Oczekiwania kontra rzeczywistość

Oczekiwania kontra rzeczywistość Image

Oczekiwania kontra rzeczywistość

Na­le­żę do tej czę­ści spo­łe­czeń­stwa, któ­ra za­chwy­co­na zdję­ciem zna­le­zio­nym w In­ter­ne­cie usil­nie sta­ra się od­two­rzyć zna­le­zi­sko i tak­że je po­sia­dać. O ile nie po­tra­fię skon­stru­ować naj­now­sze­go por­che, a ta­lent ku­li­nar­ny mie­wam wąt­pli­wy, o tyle w ka­te­go­rii hand made cza­sa­mi mie­wam sukcesy.

Jed­nak ni­gdy wy­cza­ro­wa­ny prze­ze mnie przed­miot nie był od­wzo­ro­wa­niem oryginału.

Za­pra­szam na krót­ką ga­le­rię pt. „Ocze­ki­wa­nia kon­tra rzeczywistość”.

ORY­GI­NAŁ KOPIA

nosidloorg nosidLo

drzwiorg drzwi

piaskownicaorg piaskownicaa

hustawkaorg hustawka

girlandaorg girlanda

kotobusorg kotobus

sorterorg sorter

Ory­gi­nal­ne po­my­sły (i zdję­cia) za­czerp­nię­te z Pinterest.

Fot. 1 F. // Chic­ca // K. Si­lva, CC BY-ND 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 29 marca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano:

  • Jak­bym wi­dzia­ła nie­któ­re moje „dzie­ła”. Znacz­nie le­piej wy­cho­dzi mi ro­bie­nie cze­goś we­dług wła­sne­go po­my­słu, bo wte­dy nie mam do cze­go porównywać.
    Jed­nak u Cie­bie wi­dzę, że efekt był do­bry. Ja bym się zadowoliła 😉

  • Ha 🙂 Świet­ne ze­sta­wie­nia ;D To ja bym mo­gła ta­kie ku­char­skie zro­bić — jak to wy­glą­da na blo­gach, a jak u mnie 😉

  • li­czą się chęci 😀