Ile zdjęć dziecka postawić na biurku, czyli mama wraca do pracy

Ile zdjęć dziecka postawić na biurku, czyli mama wraca do pracy Image

Ile zdjęć dziecka postawić na biurku, czyli mama wraca do pracy

Tak więc wracasz do pra­cy po macierzyńskim? A może nawet po urlop­ie (ale śmieszne!) wychowaw­czym? Doty­chczas byłaś Zostań-Ze-Mną-Jeszcze-I-Pobaw-Się mamą, ale od kiedy maluch sam potrafi otworzyć lodówkę, a stan kon­ta ewident­nie wskazu­je, że dziecko moż­na wpisać po stron­ie kosztów, a nie przy­chodów, coraz moc­niej kiełkowała w Tobie myśl „a może czas już wró­cić do pra­cy?”. Wró­cić do szpilek, mundur­ka i kor­po albo sneak­er­sów, bluzy z kap­turem i table­ta graficznego? Gdziekol­wiek byś nie pra­cow­ała, jed­no jest niezmi­enne: delikatne lub mniej delikatne wyrzu­ty sum­ienia. Jak więc przeżyć psy­chicznie to, że Ty, mama wracasz do pra­cy? Jak to zro­bić, by dziecko nie czuło się zepch­nięte na dru­gi plan?

Teraz więcej osób kocha Twoje dziecko

Kiedy Arti był mały urlop macierzyńs­ki trwał 5 miesię­cy, po których wró­ciłam do pra­cy. Wybrałam dla niego żłobek, wprawdzie pry­wat­ny, by nie było miejsc w miejskim, w którym spędzał 9 godzin. Musi­ałam prze­cież jakoś dojechać do i z pra­cy. Przez pier­wsze kil­ka dni biłam się z myśla­mi czy to dobre rozwiązanie. Prze­cież moim wyczekanym dzieck­iem zaj­mu­ją się kom­plet­nie niez­nane mi oso­by! I zaj­mu­je im to więcej cza­su niż mnie, matce pracu­jącej. Jed­nak w przeko­na­niu, że wszys­tko jest ok, utwierdz­iła mnie jed­na z pań ze żłob­ka, z którą nadal mamy dobry kon­takt: „Ter­az Two­je dziecko ma kil­ka osób więcej, które je kocha i dba o niego.” To zdanie pow­tarza­łam sobie także w pier­wszych dni­ach przed­szko­la czy szkoły moich dzieci. Dzi­ała.

Zmień rytm dnia

Jeśli masz taki grafik w pra­cy, że widzisz dziecko wcześnie rano i późno wiec­zorem, pewnie braku­je Ci tych chwil, które jeszcze niedawno spędza­l­iś­cie razem. Może warto zmienić porę zasyp­i­a­nia malucha? Sama wiesz czy lep­iej był­by budz­ić mal­ca (i siebie!) odrobinę szy­b­ciej lub kłaść godz­inę później, by razem spędz­ić chwilę na zabaw­ie. Wprawdzie mądre książ­ki doty­czące wychowa­nia dziec­ka wskazu­ją, że sen przed­szko­la­ka powinien trwać 10–13, a ucz­nia 9–12 godzin, jed­nak w to wlicza­my także drzem­ki w przed­szkolu, a jeszcze inne, że wystar­czy 30 min­ut skon­cen­trowa­nia się na dziecku dzi­en­nie, by było szczęśli­we, ale jakoś nie w każdą infor­ma­cję wierzę bez mrug­nię­cia okiem. Ja tam wolę dłużej się przy­tu­lać.

Zaakceptuj duże zmiany

Duże zmi­any w życiu, zarówno Twoim jak i dziec­ka, są trudne, ale jak się raz je wprowadzi, to moż­na się do nich przyzwycza­ić. Jeśli jed­nak nie możesz sobie poradz­ić z pyta­ni­a­mi w głowie taki­mi jak „ To kto w końcu wychowu­je moje dziecko: ja czy nia­nia? Czy podrzu­ca­jąc malucha na 9 godzin do przedszkola/żłobka nadal mogę nazy­wać siebie matką?” może warto pomyśleć o bardziej elasty­cznej pra­cy w domu na zasadzie pra­cy zdal­nej dla pra­co­daw­cy lub na włas­ny rachunek jako free­lancer?

Nie myśl za dużo o dziecku

Tak naprawę w dobie tele­fonów komórkowych nie ma prob­le­mu z kon­tak­tem z rodz­icem, dlat­ego nie warto zaprzą­tać sobie głowy tym co takiego może się dzi­ać w przed­szkolu czy żłobku. Szczegól­nie wtedy, kiedy jest mon­i­tor­ing i moż­na sprawdz­ić jak np. maluch zasyp­ia w porze drzem­ki. Jed­nak z włas­nego doświad­czenia wiem, że nie warto robić tego za częs­to. Po pier­wsze: bo przes­ta­je­my się kon­cen­trować na pra­cy, a prze­cież nie po to do niej chodz­imy, by podglą­dać dziecko. Po drugie: bo to nic nie da. No chy­ba że masz możli­wość reagowa­nia na każdy płacz i kuku swo­jego mal­ca zwol­nie­niem z pra­cy.

Podob­nie jak bycie stalk­erem włas­nego dziec­ka nie warto obwieszać tabl­i­cy przy biurku, zmieni­ać tapetę na pulpicie kom­put­era czy pić kawy w kubku z wiz­erunk­iem dziec­ka. To for­ma tor­tu­ry tylko dla ludzi o moc­nych nerwach, a prze­cież w pier­wszych dni­ach w pra­cy do nich jeszcze nie należysz. Zostaw sobie upięk­szanie wnętrza na później, dużo później.

Fot. Mary­land Gov­Pics, CC BY 2.0
A Wy jak wspom­i­na­cie swój pier­wszy dzień w pra­cy po macierzyńskim?

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 21 lutego 2018

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo