Moje dziecko ma obsesję na punkcie gier komputerowych

Moje dziecko ma obsesję na punkcie gier komputerowych Image

Moje dziecko ma obsesję na punkcie gier komputerowych

Jestem tym rodza­jem dinozau­ra, który pamię­ta kase­ty do Comodor­ka, wie jak dzi­ała kalku­la­tor inny niż w komórce czy na kom­put­erze czy też ma na swoim kon­cie kil­ka rozwalonych joy­stick­ów gra­jąc w podróbkę Flap­py Bir­da. Nigdy jed­nak nie doszłam do takiego momen­tu, kiedy moje życie sku­pi­ało się na myśli o gra­niu, kiedy każ­da roz­mowa w końcu schodz­iła na tem­at gry. Może za stara już byłam, a taka obses­ja cechu­je tylko dzieci? A może Herosi czy Dia­blo tak nie wciągało?Jednak Bóg ma poczu­cie umoru i zesłał mi syna, którego obsesją są gry kom­put­erowe. A potem córkę…

Moż­na łat­wo wyobrażać sobie, że w domu nie będzie ani gier kom­put­erowych, ani bajek ani­mowanych. Jed­nak o czym będzie roz­maw­iać Two­je dziecko z rówieśnika­mi w szkole?

Tak miało być…

Teo­re­ty­cznie moje wychowanie dziec­ka miało się opier­ać na książkach i wspól­nej zabaw­ie. Jed­nak Arti niekoniecznie chci­ał się ze mną baw­ić, więc ska­pit­u­lowałam. Po pewnym cza­sie zaczął oglą­dać baj­ki na telewiz­orze i już wtedy zaczęła się pier­wsza obses­ja – pociąg Tomek! A potem kole­jne: Zygzak McQueen czy Wojown­icze Żółwie Nin­ja. Obec­nie jesteśmy na etapie Yugi Oh i Har­rego Pot­tera. W między­cza­sie dostał swój pier­wszy kom­put­er i się zaczęło na poważnie!

A tak było…

Przez pier­wsze dni częs­to potrze­bował pomo­cy, bo jego ręka nie była przyzwycza­jona do mysz­ki. Był już na tyle duży, że czy­tał, ale niekoniecznie rozu­mi­ał komu­nikaty, więc musieliśmy mu tłu­maczyć. Jed­nym z warunk­ów otrzy­ma­nia kom­put­era było w końcu czy­tanie ze zrozu­mie­niem! Warunek ten padł jak Kinia otrzy­mała mój stary lap­top

Kinia, ze wzglę­du na to, że nie chodzi jeszcze do szkoły i nie umie czy­tać, ma inny warunek – musi mówić poprawnie. A że do kom­put­era i swoich zwierza­czków na mon­i­torze sporo roz­maw­ia, uczymy się poprawnej wymowy.

Pojawiły się kłopoty

Ale pojaw­ie­nie się kom­put­era zaczęło gen­erować kłopo­ty. Każ­da roz­mowa w końcu schodz­iła na ulu­bioną grę. Każ­da także zaczy­nała się od wzmi­an­ki o tej grze. W sum­ie całe życie Artiego krę­ciło się wokół kom­put­era! Bo nawet kiedy kaza­łam wyłączać, to prze­bier­ał się za jakiegoś ryc­erza albo budował dom­ki z klock­ów – jak w Minecraf­cie! Musieliśmy dojść do porozu­mienia – kom­put­er dopiero po odro­bi­e­niu lekcji, przeczy­ta­niu książ­ki, a raz w tygod­niu do oporu, czyli noc­ka. W razie złego zachowa­nia – ban.

Oczy­wiś­cie, zdarza­ją nam się potknię­cia. Arti za dużo grał w typowe strze­lan­ki w ciągu tygod­nia, przez co nawet w szkole miał zapędy sna­jper­skie ślepaka­mi strze­lany­mi z ręki. Więc od ter­az ma poz­wole­nie na nie tylko w week­endy. Jego obses­ja jest dość moc­na i w tym roku będzie żołnierzem na balu kar­nawałowym. Na to mogę się zgodz­ić.

Gry także uczą

Jest jed­nak jed­na rzecz, której Arti nauczył się dzię­ki grom – samokon­tro­la. Mieliśmy prob­lem z prze­gry­waniem. Czy plan­szów­ki czy kar­ciane — każ­da poraż­ka oku­pi­ona była łza­mi. Ja sama jako dziecko miałam podob­nie, ale i tak takie zachowanie iry­towało wszys­t­kich graczy. Ter­az, kiedy do puli ulu­bionych gier doszły gry tur­owe, sytu­ac­ja się popraw­iła. Kto wie, może jeszcze kiedyś zagramy w Herosów razem całą rodz­iną?

Szko­da tylko, że nie mogę zako­rzenić w nim takiej obsesji do sprzą­ta­nia swo­jego poko­ju czy sor­towa­nia pra­nia. Wtedy dopiero życie (moje!) było­by ciekawe!

Fot. dal­ven­jah, CC BY-SA 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 19 Data | 25 stycznia 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem wychowawczo