Mamo, a właściwie jak Ty zarabiasz pieniądze, skoro siedzisz w domu?

Mamo, a właściwie jak Ty zarabiasz pieniądze, skoro siedzisz w domu? Image

Mamo, a właściwie jak Ty zarabiasz pieniądze, skoro siedzisz w domu?

Częs­to łapię się na tym, że moja pra­ca to nawet syzy­fową nie powin­na się nazy­wać. Że jest jeszcze gorzej. Sprzą­tanie to jed­no wielkie nev­er end­ing sto­ry, codzi­enne wymyślanie menu i gotowanie doprowadza mnie do sza­łu, kiedy to degus­ta­torzy marudzą na smak, aro­mat, czy obec­ność pietrusz­ki w zupie. Do tego ruty­na, ruty­na, dzień świs­ta­ka. I blog, i zara­bi­an­ie pieniędzy.

Pytanie dziecka

W taki kier­at wkradł się Arti ze swoim pytaniem: „Mamo, a jak Ty właś­ci­wie zara­bi­asz?”. Dziecko widzi, że siedzę przy kom­put­erze, czu­je, kiedy wyga­ni­am je z poko­ju, by w spoko­ju coś napisać, opra­cow­ać, popra­cow­ać. Ale nie widzi tego, że wychodzę i wracam z pra­cy jak mil­iony Polaków. Prze­cież siedzę w domu (i nic nie robię?).

Żeby wytłu­maczyć mu dokład­niej i jaśniej oder­wałam się na chwilę od klaw­iatu­ry. W myślach przeanal­i­zowałam co chcę powiedzieć i zaczęłam:
— Piszę tek­sty, za które dosta­ję pieniądze.
— Tak jak tata pisze pro­gramy?
— Nie, moja pra­ca jest mniej… — zaraz, zaraz! Mniej co?! Chci­ałam powiedzieć mniej kreaty­w­na? Mniej waż­na? Mniej czasochłon­na? Prze­cież to niepraw­da! Moja pra­ca zaj­mu­je dużo cza­su, pobudza szare komór­ki do myśle­nia nie mniej niż pro­gramowanie i tak, jest waż­na! — Źle mówię. Moja pra­ca jest trochę inna niż pro­gramowanie. Widzisz, ja opisu­ję co widzę i czu­ję. To tak jak­bym napisała Ci jak jesteś ubrany i czy mi się to podo­ba. Tata robi pro­gram, który by Cię ubrał albo wypro­dukował ubranie.

Zdaniem mężczyzny

Wiec­zorem opowiedzi­ałam mężowi całą sytu­ację.
— Nie miałaś racji. To to samo.
Zdzi­wił mnie.
— No ale ja nie robię nic namacal­nego.
— Czy jak­byś wydrukowała swo­je tek­sty w formie książ­ki to było­by bardziej namacalne? Czy tylko tym się różni?
W tym momen­cie zdałam sobie sprawę, że moja pra­ca – kobi­ety i bloger­ki – jest jak każ­da inna, ale to ja mam prob­lem z dowartoś­ciowaniem jej. I dowartoś­ciowaniem siebie. Wszelkie marsze, piki­ety, nawoły­wa­nia nic nie dadzą. I nie chodzi tu o prace leg­is­la­cyjne nad jakim­iś ustawa­mi czy zmi­any w sys­temie jakimkol­wiek. Nawoły­wanie obcych ludzi nic nie da, jeśli my, kobi­ety, same nie zaczniemy myśleć o sobie bardziej pozy­ty­wnie.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 24 Data | 23 listopada 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poważnie