Całkiem poradnikowo

Jak urządzić komfortowe biuro w mieszkaniu?

Coraz wię­cej osób obec­nie decy­du­je się na pra­cę w domu, któ­ra pozwa­la na dowol­ność w kwe­stii wybo­ru zle­ceń oraz orga­ni­za­cji cza­su pra­cy. Pra­ca w domu wią­że się z pew­ny­mi wyzwa­nia­mi, ponie­waż trud­niej­sze oka­zu­je się w jej przy­pad­ku oddzie­le­nie życia zawo­do­we­go od pry­wat­ne­go. Dla­te­go koniecz­ne jest urzą­dze­nie sobie kąci­ka, któ­ry prze­zna­czo­ny jest wyłącz­nie do pra­cy. W tym arty­ku­le będzie moż­na zna­leźć wska­zów­ki, któ­re pomo­gą w aran­ża­cji kom­for­to­we­go domo­we­go biu­ra.

Gdzie umieścić domowe biuro?

Domo­wy gabi­net musi być czymś w rodza­ju świą­ty­ni, któ­ra sprzy­ja sku­pie­niu na pra­cy. Ozna­cza to, że musi być to miej­sce odpo­wied­nio oddzie­lo­ne od resz­ty miesz­ka­nia. Jed­nak jeże­li miesz­ka­nie nie ma zbyt duże­go metra­żu, zna­le­zie­nie kąta, w któ­rym będzie moż­na umie­ścić domo­we biu­ro może nie nale­żeć do naj­ła­twiej­szych zadań. Jed­nym z roz­wią­zań, któ­re moż­na zasto­so­wać jest umiesz­cze­nie go na pod­da­szu, któ­re jest miej­scem bar­dzo dobrze wyizo­lo­wa­nym od aktyw­no­ści domow­ni­ków i zwią­za­ne­go z nią hałasu.Jeżeli jed­nak urzą­dze­nie biu­ra na stry­chu pozo­sta­je poza zakre­sem naszych moż­li­wo­ści, w dal­szym cią­gu ist­nie­je wie­le opcji, by dobrze wygo­spo­da­ro­wać prze­strzeń na kącik pra­cy. Przede wszyst­kim bar­dzo prak­tycz­nym roz­wią­za­niem będzie ogra­ni­cze­nie ume­blo­wa­nia poko­ju pra­cy tyl­ko do naj­bar­dziej nie­zbęd­nych ele­men­tów, tak by biur­ko mogło w nim zająć jak naj­więk­szą ilość miej­sca. Nie ozna­cza to, że trze­ba zmu­sić się do cał­ko­wi­te­go asce­ty­zmu, jed­nak nale­ży prze­my­śleć, jakie ele­men­ty są nam abso­lut­nie nie­zbęd­ne do kom­for­to­wej pra­cy i ogra­ni­czyć się do nich.

Atmosfera sprzyjająca skupieniu

Nie­za­leż­nie od miej­sca, w któ­rym zde­cy­do­wa­li­śmy się umie­ścić nasze domo­we biu­ro, koniecz­ne jest stwo­rze­nie w nim warun­ków, któ­re pozwo­lą w peł­ni sku­pić się na pra­cy, a zara­zem ogra­ni­czą ryzy­ko wystą­pie­nia pro­ble­mów zdro­wot­nych zwią­za­nych z dłu­go­trwa­łą pra­cą na kom­pu­te­rze. Kom­for­to­we biu­ro to przede wszyst­kim pomiesz­cze­nie dobrze oświe­tlo­ne; ozna­cza to, że powin­ni­śmy usta­wić biur­ko w taki spo­sób, by wpa­da­ło do nie­go jak naj­więk­sza ilość świa­tła sło­necz­ne­go — czy­li naj­le­piej tak, by jego bok znaj­do­wał się obok okna. War­to też pamię­tać o umiesz­cze­niu rolet w oknach, któ­re ogra­ni­czą nad­miar pro­mie­ni sło­necz­nych w nad­mier­nie sło­necz­ne dni.

Komfortowe biurko i krzesło

Jak zawsze w przy­pad­ku orga­ni­zo­wa­nia miej­sca pra­cy biu­ro­wej, trze­ba dokład­nie dopa­so­wać biur­ko do swo­ich potrzeb i warun­ków fizycz­nych. Jeśli cho­dzi o to pierw­sze, war­to pomy­śleć o zaku­pie biur­ka zawie­ra­ją­ce­go dużą ilość szu­flad i schow­ków, dzię­ki któ­rym będzie­my w sta­nie zacho­wać porzą­dek w wyko­rzy­sty­wa­nych akce­so­riach i doku­men­tach. Jeśli cho­dzi zaś o to dru­gie, istot­ne jest dobra­nie wyso­ko­ści bla­tu do wzro­stu korzy­sta­ją­cej z biur­ka oso­by.

Nie moż­na też zapo­mnieć o odpo­wied­nim krze­śle do pra­cy. Pole­ca­my zain­te­re­so­wa­nie się krze­sła­mi medycz­ny­mi, któ­re zosta­ły opra­co­wa­ne w taki spo­sób, by zapo­bie­gać wadom posta­wy, któ­re czę­sto wystę­pu­ją u osób spę­dza­ją­cych wie­le godzin na pra­cy biu­ro­wej. Podob­nie jak w przy­pad­ku biur­ka, trze­ba zadbać o to, by krze­sło było dobrze dopa­so­wa­ne do wzro­stu użyt­kow­ni­ka.

Stwórz sobie dobre warunki do pracy

Urzą­dze­nie sobie w miesz­ka­niu biu­ra, któ­re jest dobrze przy­sto­so­wa­ne do wie­lu godzin sku­pio­nej pra­cy jest zada­niem, któ­re wyma­ga nie­co zaan­ga­żo­wa­nia. Z dru­giej stro­ny jed­nak zale­tą bycia wła­snym sze­fem jest fakt, że nie trze­ba liczyć na to, że nasz prze­ło­żo­ny zaspo­koi nasze potrze­by. Może­my zaś samo­dziel­nie dosto­so­wać miej­sce pra­cy w taki spo­sób, by było ono dla nas mak­sy­mal­nie kom­for­to­we. War­to sko­rzy­stać z tej moż­li­wo­ści.

Pomoc mery­to­rycz­ną w przy­go­to­wa­niu arty­ku­łu zaofe­ro­wał sklep inter­ne­to­wy: albmart.pl