Jaki strój kąpielowy powinnaś nosić?

Jaki strój kąpielowy powinnaś nosić? Image

Jaki strój kąpielowy powinnaś nosić?

Kostium kąpielowy jest czymś, co właś­ci­wie cały rok leży gdzieś z tyłu szafy, za ubra­ni­a­mi, ale zde­cy­dowanie jest jed­nym z potrzeb­niejszych ciuchów nos­zonych latem. Szczegól­nie jeśli wybierasz się na jakąś piękną plażę i masz zami­ar pochwal­ić swoi­mi zdję­ci­a­mi na fejsie. Musi być taki, że oko Krysi z księ­gowoś­ci zbiele­je, a Zdzichu będzie żałował, że 20 lat temu zaprosił Dorotę a nie Ciebie do tań­ca na szkol­nej dyskotece. Jed­nym słowem kostium kąpielowy musi być per­fek­cyjny.

Ale czy zas­tanaw­iałaś się dlaczego wybierasz aku­rat taki a nie inny mod­el? Owszem, duże znacze­nie ma jego dopa­sowanie do Two­jej fig­ury, ale także psy­chi­ki. W końcu paradu­jąc w takim stro­ju nie zostaw­iamy zbyt wiele wyobraźni, musimy więc czuć się w nim dobrze. Zwyk­le wybier­amy jeden styl kostiu­mu kąpielowego, bo pasu­je on do naszego wyobraże­nia o nas samych. To, jaki strój kąpielowy powin­naś nosić, zależy od Two­jego wyobraże­nia. Zobacz co o Tobie mówi:

Bikini: Odważna i śmiała

Biki­ni to ryzykowne ubranie. Wystar­czy chwila nieuwa­gi, a już biust wybiera wol­ność. No, cza­sa­mi tylko jed­na pierś. Ale Ty się tym nie prze­j­mu­jesz! Jesteś świado­ma swo­jego ciała i żaden marud­er czy obroń­ca moral­noś­ci nie będzie Cię pouczał jak masz bie­gać po plaży. Bo co jak co, ale Ty wiesz na co Cię stać i inni także zauważa­ją, że to co sobie zamierza­sz to zro­bisz.

Tankini: Odważna ale życiowa

Odwa­ga nie oznacza prze­cież podzi­ału na czarne i białe. Zawsze możesz real­nie wybrać szarość pomiędzy. Wiesz dokład­nie jaki jest Twój poziom kom­for­tu w stro­ju kąpielowym, jak się rusza­sz i co Ci jest do poczu­cia bło­gostanu pod­czas gry w siatkówkę plażową potrze­ba. Pode­j­mu­jesz ryzyko, ale nie za wszelką cenę. Odkry­wasz to i owo, ale na włas­nych warunk­ach. Wszys­tko zależy tylko od Ciebie.

Z wycięciami: Kreatywna i jedyna w swoim rodzaju

Nie dla Ciebie kostiumy z sieciówek. Jesteś odważ­na, ale inaczej niż więk­szość ludzi. Potrze­bu­jesz emocji, ale nie rozgło­su, tylko zain­tere­sowa­nia. Lubisz być w cen­trum uwa­gi, lubisz przy­godę. Coś nie wychodzi? Spoko, masz plan zapa­sowy! Nawet ciem­na linia na brzuchu nie pow­strzy­ma Cię od bycia sobą.

Szorty: Sportowa i na luzie

Gotowa na wszys­tko i wszędzie, zawsze w biegu, zawsze akty­w­na. Nieważne jaki zaw­ieje wia­tr – Ty zawsze jesteś przy­go­towana. A jeśli nie, zawsze możesz się przy­go­tować. Żaden prob­lem. Co to właś­ci­wie jest za prob­lem, praw­da? Trochę to prag­maty­czne, ale Tobie nie przeszkadza, że jesteś tak odbier­ana. Ty chcesz bie­gać, skakać, pły­wać bez myśle­nia o tym, czy majt­ki weszły Ci w tyłek albo stanik się rozwiązał. Owszem, inne kostiumy kąpielowe też są fajne, ale nie w Twoim sty­lu.

Wzorzysty: Wesoła i energetyczna

Lubisz być zauważona, życie powin­no krę­cić się dookoła Ciebie. Bo życie to jed­na wiel­ka radość i impreza! Wzorzysty kostium jest w tym wypad­ku odważnym pokazaniem, że lubisz ludzi i prag­niesz być w cen­trum uwa­gi. Im więk­sze i bardziej jaskrawe wzo­ry tym lep­iej. Wychodzisz z założe­nia, że nawet jeśli mieli­by o Tobie mówić źle, to dobrze, że w ogóle mówią.

Jednokoczęściowy: Wygodna i elastyczna

Jesteś jak kameleon – pasu­jesz wszędzie. Taka baba, co ją poślą tam, gdzie dia­beł nie może. Masz solidne pod­stawy, które pozwala­ją Ci dos­tosować się do każdej sytu­acji. Jesteś elasty­cz­na, ale nie znaczy, że zmi­en­na. Jak chcesz być roman­ty­cz­na doda­jesz spód­niczkę do zestawu plażowego, jeśli masz zami­ar grać w bad­mintona zakładasz spo­den­ki, a na kolację w nad­morskiej restau­racji długie pareo i wisiorek na szyję.

Bez kostiumu kąpielowego: NAPRAWDĘ odważna!

Tak, z pewnoś­cią jesteś bardziej odważ­na od resz­ty społeczeńst­wa. Lubisz szokować ludzi, kochasz woje ciało i nie zawa­hasz się go użyć. Wielu ludzi podzi­wia Twój brak skrępowa­nia i odwagę. Owszem, cza­sem stwarza to prob­le­my (szczegól­nie, jeśli masz już dzieci), więc pamię­taj, że na wszys­tko jest pora i czas. I nie zapom­nij o kremie prze­ci­wsłonecznym!

Całkowicie ubrana: Skupiona na zadaniach

Kiedy wszyscy inni wesoło chapią się w morzu Ty jed­na spaceru­jesz po brzegu lub czy­tasz książkę na kocyku. Wiesz co lubisz, a za czym nie przepadasz. Potrafisz znaleźć równowagę pomiędzy tym co wypa­da, a tym co nie. Nie masz prob­le­mu z jas­nym wyraże­niem tego, co myślisz, ale nie ranisz swoi­mi przeko­na­ni­a­mi innych.

Ter­az, kiedy już wiesz co o Tobie mówi Twój plażowy out­fit, zosta­jesz dalej przy swoim wyborze, czy chcesz zobaczyć co się stanie, jeśli go zmienisz?

Fot. 1 GoTo­Van, fot.2 Trang Angels, fot. 3 fer­vent-adepte-de-la-monde, fot. 4 Cen­tu­ry Black, fot. 5 Mar­lon­Bu, fot. 6 Gep Pas­cual,  fot. 7 tarbaghop­per, fot. 8 six­twelve, fot. 9 Har­sha K R

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 27 czerwca 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo