Całkiem poradnikowo

Postanowienia noworoczne i racjonalne planowanie wydatków, by zapobiec niespodziankom

Zwy­kle moje pla­ny są zwią­za­ne z naj­bliż­szym obia­dem lub uro­dzi­na­mi któ­re­goś z dzie­ci. Nie mam manii pla­no­wa­nia cze­go­kol­wiek na dłuż­szą metę. Pew­nie dla­te­go bar­dzo czę­sto w moje życie wkra­cza cha­os i prze­pis na kata­stro­fę orga­ni­za­cyj­ną goto­wy. W tym roku posta­no­wi­łam, że wię­cej rze­czy zacznę pla­no­wać. Jed­nak żeby plan był dobry, musi być ela­stycz­ny. Jak przy­go­to­wać się na nie­spo­dzie­wa­ne zda­rze­nia i racjo­nal­nie pla­no­wać wydat­ki?

Ustal priorytety

Z prio­ry­te­ta­mi jest jak z nauką do kolo­kwium na stu­diach: mimo że powin­ny być na pierw­szym miej­scu, zwy­kle wma­wia­my sobie, że trze­ba jesz­cze coś zro­bić, posprzą­tać, zjeść, odpo­cząć i dopie­ro zabrać się do robo­ty. Ustal prio­ry­te­ty tak jak czu­jesz, a nie tak, jak uwa­żasz, że powin­ny być usta­lo­ne. Jeśli wie­rzysz w to, co sobie usta­li­łeś, będziesz za wszel­ką cenę dążyć do speł­nie­nia wcze­śniej usta­lo­ne­go celu.

Myśl realnie

Żaden plan nie będzie dobry, jeśli zało­żysz naj­czar­niej­szą lub naj­bar­dziej pozy­tyw­ną jego wer­sję. Dokład­nie wiesz, lub jeśli nie wiesz musisz zna­leźć infor­ma­cję, ile zaj­mie Ci cza­su doj­ście do celu, ile ener­gii będziesz potrze­bo­wał, zaso­bów pie­nięż­nych itd. Jeśłi wiesz, że jesz­cze nie jesteś w sta­nie ruszyć z zapla­no­wa­nym pro­jek­tem nie pory­waj się z moty­ką na słoń­ce. Masz czas by się doszko­lić, czy zaosz­czę­dzić pie­nią­dze na ten cel. Ten czas nie będzie ozna­czał, że nic nie robisz dla osią­gnię­cia celu, bo będzie to czas przy­go­to­wa­nia do star­tu.

Kryzysy i wypadki się zdarzają

Każ­dy plan ma to do sie­bie, że nie da się prze­wi­dzieć nie­spo­dzie­wa­nych zda­rzeń czy wydat­ków. Może to być wszyst­ko: kosz­tow­na napra­wa samo­cho­du, nie­do­stęp­ność pro­duk­tu w maga­zy­nach, od któ­re­go zale­ża­ło roz­po­czę­cie pro­jek­tu, nagła utra­ta człon­ka rodzi­ny. Każ­da z takich prze­ciw­no­ści powo­du­je, że zuży­wasz spo­ro ener­gii, by dojść ponow­nie do sie­bie. Jedy­ną rze­czą, któ­rej nie możesz w takim przy­pad­ku robić, to igno­ro­wa­nie swo­ich emo­cji. Daj sobie czas.

Niespodziewane wydatki, które możesz zaplanować

O ile wypad­ki loso­we i zwią­za­ne z nimi wydat­ki trud­no kon­tro­lo­wać, o tyle zawsze moż­na prze­my­śleć czy nasz pla­no­wa­ny budżet jest na tyle ela­stycz­ny, że pomie­ści drob­ne waha­nia w nie­ko­rzyst­ną dla nas stro­nę. Naj­ła­twiej jest odkła­dać każ­dą dodat­ko­wą ilość pie­nię­dzy np. z nie­spo­dzie­wa­nej pre­mii, dodat­ko­we­go zle­ce­nia czy pre­zen­tu, wła­śnie na speł­nie­nie swo­ich wcze­śniej zapla­no­wa­nych celów. W ten spo­sób nie będziesz zasko­czo­ny, kie­dy oka­że się w środ­ku roku, że ceny OC za samo­chód wzro­sną jak to było w zeszłym roku albo zmie­ni się poda­tek VAT od ksią­żek czy ubra­nek dzie­cię­cych, jak kil­ka lat wstecz mia­ło to miej­sce. Dzię­ki wcze­śniej­szym prze­wi­dy­wa­niom i oszczęd­no­ściom masz plan awa­ryj­ny. Posia­da­jąc dzie­ci, zwie­rzę­ta dom czy samo­chód zawsze musisz być przy­go­to­wa­ny na nagłe wydat­ki.

Gdzie najlepiej planować?

Jesz­cze nie doro­słam do tego, by uży­wać plan­ne­rów. A szko­da, bo są one takie pięk­ne – jak ten ze spo­tka­nia Jestem Sen­su­al­na. Moim przy­ja­cie­lem w pla­no­wa­niu celów jest pro­gram do mind­map, kart­ka papie­ru lub kalen­darz w smart­fo­nie. Jed­nak już wydat­ków z powo­dze­niem pla­nu­ję i kon­tro­lu­ję poprzez pro­gra­my na kom­pu­te­rze i w komór­ce. Choć z tym kon­tro­lo­wa­niem to jest róż­nie, bo w księ­gar­ni nigdy nie mogę się powstrzy­mać, by nie kupić sobie cze­goś nowe­go.

Sprawdź­cie co pla­nu­ją inne Asy blo­go­wa­nia jak: mama-m czy Pre­fect Foun­da­tion

A jak Wy pla­nu­je­cie bliż­szą i dal­szą przy­szłość? I czy w ogó­le?

Fot. Siw­ko Fami­ly