Całkiem poradnikowo,  Całkiem wesoło

Zamienniki przekleństw — 25 przykładów dla każdego rodzica

Być może obra­cam się w nie­wła­ści­wym towa­rzy­stwie, nie­mniej jed­nak nie znam oso­by, któ­ra nie wyra­zi­ła­by choć­by raz swo­je­go gnie­wu, dez­apro­ba­ty czy bez­sil­no­ści soczy­stym sło­wem na K. Tym samym, któ­re ocho­czo uczy­my obco­kra­jow­ców. W pew­nym momen­cie nasze­go życia poja­wia­ją się dzie­ci, czy to wła­sne czy zna­jo­mych. Poja­wia się też pro­blem, bo przy dzie­ciach się nie prze­kli­na. Prze­sta­je­my rzu­cać mię­sem na pra­wo i lewo. Sta­je­my się języ­ko­wy­mi wege­ta­ria­na­mi. A dobrze zbi­lan­so­wa­na die­ta wege­ta­riań­ska wyma­ga zbi­lan­so­wa­nia, die­ta słow­na — zamien­ni­ków prze­kleństw.

Zamienniki przekleństw, które powinien znać choćby ze słyszenia każdy rodzic

Dzie­ci może i nie sły­szą jak zaga­niasz je do łóżek lub każesz przyjść po codzien­na daw­kę tra­nu, nie­mniej jed­nak dosko­na­le reagu­ją na wszel­kie wzmian­ki o sło­dy­czach oraz prze­kleń­stwach. Jak unik­nąć wpad­ki? Uży­wa­jąc zamien­ni­ków, jasna jego mać!

Zamien­ni­ki moż­na łatwo podzie­lić na kil­ka grup:

Botaniczne

 1. Urwał nać
 2. Orzesz­ku wło­ski
 3. Papry­ku­jesz

Zoologiczne

 1. Moty­la noga
 2. Kur­czacz­ki
 3. Kur­cze bla­de
 4. W mor­dę jeża
 5. Kur­ka wod­na
 6. Pomer­da­ło mi się
 7. Kaczy kuper

Filozoficzne

 1. Ja cię nie mogę
 2. A niech to szlag
 3. Do dia­ska
 4. Kur­de balans
 5. Ja cię krę­cę
 6. Jedwa­bi­ście

Budowlane

 1. Jasny gwint
 2. Kur­cze blasz­ka
 3. Ale urwał
 4. A niech mnie drzwi ści­sną
 5. Holen­der

Hammurabiego

 1. Kij ci w oko
 2. Kij ci w szpry­chy
 3. Ugryź się w ucho/łokieć
 4. Niech to kule biją

Meteorologiczne

 1. Do stu pio­ru­nów
 2. Niech to dun­der świ­śnie
 3. Kurt­ka na wacie

Fot. Stu­art Heath, CC BY 2.0

Jakieś dodat­ko­we pro­po­zy­cje?