Czy do wychowania jest potrzebna wioska?

Czy do wychowania jest potrzebna wioska? Image

Czy do wychowania jest potrzebna wioska?

Basen to całkiem fajne miejsce na rodzinne wypady. Podob­no nawet na rand­ki, bo wtedy kobi­ety nie mają mak­i­jażu i pokazu­ją swo­je prawdzi­we ja. Ale ja dziś nie o tym. Dziś będzie his­to­ria, która mogła zdarzyć się każde­mu z nas, rodz­iców: oto dziecko zosta­je pouc­zone przez ratown­i­ka. Jak powinien zachować się rodz­ic? Czy robi­e­nie wszys­tkiego za dziecko jest dobrym pomysłem? Czy do wychowa­nia jest potrzeb­na wios­ka?

Przygoda na basenie

Mam sporą rodzinkę, więc pil­nowanie trój­ki dzieci, z których jed­no chce pod­tapi­ać się w rwącej rzece, drugie taplać w brodziku, a trze­cie zjeżdżać z najwyższej zjeżdżal­ni, kiedy ja tak naprawdę chci­ałabym wygrzać tyłek w jacuzzi, graniczy z cud­em. Tak było i tym razem, kiedy wyław­ia­jąc Natkę z rze­ki usłysza­łam gwiz­dek ratown­i­ka i zauważyłam Artiego bal­an­su­jącego z jakimś niez­nanym mi kolegą w niedoz­wolonym miejs­cu. W tym samym momen­cie z dwóch końców basenu wys­tar­towało w stronę dzieci dwóch rodz­iców: ja i bard­zo dobrze wyglą­da­ją­cy jego­mość w niebies­kich szor­tach. Zan­im odciągnęłam i zbesz­tałam, może trochę za głośno, Artiego za nieod­powiedzialne i niebez­pieczne zachowanie, do drugiego chłop­ca pod­biegł, jak się okaza­ło, jego ojciec. A właś­ci­wie nie do niego, a do ratown­i­ka:
— Proszę Pana, tylko ja, jako opiekun prawny tego nielet­niego mam pra­wo mówić mu co ma robić a co nie na base­nie.
-Ależ proszę Pana – rzekł basenowy członek lokalnej wer­sji Słonecznego Patrolu – jestem ratown­ikiem i do moich zadań należy dbać o bez­pieczeńst­wo kąpią­cych się tu dzieci.
— Nie widzi­ałem nic niestosownego w zachowa­niu syna! — napuszył się gość w szor­tach koloru blue.

Jako że tatuś był rośle­jszy od ratown­i­ka, dziecko mogło nadal bie­gać po śliskiej naw­ierzch­ni na krawędzi za głębok­iego dla niego basenu, a ja, ze swo­ją wagą piórkową (dobra, chci­ałabym!) i skwas­zonym Artim wró­cil­iśmy na bez­pieczne wody dziecięcego brodzi­ka.

Czy obcy ludzie powinni wtrącać się do wychowania mojego dziecka?

Jeśli ma się dzieci to nat­u­ral­nie ciąg­nie się do innych rodz­iców z dzieć­mi, którzy to później zaprasza­ją nas na urodziny swoich dzieci, wspólne wyciecz­ki itd. Pod­czas jed­nej z takich akty­wnoś­ci, już nie pamię­tam czy to były urodziny czy spotkanie bez okazji, zareagowałam na zachowanie jed­nego z dzieci. Wprawdzie nie wchodz­iło pod prąd na zjeżdżalnię w sali zabaw, ale skutecznie uniemożli­wiało ręka­mi i noga­mi, cza­sem nawet kop­ni­akiem, zjeżdżanie innym dzieciom. Kiedy skończyłam wykład o bez­pieczeńst­wie i tym, że kop­ni­ak nie jest najlep­szym rozwiązaniem prob­lemów kole­jkowych, doz­nałam moral­nego kaca: prze­cież powin­nam najpierw pójść z tym do rodz­i­ca, a nie od razu, jako oso­ba niezwiązana z wychowaniem go, umoral­ni­ać. Podeszłam więc do mat­ki malucha i przeprosiłam za wtrą­canie się. „Chy­ba żar­tu­jesz?” — odparła zdzi­wiona. „Ja bard­zo się cieszę, że zareagowałaś. Rób tak częś­ciej. W końcu do wychowa­nia dziec­ka potrzeb­na jest podob­no cała wios­ka i nie tylko ja powin­nam uczyć dziecko.” W sum­ie dość log­iczne, bo, pomi­ja­jąc tatu­sia z basenu, ratown­i­cy nie mogli­by pil­nować kąpią­cych się, nauczy­ciele uczyć, tren­erzy ćwiczyć, a później w życiu kierown­i­cy kierować.

Czy przezorny jest lepszy od powstającego po upadku?

Wszyscy znamy te mat­ki, które są codzi­en­nie w szkole i upew­ni­a­ją się, czy ich dziecko spraw­iedli­wie dostało ocenę, zostało wybrane do trój­ki kla­sowej albo zgłosiło się do każdego możli­wego konkur­su. To one zna­ją lep­iej plan lekcji od swo­jego dziec­ka oraz na kiedy trze­ba przeczy­tać lek­turę szkol­ną, bo będzie omaw­iana. Jeśli dziecko nie przeczy­ta jej na czas potrafią czy­tać na głos do podusz­ki nawet Krzyżaków. Arti nie ma takiej mat­ki. Owszem, wiem co ma czy­tać, jed­nak to jego obow­iązkiem jest czy­tanie, nie moim. W ten sposób zawal­ił niejed­no zadanie domowe, przy­go­towanie mate­ri­ałów do plas­ty­ki czy ter­min wypoży­czenia książ­ki w bib­liotece. Nie były to upad­ki epick­ie, jed­nak cza­sem bolesne. Moim zadaniem nie jest niepozwalanie na upadek, lecz naucze­nie jak najszyb­szego wsta­nia z kolan. Bo to nie ja jestem od napraw­ia­nia jego życia za niego.

Rada dla moich znajomych i Waszych znajomych

Może­cie bez prob­le­mu mówić innym dzieciom co jest dobre a co złe. To naprawdę OK. Tak, powiedz­cie, ze na stole stoi gorą­ca kawa, więc wchodze­nie na niego nie jest najlep­szym pomysłem. Nie powin­ny bie­gać z ołówkiem w reku, nożem czy szk­lanką. Nie jest do koń­ca akcep­towalne pub­liczne dra­panie się po tyłku czy wytykanie języ­ka do niez­na­jomych. Niemiło też, jeśli zje wszys­tkie czeko­lad­ki, jaki­mi częs­tu­je się więk­szą ilość dzieci. Jeśli jakieś miejsce ma charak­terysty­czne zasady, powiedz mu o tym jeśli ich nie przestrze­ga. Będę, może trochę samol­ub­nie, wdz­ięcz­na.

Fot. Rod Wadding­ton, CC BY-SA 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 14 lutego 2018

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poważnie