Całkiem wesoło

Rodzeństwo a związek: czy ma to jakiś związek?

Jestem naj­star­sza z dwoj­ga rodzeń­stwa, mój mąż z troj­ga. Dane sta­ty­stycz­ne zawsze mnie cie­ka­wi­ły, dla­te­go posta­no­wi­łam zro­bić cał­ko­wi­cie zwa­rio­wa­ne zesta­wie­nie poka­zu­ją­ce czy rodzeń­stwo – posia­da­nie go, bycie jedy­na­kiem, bycie naj­młod­szym, śred­nim lub naj­star­szym – ma jakiś pływ na zwią­zek i czy naj­młod­szy woli wią­zać się z naj­star­szym itp.

Kim jesteś?

Jako star­sza sio­stra sio­stry mogę się wypo­wie­dzieć tro­chę na temat rela­cji. Star­sza sio­stra mat­ku­je młod­szej. Im wię­cej lat pomię­dzy dzieć­mi tym bar­dziej to widać. Przez to praw­do­po­dob­nie do dziś lubię wszyst­ko mieć pod kon­tro­lą, a nawet bywam prze­mą­drza­ła.

Młod­sza sio­stra sio­stry, tak­że moja, jest oso­bą, któ­ra lubi jak się o nią trosz­czą. Peł­na uro­ku, uśmie­chu, cho­ciaż kapry­śna. Uwiel­bia rywa­li­za­cję, tak­że dam­sko-męską, ale tak­że pro­wa­dze­nie za rękę. Jak 100% kobie­ta.

Star­sza sio­stra bra­ta to kobie­ta nie­za­leż­na. Per­fek­cjo­nist­ka we wszyst­ko co robi. Młod­sza sio­stra bra­ta – kobie­ca, weso­ła, ser­decz­na. Zjed­nu­je w mig sobie ludzi i ma wie­lu przy­ja­ciół. Ale bywa oso­bą, któ­ra lubi spy­chać zada­nia na innych, pole­ga na innych, nie na sobie.

Środ­ko­we dziec­ko zwy­kle ma com­bo cech np. star­szej sio­stry sio­stry czy młod­szej sio­stry bra­ta.

A jedy­nacz­ka? To kobie­ta elo­kwent­na, towa­rzy­ska, ale wyma­ga­ją­ca i kapry­śna. Świat jest Twój i żad­na ina kobie­ta nie ma w nim miej­sca. No chy­ba że cór­ka, a i to cza­sem trud­no.

Pytania w ankiecie

Ankie­ta była bar­dzo krót­ka i zawie­ra­ła tyl­ko trzy pyta­nia: kim z rodzeń­stwa jesteś, kim jest twój part­ner, jaka jest róż­ni­ca wie­ku mię­dzy wami. W dwóch pierw­szych pyta­niach odpo­wie­dzi były nastę­pu­ją­ce:

  • jedy­nacz­ka (jedy­nak)
  • najstarsza/najstarszy (róż­ni­ca wie­ku powy­żej 5 lat od kolejnego/najmłodszego)
  • najstarsza/najstarszy (róż­ni­ca wie­ku poni­żej 5 lat od kolej­ne­go dziec­ka)
  • śred­nie dziec­ko (lub jed­nym z dzie­ci pomię­dzy naj­star­szym lub naj­młod­szym)
  • najmłodsza/najmłodszy

Wyniki ankiety

Na ankie­tę odpo­wie­dzia­ło ano­ni­mo­wo 130 kobiet.

Jeśli cho­dzi o kobie­ty wyni­ki wyglą­da­ją nastę­pu­ją­co:

Jestem

Zaś part­ne­rów tak:

Jestem

Kore­la­cja, czy­li kto z kim już o wie­le bar­dziej cha­otycz­nie:

Tak napraw­dę kiep­ska byłam ze sta­ty­sty­ki, ale chy­ba wycho­dzi na to, że naj­więk­sze szan­se na bycie w parze mają ci, któ­rzy posia­da­li rodzeń­stwo, a szcze­gól­nie naj­młod­si męż­czyź­ni w rodzi­nie. Tro­chę, jak­by jed­nak mamu­si szu­ka­li…

Poza tym to, czy jesteś naj­star­sza, naj­młod­sza czy środ­ko­wa z rodzeń­stwa raczej nie ma zbyt wiel­kie­go wpły­wu na to jakie­go z rodzeń­stwa face­ta szu­kasz. W sumie liczy się tyl­ko miłość.