Rodzic pracujący w domu — jak wygląda to naprawdę

Rodzic pracujący w domu — jak wygląda to naprawdę Image

Rodzic pracujący w domu — jak wygląda to naprawdę

Och, znowu muszę wstawać do pra­cy – przy­na­jm­niej pięć dni w tygod­niu w więk­szoś­ci domów na całym świecie moż­na usłyszeć właśnie ten tekst. Mus to mus, budzik zadz­wonił, trze­ba wstawać. Pra­ca sama się nie zro­bi, a pieniądze rzad­ko lecą z nie­ba. Są jed­nak na zie­mi szczęś­cia­rze, którzy mogą pra­cow­ać w domu. Tacy jak ja. Ale czy szczęś­cia­rze? Jak wyglą­da dzień typowego rodz­i­ca pracu­jącego w domu?

Dlaczego pracujesz w domu?

Zwyk­le oso­by pracu­jące w domu to free­lancerzy: pis­arze, tłu­macze, grafi­cy, fotografowie, wiz­a­żyś­ci, styliś­ci i fryz­jerzy, muzy­cy, infor­maty­cy i pro­gramiś­ci, a nawet architek­ci. Moż­na także znaleźć zatrud­nie­nie w fir­ma­ch typu call cen­ter, w których pracę moż­na wykony­wać z domu. Jed­nak więk­szość przed­siębiorstw nie przewidu­je nawet możli­woś­ci dele­gowa­nia pra­cown­i­ka poza biuro czy zakład, by wykony­wał swo­je zada­nia. Zwyk­le nie dlat­ego, ze jest to niemożli­we, a z powodu ogranic­zonego zau­fa­nia do pra­cown­ików. „Bo będzie siedzi­ał w domu i nic nie robił!”. Szczegól­nie krzy­wdzące jest to w przy­pad­ku młodych matek, które mogły­by spoko­jnie pra­cow­ać w domu, zami­ast myśleć jak w pra­cy odciągnąć pokarm dla dziec­ka, czy dziecko jest szczęśli­we w przed­szkolu lub z opiekunką itd. Mamy mają wprawdzie możli­wość skróce­nia cza­su pra­cy, ale wiąże się to z pom­niejsze­niem zarobków, a nie o to prze­cież wraca­jąc do pra­cy eta­towej chodzi.

W moim przy­pad­ku po skońc­zonym urlop­ie wychowaw­czym także wys­tąpił dylemat „i co dalej?”. Miałam w per­spek­ty­wie albo poszukanie nowej pra­cy, albo inny pomysł. Dłu­go szukałam swo­jego miejs­ca, jeszcze jako „siedzą­ca” w domu mama. Udało mi się jak­iś czas razem z dzieck­iem (tak, moż­na!) pra­cow­ać jako opiekun­ka w świ­etl­i­cy, jed­nak było to tylko zastępst­wo. Postanow­iłam więc wziąć sprawy w swo­je ręce i zara­bi­ać na tym, co lubię robić – czyli na pisa­niu.

Fajnie pracować w domu?

Pra­ca w domu rodz­i­ca ma to do siebie, że nie możesz odfa­jkować ośmiu godzin i radośnie ode­jść od kom­put­era ze słowa­mi „mama wró­ciła z pra­cy!”, by dzieci rzu­ciły Cisie radośnie na szyję. Najczęś­ciej rzu­ca­ją się na szyję właśnie w ciągu tych ośmiu godzin! Do tego chcą jeść, pić, znaleźć zabawkę, pranie kisi się w pralce, obi­ad gotu­je, trze­ba iść po starsza­ka do przed­szko­la, do sklepu po zakupy, z dzieck­iem na szczepi­e­nie i… jest wieczór. Tak naprawdę ciężko powiedzieć nawet ile się pracu­je.

Ja mam czas pomiędzy 8 a 13. W tym cza­sie moje dzieci są w przed­szkolu i szkole. Jeśli nie mam innych planów (lekarz, den­tys­ta, wetery­narz, zakupy) to zwyk­le i tak jed­ną godz­inę spędzam na czymś innym niż pra­ca, bo trze­ba posprzą­tać, ugo­tować, pozmy­wać itd. Czyli robię w godz­inę dru­gi etat. Zosta­je mi spoko­je cztery godziny, pod­czas których staram się oga­r­nąć zlece­nia klien­tów, znaleźć nowe, popraw­ić szablon blo­ga, napisać coś nowego i jeszcze być może zro­bić zdję­cia. Jeśli nie zdążę – a częs­to nie daję rady – pozosta­je mi ufać, że po obiedzie dzieci będą się w miarę spoko­jnie baw­iły albo że wiec­zorem będę miała siły, by dokończyć plan dnia. Mam przewagę, że robię co chcę i jestem do tyłu, bo nigdy nie wiem co przyniesie dzień, czy któreś z dzieci się nie roz­cho­ru­je i nie zostanie mi ode­brana ta 4-godzin­na cisza i spokój. A potem dochodzi do takich wpadek, że dwa razy wysyłam to samo klien­towi myśląc, że wysłałam nowy tekst…

Problem ogólnoświatowy rodziców pracujących w domach

Nawet posi­adanie niani nie rozwiązu­je cza­sem prob­le­mu. W końcu cią­gle dochodzą do nas odgłosy zabawy czy wołanie dziec­ka pod drzwia­mi (chwili kiedy to piszę, przyszła do mnie Nati, bym zapięła jej guzik w kamizelce i pyk! wena uciekła). Prob­lem ten jest szczegól­nie duży, jeśli musimy kon­tak­tować się z klien­tem tele­fon­icznie czy też poprzez komu­nika­tor głosowy na kom­put­erze i doty­czy naprawdę każdego. Przykład­owo Robert Kel­ly, ekspert sto­sunków między­nar­o­dowych i pro­fe­sor na Pusan Nation­al Uni­ver­si­ty w Kor­ei Połud­niowej, udzielał telewiz­ji BBC News wywiadu na tem­at sytu­acji w kra­ju.

Relac­ja nadawana była na żywo z jego mieszka­nia. Kel­ly popełnił jed­nak błąd: nie zamknął jed­nak drzwi do poko­ju, w którym prze­by­wał. Po kilku min­u­tach wywiadu do poko­ju weszła jego córecz­ka. Jak­by tego było mało za nią wkroczyło małe dziecko w chodziku. Zaraz po nich do pomieszczenia wbiegła kobi­eta i zabrała dzieci, ale było je jeszcze sły­chać dobrych kil­ka min­ut. Kel­ly tylko przeprosił za przeszkody. Czego nie zapom­nę? Jego reakcji na widok dzieci: przymknął oczy, jak­by uważał sytu­ację za zły sen, po czym roześmi­ał się gorzko, przeprosił, poczekał w ciszy aż dzieci wyjdą i głośno westch­nął. Tak jak ja cza­sem, kiedy w środ­ku mojej pra­cy przy­chodzi Nat­ka, by zapiąć jej guzik od kamizel­ki.

Pracujące mamy z naszego podwórka

Co mają na ten tem­at do powiedzenia pol­skie mat­ki pracu­jące w domu? Jakie były ich wpad­ki kiedy razem z dzieck­iem pra­cow­ały w domu?

Moni­ka, zarząd­ca nieru­chomoś­ci: Kiedyś pod­czas roz­mowy przez tele­fon, moje dzieci urządz­iły sobie niezłą fra­jdę robiąc śnieg, tzn. rozsy­pu­jąc wszędzie w salonie mąkę ziem­ni­aczaną… Moje dzieci uwiel­bi­a­ją śpiewać, kiedy roz­maw­iam przez tele­fon, więc nie da się ukryć, że pracu­ję wtedy w domu.
Katarzy­na, kon­sul­tant kos­me­ty­czny: Do mnie kiedyś klient wypal­ił (mło­da zaczęła mi coś gaworzyć, 19 miesię­cy): Słyszę że mają Państ­wo bard­zo młody zespół.
Ania, Mat­ka w pigułce: Dziecko chci­ało­by pisać razem i sprawdzać, którędy wchodzi pły­ta, zaciekawi je, dlaczego jeden klaw­isz klaw­iatu­ry jest dłu­gi, a inny krót­ki i co zro­bić, żeby kom­put­er zro­bił pip. Po połud­niu, gdy teo­re­ty­cznie powin­nam mieć z głowy wszys­tkie zaplanowane na ten dzień tek­sty, zostawała jeszcze połowa. Czułam się przytłoc­zona, szczegól­nie gdy miałam tzw. dead­line (więcej o różni­cach pomiędzy pracą w domu i pracą w biurze tu <klik>).
Bea­ta, Tamjedziemy.pl: Ja kiedyś pomyliłam pro­duk­ty i opisy­wałam jeden, a nazwy i zdję­cia dałam drugiego. Oczy­wiś­cie dwaj inni klien­ci. Poszło to do jed­nego, ale na szczęś­cie był wyrozu­mi­ały i zwró­cił mi uwagę że chy­ba pli­ki pomyliłam.
Aga­ta, Miniatur­owe Skarby: Syn robił sobie kolację i usłysza­łam za ple­ca­mi katas­trofę, w której udzi­ał brała mis­ecz­ka, mleko i płat­ki. Wszys­tkie wbrew swo­jej woli sądząc po hałasie. Pole­ci­ałam pomóc mu to oga­r­nąć, a wtedy zadz­wonił tele­fon jed­nocześnie z dzwonkiem do drzwi. Śliz­ga­jąc się na mokrych z mle­ka kap­ci­ach pole­ci­ałam po tele­fon i do pudeł­ka z gotowy­mi kol­czyka­mi i total­nie nie wiem jak to zro­biłam, że dałam dwa różne, na dodatek jeszcze je przepakowałam do ozdob­ne­go worecz­ka i pędem leci­ałam do drzwi otwier­ać. Wydałam klientce dwa różne kolorysty­cznie kol­czy­ki i jeszcze 20 min ple­plałyśmy o tych kol­czykach i się nie zori­en­towałyśmy. Następ­nego dnia przy­jechała wymienić.
Wio­let­ta, Mama Blogu­je: Raz jak odpisy­wałam na ważną wiado­mość dziecko w trak­cie kliknęło wyślij. Okaza­ło się ze przy ofer­cie cenowej nie zdążyłam wpisać jed­nego zera. W ten sposób raz pra­cow­ałam ze stawka pon­ad 10 razy niższa.
Mar­ta, Buba broi: Kon­tynu­ac­ja roz­mowy z jed­ną klien­tką, w okienku drugiej. A wszys­tko dlat­ego, że młody i mło­da postanow­ili chcieć wszys­tko, tu i ter­az. No i jak kroiłam spo­den­ki do zamówienia… z jakiegoś powodu miały pow­stać z trzech częś­ci, zami­ast dwóch. A ja nawet nie byłam w stanie przy­pom­nieć sobie kiedy wycięłam nad­pro­gramowy kawałek (mimo tego, że było to min­utę wcześniej!).

Więcej o planowa­niu pra­cy w domu także na Szczęśli­wa w biz­ne­sie.

Fot. David Mar­tyn Hunt, CC BY 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 34 Data | 13 marca 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo