Całkiem kulturalnie

Pies w prezencie? A może lepszy będzie kot? Tak, ale tylko w takiej postaci!

Zwie­rzę­ta to nie zabaw­ki, chy­ba że są zabaw­ka­mi, taki­mi plu­szo­wy­mi. Jed­nak w momen­cie, kie­dy małe dzie­cię­ce oczę­ta patrzą tym słod­kim wzro­kiem cięż­ko nie ulec i nie kupić puszy­ste­go szcze­niacz­ka czy malut­kie­go kot­ka, któ­ry był­by przy­ja­cie­lem na całe dzie­ciń­stwo. Albo choć­by następ­ne 5 minut, bo po tylu zwy­kle i szcze­niak się opa­trzy, a kot podra­pie i nici z miło­ści. Jed­nak dla naj­młod­szych kocia­rzy i psia­rzy jest jesz­cze ratu­nek: jest taki pies na pre­zent, któ­re­go kupić może każ­dy rodzic, nie trze­ba go wypro­wa­dzać, a każ­da chwi­la z nim spę­dzo­na jest rado­ścią. To pies w lite­ra­tu­rze. I kot też. Poznaj­cie naj­pięk­niej­sze książ­ki i fil­my o tych zwie­rzę­tach.

Psy

Reksio (serial telewizyjny, 1967–1990)

Zabaw­ne przy­go­dy sym­pa­tycz­ne­go kun­del­ka, któ­ry mógł­by miesz­kać i na Two­im podwór­ku. Potra­fi on wcie­lić się w każ­dą postać: stra­ża­ka, kosmo­nau­ty, sani­ta­riu­sza, akto­ra. Baj­ka, któ©a moż­na pole­cić dziec­ku w każ­dym wie­ku.

101 dalmatyńczyków (film animowany, 1961, film aktorski, 1996)

Para dal­ma­tyń­czy­ków docze­ka­ła się mło­dych. Jed­nak ich radość dość szyb­ko zni­ka, gdyż na szcze­nia­ki i ich nie­co­dzien­ne­go desi­gnu, mięk­kie futer­ko czy­ha kolek­cjo­ner­ka futer, wstręt­na Cru­el­la De Mon. Czy rodzi­com uda się odna­leźć szcze­nia­ki?

Zakochany kundel (film animowany, 1955)

Lady, uro­cza i miesz­ka­ją­ca w boga­tym domu coc­ker-spa­niel­ka, zaczy­na popa­dać w nie­ła­skę. Jej pani powi­ła dziec­ko i pod nie­obec­ność rodzi­ców sucz­ka zni­ka z domu. Spo­ty­ka Tram­pa, bez­pań­skie­go kun­dla. Począt­ko­wo nie pała­ją do sie­bie miło­ścią, jed­nak nawet psie ser­ce zmięk­cza­ją wspól­ne kola­cje na tyłach wło­skiej restau­ra­cji, sere­na­dy czy rycer­ska obro­na przed zła­pa­niem przez hyc­la.

Wszystkie psy idą do nieba (film animowany, 1989)

Pies Char­lie nie jest anioł­kiem za życia, jed­nak po śmier­ci uda­je mu się dostać do nie­ba. By powró­cić na Zie­mię i wyrów­nać rachun­ki krad­nie jed­nak swój zegar życia. W zemście poma­ga mu Itchi, mały jam­nik oraz mała dziew­czyn­ka, któ­ra rozu­mie mowę zwie­rząt.

Beethoven (film, 1992)

Mały ber­nar­dyn przy­pad­ko­wo tra­fia pod dach pań­stwa New­to­nów. Dzie­cia­ki zauro­czo­ne szcze­nia­kiem nada­ją mu imię Beetho­ven i prze­ko­nu­ją nie­chęt­ne­go ojca, by pozwo­lił im go zatrzy­mać. W koń­cu mała kula prze­ra­dza się w duuuużą kulę futra. Film docze­kał się kil­ku czę­ści, w tym świą­tecz­nej pt. Beetho­ven — Świą­tecz­na przy­go­da.

Mój przyjaciel Hachiko (film, 2009)

Pro­fe­sor Par­ker Wil­son poszu­ku­je domu dla bez­dom­ne­go psa, któ­re­go znaj­du­je w porzu­co­nym na pero­nie kar­to­nie. Nikt nie wie czyj on jest, więc męż­czy­zna posta­na­wia na jakiś czas zająć się zwie­rzę­ciem. Oka­zu­je się, że będzie to dłuż­sza przy­go­da, a więź jaka mię­dzy nimi powsta­nie, będzie sil­niej­sza od śmier­ci. Smut­na, ale prze­pięk­na opo­wieść o psiej miło­ści, opar­ta na fak­tach.

Był sobie pies (film, 2017, na podstawie książki, W. Bruce Camerona)

To histo­ria psa, któ­ry przez kolej­ne rein­kar­na­cje, zasta­na­wia się nad sen­sem życia. Sta­je się przy­ja­cie­lem małe­go chłop­ca, towa­rzy­szy poli­cjan­to­wi, jest ulu­bień­cem prze­sym­pa­tycz­nej pani. Każ­de z jego żyć to tyl­ko chwil­ka, ale nada­je ona sens życiom jego wła­ści­cie­li. Prze­pięk­na histo­ria dla każ­de­go.

Psiego najlepszego, W. Bruce Cameron, Wydawnictwo Kobiece

Josh Micha­els z obu­rze­niem odkry­wa, że sąsiad pod­rzu­cił mu pod drzwi sucz­kę. Przy­gar­nia psia­ka i oka­zu­je się, że w nie­dłu­gim cza­sie wraz z nią ma w domu aż pięć szcze­nia­ków. Wraz z Kerii, kocha­ją­cą zwie­rzę­ta pra­cow­ni­cą schro­ni­ska, szu­ka dla psia­ków nowe­go domu. Wspól­nie przy­go­to­wu­ją szcze­nia­ki do adop­cji w ramach świą­tecz­ne­go pro­gra­mu szu­ka­nia nowych domów psia­kom ze schro­ni­ska. Jed­nak czy uda mu się zno­wu wró­cić do samot­nej egzy­sten­cji: bez szcze­nia­ków i Ker­ry?

Był sobie szczeniak, W. Bruce Cameron, Wydawnictwo Kobiece

Ellie to bar­dzo mądra sucz­ka, któ­ra ma bar­dzo odpo­wie­dzial­ne zada­nie. To pies-ratow­nik i jej misją jest znaj­dy­wać zagi­nio­nych. Czy potra­fi ona tak­że pomóc zagu­bio­nym w samot­no­ści i smut­ku Jako­bie i Mayi?

Koty

Dziwny świat kota Filemona (serial telewizyjny, 1972–1974)

Świat jest dziw­ny kie­dy jest się małym kot­kiem, któ­ry nie­wie­le jesz­cze o życiu na wsi wie. Weso­łe przy­go­dy kota File­mo­na, któ­ry dora­sta w izbie dziad­ka i bab­ci pod czuj­nym okiem sta­re­go i leni­we­go kocu­ra Boni­fa­ce­go.

Garfield i przyjaciele (serial telewizyjny, 1988–1995)

Żar­łocz­ny i leni­wy kot Gar­field i nie grze­szą­cy inte­li­gen­cją pies Odie prze­ży­wa­ją przy­go­dy w domu swo­je­go opie­ku­na, Jona Arbuckle’a. Te krót­ki, kil­ku­mi­nu­to­we histo­ryj­ki peł­ne iro­nicz­ne­go poczu­cia humo­ru, doty­czą­ce naj­czę­ściej jedze­nia, piz­zy, jedze­nia, spa­nia, życia uczu­cio­we­go Joh­na, głu­pich zabaw Odie­go, wysy­ła­nia w pacz­ce kota Ner­ma­la do Abu-Dabi, jedze­nia, piz­zy i spa­nia.

Kot w butach (film animowany, 2011)

Kot w butach zama­wia­ją­cy kolej­ną kolej­kę mle­ka w barze? Cał­kiem nor­mal­ne w Zasied­mio­gó­ro­gro­dzie, miej­scu, w któ­rym miesz­ka­ja róż­ne posta­cie z bajek. Awan­tur­ni­czy, lek­ko przy­po­mi­na­ją­cy Zor­ro rudzie­lec pla­nu­je skok stu­le­cia i porwa­nie mitycz­nej gęsi zno­szą­cej zło­te jaja. Samo porwa­nie jest niczym w sto­sun­ku do tego, co będzie się dzia­ło po całej akcji.

Aryskotraci (film animowany, 1970)

Kocia rodzi­na wie­dzie spo­koj­ny żywot u boku pew­nej ary­sto­krat­ki, jed­nak zazdro­sny o zapi­sy w testa­men­cie lokaj posta­na­wia pozbyć się kocia­ków. Kocia ary­sto­kra­cja tra­fia pod most, gdzie znaj­du­je ją ksią­żę kociej bohe­my, rudy kocur O’Maley. Z jego pomo­cą powrót do domu oka­zu­je się wiel­ką przy­go­dą.

Narzeczona dla kota (film animowany, 2002)

Nasto­let­nia Haru ratu­je życie kotu, któ­ry oka­zu­je się kocim księ­ciem. W podzię­ce otrzy­mu­je nie tyl­ko nie­chcia­ne pre­zen­ty w posta­ci m. in. pude­łek z żywy­mi mysza­mi, ale tak­że zapro­sze­nie do kró­le­stwa kotów. Spra­wy kom­pli­ku­ją się, gdy wład­ca kra­iny pro­po­nu­je dziew­czy­nie mał­żeń­stwo ze swo­im synem.

Mój przyjaciel Totoro (film animowany, 1988)

Ojciec z dwie­ma cór­ka­mi, Mei i Sat­su­ki, prze­pro­wa­dza się na pro­win­cję. Mat­ka dziew­czy­nek jest w szpi­ta­lu. Dzie­ci zauro­czo­ne nowym miej­scem doko­nu­ją odkry­cia, że na świe­cie spo­ro jest jesz­cze miej­sca na magię i magicz­ne stwo­rze­nia. Obraz urze­ka pięk­nem przy­ro­dy, posza­no­wa­niem praw natu­ry i tra­dy­cji. Film uka­zu­je rela­cje łączą­ce rodzi­nę i jej nowych sąsia­dów. Po obej­rze­niu tego fil­mu każ­dy chciał­by spo­tkać się z malut­ki­mi Sadzan­ka­mi, wiel­kim Toto­ro i zadzi­wia­ją­cym Koto­bu­sem.

Piorun i magiczny dom (film animowany, 2013)

Pod­czas burzy kotek Pio­run cho­wa się w domu magi­ka Loren­zo. Gdy ten tra­fi do szpi­ta­la, Pio­run wraz z inny­mi magicz­ny­mi domow­ni­ka­mi będzie bro­nił posia­dło­ści. Nie będzie to łatwe, bo nawet sam kot nie jest mile w posia­dło­ści widzia­ny przez prze­by­wa­ją­ce już tu zwie­rzę­ta, jed­nak w kupie siła, a strach przed wro­giem pozwa­la zapo­mnieć o nie­sna­skach i anta­go­ni­zmach.

Pustka, Marianna Sztyma, Wydawnictwo Centrala

Ktoś puka do drzwi. Dziew­czyn­ka otwie­ra i ku jej zdzi­wie­niu zauwa­ża bia­łą bez­kształt­ną postać. Postać przed­sta­wia się jako Pust­ka po jej kocie. Od tego momen­tu Pust­ka zaczy­na miesz­kać razem z dziew­czyn­ką. Dziew­czyn­ka może jej zada­wać pyta­nia, sie­dzieć na jej kola­nach czy nawet razem z nim pła­kać. Pust­ka rozu­mie łzy. Rozu­mie też to, że nie jest łatwo pogo­dzić się z utra­tą, dla­te­go cza­sem jest więk­sza, a cza­sem mniej­sza. Dziew­czyn­ka tro­chę boi się wiel­kiej Pust­ki, ale naj­bar­dziej lęka się cze­goś inne­go: że Pust­ka tak jak kotek też znik­nie. Czy życie z Pust­ką po kocie jest moż­li­we?

Wię­cej o książ­ce na www.monime.pl.

Kuro, Somato, Wydawnictwo Waneko

Koko to mała dziew­czyn­ka, któ­ra po śmier­ci rodzi­ców miesz­ka sama w ogrom­nej posia­dło­ści oto­czo­nej ogro­dem peł­nym bia­łych kwia­tów. Jej jedy­nym przy­ja­cie­lem jest miesz­ka­ją­ca po sąsiedz­ku Milk, nauczy­ciel­ka, któ­ra przy­cho­dzi na lek­cje raz w tygo­dniu, jej cór­ka Sesa­me oraz dok­tor, któ­ry przy­cho­dzi po nie­zwy­kłe bia­łe kwia­ty, potrzeb­ne do spo­rzą­dze­nia spe­cjal­nej far­by. Far­ba odstra­sza bowiem potwo­ry. Wszę­dzie, gdzie poma­lo­wa­ne są tą far­ba linie potwo­ry nie mogą się dostać. Czy Kuro jest zwy­kłym kotem, sko­ro bawi się w nie­ozna­ko­wa­nych miej­scach? Książ­ki nie pole­cam młod­szym dzie­ciom.

Kot i jego mysz zdrajca, Joanna Klara Teske, Aleksander Bednarski, Wydawnictwo Mimochodem

A-Kysz!, zna­ny gra­fik kom­pu­te­ro­wy, autor gry Dzie­więć żyć musi poszu­kać w świe­cie real­nym myszy zdraj­cy. Wraz z koci­cą Aman­dą, psem Szau-hau­em oraz małym kot­kiem Kici-kici prze­mie­rza­ją mia­sto w poszu­ki­wa­niach. Zaska­ku­ją­ca histo­ria dla star­szych dzie­ci.

 

Zna­cie jesz­cze jakieś dobre książ­ki bądź fil­my z psa­mi i kota­mi, któ­re moż­na by było dać dziec­ku w pre­zen­cie zamiast żywe­go zwie­rzę­cia?