranem. Jesi­enne zaostrze­nie ast­my spowodowane jest najczęś­ciej przez infekc­je wiru­sowe, głównie rinowirusa­mi. Wraz z alergią odpowiada­ją one za ok. 80 proc. zaostrzeń ast­my. Poza tym, w przy­pad­ku dzieci, powrót do szkoły czy przed­szko­la to także spotkanie z nowy­mi aler­ge­na­mi oraz stres.

Przede wszys­tkim w przy­pad­ku stwierdzenia ast­my u dziec­ka należy reg­u­larnie przyj­mować przepisane leki, gdyż jest to pod­stawą skutecznego leczenia ast­my. Kurację moż­na prz­er­wać tylko i wyłącznie za poz­wole­niem lekarza prowadzącego, nigdy na włas­ną rękę, nawet jeśli zauważymy względ­ną poprawę.

Wpis zaw­iera link pro­mo­cyjny

Fot. 1 SOCIAL­is­BET­TER, Fot. 2 Jakob Mon­tra­sio, CC BY 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 7 października 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo

Otagowano: