Jak i gdzie spędzić ferie zimowe?

Jak i gdzie spędzić ferie zimowe? Image

Jak i gdzie spędzić ferie zimowe?

W kilku wojew­ództwach już rozpoczęły się tegoroczne ferie zimowe. Ja mam dopiero w ostat­nich dwóch tygod­ni­ach lutego, więc jeszcze całkiem sporo cza­su, by porząd­nie zaplanować ten czas. Jak więc przeżyć dwa tygod­nie bez szkoły i nie zwar­i­ować? Jak nie zbankru­tować?

Ferie w domu

Nie zawsze może­my poz­wolić sobie na kosz­towny wyjazd czy urlop w pra­cy właśnie w cza­sie ferii zimowych. Ja mam szczęś­cie, bo pracu­ję w domu i mogę z powodze­niem zaj­mować się dzieć­mi. Jed­nak jeśli fizy­cznie nie jesteśmy spędz­ić z dzieck­iem cza­su pod­czas ferii warto pomyśleć nad inny­mi for­ma­mi opie­ki nad dzieck­iem. W grę wchodzi zawsze inna oso­ba. Może to się rów­nać albo z zatrud­nie­niem oso­by do opie­ki lub zapisaniem dziec­ka na półkolonie. Częs­to orga­ni­zowane są one przez szkoły, świ­etlice, klu­by sportowe, więk­sze wspól­no­ty mieszkan­iowe, a także niek­tóre fun­dac­je czy pry­watne firmy. Pod­czas takich półkolonii dzieci nie tylko otoc­zone są fachową opieką, ale także korzys­ta­ją z rożnych atrakcji dostęp­nych w mieś­cie.

Jeśli jed­nak możesz być z dzieć­mi w domu nic nie stoi na przeszkodzie, byś sama zor­ga­ni­zowała ciekawe dwa tygod­nie. Zwyk­le w mias­tach pod­czas ferii orga­ni­zowane są spec­jalne imprezy, zabawy, taniej moż­na kupić bilet do kina czy teatru, na basen, łyżwy czy inne formy ruchu. Jeśli jest śnieg – wyskocz z dzieck­iem na san­ki lub spac­er po lesie czy parku, sprawdź­cie tropy zwierząt, dokarm­cie kacz­ki (ale nie chlebem!). A może dziecko samo zapro­ponu­je jak chci­ało­by wyjątkowo, a nie przy kom­put­erze, spędz­ić wol­ny czas? Cza­sem nawet wspólne robi­e­nie pizzy w domu jest lep­sze od wyjś­cia do restau­racji, a wspólne granie w Chińczy­ka – niż strze­lan­ka na kon­soli.

Ferie u rodziny

Dwa tygod­nie to całkiem sporo cza­su, by dziecko naład­owało sobie aku­mu­la­to­ry. Jed­nak nie zawsze jest możli­wość, by właśnie w tym cza­sie mieć urlop i spędz­ić ten okres razem. Dużo rodzin korzys­ta z udo­god­nienia jakie stanowi posi­adanie bab­ci. A chy­ba każde dziecko, przy­na­jm­niej do pewnego wieku, uwiel­bia jeźdz­ić do bab­ci i dzi­ad­ka na ferie czy to let­nie, czy zimowe. Jeśli tylko oby­d­wie strony wyraża­ją taką chęć i zgadza­sz się na to – być może dobrym rozwiązaniem jest właśnie spędze­nie dwóch tygod­ni u rodziny. Cza­sem może to być też np. chrzest­na czy ukochany wujek. Ba, ja miałam bab­cię w domu za płotem, a i tak spędza­łam wakac­je u bab­ci!

Ferie z wyjazdem

Wyciecz­ki w ferie są wspani­ałym pomysłem na lep­sze poz­nanie się. Zwyk­le w ciągu tygod­nia mamy naprawdę mało cza­su, by pobyć naprawdę razem. Zdarza się, że tego cza­su, jeśli ode­jmiemy sen, jest nawet mniej niż dziecko prze­by­wa w szkole czy przed­szkolu. Jeśli tylko finanse na to pozwala­ją, dwa tygod­nie ferii moż­na więc spędz­ić podróżu­jąc – po okol­i­cy, po całej Polsce lub po całym świecie!

Jednodniowe wycieczki

Nie każdego stać na wyjazdy z noclegiem lub uważa, że dziecko nie jest jeszcze na takie atrakc­je przy­go­towane. Jed­nak nic stra­conego – ferie zimowe to dobry czas by poz­nać okolicę z innej strony. Być może w mieś­cie odd­alonym kil­ka godzin od naszego jest ciekawy zabytek do zwiedza­nia albo inna ciekawa atrakc­ja? Może mieszkasz, jak ja, blisko morza, a nigdy nie widzi­ałaś skutego lodem Bał­tyku lub sztor­mu zimą? Albo jesteś „spod sami­uś­kich Tater”, a nigdy nie przeżyłaś prawdzi­wego góral­skiego kuligu czy zjaz­du na nar­tach? A może Two­je dzieci nigdy nie jechały pociągiem, a moż­na nim w ciekawe miejsce pojechać? Takie wyciecz­ki po okolicznych mias­tach, wsi­ach i miasteczkach też bywa­ją odkry­w­cze i warte uwa­gi.

Obozy sportowe i tematyczne

Dla entuz­jastów sportu i dla fanów Har­rego Pot­tera – właś­ci­wie każdy może znaleźć dziedz­inę, którą lubi. Orga­ni­za­torzy obozów sportowych i tem­aty­cznych zda­ją sobie sprawę, dlat­ego też z łat­woś­cią moż­na znaleźć taką for­mę spędza­nia ferii zimowych, by przy okazji odd­ać się swo­jej pasji. Częs­to obozy nar­cia­rskie umożli­wia­ją szli­fowanie umiejęt­noś­ci przez maluchy, gdy w tym samym cza­sie rodz­ice szusu­ją tylko we dwójkę po zaśnieżonych szlakach.

Ferie w Polsce

Zimą może­my sko­rzys­tać z bogatej ofer­ty biur turysty­cznych na wypoczynek w Polsce. Taki mamy kli­mat, że zimą zwyk­le jest zim­no, więc kąpiele morskie tylko dla morsów. Jed­nak już z tras nar­cia­rs­kich zwyk­le moż­na sko­rzys­tać – nawet w cza­sie braku pokry­wy śnieżnej, gdyż więk­szość pop­u­larnych stoków jest sztucznie dośnieżana.

Zima w Polsce to jed­nak nie tylko stok i nar­ty. To także piesze wyciecz­ki po górach, kuli­gi. Tu moż­na pokusić się o wyjazd w niższe góry np. Sude­ty – nie mniej urokli­we, a dla maluchów ide­alne. Tylko pamię­ta­jmy o bez­pieczeńst­wie, łat­wo zmieni­a­jącej się pogodzie w górach no i odpowied­nim ubra­niu!

Nie samym jed­nak śniegiem żyje zimą człowiek! Wiele kurortów ma dodatkowe atrakc­je jak muzea zabawek, ludowe fes­ti­wale, piękne schro­niska, par­ki jura­jskie, wiz­y­ty w gospo­darst­wach agro­tu­rysty­cznych czy mocze­nie się w aqua­parkach i ter­ma­ch. W przy­pad­ku zmęczenia ciężkim dniem poprzed­nim warto sko­rzys­tać z takich prz­ery­wników i zre­gen­erować siły.

Ferie za granicą

Pol­s­ka jest pięk­na, ale nie tylko na naszym kra­ju podróże mogą się kończyć. Do tego pogo­da bywa kapryś­na, a i cza­sem cza­su szko­da na wyjazd na nar­ty, kiedy śniegu nie ma. Jeśli więc możesz sobie poz­wolić, warto pomyśleć o wyjeździe poza Pol­skę (np. korzys­ta­jąc z ofer­ty biu­ra Rain­bow) – nawet całą rodz­iną – lub wysła­niu dziec­ka na obóz np. sportowy czy kolonie zagraniczne. Jakie desty­nac­je warto brać pod uwagę, by było tanio, dobrze i bez­piecznie?

Spragnieni śniegu i sportów zimowych?

By poszu­sować na stoku niekoniecznie trze­ba naw­iedzać Zakopane. Całkiem przy­jem­nie, choć pogodowo i cenowo podob­nie, jest u naszych sąsi­adów z połud­nia: na Czechach i Słowacji. Najwięk­sze jed­nak praw­dopodobieńst­wo zimy mamy w Alpach – wtedy wyjazd do Włoch, Aus­trii czy Szwa­j­carii jest najlep­szym wyjś­ciem. Moż­na też pomyśleć o zwiedza­niu Islandii czy kra­jów skan­dy­naws­kich. Tam, poza udanym sezonem nar­cia­rskim, moż­na jeszcze zobaczyć lodow­ce, fiordy, gejz­ery czy cud­owną zorzę polarną. Wyjazd trochę droższy (szczegól­nie jeśli weźmiemy opcję z przelotem) – ale też i atrakcji zwyk­le więcej.

Czekasz z utęsknieniem na lato i lubisz basen?

Jestem z tych, którzy wręcz boją się nart. Z moją ten­dencją do wypad­ków z udzi­ałem mnie samej raczej stanow­iłabym spore zagroże­nie dla siebie i innych nar­cia­rzy. Daru­ję więc sobie takie sporty ekstremalne. Za to pły­wać uwiel­bi­am. I nie miałbym nic prze­ci­wko drinkom (beza­lko­holowe oczy­wiś­cie!) z palemką pod palemką i widok­iem na jak­iś powiedzmy ocean, niekoniecznie Ark­ty­czny. Sytu­ac­ja w kra­jach arab­s­kich jed­nak nie nas­tra­ja mnie zbyt optymisty­cznie (jakie kra­je uważane są za niebez­pieczne moż­na znaleźć na stronach pol­skiego MSZ-tu) i sama praw­dopodob­nie wybrałabym np. na hisz­pańskie wybrzeże czy jakąś ciepłą wyspę (Cypr, Dominikana, Maledi­wy, Madera, Wyspy Zielonego Przyląd­ka, Bali, Bora Bora). Tem­per­atu­ry obec­nie oscy­lu­ją w grani­cach 20–30 stop­ni, więc dla nas, Polaków, są ide­al­nym latem.

A Wy gdzie spędzacie ferie zimowe?

Wpis zaw­iera link reklam­owy.

Fot. Bar­ney Moss, CC BY 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 23 stycznia 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo