Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog

Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog Image

Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog

Skie­ro­wa­nie do spe­cja­li­sty czę­sto bu­dzi nie­po­kój ro­dzi­ców. Zgod­nie z twier­dze­niem, że le­piej za­po­bie­gać niż le­czyć wie­lu pe­dia­trów dmu­cha na zim­ne. Je­śli wszyst­ko jest w po­rząd­ku, le­karz spe­cja­li­sta tyl­ko to po­twier­dzi. Je­śli jed­nak dziec­ko jed­nak wy­ma­ga po­mo­cy spe­cja­li­stycz­nej, dzię­ki prze­zor­no­ści pe­dia­try le­cze­nie za­cznie się na tyle wcze­śnie, że bę­dzie moż­na za­po­biec po­waż­nym kom­pli­ka­cjom zdro­wot­nym. Je­śli w za­cho­wa­niu lub wy­glą­dzie mal­ca za­czę­ło Ccoś nie­po­ko­ić, war­to z wła­snej ini­cja­ty­wy po­pro­sić o skie­ro­wa­nie lub na­wet pójść na wi­zy­tę pry­wat­nie, pła­cąc za nią z wła­snej kie­sze­ni.

Alergolog

Na skó­rze dziec­ka po­ja­wi­ły się swę­dzą­ce krost­ki czy su­che miej­sca? Mie­wa le­ją­cy ka­tar wła­ści­wie bez po­wo­du, swę­dzą­ce oczy? Mę­czą go kol­ki lub bie­gun­ki? Cza­sa­mi przy­czy­ną jest aler­gia, więc war­to udać się do aler­go­lo­ga. Na wi­zy­tę u aler­go­lo­ga w ra­mach NFZ po­trzeb­ne jest skie­ro­wa­nie.

Cze­go spo­dzie­wać się pod­czas wi­zy­ty?

Na po­cząt­ku le­karz prze­pro­wa­dzi do­kład­ny wy­wiad. Za­py­ta o die­tę – two­ją, je­śli kar­misz pier­sią, a je­śli nie, to o to, ja­kie mle­ko, jak jest przy­rzą­dza­ne oraz ja­kie inne po­ży­wie­nie po­da­jesz ma­lusz­ko­wi. Za­py­ta tak­że o to, czy w naj­bliż­szej ro­dzi­nie są przy­pad­ki aler­gii (i ja­kiej), czy pa­li­cie pa­pie­ro­sy, jak czę­sto sprzą­tasz i ja­kich środ­ków che­micz­nych uży­wasz, czy dziec­ko ma kon­takt ze zwie­rzę­ta­mi. Le­karz może zle­cić ma­lusz­ko­wi te­sty aler­gicz­ne (nie­mow­lę­tom z krwi, star­szym dzie­ciom te­sty skór­ne).

Dermatolog

Nie każ­da wy­syp­ka ozna­cza aler­gię. Je­śli skó­ra jest szorst­ka, po­draż­nio­na, ze sta­nem za­pal­nym, są­czą­cą się wy­syp­ką, a po­licz­ki są czer­wo­ne i lśnią­ce ko­niecz­na może się oka­zać wi­zy­ta u der­ma­to­lo­ga. Na wi­zy­tę u der­ma­to­lo­ga w ra­mach NFZ jest po­trzeb­ne skie­ro­wa­nie.

Cze­go spo­dzie­wać się pod­czas wi­zy­ty?

Der­ma­to­lo­ga, po­dob­nie jak aler­go­lo­ga, za­in­te­re­su­je die­ta mal­ca oraz ro­dzaj uży­wa­nych przez cie­bie ko­sme­ty­ków i de­ter­gen­tów. Pod­sta­wą dia­gno­zy jest do­kład­ny wy­wiad oraz ba­da­nie dziec­ka.

Stomatolog

Na pierw­szą wi­zy­tę u sto­ma­to­lo­ga war­to za­pi­sać jesz­cze bez­zęb­ne­go mal­ca, gdyż le­karz oce­ni pro­por­cje twa­rzy i roz­wój szczę­ki dziec­ka. Kie­dy po­ja­wią się pierw­sze ząb­ki, stwier­dzi, czy ząb­ko­wa­nie prze­bie­ga pra­wi­dło­wo. Do den­ty­sty w ra­mach NFZ nie po­trze­ba skie­ro­wa­nia.

Cze­go spo­dzie­wać się pod­czas wi­zy­ty?

Je­śli dziec­ko nie ma próch­ni­cy, pierw­sze wi­zy­ty nie po­trwa­ją dłu­żej niż kil­ka mi­nut. Le­karz oce­ni stan uzę­bie­nia i roz­wój szczę­ki, zba­da, czy dziec­ko nie ma próch­ni­cy. Zęby mlecz­ne są bar­dziej na­ra­żo­ne na ubyt­ki, dla­te­go pro­fi­lak­tycz­nie war­to cho­dzić do den­ty­sty raz na trzy mie­sią­ce.

W ra­mach NFZ za­bie­gi ta­kie jak plom­bo­wa­nie mle­cza­ków i ope­ra­cyj­ne od­sło­nię­cie za­trzy­ma­ne­go zęba, usu­nię­cie za­wiąz­ków zę­bów ze wska­zań or­to­don­tycz­nych, re­sek­cję wierz­choł­ków ko­rze­ni zę­bów przed­nich są w peł­ni fi­nan­so­wa­ne. Za dar­mo moż­na też za­bez­pie­czyć la­kiem bruz­dy zę­bów trzo­no­wych, ale tyl­ko szó­stek i przed ukoń­cze­niem ósme­go roku ży­cia. Na­to­miast la­kie­ro­wa­nie wszyst­kich zę­bów sta­łych przed 18 ro­kiem ży­cia jest bez­płat­ne.

Bez­płat­ne le­cze­nie ru­cho­mym apa­ra­tem or­to­don­tycz­nym wad zgry­zu przy­słu­gu­je tyl­ko dzie­ciom, któ­re nie ukoń­czy­ły 12 lat. Do 13-go roku ży­cia mogą one ko­rzy­stać z opie­ki ma­ją­cej na celu utrzy­ma­nie wy­ni­ków le­cze­nia i sta­bi­li­za­cję uzę­bie­nia. Tyl­ko raz w ca­łym pro­ce­sie le­cze­nia moż­na zro­bić bez­płat­nie zdję­cie pan­to­mo­gra­ficz­ne, pod­da­wać się ko­rek­cyj­ne­mu szli­fo­wa­niu zę­bów, na­pra­wiać i wy­mie­niać apa­rat. Po ukoń­cze­niu 13-go roku ży­cia za­bie­gi te są już peł­no­płat­ne.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 30 marca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano: