Całkiem poradnikowo

Czy do wychowania jest potrzebna wioska?

Basen to cał­kiem faj­ne miej­sce na rodzin­ne wypa­dy. Podob­no nawet na rand­ki, bo wte­dy kobie­ty nie mają maki­ja­żu i poka­zu­ją swo­je praw­dzi­we ja. Ale ja dziś nie o tym. Dziś będzie histo­ria, któ­ra mogła zda­rzyć się każ­de­mu z nas, rodzi­ców: oto dziec­ko zosta­je pouczo­ne przez ratow­ni­ka. Jak powi­nien zacho­wać się rodzic? Czy robie­nie wszyst­kie­go za dziec­ko jest dobrym pomy­słem? Czy do wycho­wa­nia jest potrzeb­na wio­ska?

Przygoda na basenie

Mam spo­rą rodzin­kę, więc pil­no­wa­nie trój­ki dzie­ci, z któ­rych jed­no chce pod­ta­piać się w rwą­cej rze­ce, dru­gie taplać w bro­dzi­ku, a trze­cie zjeż­dżać z naj­wyż­szej zjeż­dżal­ni, kie­dy ja tak napraw­dę chcia­ła­bym wygrzać tyłek w jacuz­zi, gra­ni­czy z cudem. Tak było i tym razem, kie­dy wyła­wia­jąc Natkę z rze­ki usły­sza­łam gwiz­dek ratow­ni­ka i zauwa­ży­łam Artie­go balan­su­ją­ce­go z jakimś nie­zna­nym mi kole­gą w nie­do­zwo­lo­nym miej­scu. W tym samym momen­cie z dwóch koń­ców base­nu wystar­to­wa­ło w stro­nę dzie­ci dwóch rodzi­ców: ja i bar­dzo dobrze wyglą­da­ją­cy jego­mość w nie­bie­skich szor­tach. Zanim odcią­gnę­łam i zbesz­ta­łam, może tro­chę za gło­śno, Artie­go za nie­od­po­wie­dzial­ne i nie­bez­piecz­ne zacho­wa­nie, do dru­gie­go chłop­ca pod­biegł, jak się oka­za­ło, jego ojciec. A wła­ści­wie nie do nie­go, a do ratow­ni­ka:
— Pro­szę Pana, tyl­ko ja, jako opie­kun praw­ny tego nie­let­nie­go mam pra­wo mówić mu co ma robić a co nie na base­nie.
-Ależ pro­szę Pana – rzekł base­no­wy czło­nek lokal­nej wer­sji Sło­necz­ne­go Patro­lu – jestem ratow­ni­kiem i do moich zadań nale­ży dbać o bez­pie­czeń­stwo kąpią­cych się tu dzie­ci.
— Nie widzia­łem nic nie­sto­sow­ne­go w zacho­wa­niu syna! — napu­szył się gość w szor­tach kolo­ru blue.

Jako że tatuś był roślej­szy od ratow­ni­ka, dziec­ko mogło nadal bie­gać po śli­skiej nawierzch­ni na kra­wę­dzi za głę­bo­kie­go dla nie­go base­nu, a ja, ze swo­ją wagą piór­ko­wą (dobra, chcia­ła­bym!) i skwa­szo­nym Artim wró­ci­li­śmy na bez­piecz­ne wody dzie­cię­ce­go bro­dzi­ka.

Czy obcy ludzie powinni wtrącać się do wychowania mojego dziecka?

Jeśli ma się dzie­ci to natu­ral­nie cią­gnie się do innych rodzi­ców z dzieć­mi, któ­rzy to póź­niej zapra­sza­ją nas na uro­dzi­ny swo­ich dzie­ci, wspól­ne wyciecz­ki itd. Pod­czas jed­nej z takich aktyw­no­ści, już nie pamię­tam czy to były uro­dzi­ny czy spo­tka­nie bez oka­zji, zare­ago­wa­łam na zacho­wa­nie jed­ne­go z dzie­ci. Wpraw­dzie nie wcho­dzi­ło pod prąd na zjeż­dżalnię w sali zabaw, ale sku­tecz­nie unie­moż­li­wia­ło ręka­mi i noga­mi, cza­sem nawet kop­nia­kiem, zjeż­dża­nie innym dzie­ciom. Kie­dy skoń­czy­łam wykład o bez­pie­czeń­stwie i tym, że kop­niak nie jest naj­lep­szym roz­wią­za­niem pro­ble­mów kolej­ko­wych, dozna­łam moral­ne­go kaca: prze­cież powin­nam naj­pierw pójść z tym do rodzi­ca, a nie od razu, jako oso­ba nie­zwią­za­na z wycho­wa­niem go, umo­ral­niać. Pode­szłam więc do mat­ki malu­cha i prze­pro­si­łam za wtrą­ca­nie się. „Chy­ba żar­tu­jesz?” — odpar­ła zdzi­wio­na. „Ja bar­dzo się cie­szę, że zare­ago­wa­łaś. Rób tak czę­ściej. W koń­cu do wycho­wa­nia dziec­ka potrzeb­na jest podob­no cała wio­ska i nie tyl­ko ja powin­nam uczyć dziec­ko.” W sumie dość logicz­ne, bo, pomi­ja­jąc tatu­sia z base­nu, ratow­ni­cy nie mogli­by pil­no­wać kąpią­cych się, nauczy­cie­le uczyć, tre­ne­rzy ćwi­czyć, a póź­niej w życiu kie­row­ni­cy kie­ro­wać.

