Rodzeństwo a związek: czy ma to jakiś związek?

Rodzeństwo a związek: czy ma to jakiś związek? Image

Rodzeństwo a związek: czy ma to jakiś związek?

Jestem najs­tarsza z dwo­j­ga rodzeńst­wa, mój mąż z tro­j­ga. Dane statysty­czne zawsze mnie ciekaw­iły, dlat­ego postanow­iłam zro­bić całkowicie zwar­i­owane zestaw­ie­nie pokazu­jące czy rodzeńst­wo – posi­adanie go, bycie jedy­nakiem, bycie najmłod­szym, śred­nim lub najs­tarszym – ma jak­iś pływ na związek i czy najmłod­szy woli wiązać się z najs­tarszym itp.

Kim jesteś?

Jako starsza sios­tra siostry mogę się wypowiedzieć trochę na tem­at relacji. Starsza sios­tra matku­je młod­szej. Im więcej lat pomiędzy dzieć­mi tym bardziej to widać. Przez to praw­dopodob­nie do dziś lubię wszys­tko mieć pod kon­trolą, a nawet bywam przemą­drza­ła.

Młod­sza sios­tra siostry, także moja, jest osobą, która lubi jak się o nią troszczą. Peł­na uroku, uśmiechu, cho­ci­aż kapryś­na. Uwiel­bia rywal­iza­cję, także damsko-męską, ale także prowadze­nie za rękę. Jak 100% kobi­eta.

Starsza sios­tra bra­ta to kobi­eta nieza­leż­na. Per­fekcjon­ist­ka we wszys­tko co robi. Młod­sza sios­tra bra­ta – kobieca, wesoła, serdecz­na. Zjed­nu­je w mig sobie ludzi i ma wielu przy­jaciół. Ale bywa osobą, która lubi spy­chać zada­nia na innych, pole­ga na innych, nie na sobie.

Środ­kowe dziecko zwyk­le ma com­bo cech np. starszej siostry siostry czy młod­szej siostry bra­ta.

A jedy­nacz­ka? To kobi­eta elok­went­na, towarzys­ka, ale wyma­ga­ją­ca i kapryś­na. Świat jest Twój i żad­na ina kobi­eta nie ma w nim miejs­ca. No chy­ba że cór­ka, a i to cza­sem trud­no.

Pytania w ankiecie

Anki­eta była bard­zo krót­ka i zaw­ier­ała tylko trzy pyta­nia: kim z rodzeńst­wa jesteś, kim jest twój part­ner, jaka jest różni­ca wieku między wami. W dwóch pier­wszych pyta­ni­ach odpowiedzi były następu­jące:

  • jedy­nacz­ka (jedy­nak)
  • najstarsza/najstarszy (różni­ca wieku powyżej 5 lat od kolejnego/najmłodszego)
  • najstarsza/najstarszy (różni­ca wieku poniżej 5 lat od kole­jnego dziec­ka)
  • śred­nie dziecko (lub jed­nym z dzieci pomiędzy najs­tarszym lub najmłod­szym)
  • najmłodsza/najmłodszy

Wyniki ankiety

Na anki­etę odpowiedzi­ało anon­i­mowo 130 kobi­et.

Jeśli chodzi o kobi­ety wyni­ki wyglą­da­ją następu­ją­co:

Jestem

Zaś part­nerów tak:

Jestem

Korelac­ja, czyli kto z kim już o wiele bardziej chao­ty­cznie:

Tak naprawdę kiep­s­ka byłam ze statysty­ki, ale chy­ba wychodzi na to, że najwięk­sze szanse na bycie w parze mają ci, którzy posi­adali rodzeńst­wo, a szczegól­nie najmłod­si mężczyźni w rodzinie. Trochę, jak­by jed­nak mamusi szukali…

Poza tym to, czy jesteś najs­tarsza, najmłod­sza czy środ­kowa z rodzeńst­wa raczej nie ma zbyt wielkiego wpły­wu na to jakiego z rodzeńst­wa fac­eta szukasz. W sum­ie liczy się tylko miłość.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 20 Data | 22 marca 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem wesoło