Całkiem kulturalnie

12 znanych piosenek nie tylko z bajek dla dzieci

Czy też tak masz, że sły­sząc „Desz­czo­wą pio­sen­kę” zaczy­nasz śpie­wać „I’m sin­ging in the rain zie­lo­no­oo czu­ję się!”? Albo zamiast stan­dar­do­wej liry­ki utwo­ru nie­ja­kiej Ewe­li­ny Lisow­skiej zaczy­nasz wpla­tać sło­wa „roz­pę­dze­ni pro­sto w stro­nę słoń­ca WŁĄCZAMY NISKIE CENY!”? Ja nie­ste­ty tak mam.

Chcia­ła­bym, by reper­tu­ar muzycz­ny moich dzie­ci nie koń­czył się na Fasol­kach i Cza­do­ma­nie. Czę­sto więc pro­po­nu­ję im zna­ne utwo­ry i z nie­skry­wa­na rado­ścią patrzę jak śpie­wa­ją pio­sen­kę „Good mor­ning” z musi­ca­lu, ska­czą przy Len­nym Kra­vit­zu i jego prze­bo­ju „Fly away” czy masze­ru­ją przy „We will rock you” nie­śmier­tel­ne­go Queen. Jed­nak zda­rza się, że dzie­ci zna­ją melo­dię, ale z inne­go źró­dła – z bajek. Na przy­kład „What a won­der­full world” to dla nich pio­sen­ka z Mada­ga­ska­ru. Tyl­ko i wyłącz­nie. Jakie inne prze­bo­je czy zna­ne pio­sen­ki moż­na spo­tkać w ani­ma­cjach dla dzie­ci?

12 piosenek, które dziecko zna z bajek, a ty z radia:

1. Real 2 real — I like to move it (Mada­ga­skar)

2. Louisa Arm­strong — What a won­der­full world (Mada­ga­skar)

3. Rusted root — Sent me on my way (Epo­ka lodow­co­wa)

4. Leonard Cohen — Hal­le­lu­jah (Shrek)

5. Smash mouth – All stars oraz (Shrek)

6. The Mon­ke­es — I’m a beli­ver (Shrek)

7. Bon­nie Tyler — I need a hero (Shrek 2)

8. Elvis — Devil in Dis­gu­ise (Lilo i Stich)

War­to tu nad­mie­nić, że cały film prze­peł­nio­ny jest muzy­ką Kró­la.

9. Louis Arm­strong — Vie en rose (WALL E)

10. Roger Mil­ler — Whi­stle Stop (Robin Hood)

11. ACDC – High­way to hell oraz Min­nie Riper­ton — Loving You (Mega­moc­ny)

12. Lisa Ger­rard – Coming home (Legen­dy sowie­go kró­le­stwa: Straż­ni­cy Ga’Hoole)

A ty dodasz coś jeszcze do listy?

Fot. Nick D. Cle­ments, CC BY-SA 2.0