Czy przezorny jest lepszy od powstającego po upadku?

Wszy­scy zna­my te mat­ki, któ­re są codzien­nie w szko­le i upew­nia­ją się, czy ich dziec­ko spra­wie­dli­wie dosta­ło oce­nę, zosta­ło wybra­ne do trój­ki kla­so­wej albo zgło­si­ło się do każ­de­go moż­li­we­go kon­kur­su. To one zna­ją lepiej plan lek­cji od swo­je­go dziec­ka oraz na kie­dy trze­ba prze­czy­tać lek­tu­rę szkol­ną, bo będzie oma­wia­na. Jeśli dziec­ko nie prze­czy­ta jej na czas potra­fią czy­tać na głos do podusz­ki nawet Krzy­ża­ków. Arti nie ma takiej mat­ki. Owszem, wiem co ma czy­tać, jed­nak to jego obo­wiąz­kiem jest czy­ta­nie, nie moim. W ten spo­sób zawa­lił nie­jed­no zada­nie domo­we, przy­go­to­wa­nie mate­ria­łów do pla­sty­ki czy ter­min wypo­ży­cze­nia książ­ki w biblio­te­ce. Nie były to upad­ki epic­kie, jed­nak cza­sem bole­sne. Moim zada­niem nie jest nie­po­zwa­la­nie na upa­dek, lecz naucze­nie jak naj­szyb­sze­go wsta­nia z kolan. Bo to nie ja jestem od napra­wia­nia jego życia za nie­go.

Rada dla moich znajomych i Waszych znajomych

Może­cie bez pro­ble­mu mówić innym dzie­ciom co jest dobre a co złe. To napraw­dę OK. Tak, powiedz­cie, ze na sto­le stoi gorą­ca kawa, więc wcho­dze­nie na nie­go nie jest naj­lep­szym pomy­słem. Nie powin­ny bie­gać z ołów­kiem w reku, nożem czy szklan­ką. Nie jest do koń­ca akcep­to­wal­ne publicz­ne dra­pa­nie się po tył­ku czy wyty­ka­nie języ­ka do nie­zna­jo­mych. Nie­mi­ło też, jeśli zje wszyst­kie cze­ko­lad­ki, jaki­mi czę­stu­je się więk­szą ilość dzie­ci. Jeśli jakieś miej­sce ma cha­rak­te­ry­stycz­ne zasa­dy, powiedz mu o tym jeśli ich nie prze­strze­ga. Będę, może tro­chę samo­lub­nie, wdzięcz­na.

Fot. Rod Wad­ding­ton, CC BY-SA 2.0

33 komentarze

 • Karolina Marsicka

  Bar­dzo cie­ka­wy tekst! Też jestem takie­go same­go zda­nia co Ty, że grze­chem nie jest zwró­ce­nie uwa­gi obcym dzie­ciom : )

 • Agnieszka Osińska-Szpur

  Wszę­dzie waż­ny jest umiar i zasa­dy, a co do róż­nych typów rodziców…znam to z doświad­cze­nia, jestem nauczy­cie­lem 🙂 Tren­dy Mama

 • olga

  To dość śli­ski grunt. Ja oso­bi­ście sta­ram się inge­ro­wać, gdy widzę, że dziec­ko zacho­wu­je się agre­syw­nie lub nie­bez­piecz­nie dla sie­bie i innych dooko­la. Żyje­my wszy­scy razem, na jed­nym podwór­ku (przy­slo­wio­wym) I war­to żeby wszyst­kim było dobrze i żeby każ­dy potra­fił dbać też o innych

 • Rozkminy Tiny

  Też nie mam nic prze­ciw­ko. Mło­da ostat­nio zabra­ła na pla­cu zabaw kred­kę dru­gie­mu dziec­ku (nawet nie zdą­ży­łam zare­ago­wać) i zosta­ła ofuk­nię­ta przez ojca tego dziec­ka. Widzia­łam, że zro­bi­ło się jej nie­swo­jo i wiem, że następ­nym razem dwa razy się zasta­no­wi. Sama rów­nież zwra­cam uwa­gę dzie­ciom, gdy zaba­wą zagra­ża­ją w jakiś spo­sób moje­mu. Jeśli to się komuś nie podo­ba, niech lepiej pil­nu­je :p

 • aneta

  Róż­ni są rodzi­ce i zasa­dy u nich panu­ją­ce, ja oso­bi­ście inge­ru­je dopie­ro kie­dy robi się nie­bez­piecz­nie.

 • Pani Miniaturowa

  Ja rów­nież jestem za zwra­ca­niem uwa­gi (deli­kat­nie!) cudzym dzie­ciom, zwłasz­cza na bar­dzo nie­wła­ści­we zacho­wa­nia w sty­lu prze­śla­do­wa­nie słab­szych. Gdy­by jakiś rodzic miał do mnie pre­ten­sje, że to zro­bi­łam to życzy­ła­bym mu szczę­ścia w życiu 🙂

 • Mamnatooko.pl.

  Świet­ny tekst! Super się czy­ta a i lek­cję porząd­ną, tre­ści­wą moż­na wycią­gnąć. Popie­ram, jestem za!

 • Karolina Ostrowska

  Jeśli dziec­ko źle się zacho­wu­je to nie widzę nic złe­go w tym, że ktoś obcy zwra­ca mu uwa­gę, tym bar­dziej jeśli rodzic sam tego nie robi 😀

 • Krystyna Polek

  Masz rację, moż­na obce­mu dziec­ku zwró­cić uwa­gę ale spo­sób prze­ka­zu ma też bar­dzo duże zna­cze­nie

 • Sunflowers4mum

  Pamię­tam jak z dzieć­mi byli­śmy w bie­dron­ce, taka sytu­acja zda­rzy­ła się pierw­szy i na ta chwi­le ostat­ni. Moja dwu­lat­ka zro­bi­ła akcje ze chce kin­der nie­spo­dzian­kę, pró­bo­wa­li­śmy z nią roz­ma­wiać .(Przed wej­ściem do skle­pu uprze­dzi­li­śmy, że nic nie kupu­je­my oprócz rze­czy na obiad, któ­ry miał być jak wró­ci­my do domu.) Star­sza Pani strasz­nie zbul­wer­so­wa­ła się, kry­ty­ko­wa­ła nas, że nie chce­my kupić tego jaj­ka, a my kon­se­kwent­nie mówi­li­śmy, że pro­szę się nie wtrą­cać, ze dziec­ku nie dzie­je się żad­na krzyw­da itd. Nie mia­ła­bym nic prze­ciw­ko gdy­by fak­tycz­nie dziec­ko źle się zacho­wy­wa­ło i ktoś by mi zwró­cił na to uwa­gę, ale tutaj była inge­ren­cja w nasze zasa­dy itd. wiec to nie jest faj­ne. Podob­nie jest jak dziec­ko pła­cze, a ktoś prze­cho­dzą­cy nie zna sytu­acji i pró­bu­je udo­bru­chać dziec­ko ‚kie­dy rodzic z nim roz­ma­wia. Jest to wkra­cza­nie w kom­pe­ten­cje rodzi­ca.

 • https://swobodaumuslu.pl

  Ja wolę wycho­wy­wać dzie­ci w bar­dziej nie­za­leż­ny sposób.….chce aby bra­ły odpo­wie­dzial­ność za swo­je błę­dy, za to cze­go nie dopilnowały.….choć raz przy­znam się szcze­rze zaczę­łam czy­tać lek­tu­rę 🙁

 • Ja Zwykła Matkaa

  W pierw­szej kolej­no­ści cze­kam aż mło­dy sam roz­wią­że pro­blem. Nie bie­gnę do rodzi­ca czy dziec­ka. Taką mam zasa­dę. Jeśli sobie mój syn nie radzi lub jest ata­ko­wa­ny, sub­tel­nie wkra­czam.

 • Katarzyna Mirek

  Ja nie nale­żę do matek, któ­re śmier­tel­nie obra­ża­ją się za zwró­ce­nie uwa­gi moje­mu dziec­ku. Szcze­gól­nie, jeśli wiem że coś było nie halo a spo­sób zwró­ce­nia się do moje­go dziec­ka jest prze­my­śla­ny.

 • Aleksandra Załęska

  Uwa­żam, że jeśli dziec­ko zagra­ża bez­pie­czeń­stwu moje­go dziec­ka, mam prawo.zwrócić mu.uwagę i odwrot­nie. Cza­sem musisz zare­ago­wać natych­miast, zanim znaj­dziesz rodzi­ców

 • Marta K

  O ile rozu­miem Twój punkt widze­nia i sama czę­sto nie­na­chal­nie wtrą­cę jakąś uwa­gę. To nie cier­pię, nie zno­szę i nie tole­ru­ję dość licz­nej i ocho­czo wtrą­ca­ją­cej się gru­py star­szych ludzi. Ci uwiel­bia­ją umo­ral­niać, tro­chę postra­szyć albo wtrą­cić się w zupeł­nie nie­od­po­wied­niej chwi­li, nie bacząc na nasze proś­by i pró­by zaprze­sta­nia tego. Owszem lubię dobre rady, dobre sło­wa i kon­struk­tyw­ną kry­ty­kę, to kur­cze nie zawsze jest na to czas i miej­sce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *