Tajemnica magii olewania

Tajemnica magii olewania Image

Tajemnica magii olewania

Oglą­da­jąc przy­gody Harry’ego Pot­tera nie sposób nie uśmiech­nąć się na widok napraw­ia­nia oku­larów czy zniszc­zonych budynków za pomocą czarów. Życie było­by takie piękne, gdy­by magia ist­ni­ała w real­nym świecie, a nie tylko tym bajkowym. Jest jed­nak sposób, by nauczyć się kilku lekcji czar­o­dziejst­wa. Wystar­czy sięgnąć po książkę Sarah Knight „Magia ole­wa­nia”.

Czym nie jest „Magia olewania”?

Początkowo myślałam, że otrzy­mam kole­jny pseudo­po­rad­nik. Bo jakoś nie przekonu­je mnie, ze porządek w moim domu może spraw­ić porządek w moim życiu. Raczej sprawi, że będę bardziej sfrus­trowana na dzieci, które noto­rycznie ten porządek mi burzą. I w domu i w życiu!

W sum­ie nie, jed­nak dosta­je­my trochę pseudo­po­rad­nik. Wszys­tkie pomysły na zmi­anę siebie są wynikiem doświad­czeń autor­ki i zro­bionych przez nią anki­et. Nie są one poparte żad­ny­mi dany­mi naukowy­mi. I może dobrze, bo chy­ba nie ma badań naukowych, nad który­mi nie pochylili­by się amerykańs­cy uczeni i nie przed­staw­ili wyników w set­ki przeczą­cych cza­sem ze sobą sposobów.

W „Magii ole­wa­nia” moż­na znaleźć prosty i popar­ty wielo­ma żar­to­bli­wy­mi przykłą­da­mi sposób na życie. To pomoc dla wszys­t­kich, którzy cier­pią na brak cza­su, energii i pieniędzy tylko z tego powodu, że głu­pio im nie odmówić innym różnych rzeczy, szczegól­nie wchodzenia na głowę. Jest też dla tych, którzy mają prob­lem ze szcz­erym wyrażaniem swoich myśli.

Nie staniesz się ani zołzą, ani dupkiem jeśli olejesz

Pier­wszy rozdzi­ał książ­ki defini­u­je prob­lem: prze­j­mowanie się. Prze­j­mu­je­my się co powie rodz­i­na, jeśli na Boże Nar­o­dze­nie pojedziemy w góry zami­ast na rodzin­ny spęd, co powie cio­cia Zosia, ciotecz­na sios­tra stryj­ka Fran­ka z drugiego małżeńst­wa bra­ta dzi­ad­ka Zdzisia, jeśli jej nie zaprosimy na wese­le albo co pomyśli sobie szef jeśli nie będziesz robić tego, co nie należy do Twoich obow­iązków choć on tak kazał. Bo jeśli nie pocią­ga to za sobą prob­lemów prawnych to w sum­ie prze­cież możesz olać co myślą o Tobie inni.

W tym miejs­cu autor­ka dzieli prze­j­mowanie się na to związane z pracą, rodz­iną oraz zupełnie niez­na­jomy­mi ludź­mi jak np. domokrąż­cy czy żul spod mar­ke­tu, który zawsze chce tylko zeta na wino. Jeśli nie będziesz w momen­cie wyraża­nia swo­jego zda­nia nieszcz­era i nieuprze­j­ma (pamię­ta­j­cie: i a nie lub!), to nikła jest szansa, ze zosta­niesz okrzyknię­ta najwięk­szą zołzą dekady. Obrażą się na Ciebie przy­ja­ciele? Cóż, widocznie i tak nie było warto z nimi trzy­mać.

Co możesz olać?

Dru­gi rozdzi­ał moż­na zacząć w momen­cie, kiedy dojdziemy do wniosku, ze rzeczy­wiś­cie świat się nie zawali jak coś ole­je­my. W tym miejs­cu autor­ka radzi, by zro­bić sobie listę co może­my olać. Mogą to być drob­nos­t­ki, jak siłow­n­ia, na którą namaw­ia Cię koleżan­ka, a Ty kom­plet­nie nie czu­jesz ochoty poce­nia się w miejs­cu pub­licznym za grubą kasę. Może to być kole­jny kawałek tor­tu na imprezie urodzi­nowej czy też założe­nie szpilek na wese­le zami­ast płas­kich butów. Może to być nawet przepisowy strój w pra­cy, o ile nie jest to spec­jal­na odzież ochron­na. Głównym prob­le­mem, z którym przyjdzie Ci się zmierzyć, jest poczu­cie winy.

Zero żalu

Po zro­bi­e­niu listy razem z autorką „Magii ole­wa­nia” będziemy uczyć się wyzby­wa­nia poczu­cia winy. Spry­t­nie nazwany jest ten sposób Zero żalu. Najlepiej wybrnąć z każdej sytu­acji wspo­ma­ga­jąc się oso­bisty­mi przeko­na­ni­a­mi. Przykład? Proszę bard­zo! Głosowałaś inaczej niż wujek, a przy stole rozwinęła się deba­ta poli­ty­cz­na? To Two­je oso­biste przeko­na­nia i nic niko­mu do tego, możesz spoko­jnie uciąć roz­mowę i roz­maw­iać o ostat­nim orkanie na tere­nie Pol­s­ki. Sąsi­ad­ka męczy his­torią noc­nikowa­nia malucha? Nie lubisz dzieci, więc chowasz się za oso­bistym przeko­naniem, że nie jesteś ekspertem od tych spraw. Zna­jomy namaw­ia Cię do założe­nia kon­ta na nowa­torskiej plat­formie social media? Nie jesteś przeko­nany do jakiejkol­wiek formy ekshibicjoniz­mu i odmaw­iasz w imię zachowa­nia włas­nych przekon­ań.

Bilans zysków

Ostat­ni rozdzi­ał jest for­mą ukaza­nia czytel­nikowi, że to rzeczy­wiś­cie się opła­ca. Świąt krę­ci się dalej, mama nadal dzwoni, przy­ja­ciele wpada­ją na kawę, a Ty masz więcej cza­su, energii i pieniędzy na rzeczy, które jeszcze niedawno były poza Twoim zasięgiem. Co jest dla Ciebie ważniejsze: czas, ener­gia czy pieniądze, zależy tylko od Ciebie. To Ty usta­lasz reguły i to Ty decy­du­jesz co ole­wasz jako pier­wsze, a co możesz zostaw­ić tak jak jest. Grunt to zacząć, później już idzie z gór­ki.

Ja mam już swo­ją listę ole­wa­nia, a Wy?

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 34 Data | 11 października 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem kulturalnie