Całkiem poradnikowo

Jak wyrwać mleczaka? A może niech sam wypadnie?

Do dziś mam kil­ka mle­cza­ków, któ­re mi samej wypa­dły. Scho­wa­ne głę­bo­ko w pudeł­ku po zapał­kach obok gru­be­go kawał­ka szkła i wróż­by z chiń­skie­go cia­stecz­ka są moimi pamiąt­ka­mi z dzie­ciń­stwa. Nale­ża­łam do nie­licz­nej gru­py dzie­ci, któ­rym zęby nie­ko­niecz­nie chcia­ły wypa­dać, za to kolej­ne w szczę­ce już rosły i musia­łam korzy­stać z pomo­cy sto­ma­to­lo­ga. Być może jeśli za wyrwa­ne zęby dosta­wa­ła­bym pie­nią­dze, tak jak teraz obła­ska­wia malu­chy Zębo­wa Wróż­ka, nie bała­bym się tak każ­dej wizy­ty u den­ty­sty, pod­czas któ­re wyry­wa­no kolej­ne­go. Ba, pew­nie ocho­czy wyrwa­ła­bym nawet zęby mądro­ści.

Po co one wypadają?

Choć pełen zestaw zębów dziec­ko zwy­kle ma w wie­ku 3 lat, to pierw­sze mle­cza­ki wypa­da­ją już 6-lat­kom. Pod zęba­mi mlecz­ny­mi znaj­du­ją się prze­waż­nie, ale nie zawsze, zawiąz­ki zębów sta­łych. To one wypie­ra­ją zęby mlecz­ne, powo­du­ją zani­ka­nie ich korze­ni oraz chwia­nie i wypa­da­nie mle­cza­ków. Dodat­ko­wym czyn­ni­kiem powo­du­ją­cym rusza­nie się zębów mlecz­nych jest roz­rost szczę­ki. Zęby mlecz­ne na szczę­ście nie wypa­da­ją wszyst­kie naraz – ostat­nie kły zazwy­czaj wypa­da­ją 12-lat­kom. Peł­nym uzę­bie­niem może zwy­kle poszczy­cić się już oso­ba doro­sła. O ile nie stra­ci zębów sta­łych przed poja­wie­niem się óse­mek. Szko­da, ze nie jeste­śmy reki­na­mi – im całe życie po wypad­nię­ciu zęba poja­wia się w szczę­ce kolej­ny.

Jak pomóc dziecku?

Utra­ta zęba jest waż­nym i eks­cy­tu­ją­cym prze­ży­ciem w życiu każ­de­go dziec­ka, a więc może gene­ro­wać nega­tyw­ne lub pozy­tyw­ne emo­cje. Pozy­tyw­ne – bo jest się już star­sza­kiem, nega­tyw­ne bo towa­rzy­szy pro­ce­so­wi ból, a dziec­ko może bać się reak­cji rówie­śni­ków na nowy wygląd szczę­ki. Mój syn bał się ośmie­sze­nia do cza­su, aż zaczął gwiz­dać szcze­li­ną po mle­cza­ku. Nie powiem, miał sza­cu­nek wśród kole­gów!

Zwy­kle zęby dziec­ka same wypa­da­ją, a nawet są zja­da­ne z kanap­ką prze­żu­wa­ną przez dziec­ko. Jeśli jed­nak jedze­nie z roz­chwia­nym zębem stwa­rza dziec­ku dys­kom­fort moż­na poku­sić się o lek­ka pomoc w wypad­nię­ciu. Dopin­guj dziec­ko do czę­ste­go chwia­nia zęba np. języ­kiem albo częst­sze­go mycia zębów, co spo­wo­du­je szyb­sze wypad­nię­cie. Możesz też poku­sić się o wyko­rzy­sta­nia jed­ne­go z poniż­szych domo­wych spo­so­bów na wyrwa­nie zęba:

 • przy­wią­zać zęba nit­ką do klam­ki drzwi po czym szyb­kie zatrza­śnię­cie ich
 • przy­wią­zać zęba do… dro­na
 • zbu­do­wać wyrzut­nię (i zno­wu przy­wią­zać zęba…) itd.

Nale­ży jed­nak się moc­no zasta­no­wić, gdyż moc­no osa­dzo­ny ząb może pod­czas wyrwa­nia boleć. Nie tyl­ko z tego powo­du nie war­to przy­spie­szać wyry­wa­nia mle­cza­ków. Zbyt wcze­sne ich wyrwa­nie, jeśli w ich miej­sce przez dłu­gi czas nie wyro­śnie ząb sta­ły, może przy­czy­nić się do powsta­wa­nia wad zgry­zu, a nawet wad wymo­wy czy pro­ble­mów z prze­żu­wa­niem jedze­nia. Zęby mlecz­ne utrzy­mu­ją miej­sce dla zębów sta­łych. Jeśli ich nie ma, luka pomię­dzy pozo­sta­ją­cy­mi w szczę­ce zęba­mi się zwę­ża i może dojść do sytu­acji, gdy wyży­na­ją­cy się ząb sta­ły zaczy­na rosnąć krzy­wo lub ma pro­ble­my z wyrżnię­ciem się z powo­du bra­ku miej­sca w szczę­ce. Jeśli ząb mlecz­ny wypadł z powo­du ura­zu mecha­nicz­ne­go war­to skon­tro­lo­wać stan zawiąz­ków oraz zasta­no­wić się nad uży­wa­niem przez dziec­ko apa­ra­tu orto­don­tycz­ne­go (bez­płat­ny dla dzie­ci do 13-go roku życia) zacho­wu­ją­ce­go szcze­li­nę dla przy­szłe­go zęba sta­łe­go. Gdy jest ząb mlecz­ny jest bar­dzo roz­chwia­ny i w każ­dej chwi­li może wypaść, nara­ża­jąc dziec­ko na połknię­cie czy zakrztu­sze­nie, war­to pod­jąć się jed­nak pró­by wyrwa­nia ząb­ka. W wyjąt­ko­wych sytu­acjach, nie­ru­sza­ją­ce się mle­cza­ki moż­na wyrwać rów­nież u den­ty­sty.

