Całkiem wesoło

Czy Ty naprawdę chcesz mieć dzieci? Nietypowy test.

Witam ser­decz­nie w niniej­szym teście! Opra­co­wa­ny on został przez gro­no sza­cow­nych eks­per­tów w dzie­dzi­nie nauk o trud­nych nazwach (oli­go­fre­no­pe­da­go­ga, oste­opa­tę, podo­lo­ga i leka­rza wete­ry­na­rii) na pod­sta­wie kil­ku­let­nich badań nad nie­let­ni­mi. Wypeł­nia­jąc poniż­szy tekst jed­no­znacz­nie okre­ślisz, czy chcesz mieć dzie­ci i posia­dasz ku temu wszel­kie pre­dys­po­zy­cje.

Zapra­sza­my!

WIELKI TEST

1. Czy lubisz zim­ną kawę zimą?

 1. moż­na pić tyl­ko wrzą­tek!
 2. jest kawa — jest dobrze

2. Czy wscho­dy słoń­ca są roman­tycz­ne?

 1. nie, roman­tycz­ne są wyłącz­nie zacho­dy słoń­ca
 2. tak, o ile już wypi­łeś kawę i zagry­złeś magne­zem

3. Co mówią Ci okre­śle­nie: Poke­mon, Tele­tu­biś, Kucyk Pony, Lit­tlest Pet Shop, Mon­ster High, Spi­der­man, Bar­bie Mari­po­sa?

 1. to obraź­li­we epi­te­ty
 2. ulu­bio­ne baj­ki każ­de­go dziec­ka

4. Czy zda­rzy­ło Ci się zasnąć w kinie?

 1. nie, nie mar­nu­ję moje­go cza­su na sen, w przy­pad­ku nud­ne­go sean­su wycho­dzę
 2. tak, ale zasy­piam tak­że na wie­czor­nych “Wia­do­mo­ściach”

5. Czy posia­dasz dres?

 1. tak, bie­gam codzien­nie i dwa razy w tygo­dniu cho­dzę na siłow­nię
 2. tak, ćwi­czę otwie­ra­nie powiek leżąc w nim na kana­pie

6. Któ­re z wymie­nio­nych, seria­li uwa­żasz za cie­ka­we?

 1. Home­land, Kom­pa­nia bra­ci, Tech­ni­cy-magi­cy, Przy­ja­cie­le, Teo­ria wiel­kie­go pod­ry­wu, Glee, Czy­sta krew, Seks w wiel­kim mie­ście
 2. Trud­ne spra­wy, Anna Maria Weso­łow­ska, Sąd rodzin­ny, Dla­cze­go ja?, Ukry­ta praw­da, M jak Miłość, Bar­wy szczę­ścia, Na Wspól­nej

7. Kim jest prof. dr hab. Maria Doro­ta Majew­ska?

 1. to wybit­ny poli­tyk
 2. świa­to­wej sła­wy eks­pert ds. szcze­pień

7. Co to jest BLW?

 1. lite­rów­ka, mia­ło być BMW
 2. meto­da kar­mie­nia dziec­ka

8. Co to jest RWF?

 1. reje­stra­cja samo­cho­do­wa z woj. pod­kar­pac­kie­go
 2. fote­lik mon­to­wa­ny tyłem do kie­run­ku jaz­dy

9. Jakie są powo­dy wpro­wa­dza­nia glu­te­nu w die­cie w cza­sie okien­ka immu­no­lo­gicz­ne­go?

 1. pro­szę o inny zestaw pytań
 2. mniej­sze ryzy­ko celia­kii

10. Czy zauwa­ży­łeś, że pyta­nie nr 7 powtó­rzo­ne było dwu­krot­nie?

 1. oczy­wi­ście! każ­dy głu­pi by zauwa­żył
 2. … napraw­dę każ­dy głu­pi?

ROZWIĄZANIE:

Prze­wa­ga odpo­wie­dzi a

Może i chcesz posia­dać dzie­ci, ale co Ty wiesz o prze­wi­ja­niu? Jeśli napraw­dę masz zamiar w naj­bliż­szej przy­szło­ści zatań­czyć tan­go z macierzyństwem/ojcostwem, zapra­szam na survi­val do jakie­goś Cen­trum Han­dlo­we­go, gdzie mie­ści się przy­by­tek z kul­ka­mi, pojaz­da­mi, taki mał­pi gaj dla dzie­ci. Poznasz po piskach i krzy­kach więk­szych niż pod­czas otwar­cia nowej Bie­dron­ki lub pro­mo­cji na kar­pia w Lidlu. Naj­lep­sze rezul­ta­ty osią­ga się przy­cho­dząc w week­end. Jeśli po 8h prze­by­wa­nia w tej dzi­czy nie ostu­dzi Two­je­go entu­zja­zmu, dro­ga wol­na, roz­mna­żaj się. Żeby jed­nak nie było, że Cię nie prze­strze­ga­łam.

Prze­wa­ga odpo­wie­dzi b

Masz wszel­kie pre­dys­po­zy­cje i boga­te doświad­cze­nie, by odpu­ścić sobie posia­da­nie dzie­ci. No potrzeb­ne Ci to jesz­cze? Jak chcesz wycho­dzić na spa­ce­ry to kup sobie pekiń­czy­ka. Wszak­że dzie­ci też na smy­czy moż­na pro­wa­dzać, a sika­ją, szcze­ka­ją i bru­dzą nie mniej. Jeśli posia­dasz już psa i cią­gle nie wystar­cza Ci opie­ka nad nim — kup sobie kolej­ne­go. Żar­ty żar­ta­mi — na pew­no będziesz wspa­nia­łym rodzi­cem. Jak ja!

Pamię­taj­cie: Zwro­tów nie przyj­mu­je­my!