Postanowienia noworoczne i racjonalne planowanie wydatków, by zapobiec niespodziankom

Postanowienia noworoczne i racjonalne planowanie wydatków, by zapobiec niespodziankom Image

Postanowienia noworoczne i racjonalne planowanie wydatków, by zapobiec niespodziankom

Zwyk­le moje plany są związane z najbliższym obi­a­dem lub urodz­i­na­mi które­goś z dzieci. Nie mam manii planowa­nia czegokol­wiek na dłuższą metę. Pewnie dlat­ego bard­zo częs­to w moje życie wkracza chaos i przepis na katas­trofę orga­ni­za­cyjną gotowy. W tym roku postanow­iłam, że więcej rzeczy zacznę planować. Jed­nak żeby plan był dobry, musi być elasty­czny. Jak przy­go­tować się na niespodziewane zdarzenia i racjon­al­nie planować wydat­ki?

Ustal priorytety

Z pri­o­ry­te­ta­mi jest jak z nauką do kolok­wium na stu­di­ach: mimo że powin­ny być na pier­wszym miejs­cu, zwyk­le wmaw­iamy sobie, że trze­ba jeszcze coś zro­bić, posprzą­tać, zjeść, odpocząć i dopiero zabrać się do robo­ty. Ustal pri­o­ry­te­ty tak jak czu­jesz, a nie tak, jak uważasz, że powin­ny być ustalone. Jeśli wierzysz w to, co sobie ustal­iłeś, będziesz za wszelką cenę dążyć do spełnienia wcześniej ustalonego celu.

Myśl realnie

Żaden plan nie będzie dobry, jeśli założysz najczarniejszą lub najbardziej pozy­ty­wną jego wer­sję. Dokład­nie wiesz, lub jeśli nie wiesz musisz znaleźć infor­ma­cję, ile zajmie Ci cza­su dojś­cie do celu, ile energii będziesz potrze­bował, zasobów pieniężnych itd. Jeśłi wiesz, że jeszcze nie jesteś w stanie ruszyć z zaplanowanym pro­jek­tem nie pory­waj się z motyką na słońce. Masz czas by się doszkolić, czy zaoszczędz­ić pieniądze na ten cel. Ten czas nie będzie oznaczał, że nic nie robisz dla osiąg­nię­cia celu, bo będzie to czas przy­go­towa­nia do star­tu.

Kryzysy i wypadki się zdarzają

Każdy plan ma to do siebie, że nie da się przewidzieć niespodziewanych zdarzeń czy wydatków. Może to być wszys­tko: kosz­tow­na naprawa samo­chodu, niedostęp­ność pro­duk­tu w mag­a­zy­nach, od którego zależało rozpoczę­cie pro­jek­tu, nagła utra­ta człon­ka rodziny. Każ­da z takich prze­ci­wnoś­ci powodu­je, że zuży­wasz sporo energii, by dojść ponown­ie do siebie. Jedyną rzeczą, której nie możesz w takim przy­pad­ku robić, to ignorowanie swoich emocji. Daj sobie czas.

Niespodziewane wydatki, które możesz zaplanować

O ile wypad­ki losowe i związane z nimi wydat­ki trud­no kon­trolować, o tyle zawsze moż­na prze­myśleć czy nasz planowany budżet jest na tyle elasty­czny, że pomieś­ci drob­ne waha­nia w nieko­rzyst­ną dla nas stronę. Najłatwiej jest odkładać każdą dodatkową ilość pieniędzy np. z niespodziewanej pre­mii, dodatkowego zlece­nia czy prezen­tu, właśnie na spełnie­nie swoich wcześniej zaplanowanych celów. W ten sposób nie będziesz zaskoc­zony, kiedy okaże się w środ­ku roku, że ceny OC za samochód wzros­ną jak to było w zeszłym roku albo zmieni się podatek VAT od książek czy ubranek dziecię­cych, jak kil­ka lat wstecz miało to miejsce. Dzię­ki wcześniejszym przewidy­wan­iom i oszczęd­noś­ciom masz plan awaryjny. Posi­ada­jąc dzieci, zwierzę­ta dom czy samochód zawsze musisz być przy­go­towany na nagłe wydat­ki.

Gdzie najlepiej planować?

Jeszcze nie dorosłam do tego, by uży­wać plan­nerów. A szko­da, bo są one takie piękne – jak ten ze spotka­nia Jestem Sen­su­al­na. Moim przy­ja­cielem w planowa­niu celów jest pro­gram do mindmap, kart­ka papieru lub kalen­darz w smart­fonie. Jed­nak już wydatków z powodze­niem planu­ję i kon­trolu­ję poprzez pro­gramy na kom­put­erze i w komórce. Choć z tym kon­trolowaniem to jest różnie, bo w księ­gar­ni nigdy nie mogę się pow­strzy­mać, by nie kupić sobie czegoś nowego.

Sprawdź­cie co planu­ją inne Asy blo­gowa­nia jak: mama-m czy Pre­fect Foun­da­tion

A jak Wy planu­je­cie bliższą i dal­szą przyszłość? I czy w ogóle?

Fot. Siwko Fam­i­ly

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 28 Data | 17 stycznia 2018

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo