Dla dorosłych

Share Week 2019 — zobacz kogo czytam

Z roku na rok zmie­nia mi się mój gust czy­tel­ni­czy. Jesz­cze kil­ka lat temu fascy­no­wa­ły mnie blo­gi typo­wo dzie­cię­ce, nasta­wio­ne na die­tę, któ­rą wte­dy musia­łam uło­żyć dla aler­gicz­nej Natki, teraz sku­piam się raczej na sobie. Czy­tam nie, by komuś z rodzi­ny było lepiej, ale by było mnie. Co czy­tam i pole­cam? Sami sprawdź­cie!

Wegedroga i Prolinea

Te dwa blo­gi die­te­tycz­ne są moimi ulu­bio­ny­mi. Nie tyl­ko dla­te­go, że wspo­ma­ga­ją odchu­dza­nie czy mają faj­ne prze­pi­sy, ale czę­sto znaj­du­ję tu dodat­ko­we infor­ma­cje na temat zdro­wot­no­ści, zna­cze­nia nie­któ­rych związ­ków i ich wpły­wie na orga­nizm, spo­so­bach łącze­nia pro­duk­tów, by było smacz­nie, zdro­wo i sycą­co. Choć wege­ta­ria­ni­nem nie jestem, a raczej semi­we­ge­ta­ria­ni­nem, to nadal się uczę jak goto­wać z gło­wą, ale od takich mistrzów war­to!

Geek kocha najmocniej, Książkarnia, Bookendorfina, Bookmoment

Książ­ki kocha­łam zawsze, ale nie pała­łam jesz­cze nigdy taką miło­ścią do komik­sów i mang jak teraz. Zde­cy­do­wa­nie try­wia­li­zo­wa­łam je uzna­jąc, że to zabaw­ka dla dzie­ci. Kto w moim wie­ku chciał­by czy­tać Kaczo­ra Donal­da czy Cza­ro­dziej­kę z Księ­ży­ca? Ale ten gatu­nek ksią­żek z obraz­ka­mi jest jak naj­bar­dziej prze­zna­czo­ny i dla doro­słych. Dzię­ki blo­gom książ­ko­wym jak Książ­kar­nia czy kul­tu­ral­nym jak Geek Kocha naj­moc­niej odkry­wam co raz to nowe pereł­ki świa­ta komik­su. Booken­dor­fi­na i Book­mo­ment zaś pole­ca tak wie­le pozy­cji i zwy­kle tra­fia w moje nie­lu­bią­ce roman­sów czy­ta­deł gusta czy­tel­ni­cze, że lista ksią­żek do prze­czy­ta­nia chy­ba nigdy mi się nie skoń­czy.

Spisekpisarzy

Tego blo­ga lubię czy­tać, by nauczyć się pisać. Jest bar­dzo mery­to­rycz­ny i napraw­dę wie­le ofe­ru­je mi tech­nicz­nej wie­dzy o warsz­ta­cie pisa­rza. Czy autor nie jest gra­fo­ma­nem? Może, ale czy to w czymś prze­szka­dza? W koń­cu gra­fo­man to tyl­ko ktoś, kogo jesz­cze nie czy­ta­ją tłu­my. Jesz­cze!


Wpis powstał w ramach orga­ni­zo­wa­nych od 2012 roku akcji Sha­re Week, któ­rych celem jest pole­ca­nie innym blo­gów, któ­re uwa­ża się za cen­ne. Jeśli chce­cie dołą­czyć do akcji, to na stro­nie Andrze­ja Tuchol­skie­go znaj­dzie­cie wytycz­ne jak zgło­sić same­mu wła­sne pro­po­zy­cje.

Fot. Mike Cohen, CC BY 2.0

Nie zapo­mnij­cie też podzie­lić się ze mną w komen­ta­rzach kogo lubi­cie czy­tać i dla­cze­go. Może i ja znaj­dę nowe pereł­ki do czy­ta­nia!