Całkiem wesoło

Jaką matką z “Gry o tron” jesteś?

W przed­dzień dnia mat­ki posta­no­wi­łam spra­wić przy­jem­ność fanon seria­lu opar­tym na dzie­łach R.R.Martina czy­li „Gry o tron”. Jeśli czu­jesz się na siłach i nie­strasz­na ci zima, jeśli zawsze spła­casz swo­je dłu­gi, jeśli nie sie­jesz, a zbie­rasz wiatr w żagle, jeśli jesteś dzi­ki lub boisz się innych, a do tego jesteś mat­ką – ten test jest dla cie­bie!

gameofthrones1

TEST

1. Two­je przy­ja­ciół­ki zor­ga­ni­zo­wa­ły baby sho­wer. Jaki pre­zent naj­bar­dziej przy­padł ci do gustu?

A: kie­lisz­ki do wina
B: muf­ka na rącz­kę wóz­ka
C: jaj­ko Faber­ge
D: super cie­pły rożek dla dziec­ka
E: sek­sow­ny sta­nik do kar­mie­nia

2. Naj­bar­dziej lubisz:

A: wykwint­ne kola­cje, zwiew­ne suk­nie, smak szam­pa­na
B: ciszę w domu i ogień trza­ska­ją­cy w komin­ku
C: wol­ność i miłość
D: nie­za­leż­ność i bez­pie­czeń­stwo
E: wła­sne dziec­ko

3. Jakie jest two­je ulu­bio­ne zwie­rzę:

A: wąż
B: wilk
C: jasz­czur­ka
D: niedź­wiedź
E: czar­na wdo­wa

4. Gdy masz jakieś zmar­twie­nie:

A: pijesz
B: mil­czysz
C: ska­czesz w ogień
D: ucie­kasz
E: przy­tu­lasz dziec­ko do pier­si

5. Ile­kroć pozna­jesz nowych ludzi:

A: pod­świa­do­mie widzisz w nich wro­gów
B: jesteś powścią­gli­wie miła
C: nie dajesz poznać stra­chu nawet jak się boisz
D: ze stra­chu nic nie mówisz
E: kpisz i iro­ni­zu­jesz
w roz­mo­wie z nimi

6. Gdy mój mąż po pra­cy nie wra­ca do domu na czas:

A: otwie­rasz kolej­ną butel­kę wina
B: mar­twisz się, że coś mu się sta­ło
C: zaj­mu­jesz się swo­imi spra­wa­mi
D: cie­szysz się
E: jesteś prze­ko­na­na, że ma kochan­kę

7. Pra­ca jest dla cie­bie:

A: całym życiem
B: przy­krym obo­wiąz­kiem
C: źró­dłem wła­dzy
D: for­mą znie­wo­le­nia
E: jesteś stwo­rzo­na do wyż­szych celów, nie parasz się pra­cą

8. Jest oczy­wi­ste, że jesteś dum­na ze swo­je­go dziec­ka. Jakie kom­ple­men­ty sły­szysz naj­chęt­niej?

A: walecz­ny, zna się na bro­ni
B: pięk­na cór­ka, mądry syn
C: sie­je strach
D: słod­kie dziec­ko
E: podob­ny do mamu­si

9. Two­je dziec­ko odma­wia posprzą­ta­nia zaba­wek, któ­re są poroz­rzu­ca­ne po całym poko­ju.

A: każesz komuś je posprzą­tać
B: naka­zu­jesz mu je posprzą­tać, a jak tego nie robi, poma­gasz mu
C: skła­dasz je razem z nim
D: skła­dasz je za nie­go
E: to nie two­je dziec­ko je roz­rzu­ci­ło!

10. Jesteś z dziec­kiem na zaku­pach, gdzie ono zauwa­ża mod­ną zabaw­kę, któ­ra bar­dzo mu się podo­ba. Nie­ste­ty, jest bar­dzo dro­ga. Jak reagu­jesz?

A: kupu­jesz z kar­ty kre­dy­to­wej
B: kupu­jesz z cięż­kim ser­cem za ostat­nie pie­nią­dze
C: nie kupu­jesz mimo pro­te­stów
D: tłu­ma­czysz, że was na nią nie stać i nie kupu­jesz
E: kupu­jesz, w koń­cu two­je dziec­ko tego potrze­bu­je

11. Obcy męż­czy­zna, któ­ry roz­ma­wia z Two­im dziec­kiem na pla­cu zabaw to:

A: Spi­sko­wiec
B: Mor­der­ca
C: Głu­piec
D: Zło­czyń­ca
E: Nikt waż­ny

12. Swo­je dziec­ko kar­misz:

A: Wykwint­ny­mi potra­wa­mi
B: Eko-warzy­wa­mi i świe­żym kró­li­kiem
C: Suro­wym mię­sem
D: Tym, co w lodów­ce
E: Tyl­ko pier­sią!

13. Two­je dziec­ko kłó­ci się w pia­skow­ni­cy z innym malu­chem o łopat­kę, któ­ra nie nale­ży do nie­go.

A: Sta­jesz po stor­nie swo­je­go dziec­ka i zabie­rasz zabaw­kę dru­gie­mu
B: Tłu­ma­czysz, że musi ją oddać wła­ści­cie­lo­wi, a jeśli chce to kupisz mu taką samą
C: Sta­now­czo mówisz dziec­ku, że ma oddać, co nie nale­ży do nie­go i zająć się swo­imi zabaw­ka­mi
D: Mediu­jesz spór i znaj­du­jesz naj­lep­sze dla oby­dwu roz­wią­za­nie
E: Prze­cież to zabaw­ka two­je­go dziec­ka!

