Całkiem poradnikowo

Magiczne sposoby na wyczyszczenie żelazka

Masz męża, dzie­ci, sama szy­ku­jesz się do pra­cy? Jeże­li tak, to na pew­no z żelaz­ka korzy­stasz bar­dzo czę­sto. Pra­so­wa­nie koszul, koszu­lek i sukie­nek – cza­sa­mi na to poświę­casz kil­ka godzin, oglą­da­jąc w tle ulu­bio­ny serial, a kie­dy indziej na szyb­ko prze­pra­su­jesz wygnie­cio­ną rzecz. Żelaz­ko posłu­ży Tobie na wie­le lat i nie uszko­dzi naj­lep­szych ubrań tyl­ko wte­dy, kie­dy będziesz o nie­go odpo­wied­nio dba­ła. Brud, któ­ry osa­dza się na spo­dzie żelaz­ka może­my sku­tecz­nie i spraw­nie usu­nąć. Prze­czy­taj w jaki spo­sób możesz to zro­bić. Domo­we spo­so­by na czysz­cze­nie żelaz­ka napraw­dę dzia­ła­ją.

Magia octu i soli

Ocet to bar­dzo sku­tecz­ny spo­sób do zwal­cza­nia nie­przy­jem­ne­go zapa­chu i usu­wa­nia zabru­dzeń. Dla­te­go też taflę żelaz­ka możesz umyć szmat­ką nasą­czo­ną wła­śnie octem. Czysz­czo­ne żelaz­ko powin­no być wów­czas lek­ko nagrza­ne. Przy więk­szych zabru­dze­niach naj­le­piej stwo­rzyć pastę czysz­czą­cą, doda­jąc do octu odro­bi­nę sody oczysz­czo­nej. Każ­dy z nas ma rów­nież w domu gaze­tę. Zasto­so­wa­nie gaze­ty z solą jest tak­że sku­tecz­nym roz­wią­za­niem na brud­ną taflę żelaz­ka. Na gaze­tę roz­sy­pu­je­my sól i zaczy­na­my ją pra­so­wać żelaz­kiem. Nie­este­tycz­ne śla­dy szyb­ko znik­ną!

Na trudniej dostępne przestrzenie jest metoda

Masz w łazien­ce patycz­ki do uszu? Od tego pory znaj­dą one dodat­ko­we zasto­so­wa­nie, jakim jest czysz­cze­nie upu­stów pary żelaz­ka, do któ­rych nie jest łatwo się dostać zwy­kłą szmat­ką. Więk­szość żela­zek posia­da w sobie zbior­nik na wodę, w któ­rym oczy­wi­ście z bie­giem cza­su może też osa­dzić się kamień. Taki zbior­nik rów­nież moż­na wypeł­nić odro­bio­ną octu, usta­wia­jąc paro­wa­nie i pra­su­jąc chu­s­tę tak dłu­go, aż wypa­ru­je cała woda.

Sprawdzaj metki na ubraniach

Jak mówi spe­cja­li­sta ds. obsłu­gi klien­ta ser­wi­su Posprzatajmi.pl Wik­to­ra Pajcz: ‚Aby unik­nąć przy­pa­le­nia żelaz­ka, naj­prost­szą meto­dą jest pra­so­wać tka­ni­ny w odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­rze i za każ­dym razem spraw­dza­nie ozna­czeń na ubra­niach. Na met­kach mamy infor­ma­cję o tym, czy daną rzecz moż­na pra­so­wać, czy też nie. Jeże­li mate­riał jest nie­zdat­ny do pra­so­wa­nia zoba­czy­my sym­bol skre­ślo­ne­go żelaz­ka. Nato­miast cała resz­ta ma ozna­cze­nie od jed­nej krop­ki do trzech kro­pek. Żelaz­ko, któ­re jest bar­dzo moc­no przy­pa­lo­ne, może­my spraw­nie wyczy­ścić korzy­sta­jąc ze świe­cy, któ­ra jest przede wszyst­kim bia­ła i zawi­nię­ta w ście­recz­kę”. Pocie­ra­my nią lek­ko roz­grza­ną sto­pę żelaz­ka. Powierzch­nię teflo­no­wą żelaz­ka spraw­nie wyczy­ści­my pra­su­jąc lek­ko zgnie­cio­ną folię alu­mi­nio­wą.

A Wy jaką macie sku­tecz­ną meto­dę na czysz­cze­nie żelaz­ka?

Kami­la Gębik z Posprzatajmi.pl