Całkiem wesoło

15 ciekawostek dotyczących dzieci

Są rze­czy na zie­mi i na nie­bie o któ­rym nie śni­ło się filo­zo­fom. Dla przy­kła­du takie dzie­ci – niby małe, nie­świa­do­me, a takie doj­rza­łe i mądre. Cza­sem nawet potra­fią doro­słe­go zadzi­wić i nauczyć.

Jak byłam jesz­cze pięk­na, mło­da i bez­dziet­na nie widzia­łam tego ogro­mu wie­dzy, któ­ra będzie mi dana jak powi­ję pier­wo­rod­ne­go… A potem jak będzie miał rodzeń­stwo… Każ­de dziec­ko, nawet te napo­tka­ne przy­pad­kiem w skle­pie, na pla­cu zabaw czy w przed­szko­lu, potra­fi nauczyć mnie cze­goś nowe­go.

Ciekawostki o dzieciach, które poznałam dopiero jak urodziłam własne:

 1. dzie­ci widzą rze­czy nie­wi­dzial­ne dla oczu – znaj­dą każ­dy okru­szek na pod­ło­dze, peta na chod­ni­ku, psia kupę na traw­ni­ku czy lody w skle­po­wej zamra­żar­ce, nawet jak nie dosię­ga­ją gło­wą, by je przez szy­bę obej­rzeć;
 2. dzie­ci mają zdu­mie­wa­ją­cy słuch – sły­szą sze­lest cicha­czem otwie­ra­ne­go cukier­ka w innym poko­ju, skra­da­ją­ce­go się do wyj­ścia rodzi­ca w środ­ku nocy, gdy naj­dzie go chęć samo­dziel­ne­go usy­pia­nia dziec­ka, a przede wszyst­kim sze­lest poście­li, gdy zmę­czo­na kła­dziesz gło­wę na podusz­kę;
 3. dzie­ci umie­ją liczyć jesz­cze zanim pozna­ją licz­by – zawsze wie­dzą, że masz wię­cej cukier­ków niż jeden!
 4. dzie­ci zna­ją się na sys­te­mie metrycz­nym — wie­dzą np. ile pasty mie­ści się w tub­ce pasty do zębów (u mnie od drzwi w łazien­ce do kana­py w salo­nie), ile ważą żel­ki kupio­ne na wagę (zawsze za mało!) czy jak dale­ko znaj­du­je się ulu­bio­na sala zabaw;
 5. dzie­ci zna­ją zasa­dy fizy­ki – zna­ją gra­wi­ta­cję i nie zawa­ha­ją się jej użyć, zrzu­ca­jąc noto­rycz­nie przed­mio­ty z róż­nych wyso­ko­ści np. drew­nia­ne puz­zle z bal­ko­nu na 4 pię­trze;
 6. dzie­ci są znaw­ca­mi pięk­na – podzi­wia­ją wszyst­kie wscho­dy słoń­ca i lubią dzie­lić się rado­ścią ich oglą­da­nia z rodzi­ca­mi;
 7. dzie­ci zna­ją zasa­dę dzia­ła­nia mikro­fali – jeśli rodzi­ce o tym nie wie­dzą, uczą ich do skut­ku, że her­ba­ta i kawa iden­tycz­nie sma­ku­ją, jeśli pod­grze­wasz je wie­lo­krot­nie w mikro­fa­lów­ce;
 8. dzie­ci wpro­wa­dza­ją ład i orga­ni­za­cję – jesz­cze nigdy nie potra­fi­łaś w tak krót­kim cza­sie robić tyle czyn­no­ści jed­no­cze­śnie;
 9. dzie­ci są znaw­ca­mi ame­ry­kań­skie­go pra­wa – zapa­mię­tu­ją wszel­kie pre­ce­den­sy np. jed­no­ra­zo­we pozwo­le­nie na oglą­da­nie bajek aż do zaśnię­cia i przy każ­dej moż­li­wej oka­zji chcą korzy­stać z ana­lo­gii;
 10. dzie­ci mają dosko­na­lą orien­ta­cję w prze­strze­ni – zna­ją zawsze naj­krót­szą tra­sę do ulu­bio­nej lodziar­ni czy samo­cho­dzi­ków za 2 zł w cen­trum han­dlo­wym;
 11. dzie­ci do per­fek­cji opa­no­wa­ły modu­la­cję gło­sem – potra­fi­ły­by zaśpie­wać arię, jeśli tyl­ko zawie­ra­ła­by prze­bo­je z „Kra­iny lodu”, potra­fi na dzie­sięć spo­so­bów powie­dzieć „pro­szę” czy wyda­jąc z sie­bie piski o wyso­kiej czę­sto­tli­wo­ści spro­wo­ko­wać psy do szcze­ka­nia;
 12. dzie­ci mają nie­sa­mo­wi­tą siłę per­swa­zji i ilu­zji – ich dzia­ła­nia prze­wyż­sza­ją nawet sean­se Kasz­pi­row­skie­go i Coper­fiel­da razem wzię­te, bo dzie­cię­cy uśmiech leczy cho­ro­by ser­ca, ner­wi­ce i depre­sje, słod­kie oczy potra­fią zahip­no­ty­zo­wać lepiej niż nie­je­den hip­no­ty­zer i uwie­rzysz, że to nie ono ugry­zło bra­ta w ucho, tyl­ko on sam się ugryzł;
 13. dzie­ci są mistrza­mi prze­słu­chań – obli­czo­no, że prze­cięt­ny czte­ro­la­tek zada­je dzien­nie 437 pytań; jeśli nie odpo­wiesz, zada je kolej­ny raz!
 14. dzie­ci zakrzy­wia­ją cza­so­prze­strzeń — masz tak mało cza­su wol­ne­go, że nie przy­cho­dzą ci do gło­wy żad­ne głu­po­ty typu czysz­cze­nie sre­ber czy segre­go­wa­nie kolo­ry­stycz­ne skar­pe­tek – zwy­czaj­nie ty masz już porzą­dek, tyle że mini­mum sani­tar­ne tro­chę się obni­ży­ło; dodat­ko­wo widząc zabaw­ki w każ­dym kącie domu masz wra­że­nie, jak­by świat się nie­zmier­nie szyb­ko kur­czył…
 15. dzie­ci są spra­wie­dli­we – spra­wie­dli­wie dzie­lą się uro­dą, bo każ­da mama twier­dzi, że ma naj­pięk­niej­sze.

A Ty jakie znasz cie­ka­wost­ki doty­czą­ce dzie­ci?

Fot. Tim Samoff, CC BY-ND 2.0