Pierwsza wizyta u specjalisty – okulista, ortopeda, neurolog

Pierwsza wizyta u specjalisty – okulista, ortopeda, neurolog Image

Pierwsza wizyta u specjalisty – okulista, ortopeda, neurolog

Gdy mia­łam trzy lata wraz z mamą zo­sta­łam za­bra­na do oku­li­sty. Do dziś pa­mię­tam wiel­ką kacz­kę na ta­bli­cy Snel­le­na. Oka­za­ło się, że odzie­dzi­czy­łam wadę po żeń­skiej li­nii mo­jej ro­dzi­ny. Do­sta­łam ślicz­ne, per­ło­wo-ró­żo­we oku­lar­ki. Gdy­by wte­dy moi ro­dzi­ce zba­ga­te­li­zo­wa­li spra­wę, dziś no­si­ła­bym już den­ka od bu­te­lek. Pa­mię­taj­my, że wcze­śnie wy­kry­ta nie­pra­wi­dło­wość ma więk­sze szan­se na wyleczenie.

Okulista

W przy­pad­ku zdro­wych, uro­dzo­nych o cza­sie nie­mow­ląt wi­zy­ta u tego spe­cja­li­sty jest ko­niecz­na w kil­ku przypadkach:

  • kie­dy ma­lec ma cią­gle za­łza­wio­ne lub ro­pie­ją­ce oczko
  • gdy dziec­ko ze­zu­je po ukoń­cze­niu 2. mie­sią­ca życia
  • je­śli nie wo­dzi wzro­kiem za zabawkami
  • kie­dy w ob­rę­bie źre­ni­cy po­ja­wia się bia­ły re­fleks (co wi­dać na zdję­ciach z lam­pą bły­sko­wą), jego źre­ni­ce są róż­nej wiel­ko­ści, a te róż­ni­ce na­si­la­ją się wraz ze zmia­ną oświetlenia
  • je­śli w ro­dzi­nie wy­stę­pu­je dzie­dzicz­na wada wzroku

Do oku­li­sty w ra­mach NFZ po­trze­ba skierowanie.

Cze­go spo­dzie­wać się pod­czas wizyty?

Oku­li­sta zba­da dziec­ku wzrok za po­mo­cą spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu. Je­śli ma­lec ma nie­droż­ny ka­na­lik, le­karz może za­le­cić ma­saż ką­ci­ka oka lub za­bieg udroż­nie­nia ka­na­li­ka (trwa kil­ka­na­ście mi­nut i nie wy­ma­ga po­by­tu w szpi­ta­lu). W przy­pad­ku po­dej­rze­nia wady wzro­ku, za­le­ci za­kra­pia­nie przez kil­ka dni oczu kro­pla­mi – atro­pi­ną. Uwa­ga, gdyż jest to sub­stan­cja tru­ją­ca. Za­kra­pia­my tak, by kro­pla spły­wa­ła po oku w stro­nę nosa. Kro­ple są ko­niecz­ne, by na pe­wien czas roz­sze­rzyć źre­ni­ce, co umoż­li­wi oce­nę, z jaką wadą ma­cie do czy­nie­nia. Przez kil­ka dni pod­czas i po za­koń­cze­niu za­kra­pia­nia atro­pi­ną oczy dziec­ka będą moc­no czu­łe na światło.

Ortopeda/ poradnia preluksacyjna

Na wi­zy­tę u ortopedy/ w po­rad­ni pre­luk­sa­cyj­nej w ra­mach NFZ po­win­naś do­stać skie­ro­wa­nie od pe­dia­try. Na ba­da­nie trze­ba się wy­brać z ma­lusz­kiem, kie­dy skoń­czy 6 ty­go­dni (ale przed ukoń­cze­niem 12 ty­go­dni ży­cia). U nie­mow­ląt oce­nia, czy sta­wy bio­dro­we roz­wi­ja­ją się pra­wi­dło­wo i czy ma­lu­szek nie ma dysplazji.

Cze­go spo­dzie­wać się pod­czas wizyty?

Or­to­pe­da do­kład­nie zba­da oba sta­wy bio­dro­we, spraw­dzi, czy nie ma ob­ja­wów nie­sta­bil­no­ści i ogra­ni­czeń w od­wo­dze­niu nó­żek, oce­ni, czy nóż­ki i uda dziec­ka są ta­kiej sa­mej dłu­go­ści. Czę­sto też za­le­ca wy­ko­nać USG sta­wów bio­dro­wych, po­zwa­la­ją­ce na wy­kry­cie nie­pra­wi­dło­wo­ści, któ­rych nie ujaw­nia zwy­kłe ba­da­nie lekarskie.

Neurolog

Wi­zy­ta u neu­ro­lo­ga, czy­li spe­cja­li­sty od ukła­du ner­wo­we­go, po­win­na się od­być je­śli pe­dia­tra bę­dzie miał wąt­pli­wo­ści co do tego, czy ma­lec roz­wi­ja się pra­wi­dło­wo pod wzglę­dem psy­cho­ru­cho­wym. Je­śli dziec­ko ukła­da głów­kę w jed­ną stro­nę, wy­gi­na się do tyłu i prę­ży, ukła­da się asy­me­trycz­nie, jest dziw­nie wiot­kie, drżą mu ręce bądź też sil­nie za­ci­ska rącz­ki w piąst­ki, cho­wa­jąc w dło­niach kciu­ki, jest nie­na­tu­ral­nie spo­koj­ne albo sil­nie po­bu­dzo­ne, ma kło­po­ty ze ssa­niem, po­in­for­muj o nich pe­dia­trę, któ­ry po­wi­nien wy­pi­sać po­trzeb­ne skie­ro­wa­nie. Im wcze­śnie nie­pra­wi­dło­wo­ści zo­sta­ną do­strze­żo­ne, tym kró­cej po­trwa ewen­tu­al­na rehabilitacja.

Cze­go spo­dzie­wać się pod­czas wizyty?

Neu­ro­log pod­czas ba­da­nia oce­ni roz­wój dziec­ka na da­nym eta­pie jego ży­cia. Zro­bi ma­lusz­ko­wi tak­że ba­da­nie USG głów­ki, tzw. prze­zcie­miącz­ko­we, po­zwa­la­ją­ce oce­nić bu­do­wę cen­tral­ne­go ukła­du ner­wo­we­go. W przy­pad­ku wy­kry­cia nie­pra­wi­dło­wo­ści w re­ak­cjach psy­cho­ru­cho­wych dziec­ka, le­karz skie­ru­je mal­ca na re­ha­bi­li­ta­cję. Po­stę­py dziec­ka będą kon­tro­lo­wa­ne pod­czas ko­lej­nych wizyt.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 7 marca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano: