Life bez stylu, wychowanie bez spiny

Świnia ryje w sieci i do tego kłamie Image

Świnia ryje w sieci i do tego kłamie

Praw­dzi­wy blo­ger hej­tu się nie boi, ale co je­śli świ­nia ryje w sie­ci i per­fid­nie kła­mie? A to wte­dy war­to prze­czy­tać naj­now­sza książ­kę PigOut’a! Uwa­ga, śmie­chom może nie być końca!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 26 Data | 20 października 2017
Życie na emigracji we Francji — Kiedy Polska to za mało Image

Życie na emigracji we Francji — Kiedy Polska to za mało

Ję­zyk fran­cu­ski jest po­dob­no ję­zy­kiem mi­ło­ści, ale może też stać się co­dzien­nym je­śli wy­bie­rzesz jak Mo­ni­ka ży­cie na emi­gra­cji we Fran­cji. Jak tam jest?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 27 Data | 18 października 2017
Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne Image

Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne

Róż? Bro­kat? Su­kien­ki z tiu­lu? Tak, to wszyst­ko świat dziew­czy­nek. Ale to nie ko­niec. Dziew­czyn­ki to coś wię­cej niż tyl­ko słod­kie ubrania.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 19 Data | 16 października 2017
Tajemnica magii olewania Image

Tajemnica magii olewania

Mało jest po­rad­ni­ków, któ­re na­praw­dę od po­cząt­ku do koń­ca są przy­dat­ne w ży­ciu i któ­rych po­ra­dy chce się wcie­lać w ży­cie. Jed­nym z nich jest „Ma­gia ole­wa­nia” Sa­rah Kni­ght, któ­ra nie bez po­wo­du na­wią­zu­je do słyn­nej ksiąz­ki „Ma­gia sprzą­ta­nia” Ma­rie Kondo.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 31 Data | 11 października 2017
Katar to nie choroba. Jak pomóc zakatarzonemu dziecku? Image

Katar to nie choroba. Jak pomóc zakatarzonemu dziecku?

Nie ma go­rącz­ki, bra­ku ape­ty­tu czy apa­tii? W ta­kim przy­pad­ku na­praw­dę ka­szel i ka­tar to nie cho­ro­ba i dziec­ko może cho­dzić do szko­ły czy przedszkola.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 28 Data | 9 października 2017
Misja „Odzyskać zgubiony telefon” rozpoczęta! Image

Misja „Odzyskać zgubiony telefon” rozpoczęta!

Sy­tu­acja po­wta­rza się przy­naj­mniej raz w ty­go­dniu. „Czy ktoś nie wi­dział mo­je­go te­le­fo­nu?” — krzy­czę na całe gar­dło, a wszyst­kie gło­wy w ro­dzi­nie ki­wa­ją na nie. Szu­kam na sto­le, biur­ku, szaf­ce noc­nej… Nie ma! Co te­raz? Mam prze­te­sto­wa­ny kil­ku­krot­nie sce­na­riusz pseu­do­po­li­cyj­nych dzia­łań na wy­pa­dek zgu­bie­nia te­le­fo­nu i uda­ło mi się na­wet od­zy­skać zgu­bio­ny telefon.…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 20 Data | 6 października 2017
Polka w Katalonii w dobie referendum niepodległościowego — Kiedy Polska to za mało Image

Polka w Katalonii w dobie referendum niepodległościowego — Kiedy Polska to za mało

Hisz­pa­nia od lat nie po­zwa­la Ka­ta­lo­nii na odłą­cze­nie od kra­ju, a Ka­ta­loń­czy­cy wca­le jej de­cy­zji nie uła­twia­ją. Jak żyje się Po­lce-emi­grant­ce w Ka­ta­lo­nii w do­bie re­fe­ren­dum niepodległościowego?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 37 Data | 4 października 2017