Zabawki interaktywne – wady i zalety

Zabawki interaktywne – wady i zalety Image

Zabawki interaktywne – wady i zalety

Dzisi­aj liczą się zabaw­ki eduka­cyjne, bo staw­ia się na wszech­stron­ny rozwój maluchów już od pier­wszych dni ich życia.

Zwolen­ników zabawek inter­ak­cyjnych, które mają edukować dzieci, jest chy­ba tyle samo, ile ich prze­ci­wników. Jed­no jest pewne – dzieci uwiel­bi­a­ją tego rodza­ju gadże­ty.

Zabaw­ki eduka­cyjne są najczęś­ciej elek­tron­iczne – gra­ją, śpiewa­ją, świecą się różny­mi kolora­mi. Najlep­sze są te, które wyma­ga­ją od dziec­ka zaan­gażowa­nia i kon­cen­tracji uwa­gi. Dzię­ki temu moż­na wpły­wać na różne aspek­ty jego roz­wo­ju. Na skle­powych półkach aż piętrzą się prze­cież inter­ak­ty­wne lal­ki, misie, samo­chody i stolicz­ki. Wszys­tkie mają co najm­niej kilka­naś­cie różnych funkcji, uczą czegoś innego.

Warto jed­nak zwracać uwagę na dobór odpowied­nich gadżetów. Okazu­je się, że nie wszys­tkie zabaw­ki inter­ak­ty­wne są dla dziec­ka korzystne. Przede wszys­tkim należy dobier­ać je odpowied­nio do wieku, zain­tere­sowań i indy­wid­u­al­nych umiejęt­noś­ci malucha. W innym przy­pad­ku zabawka szy­bko się znudzi i nie będzie wyko­rzysty­wana. Trze­ba też pamię­tać, że gadżet tego rodza­ju hamu­je częs­to wyobraźnię i kreaty­wność, ponieważ maluch ma wszys­tko „podane na tacy”.

Ist­nieje jed­nak ogrom zalet tego rodza­ju urządzeń. Sami pedagodzy wskazu­ją na ich atu­ty. Przy właś­ci­wym wyko­rzys­ta­niu zabawek inter­ak­ty­wnych, moż­na wpły­wać na kon­cen­trację uwa­gi, pamięć, sys­tem­aty­czność, skupi­e­nie, motywację. Moż­na uczyć przyj­mowa­nia sukcesów i radzenia sobie z porażką. Dziecko może naby­wać umiejęt­noś­ci współpra­cy w grupie, ale też samodziel­nego rozwiązy­wa­nia prob­lemów. Ksz­tał­tu­ją się nie tylko jego cechy osobowoś­ciowe, bo trze­ba zaz­naczyć, że zabaw­ki inter­ak­ty­wne mogą całkiem sprawnie uczyć liczyć albo czy­tać.

Najlepiej wybier­ać takie, które mają sporo opcji i wpły­wa­ją na różne aspek­ty roz­wo­ju małego dziec­ka. Szkoły i przed­szko­la wybier­a­ją na przykład Mag­iczny Dywan, który okazu­je się być nie tylko doskon­ałą rozry­wką dla dzieci­aków, ale też świet­ną pomocą dydak­ty­czną.

Mądrym posunię­ciem jest wyko­rzysty­wanie tych zabawek inter­ak­ty­wnych, które rzeczy­wiś­cie uczą. Już dawno udowod­niono, że dzieci najszy­b­ciej uczą się właśnie wtedy, gdy zaję­cia pro­ponowane są im w formie rozry­w­ki. Nie czu­ją zmęczenia, są odpowied­nio zmo­ty­wowani, a wiedza i nowe umiejęt­noś­ci zosta­ją utr­walone.

Oczy­wiś­cie, zna­jdą się oso­by, które nie pochwala­ją tak inten­sy­wnego wkracza­nia elek­tron­i­ki w życie najmłod­szych. Ale jeśli nie ter­az to kiedy? Wraz z roz­wo­jem tech­nologii chy­ba nie mamy już wyjś­cia, bo takie gadże­ty otacza­ją nas z każdego strony. Zadaniem dorosłych jest nato­mi­ast zachować w tym wszys­tkim umi­ar i przy­go­tować dziecko na czer­panie z takich dobrodziejstw korzyś­ci. W pier­wszej kole­jnoś­ci trze­ba naby­wać zabaw­ki inter­ak­ty­wne tylko dobrej jakoś­ci i takie, które uzyskały odpowied­nie cer­ty­fikaty. Prze­cież mają one służyć najmłod­szym. Zwraca­jmy też uwagę na wiek dzieci i dos­tosowane dla nich opc­je elek­tron­icznych gadżetów. Najlep­sze są te, które będą „rosły” razem z dzieck­iem, dzię­ki czemu posłużą co najm­niej kil­ka lat.

Artykuł pow­stał w opar­ciu o treś­ci ze strony Funtronic.eu — pro­du­cen­ta Mag­icznego Dywanu.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 8 Data | 30 marca 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo