Całkiem poradnikowo

Jak i jaki rowerek biegowy kupić

Kil­ka lat temu rowe­ry bie­go­we były wiel­ką nowo­ścią. Co chwi­lę jakiś prze­cho­dzień mija­jąc nas pytał, czy przy­pad­kiem nie zgu­bi­li­śmy gdzieś peda­łów. Czę­sto pyta­li też dziec­ka, któ­re było zdez­o­rien­to­wa­ne, bo nie wie­dzia­ło nawet co to te peda­ły i z czym to się je. Dziś niko­go chy­ba już nie dzi­wi widok 2–3 lat­ka śmi­ga­ją­ce­go alej­ka­mi w par­ku na swo­im jed­no­śla­dzie, czę­sto z jadą­cym obok na praw­dzi­wym peda­łow­cu rodzi­cem. Jak i jak rowe­rek bie­go­wy kupić dla dziec­ka?

Czym wozić dzieci?

Dzie­ci od począt­ku wozi­my – naj­pierw w wóz­ku głę­bo­kim, potem spa­ce­rów­ce, cza­sem prze­sia­da­ją się na trzy­ko­ło­we rower­ki-pcha­cze czy jeź­dzi­ki. Potem zwy­kle są rowe­ry i hulaj­no­gi, na koń­cu zosta­je już tyl­ko sku­ter, samo­chód, motor i quad. O ile nikt nie kwe­stio­nu­je zalet dobrych wóz­ków, o tyle jaz­da na rower­ku trzy­ko­ło­wym, z peda­ła­mi mon­to­wa­ny­mi na kole przed­nim lub jeź­dzi­ka­mi wymu­sza­ją­cy­mi odpy­cha­nie się dwo­ma noga­mi już nie jest naj­lep­szym roz­wią­za­niem. Jeź­dzi­ki wymu­sza­ją nie­fi­zjo­lo­gicz­ną pozy­cję obcią­ża­ją­ca bio­dra. Więk­szość tych pojaz­dów dostęp­nych na ryn­ku jest niska i sze­ro­ka, co powo­du­je, że dziec­ko musi sie­dzieć na nich z sze­ro­ko roz­ło­żo­ny­mi noga­mi, odwieść je na boki, a pod­czas ruchu nie­rów­no­mier­nie obcią­ża sto­py. Czę­ste jeż­dże­nie na takim pojeź­dzie utrwa­la nawyk i póź­niej nie­ste­ty rzu­tu­je to na chód i posta­wę. Rowe­rek trój­ko­ło­wy z peda­ła­mi na przed­nim kole wymu­sza złą posta­wę (tak samo rowe­rek czte­ro­ko­ło­wy z bocz­ny­mi koła­mi, ale to w innym arty­ku­le), dziec­ko musi nie­sa­mo­wi­cie wiel­ką siłę wkła­dać w peda­ło­wa­nie, co czę­sto koń­czy się naj­zwy­czaj­niej pcha­niem przez rodzi­ca pojaz­du, któ­ry tak napraw­dę trud­no się kie­ru­je. Lep­szym roz­wią­za­niem są rower­ki bie­go­we.

Co daje jazda na laufradzie?

- nauka rów­no­wa­gi
— szyb­sze prze­miesz­cza­nie się
— zapo­bie­ga pła­sko­sto­piu
— dużo ruchu

Kiedy?

Rowe­rek bie­go­wy może­my kupić jesz­cze przed dru­gi­mi uro­dzi­na­mi dziec­ka. Na naj­mniej­szych rower­kach bie­go­wych mogą już pró­bo­wać jeź­dzić malusz­ki o wzro­ście ok. 80 cm. Pro­sty jed­no­ślad bez peda­łów spra­wia, że dzie­ci całą ener­gię nóg wyko­rzy­stu­ją na odpy­cha­nie się oraz na pod­pie­ra­nie i hamo­wa­nie. Dla­te­go nauka jaz­dy nie będzie zakłó­co­na przez dodat­ko­we czyn­no­ści jak koniecz­ność krę­ce­nia peda­ła­mi.

Nie­kwe­stio­no­wa­ną prze­wa­gą rower­ka bie­go­we­go nad trój­ko­łow­ca­mi oraz rower­ka­mi z bocz­ny­mi kół­ka­mi jest kom­fort jaz­dy po nie­rów­nej powierzch­ni. Na rower­ku bie­go­wym smyk bez pro­ble­mu pod­je­dzie pod górę (peda­łu­jąc nie dał­by rady), zje­dzie z niej, będzie sza­lał po lesie, gór­kach doł­kach i korze­niach, a nawet lek­ko piasz­czy­stych ścież­kach, pod­czas gdy rower­ki trój­ko­ło­we czy te z kół­ka­mi z boku w ogó­le nie nada­ją się do jaz­dy po takim tere­nie.” www.aktywnysmyk.pl

 

Jak dobrać wielkość rowerka biegowego?

Wiel­kość kupo­wa­ne­go rower­ka bie­go­we­go okre­śla­my mie­rząc dłu­gość nóż­ki mal­ca, mie­rząc jej dłu­gość po wewnętrz­nej stro­nie, gdy dziec­ko jest w butach. Porów­nu­jąc jej dłu­gość z wyso­ko­ścią sio­deł­ka dobie­ra­my rowe­rek tak, by dziec­ko mogło bez pro­ble­mu wsiąść na rowe­rek oraz by jak naj­dłu­żej cie­szy­ło się jed­no­śla­dem. W pra­wi­dło­wo dobra­nym rower­ku bie­go­wym dziec­ko sie­dząc na sio­deł­ku powin­no całą sto­pą, a nie samy­mi pal­ca­mi, doty­kać pod­ło­ża (bar­dzo waż­ne jest to aby nóż­ka była zgię­ta lek­ko w kola­nie czy­li sio­deł­ko o ok 1–2 cm niżej niż dłu­gość nóż­ki). Kupo­wa­nie rower­ka za duże­go może zra­zić dziec­ko do jaz­dy, bo nie pozwo­li mu swo­bod­nie się odpy­chać albo sie­dzieć.

Nie­któ­re rower­ki posia­da­ją hamu­lec, inne hamo­wa­ne są wyłącz­nie za pomo­cą nóg małe­go rowe­rzy­sty.

Bar­dzo mło­dy kie­row­ca rower­ka bie­go­we­go, w prze­ci­wień­stwie do kla­sycz­ne­go rower­ka, może się obyć bez hamul­ca, może się obyć bez nie­go rów­nież star­szak, jeśli z góry wia­do­mo, że jeź­dzić będzie jedy­nie po pła­skim i “wol­nym” np tra­wia­stym tere­nie. Dla pozo­sta­łych star­sza­ków zaś hamu­lec ręcz­ny jest bar­dzo uży­tecz­nym, a dla rowe­ro­wych z-gór­ko-zjeż­dża­czy — nie­zbęd­nym dodat­kiem.” www.aktywnysmyk.pl

Cie­ka­wym roz­wią­za­niem dla nowe­go kie­row­cy jest tak­że moż­li­wość blo­ka­dy skrę­tu kie­row­ni­cy. Głów­nym powo­dem dla jakie­go mon­tu­je się taką blo­ka­dę w rower­kach bie­go­wych jest unie­moż­li­wie­nie nagłe­go skrę­ce­nia przed­nie­go koła.

Jakie koła są najlepsze?

Więk­szość rower­ków posia­da regu­la­cję sio­deł­ka w zakre­sie ok 10 cm, nie­któ­re mode­le rower­ków bie­go­wych mają w kom­ple­cie dwie wymien­ne szty­ce pod­sio­dło­we o róż­nych dłu­go­ściach co powo­du­je, że rowe­rek napraw­dę dłu­go „rośnie” wraz ze smy­kiem. Rower­ki róż­nią się też wiel­ko­ścią kół. Nie nale­ży jed­nak suge­ro­wać się ich wiel­ko­ścią pod­czas wybo­ru rower­ka, gdyż waż­niej­sza jest wyso­kość sio­deł­ka odpo­wied­nio dosto­so­wa­na do wzro­stu.

W wie­lu mode­lach rower­ków bez peda­łów sto­so­wa­ne są pian­ko­we opo­ny. Cha­rak­te­ry­zu­ją się one mniej­szą wagą w porów­na­niu z opo­na­mi pom­po­wa­ny­mi, są odpor­ne na prze­bi­cia. Pian­ko­wa opo­na ma mniej­szą ela­stycz­ność od gumo­wej, jest tward­sza, zatem sła­biej tłu­mi nie­rów­no­ści pod­czas jaz­dy. Wadą opon pian­ko­wych jest słab­sza przy­czep­ność do podłoża,a co za tym idzie więk­sza podat­ność na pośli­zgi. W pojaz­dach dla aktyw­nych malu­chów naj­czę­ściej mon­to­wa­ne są koła wypo­sa­żo­ne w dęt­kę oraz gumo­wą opo­nę. Opo­ny takie nie tyl­ko lepiej tłu­mią wstrzą­sy, ale tak­że posia­da­ją bież­nik gwa­ran­tu­ją­cy więk­sza przy­czep­ność. Dodat­ko­wo dzię­ki moż­li­wość obni­że­nia wyso­ko­ści rower­ka poprzez deli­kat­ne upusz­cze­nie powie­trza rowe­rek może być sto­so­wa­ny dłu­żej, a w przy­pad­ku małe­go sprin­te­ra pozwa­la nie­co zwol­nić jego obro­ty.

A potem żyli dłu­go, szczę­śli­wie i szyb­ko!

Fot. ABUS Secu­ri­ty Tech Germany’s pho­to­stre­am, CC BY-ND 2.0

* Wpis powstał przy mery­to­rycz­nej pomo­cy www.aktywnysmyk.pl