14. Jest sło­necz­ny dzień, wybra­li­ście się na pla­żę. Nagle widzisz strasz­ną sce­nę: kole­ga two­je­go dziec­ka wysy­pał na nie­go pia­sek z łopat­ki.

A: Pod­stęp­nie wsy­pu­jesz kole­dze pia­sek w spodnie
B: Wytrze­pu­jesz pia­sek z bluz­ki swo­je­go dziec­ka
C: Dajesz dzie­ciom swo­bo­dę, niech się sami doga­da­ją
D: Mar­twisz się w ukry­ciu i oglą­dasz roz­wój akcji
E: Dajesz nie­grzecz­ne­mu bacho­ro­wi klap­sa i zabie­rasz swo­je dziec­ko z pla­ży

15. Two­je dziec­ko koń­czy sześć lat, obie­ca­łaś jemu przy­ję­cie uro­dzi­no­we. Jakie są two­je pla­ny?

A: Uro­dzi­ny w sali zabaw z moty­wem prze­wod­nim „Śre­dnio­wie­cze”: tur­niej rycer­ski, kugla­rze, pie­czo­ny pro­siak itd.
B: Robisz ucztę, któ­rą zapa­mię­ta do koń­ca życia
C: Prze­bie­rasz wszyst­kich za smo­ki
D: Stan­dar­do­wy tort wystar­czy
E: Spę­dzasz z dziec­kiem każ­dą wol­ną chwi­lę i speł­niasz jego zachcian­ki

Odpowiedzi:

Więk­szość A: Jesteś Cer­sei Lan­ni­ster

Cerseilannister

Kochasz swo­je dzie­ci jak praw­dzi­wa lwi­ca. Nie dasz skrzyw­dzić niko­mu. Nie wypo­sa­żasz ich jed­nak w cen­ne rady, a jak cię zawio­dą – mówisz o tym gło­śno. Dzia­łasz pod­stęp­nie i więk­szość osób twier­dzi, że jesteś nie tyl­ko pięk­na, ale tak­że mądra, bły­sko­tli­wa i wład­cza. Uwiel­biasz moc­ne trun­ki, masz moc­ną gło­wę, ale sła­be ner­wy. Lepiej nie zadzie­rać z tobą, bo masz wpły­wo­wych przy­ja­ciół i nie­bez­piecz­ne pomy­sły.

Więk­szość B: Jesteś Cate­lyn Stark

Catelynstark

Twar­do stą­pasz po zie­mi. Zwią­zek z męż­czy­zną jest dla cie­bie spra­wą roz­sąd­ku a nie ser­ca. Dzie­ci kochasz i poma­gasz na ile umiesz. Potra­fisz nauczyć je dobra i ostroż­no­ści. Cza­sem miłość do dzie­ci przy­sła­nia ci zdro­wy roz­są­dek i pozwa­lasz im popeł­niać zbyt wiel­kie błę­dy. Pamię­taj, nie na każ­dym zdą­ży się cze­goś nauczyć, bywa­ją błę­dy nie do zma­za­nia np. zje­dze­nie tru­ją­cych grzy­bów. W wycho­wa­niu sta­rasz się być bli­sko dzie­ci, nawet jeśli o tym nie wie­dzą, i zara­zem dawać wol­ną rękę.

Więk­szość C: Jesteś Daene­rys Tar­ga­ry­en

Daenerystargaryen

Jesteś pew­ną sie­bie kobie­tą. Jak kochasz to całym ser­cem, jak nie­na­wi­dzisz – to aż po grób. Dla dzie­ci sko­czysz nawet w ogień. Wiesz, że dasz radę. Jesteś prze­ko­na­na o swo­jej nie­omyl­no­ści. Sta­wiasz pra­wo ponad wszyst­ko. W głę­bi ser­ca masz duże pokła­dy empa­tii. Dzie­ci są dla cie­bie bar­dzo waż­ne i nie możesz znieść myśli, że ktoś może je uzna­wać za nie­wy­cho­wa­ne czy złe. W wycho­wa­niu kie­ru­jesz się wła­snym ser­cem. Cza­sa­mi możesz jed­nak posłu­chać rad bar­dziej doświad­czo­nych osób od cie­bie.

Więk­szość D: Jesteś Goź­dzi­kiem

gozdzik

Wie­lu rze­czy się boisz. Szcze­gól­nie drżysz o swo­je dziec­ko. Nie spra­wia to jed­nak, że wycho­wu­jesz swo­je dziec­ko pod klo­szem. Jak na oso­bę, któ­ra ma nie­wie­le doświad­czeń ze świa­tem wiesz jak zaj­mo­wać się dziec­kiem i dać mu miłość. Kie­ru­jesz się ser­cem, nawet jeśli kry­je się w nim strach. Kochasz dziec­ko i chcesz dla nie­go to, co naj­lep­sze, nawet jeśli dla cie­bie ozna­cza to nie­zna­ne. Wię­cej odwa­gi, idziesz w dobrym kie­run­ku.

Więk­szość E: Jesteś Lysą Arryn

Lysaarryn

Dziec­ko to dla cie­bie wszyst­ko. Zupeł­nie wszyst­ko. Nie jest dla cie­bie waż­ny dom, ludzie, wła­dza. Tyl­ko dobro dziec­ka. Wie­rzysz w cał­ko­wi­cie bez­stre­so­we wycho­wa­nie i magię mle­ka mat­ki. Chro­nisz dziec­ko przed całym świa­tem, dzię­ki cze­mu jest on nie tyl­ko bez­czel­ne, ale tak­że wątłe. Jak odpy­sku­je, cho­wa się za two­ją spód­ni­cą, bo wie, że wysta­wisz wła­sną pierś do wal­ki z każ­dym wro­giem. War­to tro­chę polu­zo­wać, bo dale­ko tak nie pocią­gniesz.