Co zrobić z wyrwanym ząbkiem?

Wyrwa­li­ście zęba? Ok, nawet zapła­ci­li­ście za usłu­gi Wróż­ki Zębusz­ki. I co teraz? Róż­ne mogą być pomy­sły. Nie­któ­rzy nie lubią zbie­rać szczą­tek ludz­kich na pamiąt­kę, więc zęby dzie­cię­ce wyrzu­ca­ją, inni, tak jak ja, prze­cho­wu­ją je na pamiąt­kę. Z zębów moż­na robić… biżu­te­rię. Ale to nie wszyst­ko: odpo­wied­nio prze­cho­wy­wa­ny ząb mlecz­ny jest dosko­na­łym źró­dłem komó­rek macie­rzy­stych. Odpo­wied­nio, czy­li tak jak w przy­pad­ku krwi pępo­wi­no­wej, musi­my zna­leźć bank, któ­ry zaj­mu­je się taki­mi rze­cza­mi.

A Wy co zamier­za­cie zro­bić z zęba­mi swo­ich dzie­ci?

22 komentarze

 • Zwykła Matka

  Nie poma­gam cór­ce, ona rusza­ją­ce­go się zęba sama tak masa­kru­je aż w koń­cu wypad­nie 🙂

  Potem ząb­ki odkłą­da­my do szka­tuł­ki, oczy­wi­ście po wizy­cie wróz­ki zębusz­ki 🙂

 • Ewelina Wielochowska

  W przy­pad­ku moim i sio­stry, gdy były­śmy małe, z tego co pamię­tam to więk­szość wypa­dła sama, pod­czas jedze­nia, kil­ka przy pomo­cy klam­ki i sio­strze jeden przy zde­rze­niu z futry­ną. Zębusz­ka była, ale zęby poszły do kosza potem. Nato­miast zosta­ła pamiąt­ka w posta­ci zdjęć rodzin­nych bez­zęb­nych 😀

 • Marek Minimalista

  Aż mi się przy­po­mniał frag­ment z lek­tu­ry w szko­le pod­sta­wo­wej “Dzie­ci z Bul­ler­byn” o wyry­wa­niu zęba.

 • Aneta Grenda

  Nasze­mu syn­ko­wi zęby wypa­da­ły łatwo raczej. Nie sto­so­wa­li­śmy raczej żad­nych metod pomo­co­wych. Synek chciał wyrzu­cać sta­re ząb­ki, więc ich nie prze­cho­wy­wa­li­śmy, a we wróż­ki nie wie­rzył 🙂

 • agnesssja

  Będąc dziec­kiem sama sobie radzi­łam z usu­wa­niem mle­cza­ków. Pamię­tam to do dziś 🙂 Ząb musiał być moc­no roz­huś­ta­ny :). Musia­łam sia­ma sia­ma.

 • Bożena Jędral

  Jesz­cze moż­na zęba przy­wią­zać do kości, a tą rzu­cić psu… U star­szej dwój­ki mię­cza­ki gład­ko wypa­da­ły. Zoba­czy­my, jak będzie z naj­młod­szą.

 • Ja Zwykła Matkaa

  Zęby cho­wa­my na pamiąt­kę, mój syn sam sobie wyry­wa. Ja jestem taka wraż­li­wa, że nie mogę na to patrzeć. Dener­wu­je mnie ten zwy­czaj z wróż­ką zębusz­ką i nie sto­su­je­my tego typu zacho­wań u nas w domu.

 • Klaudyna Maciąg

  Two­ja wzmian­ka o tym, że zęba moż­na zjeść z kanap­ką przy­po­mnia­ła mi, że tak to wyglą­da­ło u mnie — nie­raz w buł­ce zęba zna­la­złam :))

  U mojej mło­dej zęby jesz­cze nie wypa­da­ją, ale raczej nie będę ich gro­ma­dzić. Cho­ciaż z tymi komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi to mnie zasko­czy­łaś — nie mia­łam o tym poję­cia.

  PS. W dru­gim nagłów­ku pew­nie cho­dzi­ło Ci o “wypa­da­nie” a nie “wyda­nie” 🙂

 • Żaneta Szot

  moje­mu star­sze­mu obec­nie wypa­dly dwie dol­ne jedyn­ki i juz ma w tym miej­scu lad­ne zeby sta­le, dlu­go juz mu rusza sie gor­na jedyn­ka, ale ebz pospie­chu nie trze­ba wspo­ma­gac wedlug sto­ma­to­lo­ga. ja nie rpze­cho­wu­je zadnych takich pamia­tek po sobie czy dzie­ciach, zeby, kikut pępo­wi­no­wy itp

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *