Całkiem poważnie

Nowa szata starych fotografii

W pudeł­kach po butach, w sta­rych albu­mach, cza­sa­mi w jakiejś książ­ce. Wszę­dzie tam moż­na spo­tkać jakieś sta­re, pożół­kłe zdję­cie. Nie­któ­re cał­kiem dobrej jako­ści, inne nie­ko­niecz­nie. Cza­sy klisz foto­gra­ficz­nych nie roz­piesz­cza­ły domo­ro­słych foto­gra­fów-ama­to­rów. Jed­nak z roku na rok od prze­glą­da­nia i prze­sta­wia­nia z miej­sca na miej­sce sta­re zdję­cia moc­no się nisz­czą. Z bra­ku moż­li­wo­ści wywo­ła­nia nowych, bo prze­cież kli­sze już wyrzu­co­ne, mamy dwie moż­li­wo­ści: albo zaprze­stać prze­glą­da­nia sta­rych zdjęć albo zeska­no­wać je i zro­bić z nich fotok­siąż­kę!

Jakość zdjęć a skanowanie

Żeby jak naj­mniej stra­cić na jako­ści i tak nie zawsze dobrych jako­ścio­wo zdjęć naj­le­piej je zeska­no­wać. Moż­na dać je do zakła­du, któ­ry zro­bi to za nas (np. foto­gra­ficz­ne­go) albo zro­bić to samo­dziel­nie. W tym celu wystar­czy mieć ska­ner i odpo­wied­nio go usta­wić. Ska­nu­je­my w jak naj­wyż­szej roz­dziel­czo­ści optycz­nej. Zwy­kle nie jest to naj­wyż­sza roz­dziel­czość jaką ofe­ru­je ska­ner, ponie­waż jest jest jesz­cze roz­dziel­czość inter­po­lo­wa­na, któ­ra sztucz­nie zwięk­sza licz­bę pik­se­li na zeska­no­wa­nym obra­zie, obra­zy są więk­sze wago­wo, ale nie są lep­szej jako­ści. W spe­cy­fi­ka­cji ska­ne­ra znaj­dziesz wła­ści­wą dla nie­go roz­dziel­czość optycz­ną. Naj­le­piej wszyst­kie obra­zy ska­no­wać w kolo­rze. Zmian odcie­ni sza­ro­ści doko­nasz w pro­gra­mie gra­ficz­nym (Pho­to­shop, Gimp) lub w edy­to­rze apli­ka­cji do two­rze­nia fotok­siąż­ki.

Zrób fotoksiążkę samodzielnie

Na ryn­ku jest wie­le firm wyko­nu­ją­cych usłu­gi dru­ko­wa­nia fotok­sią­żek. Mi zale­ża­ło na trzech rze­czach: jako­ści wydru­ku, moż­li­wo­ści zro­bie­nia fotok­siąż­ki na kom­pu­te­rze obsłu­gi­wa­nym przez sys­tem Linux oraz intu­icyj­no­ści pro­gra­mu do skła­du. Wszyst­kie te cechy zla­złam na Prin­tu.

Cze­mu uwa­żam Prin­tu za dobry wybór? Przede wszyst­kim dla mnie, czło­wie­ka bez Win­dow­sa, nie każ­da fir­ma mia­ła apli­ka­cję do edy­cji, któ­ra będzie dzia­ła­ła pod innym sys­te­mem ope­ra­cyj­nym. Nie raz już musia­łam obejść się sma­kiem. W przy­pad­ku Prin­tu nie było nawet naj­mniej­sze­go pro­ble­mu. Poza tym sam edy­tor jest dzie­cin­nie pro­sty. Wystar­czy, że wybie­rze­my for­mat, opra­wę, rodzaj papie­ru oraz pusty sza­blon lub taki zwią­za­ny z oka­zją czy wyda­rze­niem, któ­rą opi­su­ją zdję­cia. Fotok­siąż­ka może być zarów­no zbio­rem wspo­mnień z waka­cji jak i nada­je się na pre­zent dla mamy.

Usta­wić może­my spo­ro: zmie­niać tło, jego kolor, doda­wać stro­ny, zmie­niać tekst i usta­wie­nie obra­zów na stro­nie, krój pisma. Zdję­cia moż­na zła­do­wać nie tyl­ko z kom­pu­te­ra, ale tak­że z Face­bo­oka, Insta­gra­ma, dys­ku Google czy nawet Flic­kra. Domyśl­nie two­rzo­na jest 20-stro­ni­co­wa fotok­siąż­ka, ale nie musi­my się ogra­ni­czać, gdyż zawsze moż­na dodać nowe stro­ny. W przy­pad­ku pro­ble­mów moż­na zasię­gnąć pora­dy kon­sul­tan­ta onli­ne lub poszu­kać roz­wią­za­nia w pod­ręcz­nej pomo­cy.

To jesz­cze nie wszyst­ko! Jeśli chcesz pochwa­lić się innym oso­bom pro­jek­tem możesz prze­słać do nich link, dzię­ki któ­re­mu będą mogli zoba­czysz jaką fotok­siąż­kę stwo­rzy­łeś jesz­cze przed jej wydru­kiem.

Sami zobacz­cie co wycza­ro­wa­łam!

Szcze­gó­ły są waż­ne: grzbiet, kle­je­nie i rogi są ide­al­nie skle­jo­ne.

Konkurs dla Czytelników

Jeśli masz już pomysł na wła­sną fotok­siąż­kę, to dzię­ki życz­li­wo­ści Prin­tu możesz zro­bić to taniej niż myślisz. Co powiesz na 44% rabat? Brzmi kuszą­co? Ja bym na to poszła! Dla trzech osób mam wła­śnie taką nie­spo­dzian­kę!

Co trze­ba zro­bić? Wystar­czy do nie­dzie­li (14.05.2017) pod tym blo­go­wym wpi­sem wyja­wić mi swój pomysł na fotok­siąż­kę. Naj­lep­sze trzy pomy­sły nagro­dzę w ponie­dzia­łek 15-go maja uni­kal­nym kodem do zre­ali­zo­wa­nia na Prin­tu. Spo­koj­nie, zdą­ży­cie jesz­cze na Dzień Mat­ki.