15 ciekawostek dotyczących dzieci

15 ciekawostek dotyczących dzieci Image

15 ciekawostek dotyczących dzieci

Są rzeczy na zie­mi i na niebie o którym nie śniło się filo­zo­fom. Dla przykładu takie dzieci – niby małe, nieświadome, a takie dojrza­łe i mądre. Cza­sem nawet potrafią dorosłego zadzi­wić i nauczyć.

Jak byłam jeszcze pięk­na, mło­da i bezdziet­na nie widzi­ałam tego ogro­mu wiedzy, która będzie mi dana jak pow­i­ję pier­worod­nego… A potem jak będzie miał rodzeńst­wo… Każde dziecko, nawet te napotkane przy­pad­kiem w sklepie, na placu zabaw czy w przed­szkolu, potrafi nauczyć mnie czegoś nowego.

Ciekawostki o dzieciach, które poznałam dopiero jak urodziłam własne:

 1. dzieci widzą rzeczy niewidzialne dla oczu – zna­jdą każdy okruszek na podłodze, peta na chod­niku, psia kupę na trawniku czy lody w skle­powej zam­rażarce, nawet jak nie dosię­ga­ją głową, by je przez szy­bę obe­jrzeć;
 2. dzieci mają zdu­miewa­ją­cy słuch – słyszą sze­lest cichaczem otwier­anego cukier­ka w innym poko­ju, skrada­jącego się do wyjś­cia rodz­i­ca w środ­ku nocy, gdy najdzie go chęć samodziel­nego usyp­i­a­nia dziec­ka, a przede wszys­tkim sze­lest poś­cieli, gdy zmęc­zona kładziesz głowę na poduszkę;
 3. dzieci umieją liczyć jeszcze zan­im poz­na­ją licz­by – zawsze wiedzą, że masz więcej cukierków niż jeden!
 4. dzieci zna­ją się na sys­temie metrycznym — wiedzą np. ile pasty mieś­ci się w tubce pasty do zębów (u mnie od drzwi w łazience do kanapy w salonie), ile ważą żel­ki kupi­one na wagę (zawsze za mało!) czy jak daleko zna­j­du­je się ulu­biona sala zabaw;
 5. dzieci zna­ją zasady fizy­ki – zna­ją graw­itację i nie zawa­ha­ją się jej użyć, zrzu­ca­jąc noto­rycznie przed­mio­ty z różnych wysokoś­ci np. drew­ni­ane puz­zle z balkonu na 4 piętrze;
 6. dzieci są znaw­ca­mi pięk­na – podzi­wia­ją wszys­tkie wschody słoń­ca i lubią dzielić się radoś­cią ich oglą­da­nia z rodzi­ca­mi;
 7. dzieci zna­ją zasadę dzi­ała­nia mikro­fali – jeśli rodz­ice o tym nie wiedzą, uczą ich do skutku, że herba­ta i kawa iden­ty­cznie smaku­ją, jeśli pod­grze­wasz je wielokrot­nie w mikro­falów­ce;
 8. dzieci wprowadza­ją ład i orga­ni­za­cję – jeszcze nigdy nie potrafiłaś w tak krótkim cza­sie robić tyle czyn­noś­ci jed­nocześnie;
 9. dzieci są znaw­ca­mi amerykańskiego prawa – zapamię­tu­ją wszelkie prece­den­sy np. jed­no­ra­zowe poz­wole­nie na oglą­danie bajek aż do zaśnię­cia i przy każdej możli­wej okazji chcą korzys­tać z analogii;
 10. dzieci mają doskon­alą ori­en­tację w przestrzeni – zna­ją zawsze najkrót­szą trasę do ulu­bionej lodziarni czy samo­chodzików za 2 zł w cen­trum hand­lowym;
 11. dzieci do per­fekcji opanowały mod­u­lację głosem – potrafiły­by zaśpiewać arię, jeśli tylko zaw­ier­ała­by prze­bo­je z „Krainy lodu”, potrafi na dziesięć sposobów powiedzieć „proszę” czy wyda­jąc z siebie pis­ki o wysok­iej częs­totli­woś­ci sprowokować psy do szczeka­nia;
 12. dzieci mają niesamow­itą siłę per­swazji i iluzji – ich dzi­ała­nia przewyższa­ją nawet seanse Kaszpirowskiego i Cop­er­fiel­da razem wzięte, bo dziecię­cy uśmiech leczy choro­by ser­ca, ner­wice i depres­je, słod­kie oczy potrafią zahip­no­ty­zować lep­iej niż nieje­den hip­no­tyz­er i uwierzysz, że to nie ono ugryzło bra­ta w ucho, tylko on sam się ugryzł;
 13. dzieci są mis­trza­mi przesłuchań – oblic­zono, że prze­cięt­ny cztero­latek zada­je dzi­en­nie 437 pytań; jeśli nie odpowiesz, zada je kole­jny raz!
 14. dzieci zakrzy­wia­ją cza­so­przestrzeń — masz tak mało cza­su wol­nego, że nie przy­chodzą ci do głowy żadne głupo­ty typu czyszcze­nie sre­ber czy seg­re­gowanie kolorysty­czne skar­petek – zwycza­jnie ty masz już porządek, tyle że min­i­mum san­i­tarne trochę się obniżyło; dodatkowo widząc zabaw­ki w każdym kącie domu masz wraże­nie, jak­by świat się niezmiernie szy­bko kur­czył…
 15. dzieci są spraw­iedli­we – spraw­iedli­wie dzielą się urodą, bo każ­da mama twierdzi, że ma najpiękniejsze.

A Ty jakie znasz cieka­wost­ki doty­czące dzieci?

Fot. Tim Samoff, CC BY-ND 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 20 listopada 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem wesoło