Całkiem poradnikowo

Tam gdzie pieprz rośnie, czyli skąd pochodzą przyprawy — warsztat dla dzieci

W mojej kuch­ni mam coś, co zawsze cie­ka­wi dzie­ci: sło­iki z przy­pra­wa­mi. Ziół nie trzy­mam w otwar­tych toreb­kach, bo nie dość, że szyb­ko wie­trze­ją, to jesz­cze czę­sto wysy­py­wa­ły mi się i był tyl­ko bała­gan. Na potrze­by pojem­ni­ków słu­żą mi więc malut­kie sło­icz­ki po kon­cen­tra­cie pomi­do­ro­wym, wąskie po oliw­kach czy fan­ta­zyj­nie wyko­na­ne po kon­fi­tu­rach i mio­dzie.

Szkoła współpracy

Kie­dy coś gotu­ję natych­miast zja­wia­ją się dziew­czyn­ki, a cza­sem i Arti, by nie tyl­ko popa­trzeć jak przy­go­to­wu­ję posi­łek, pod­kraść co lep­sze kąski, ale tak­że pową­chać przy­pra­wy. Zachę­co­na entu­zja­zmem wła­snych dzie­ci zgło­si­łam się do szko­ły pod­sta­wo­wej Artie­go , któ­ra pro­wa­dzi bar­dzo cie­ka­wy pro­gram „Szko­ła Współ­pra­cy”, pole­ga­ją­cy na współ­pra­cy i kon­tak­cie rodzi­ców ze szko­łą wykra­cza­ją­cą poza ramy tyl­ko i wyłącz­nie wywia­dó­wek. W jego ramach odby­łam bar­dzo cie­ka­we dwie godzi­ny w kla­sie IIA, opo­wia­da­jąc skąd wła­ści­wie bio­rą się przy­pra­wy na naszych sto­łach.

sprosnowo1

Ciekawostki dotyczące przypraw

Mimo, że byłam przy­go­to­wa­na na wię­cej, dwie godzi­ny minę­ły mi tak szyb­ko, że nie wszyst­ko uda­ło się z dzieć­mi zro­bić. Głów­nym punk­tem warsz­ta­tów było bowiem wącha­nie róż­nych przy­praw i odga­dy­wa­nie ich nazw. Nie oby­ło się nawet bez kicha­nia po nie­któ­rych. Dzie­ci były cza­sem zasko­czo­ne, że cze­ko­la­da to wła­ści­wie cukier i kakao, sól pocho­dzić może tak­że z mor­skiej odpa­ro­wa­nej wody, a bazy­lią kie­dyś odstra­sza­no bazy­lisz­ki. Pokrót­ce przed­sta­wi­łam też dzie­ciom skąd dana przy­pra­wa pocho­dzi, poka­za­łam na mapie wiszą­cej w kla­sie oraz opi­sa­łam do cze­go moż­na ją użyć czy z cze­go jest zro­bio­na: z suszo­nych liści jak maje­ra­nek, owo­ców jak papry­ka czy pieprz, prę­ci­ków jak sza­fran, orze­chów jak gał­ka musz­ka­to­ło­wa czy kory jak cyna­mon. Przy oka­zji dzie­ci zapo­zna­ły się też z pocho­dze­niem her­ba­ty, kawy i kakao.

sprosnowo6

Skąd pochodzą przyprawy

Naj­wię­cej jed­nak emo­cji wywo­łał kon­kurs. Podzie­li­li­śmy kla­sę na dwie gru­py: kapi­ta­nem jed­nej była Kin­ga, dru­giej Bra­jan. Każ­da z grup mia­ła za zada­nie odgad­nąć jak naj­wię­cej przy­praw z kom­pi­la­cji mul­ti­me­dial­nej, potem zazna­cze­nia na mapie świa­ta nie­któ­rych z nich oraz roz­wią­za­niu przy­pra­wo­wej krzy­żów­ki. Po zacię­tej wal­ce wygra­ła dru­ży­na Kin­gi. Każ­dy z uczest­ni­ków otrzy­mał pamiąt­ko­wy dyplom.

sprosnowo9

sprosnowo3

sprosnowo4

sprosnowo5

sprosnowo8


Za moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia bar­dzo dzię­ku­je wycho­waw­czy­ni kla­sy, pani Beat­ce Bana­szak-Koste­wicz oraz wyśmie­ni­tej dyrek­tor­ce, pani Joannie Mar­graf.  Bez nich nie było­by tu tak weso­ło i kolo­ro­wo (zobacz gale­rię szko­łyWARTO!).
Wy tak­że może­cie wspo­móc tą małą wiej­ską szko­łę, do któ­rej cho­dzi mniej niż 200 dzie­ci. Może­cie prze­zna­czyć 1% podat­ku z roz­li­cze­nia PIT.

sprosnowo2

Wokół dzieciSłowo mamyED MontessoriKarolowa mamaKreo TeamKreatywnym OkiemMatkopolkowoBez nudy360 przygódBawimy się my 3Biesy dwaDuśkowy światDzika jabłońElena po polskuCo robi RobcioCały świat KarliJej cały światTymoszkoIgranie z TosiąKawa z cukremLaurowy światKreatywnie w domuGagtki TrzyGugusiowoCiekawe dzieciŚwiat TomskiegoOhana blogOn ona i dzieciakiNasza przygoda diyMy home and my heartKonfabulaUszywki Zuzninkowej mamyMama na pełen etatScwytane chwileDzwoneczkowy raj mamyOgarniam wszechświatKreatywna mamaMama Aga, sztuka i dzieciakiMamuśka 24Pomieszane z poplątanymWorldschool explorersNasza edukacja domowaPomysłowe smykiZ motylem na dłoniZakręcony belferZabawy z ArchimedesemDziecko na warsztat

Fot. 1 krhe­esy, CC BY-SA 2.0