Life bez stylu, wychowanie bez spiny

Dlaczego mieszamy imiona dzieci? Image

Dlaczego mieszamy imiona dzieci?

Zda­rza się każ­de­mu ro­dzi­co­wi wię­cej niż jed­ne­go dziec­ka. Tym, dla­cze­go mie­sza­my imio­na dzie­ci, za­ję­li się ame­ry­kań­scy na­ukow­cy. Co z tego wyszło?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 25 Data | 22 września 2017
Moje dziecko nie znosi przedszkola. Co zrobić? Image

Moje dziecko nie znosi przedszkola. Co zrobić?

Dziec­ko nie zno­si przed­szko­la, pła­cze, nie chce jeść. Jest źle. Jak to prze­trwać i czy kie­dyś mija taki stan? A może po­szu­kać po­mo­cy u specjalisty?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 33 Data | 18 września 2017
Dobre zwyczaje dla dzieci Image

Dobre zwyczaje dla dzieci

Do­bre na­wy­ki są nie­zbęd­ne dla zdro­we­go wy­cho­wa­nia dziec­ka. Na­wy­ki i zwy­cza­je za­szcze­pio­ne w bar­dzo mło­dym wie­ku za­wsze po­zo­sta­ją w pod­świa­do­mym umy­śle i dzie­ci ni­gdy nie za­po­mi­na­ją o nich, gdy do­ro­sną. Ten ar­ty­kuł za­wie­ra li­stę do­brych na­wy­ków do na­śla­do­wa­nia przez dzieci.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 28 Data | 13 września 2017
Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś Image

Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś

Lata 90-te ubie­głe­go wie­ku kon­tra te­go­rocz­na re­for­ma. Czy dla dziec­ka rze­czy­wi­ście każ­da zmia­na edu­ka­cji jest złem? A może… może ono wca­le nie zda­je so­bie z niej sprawy?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 24 Data | 11 września 2017
Prezent na chrzest, który zawsze się sprawdzi Image

Prezent na chrzest, który zawsze się sprawdzi

Pie­nią­dze, za­baw­ka a może zło­te kol­czy­ki? Do­bry pre­zent na chrzest nie po­wi­nien być tyl­ko war­to­ścio­wy, ale przede wszyst­kim wzbu­dzać wspo­mnie­nia i na­wią­zy­wać do wia­ry. Oto li­sta nie­śmier­tel­nych tra­fio­nych pre­zen­tów, któ­ra ni­gdy się nie zdezaktualizuje.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 24 Data | 8 września 2017
W Norwegii na stałe — Kiedy Polska to za mało Image

W Norwegii na stałe — Kiedy Polska to za mało

Nie każ­dy emi­grant wy­jeż­dża z kra­ju za chle­bem. Nie­któ­rych cią­gnie do przy­god­ny, in­nych do spo­ko­ju. Czym może przy­cią­gać Po­la­ków Nor­we­gia? Na to py­ta­nie od­po­wia­da Re­ni­fer na emi­gra­cji, Po­lka, któ­ra od kil­ku­na­stu lat miesz­ka w tym skan­dy­naw­skim kraju.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 37 Data | 5 września 2017
Kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły Image

Kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły

Do szko­ły za­czę­ły zno­wu uczęsz­czać do­pie­ro 7-, a nie 6-lat­ki. Jed­nak war­to do­wie­dzieć się kie­dy dziec­ko może wra­cać samo ze szko­ły lub od­bie­rać rodzeństwo.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 27 Data | 4 września 2017