Jak urządzić komfortowe biuro w mieszkaniu?

Jak urządzić komfortowe biuro w mieszkaniu? Image

Jak urządzić komfortowe biuro w mieszkaniu?

Coraz więcej osób obec­nie decy­du­je się na pracę w domu, która pozwala na dowol­ność w kwestii wyboru zle­ceń oraz orga­ni­za­cji cza­su pra­cy. Pra­ca w domu wiąże się z pewny­mi wyzwa­ni­a­mi, ponieważ trud­niejsze okazu­je się w jej przy­pad­ku odd­zie­le­nie życia zawodowego od pry­wat­nego. Dlat­ego konieczne jest urządze­nie sobie kąci­ka, który przez­nac­zony jest wyłącznie do pra­cy. W tym artykule będzie moż­na znaleźć wskazów­ki, które pomogą w aranżacji kom­for­towego domowego biu­ra.

Gdzie umieścić domowe biuro?

Domowy gabi­net musi być czymś w rodza­ju świą­tyni, która sprzy­ja skupi­e­niu na pra­cy. Oznacza to, że musi być to miejsce odpowied­nio odd­zielone od resz­ty mieszka­nia. Jed­nak jeżeli mieszkanie nie ma zbyt dużego metrażu, znalezie­nie kąta, w którym będzie moż­na umieś­cić domowe biuro może nie należeć do najłatwiejszych zadań. Jed­nym z rozwiązań, które moż­na zas­tosować jest umieszcze­nie go na pod­daszu, które jest miejscem bard­zo dobrze wyi­zolowanym od akty­wnoś­ci domown­ików i związanego z nią hałasu.Jeżeli jed­nak urządze­nie biu­ra na strychu pozosta­je poza zakre­sem naszych możli­woś­ci, w dal­szym ciągu ist­nieje wiele opcji, by dobrze wygospo­darować przestrzeń na kącik pra­cy. Przede wszys­tkim bard­zo prak­ty­cznym rozwiązaniem będzie ogranicze­nie ume­blowa­nia poko­ju pra­cy tylko do najbardziej niezbęd­nych ele­men­tów, tak by biurko mogło w nim zająć jak najwięk­szą ilość miejs­ca. Nie oznacza to, że trze­ba zmusić się do całkowitego asce­tyz­mu, jed­nak należy prze­myśleć, jakie ele­men­ty są nam abso­lut­nie niezbędne do kom­for­towej pra­cy i ograniczyć się do nich.

Atmosfera sprzyjająca skupieniu

Nieza­leżnie od miejs­ca, w którym zde­cy­dowal­iśmy się umieś­cić nasze domowe biuro, konieczne jest stworze­nie w nim warunk­ów, które poz­wolą w pełni skupić się na pra­cy, a zarazem ograniczą ryzyko wys­tąpi­enia prob­lemów zdrowot­nych związanych z dłu­gotr­wałą pracą na kom­put­erze. Kom­for­towe biuro to przede wszys­tkim pomieszcze­nie dobrze oświ­et­lone; oznacza to, że powin­niśmy ustaw­ić biurko w taki sposób, by wpadało do niego jak najwięk­sza ilość światła słonecznego — czyli najlepiej tak, by jego bok zna­j­dował się obok okna. Warto też pamię­tać o umieszcze­niu rolet w oknach, które ograniczą nad­mi­ar promieni słonecznych w nad­miernie słoneczne dni.

Komfortowe biurko i krzesło

Jak zawsze w przy­pad­ku orga­ni­zowa­nia miejs­ca pra­cy biurowej, trze­ba dokład­nie dopa­sować biurko do swoich potrzeb i warunk­ów fizy­cznych. Jeśli chodzi o to pier­wsze, warto pomyśleć o zakupie biur­ka zaw­ier­a­jącego dużą ilość szu­flad i schowków, dzię­ki którym będziemy w stanie zachować porządek w wyko­rzysty­wanych akce­so­ri­ach i doku­men­tach. Jeśli chodzi zaś o to drugie, istotne jest dobranie wysokoś­ci blatu do wzros­tu korzys­ta­jącej z biur­ka oso­by.

Nie moż­na też zapom­nieć o odpowied­nim krześle do pra­cy. Pole­camy zain­tere­sowanie się krzesła­mi medy­czny­mi, które zostały opra­cow­ane w taki sposób, by zapo­b­ie­gać wadom postawy, które częs­to wys­tępu­ją u osób spędza­ją­cych wiele godzin na pra­cy biurowej. Podob­nie jak w przy­pad­ku biur­ka, trze­ba zad­bać o to, by krzesło było dobrze dopa­sowane do wzros­tu użytkown­i­ka.

Stwórz sobie dobre warunki do pracy

Urządze­nie sobie w mieszka­niu biu­ra, które jest dobrze przys­tosowane do wielu godzin sku­pi­onej pra­cy jest zadaniem, które wyma­ga nieco zaan­gażowa­nia. Z drugiej strony jed­nak zaletą bycia włas­nym sze­fem jest fakt, że nie trze­ba liczyć na to, że nasz przełożony zaspokoi nasze potrze­by. Może­my zaś samodziel­nie dos­tosować miejsce pra­cy w taki sposób, by było ono dla nas maksy­mal­nie kom­for­towe. Warto sko­rzys­tać z tej możli­woś­ci.

Pomoc mery­to­ryczną w przy­go­towa­niu artykułu zaofer­ował sklep inter­ne­towy: albmart.pl

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 9 marca 2018

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo