Nie traktuję dzieci po równo

Nie traktuję dzieci po równo Image

Nie traktuję dzieci po równo

Jest coś, czego więk­szość rodz­iców więcej niż jed­nego dziec­ka nie powiedzą na głos: że nie trak­tu­ją dzieci jed­nakowo. To wcale nie chodzi o to, że w prezen­tach bożonar­o­dzeniowych jeden ma więcej cukierków od drugiego. Ani o to, że jed­no dosta­je więk­szą por­cję mięsa na obi­ad. Jed­nak pod­sumowu­jąc każdy z nas dochodzi do wniosku, że nie trak­tu­ję dzieci po równo.

Traktować dzieci po równo czy nie?

Patrząc na moje dzieci przy stole jedzące obi­ad już widać, ze coś jest nie tak: Arti ma pod­wójną ilość mięsa z ketchu­pem plus buracz­ki, Kinia wszys­tkiego po trochu i w iloś­ci­ach jak dla wró­bel­ka, a Nat­ka zad­owala się ogórkiem kiszonym zagryzanym udkiem z kur­cza­ka maczanym w jogur­cie wanil­iowym. Każde z nich ma inne zapotrze­bowanie nie tylko na kalo­rie, smakowe, ale także este­ty­czne. Nat­ka najchęt­niej jadła­by ręka­mi, Arti tylko widel­cem, a Kinia doda­je nóż, ser­wetkę i dodatkową zastawę dla ulu­bionego Poke­mona. Każde z nich jest całkowicie indy­wid­u­alne i do tych indy­wid­u­al­nych zapotrze­bowań dos­tosowu­ję się i ja. Jak­bym przed każdym z nich postaw­iła iden­ty­czny talerz to z pewnoś­cią i tak powymienial­i­by się jedze­niem.

Ludzie, tak samo jak dzieci, to indywidualiści

Moim zadaniem jako rodz­i­ca nie jest rów­nanie ich wyma­gań do wspól­nego poziomu, ale znalezie­nie takich widełek, w których zna­j­du­ją się moje i ich oczeki­wa­nia. Jedne dzieci są bardziej wrażli­we na prze­graną czy uwagę, inne potrze­bu­ją moc­niejszych bodźców i nat­u­ral­nych kon­sek­wencji by nauczyć się tego samego. Arti z trud­noś­cią budował w pier­wszej klasie zda­nia, Kinia nauczyła się czy­tać w przed­szkolu i dziś siada­ją razem do lek­tu­ry: on ze skwas­zoną miną czemu-znowu-muszę-czy­tać, a ona z radoś­cią.

Chciałam traktować po równo

Naprawdę chci­ałam trak­tować dzieci po równo. Dawać im tyle samo miłoś­ci, przy­tu­lasów, całusów, zabawek i prezen­tów. Ale życie zwery­fikowało moje zami­ary. Najwięcej prze­cież uwa­gi sku­pi­ałam na dziecku, które było jedne, czyli pier­worod­nym. Choć­by do cza­su, w którym tym pier­worod­nym był. Tylko, że on tego nie pamię­ta i w momen­cie, kiedy rodz­iły się kole­jne dzieci widzi­ał jak wiele uwa­gi tym młod­szym ofer­u­ję, a jemu już nie. Dla niego to było niespraw­iedli­we trak­towanie. Jed­nak nie posi­adam dobowydłużacza, by każdego zabaw­iać tak samo dłu­go jak kiedy był tylko jeden. A prze­cież chci­ałam…

 

Później uparłam się, że dziecko będzie mogło korzys­tać z włas­nego kom­put­era dopiero jak nauczy się czy­tać. I znowu życie zwery­fikowało moje postanowienia. O ile Arti rzeczy­wiś­cie dostał lap­top dopiero jak umi­ał czy­tać ze zrozu­mie­niem, o tyle Kinia o wiele wcześniej. Nie była to tylko moja fan­aberia: pracu­jąc z dzieck­iem w porad­ni logope­dy­cznej logope­da wyma­gała, by dziecko potrafiło obsługi­wać myszkę od kom­put­era, gdyż jed­nym z zadań logope­dy­cznych było wskazy­wanie przez dziecko obraz­ka, którego nazwa była wypowiadana przez lek­to­ra. Banalne, ale jed­nak nie do przeskoczenia jeśli rącz­ka nie była przyzwycza­jona do obsłu­gi urządzenia. Chcąc nie chcąc musieliśmy dziecko nauczyć jak klikać myszką. I było to o wiele wcześniej niż nauczyła się czy­tać.

Ale traktuję nierówno!

Ter­az nie mam już oporów, by nie trak­tować dzieci jed­nakowo. Przez dłu­gi czas dzieci nie miały żad­nych więk­szych obow­iązków poza sprzą­taniem zabawek i pra­ca­mi domowy­mi zadawany­mi w szkole. Jed­nak pewnego dnia postanow­iłam, że dosyć tego roz­pasa­nia i mianowałam dzieci Główny­mi Rozład­owywacza­mi Zmy­war­ki. Jed­nego dnia wszys­t­kich, bez lim­i­tu wiekowego. Każdy ma włas­ną dzi­ałkę, którą skrupu­lat­nie sobie wyz­naczyli: Arti kub­ki, Kinia talerze, Nat­ka sztućce. Tak, by każde z nich mogło swo­ją pracę samodziel­nie wykon­ać. Wydawać mogło­by się to niespraw­iedli­we, bo prze­cież jeszcze rok temu Arti nie robił tego, co Kinia ter­az. Jed­nak czy życie pole­ga na zapeł­ni­a­n­iu linii cza­su po równo? Tylko dla zasady, że zawsze trze­ba być fair?

Nie mierz dzieci jedną miarą

Najlepiej i dla dziec­ka, i dla rodz­i­ca trak­tować każdego z dzieci jako osob­na jed­nos­tkę, z indy­wid­u­al­ny­mi potrze­ba­mi, charak­terem i wyma­gani­a­mi. Cza­sem może się zdarzyć, że Twój przed­szko­lak będzie potrze­bował lekkiego rozpieszczenia po ciężkim dniu w przed­szkolu, kiedy robiąc to samo z uczniem rozpę­tamy niekończącą się law­inę żądań. Ludzie nie są tacy sami, więc i sposo­by wychowa­nia są różne. I różnie dzi­ała­ją na oso­by z tej samej mat­ki i ojca. Ruty­na rutyną, kon­sek­wenc­je kon­sek­wenc­ja­mi, ale kochamy i tak tylko na tyle, na ile nam każde z nich poz­woli.

Fot. Tim Evan­son, CC BY-SA 2.0

A Wy trak­tu­je­cie dzieci po równo?

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 16 lutego 2018

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo