Life bez stylu, wychowanie bez spiny

Zmiany mamy — firma, która powinna być w każdym mieście Image

Zmiany mamy — firma, która powinna być w każdym mieście

Każ­dy boi się zmian. To cał­kiem nor­mal­ne. Naj­więk­sze i czę­sto nie­ocze­ki­wa­ne zmia­ny spo­ty­ka­ją ro­dzi­ców. W oswo­je­niu się z nimi po­ma­ga fir­ma Zmia­ny Mamy, któ­ra po­win­na być w każ­dym mie­ście. Obec­nie dzia­ła na te­re­nie Koszalina.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 29 września 2017
Organizacja spotkania blogerskiego bez dupochronu to ryzykowna gra Image

Organizacja spotkania blogerskiego bez dupochronu to ryzykowna gra

Każ­da or­ga­ni­za­cja spo­tka­nia, mniej­sze­go czy więk­sze­go, nie­sie za sobą dużo stre­su i może ob­fi­to­wać w róż­ne­go ro­dza­ju wpad­ki. Na co moż­na się przy­go­to­wać za­wcza­su? I czym jest sław­ny już dupochron?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 32 Data | 27 września 2017
Jak powiedzieć dziecku skąd się biorą dzieci? Image

Jak powiedzieć dziecku skąd się biorą dzieci?

Nie ma jed­ne­go do­bre­go spo­so­bu na to, by spo­koj­nie prze­ka­zać dziec­ku in­for­ma­cję skąd się bio­rą dzie­ci. Ja ta­kiej nie znam, ale mam swo­je sposoby.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 27 Data | 25 września 2017
Dlaczego mieszamy imiona dzieci? Image

Dlaczego mieszamy imiona dzieci?

Zda­rza się każ­de­mu ro­dzi­co­wi wię­cej niż jed­ne­go dziec­ka. Tym, dla­cze­go mie­sza­my imio­na dzie­ci, za­ję­li się ame­ry­kań­scy na­ukow­cy. Co z tego wyszło?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 31 Data | 22 września 2017
Moje dziecko nie znosi przedszkola. Co zrobić? Image

Moje dziecko nie znosi przedszkola. Co zrobić?

Dziec­ko nie zno­si przed­szko­la, pła­cze, nie chce jeść. Jest źle. Jak to prze­trwać i czy kie­dyś mija taki stan? A może po­szu­kać po­mo­cy u specjalisty?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 34 Data | 18 września 2017
Dobre zwyczaje dla dzieci Image

Dobre zwyczaje dla dzieci

Do­bre na­wy­ki są nie­zbęd­ne dla zdro­we­go wy­cho­wa­nia dziec­ka. Na­wy­ki i zwy­cza­je za­szcze­pio­ne w bar­dzo mło­dym wie­ku za­wsze po­zo­sta­ją w pod­świa­do­mym umy­śle i dzie­ci ni­gdy nie za­po­mi­na­ją o nich, gdy do­ro­sną. Ten ar­ty­kuł za­wie­ra li­stę do­brych na­wy­ków do na­śla­do­wa­nia przez dzieci.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 29 Data | 13 września 2017
Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś Image

Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś

Lata 90-te ubie­głe­go wie­ku kon­tra te­go­rocz­na re­for­ma. Czy dla dziec­ka rze­czy­wi­ście każ­da zmia­na edu­ka­cji jest złem? A może… może ono wca­le nie zda­je so­bie z niej sprawy?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 25 Data | 11 września 2017