Co zrobić kiedy dziecko kłamie

Co zrobić kiedy dziecko kłamie Image

Co zrobić kiedy dziecko kłamie

Dro­ga od niewin­nego fan­tazjowa­nia do kłamst­wa jest strasznie krót­ka. Jak Arti był mały częs­to wymyślał niest­wor­zone his­to­rie. Był w tym na tyle dobry, że potrafił wciskać kity nawet dorosłym. Jak w przy­pad­ku his­torii, że w ogród­ku piorun zro­bił nam dzi­urę w zie­mi. Nie, nie taki z chmury bur­zowej. Piorun to nasz pies. I to on, Piorun, wykopał dzi­urę na grząd­ce. Fan­tazjowanie jest przy­datne – dzię­ki niemu dziecko potrafi pisać na pol­skim wspani­ałe his­to­rie. Jed­nak co innego kiedy dziecko kłamie. Co wtedy?

Przykład idzie z góry

Zata­je­nie prawdy, kon­fab­u­lowanie (tak, stąd nazwa blo­ga), przemil­cze­nie fak­tu, niespeł­ni­an­ie obiet­nic – wszys­tko to różne oblicza kłamst­wa. Nam, dorosłym, częs­to zdarza się kła­mać: spóź­ni­amy się do pra­cy zawsze przez kor­ki, dziecko nie jada słody­czy i nie oglą­da za dużo bajek, sukien­ka kosz­towała tylko 100 zł, a tore­b­ka była do niej gratis – zresztą, to i tak stara szmat­ka. Dokład­nie wiemy gdzie leży praw­da, a gdzie kłamst­wo. Dziecko dopiero się tego uczy. I uczy się od nas, dorosłych. Jeśli częs­to zdarza Ci się przeinaczać prawdę w obec­noś­ci dziec­ka, np. pod­czas roz­mowy tele­fon­icznej, dziecko może się nauczyć, że kłamst­wo to prze­cież nic strasznego. W końcu rodz­ice tak robią, wszyscy tak robią! I zwyk­le dobrze na tym wychodzą. Dlat­ego warto zas­tanow­ić się nad swoim zachowaniem.

W czym jest problem

Kłamst­wo jest częs­to widziane jako prob­lem, który trze­ba napraw­ić. Ale jest on zaled­wie wierz­chołkiem góry lodowej. Co leży u pod­staw­ie kłamst­wa zależy od wielu czyn­ników. O ile dzieci przed­szkolne mogą kła­mać nie wiedząc o tym – bo coś źle zrozu­mi­ały lub nie dosłysza­ły – o tyle starsze dzieci dokład­nie wiedzą, dlaczego kłamią.

Jak rozwiązać problem kłamstwa

Pier­wszym pytaniem, jakie powin­niśmy sobie zadać, jest to, czy dziecko czu­je się na tyle bez­piecznie, by powiedzieć prawdę. Najczęś­ciej okazanie prawdy będzie się dla niego wiąza­ło z kon­sek­wenc­ja­mi. Sęk tkwi w tym, że dziecko pamię­ta Two­je zachowanie w sto­sunku do niego, kiedy powiedzi­ało prawdę. Jeśli dostanie karę lub ode­brane zostaną mu jakieś przy­wile­je, bo zro­biło coś złego, to jest mało praw­dopodob­ne, że nie zatai swo­jego złego postępowa­nia. Stra­ch to prze­cież całkiem dobry sposób na wychowanie, praw­da? Poza tym kary odstrasza­ją tylko tych, którzy nie chcą grzeszyć.

Następ­nym krok­iem było­by zdać sobie sprawę jak sil­na jest więź łączą­ca nas z dzieck­iem i czy ma zapewnione tyle uwa­gi i uczu­cia ile potrze­bu­je. Jeśli dzieci czu­ją się zauważane, słuchane i rozu­mi­ane, to ciężko im prz­er­wać nić łączącą je z rodzi­ca­mi. Jeśli jed­nak dzieci nie czu­ją tej więzi, to łat­wo im kła­mać – nie mają nic do strace­nia.

Na koniec sprawdź czy nie ma prob­le­mu z komu­nikacją. Dziecko, które robi coś innego może nie zrozu­mieć częś­ci pyta­nia i skła­mać z powodu niedomówień. Kiedy któreś z was prze­by­wa w hałasie także może dojść do nieporozu­mienia i niezrozu­mienia przekazu.

Prosty przykład

Każdego dni pytam „Czy zro­biłeś zada­nia domowe?”. Dla mnie oznacza to „wszys­tkie zada­nia”, z każdego przed­mio­tu – dla niego „jakieś zadanie”. Jeśli sprawdzisz zeszyt czy ćwiczenia i widzisz nieskońc­zone zadanie lub puste rubry­ki przede wszys­tkim nie nastaw­iaj się od razu, że to kłamst­wo. I nie zadawaj pytań oskarża­ją­cych „czy nie kłamiesz?”. Stwierdź fakt: „Widzę puste rubry­ki w zada­niu domowym”. Być może wcale nie miał zadanego całego ćwiczenia, tylko jakąś jego część. Jeśli jed­nak jest inaczej, nie bądź sędz­ią, a raczej wskaż odpowied­nie granice: „Zada­nia domowe to Twój obow­iązek i wiem, że chci­ałeś się z niego wywiązać. Czy masz może jakieś ptani? Pomóc Ci w czymś?” albo „Jak skończysz to zadanie to razem zagramy w szachy” (lub zro­bimy razem inną fajną rzecz). Warto spróbować tych sposobów zami­ast zas­trasza­nia, przekupst­wa czy tablic motywa­cyjnych.

Retrospekcja

Ja sama mogłabym być nazwana nało­gowym nielet­nim kłam­cą. Co miała ze mną moja mama to wie tylko ona. Oczy­wiś­cie, jak kłamst­wo wyszło na jaw. U pod­staw mojego postępowa­nia leżał nie tylko stra­ch przed karą (nagana słow­na) ale także smutek, że znowu zaw­iodłam. W moim synu widzę, że także nie za dobrze toleru­je wszelkie poraż­ki i boi się mojego gniewu. W końcu to synek mamusi i jest do mnie bard­zo podob­ny.

Fot. jin­tae kim, CC BY-ND 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 10 lutego 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem wychowawczo