Całkiem poradnikowo

Jaki strój kąpielowy powinnaś nosić?

Kostium kąpie­lo­wy jest czymś, co wła­ści­wie cały rok leży gdzieś z tyłu sza­fy, za ubra­nia­mi, ale zde­cy­do­wa­nie jest jed­nym z potrzeb­niej­szych ciu­chów noszo­nych latem. Szcze­gól­nie jeśli wybie­rasz się na jakąś pięk­ną pla­żę i masz zamiar pochwa­lić swo­imi zdję­cia­mi na fej­sie. Musi być taki, że oko Kry­si z księ­go­wo­ści zbie­le­je, a Zdzi­chu będzie żało­wał, że 20 lat temu zapro­sił Doro­tę a nie Cie­bie do tań­ca na szkol­nej dys­ko­te­ce. Jed­nym sło­wem kostium kąpie­lo­wy musi być per­fek­cyj­ny.

Ale czy zasta­na­wia­łaś się dla­cze­go wybie­rasz aku­rat taki a nie inny model? Owszem, duże zna­cze­nie ma jego dopa­so­wa­nie do Two­jej figu­ry, ale tak­że psy­chi­ki. W koń­cu para­du­jąc w takim stro­ju nie zosta­wia­my zbyt wie­le wyobraź­ni, musi­my więc czuć się w nim dobrze. Zwy­kle wybie­ra­my jeden styl kostiu­mu kąpie­lo­we­go, bo pasu­je on do nasze­go wyobra­że­nia o nas samych. To, jaki strój kąpie­lo­wy powin­naś nosić, zale­ży od Two­je­go wyobra­że­nia. Zobacz co o Tobie mówi:

Bikini: Odważna i śmiała

swimsuit1

Biki­ni to ryzy­kow­ne ubra­nie. Wystar­czy chwi­la nie­uwa­gi, a już biust wybie­ra wol­ność. No, cza­sa­mi tyl­ko jed­na pierś. Ale Ty się tym nie przej­mu­jesz! Jesteś świa­do­ma swo­je­go cia­ła i żaden maru­der czy obroń­ca moral­no­ści nie będzie Cię pouczał jak masz bie­gać po pla­ży. Bo co jak co, ale Ty wiesz na co Cię stać i inni tak­że zauwa­ża­ją, że to co sobie zamie­rzasz to zro­bisz.

Tankini: Odważna ale życiowa

swimsuit2

Odwa­ga nie ozna­cza prze­cież podzia­łu na czar­ne i bia­łe. Zawsze możesz real­nie wybrać sza­rość pomię­dzy. Wiesz dokład­nie jaki jest Twój poziom kom­for­tu w stro­ju kąpie­lo­wym, jak się ruszasz i co Ci jest do poczu­cia bło­go­sta­nu pod­czas gry w siat­ków­kę pla­żo­wą potrze­ba. Podej­mu­jesz ryzy­ko, ale nie za wszel­ką cenę. Odkry­wasz to i owo, ale na wła­snych warun­kach. Wszyst­ko zale­ży tyl­ko od Cie­bie.

Z wycięciami: Kreatywna i jedyna w swoim rodzaju

swimsuit3

Nie dla Cie­bie kostiu­my z sie­ció­wek. Jesteś odważ­na, ale ina­czej niż więk­szość ludzi. Potrze­bu­jesz emo­cji, ale nie roz­gło­su, tyl­ko zain­te­re­so­wa­nia. Lubisz być w cen­trum uwa­gi, lubisz przy­go­dę. Coś nie wycho­dzi? Spo­ko, masz plan zapa­so­wy! Nawet ciem­na linia na brzu­chu nie powstrzy­ma Cię od bycia sobą.

Szorty: Sportowa i na luzie

swimsuit4

Goto­wa na wszyst­ko i wszę­dzie, zawsze w bie­gu, zawsze aktyw­na. Nie­waż­ne jaki zawie­je wiatr – Ty zawsze jesteś przy­go­to­wa­na. A jeśli nie, zawsze możesz się przy­go­to­wać. Żaden pro­blem. Co to wła­ści­wie jest za pro­blem, praw­da? Tro­chę to prag­ma­tycz­ne, ale Tobie nie prze­szka­dza, że jesteś tak odbie­ra­na. Ty chcesz bie­gać, ska­kać, pły­wać bez myśle­nia o tym, czy majt­ki weszły Ci w tyłek albo sta­nik się roz­wią­zał. Owszem, inne kostiu­my kąpie­lo­we też są faj­ne, ale nie w Two­im sty­lu.

Wzorzysty: Wesoła i energetyczna

swimsuit5

Lubisz być zauwa­żo­na, życie powin­no krę­cić się dooko­ła Cie­bie. Bo życie to jed­na wiel­ka radość i impre­za! Wzo­rzy­sty strój kąpie­lo­wy jest w tym wypad­ku odważ­nym poka­za­niem, że lubisz ludzi i pra­gniesz być w cen­trum uwa­gi. Im więk­sze i bar­dziej jaskra­we wzo­ry tym lepiej. Wycho­dzisz z zało­że­nia, że nawet jeśli mie­li­by o Tobie mówić źle, to dobrze, że w ogó­le mówią.

Jednokoczęściowy: Wygodna i elastyczna

swimsuit6

Jesteś jak kame­le­on – pasu­jesz wszę­dzie. Taka baba, co ją poślą tam, gdzie dia­beł nie może. Masz solid­ne pod­sta­wy, któ­re pozwa­la­ją Ci dosto­so­wać się do każ­dej sytu­acji. Jesteś ela­stycz­na, ale nie zna­czy, że zmien­na. Jak chcesz być roman­tycz­na doda­jesz spód­nicz­kę do zesta­wu pla­żo­we­go, jeśli masz zamiar grać w bad­min­to­na zakła­dasz spoden­ki, a na kola­cję w nad­mor­skiej restau­ra­cji dłu­gie pareo i wisio­rek na szy­ję.

Bez kostiumu kąpielowego: NAPRAWDĘ odważna!

swimsuit7

Tak, z pew­no­ścią jesteś bar­dziej odważ­na od resz­ty spo­łe­czeń­stwa. Lubisz szo­ko­wać ludzi, kochasz woje cia­ło i nie zawa­hasz się go użyć. Wie­lu ludzi podzi­wia Twój brak skrę­po­wa­nia i odwa­gę. Owszem, cza­sem stwa­rza to pro­ble­my (szcze­gól­nie, jeśli masz już dzie­ci), więc pamię­taj, że na wszyst­ko jest pora i czas. I nie zapo­mnij o kre­mie prze­ciw­sło­necz­nym!

Całkowicie ubrana: Skupiona na zadaniach

swimsuit8

Kie­dy wszy­scy inni weso­ło cha­pią się w morzu Ty jed­na spa­ce­ru­jesz po brze­gu lub czy­tasz książ­kę na kocy­ku. Wiesz co lubisz, a za czym nie prze­pa­dasz. Potra­fisz zna­leźć rów­no­wa­gę pomię­dzy tym co wypa­da, a tym co nie. Nie masz pro­ble­mu z jasnym wyra­że­niem tego, co myślisz, ale nie ranisz swo­imi prze­ko­na­nia­mi innych.

Teraz, kie­dy już wiesz co o Tobie mówi Twój pla­żo­wy out­fit, zosta­jesz dalej przy swo­im wybo­rze, czy chcesz zoba­czyć co się sta­nie, jeśli go zmie­nisz?

Fot. 1 GoTo­Van, fot.2 Trang Angels, fot. 3 fervent-adep­te-de-la-mon­de, fot. 4 Cen­tu­ry Black, fot. 5 Mar­lon­Bu, fot. 6 Gep Pascu­al,  fot. 7 tar­ba­ghop­per, fot. 8 sixtwe­lve, fot. 9 Har­sha K R