Jaką matką z “Gry o tron” jesteś?

Jaką matką z “Gry o tron” jesteś? Image

Jaką matką z “Gry o tron” jesteś?

W przed­dzień dnia mat­ki postanow­iłam spraw­ić przy­jem­ność fanon seri­alu opar­tym na dziełach R.R.Martina czyli „Gry o tron”. Jeśli czu­jesz się na siłach i nies­trasz­na ci zima, jeśli zawsze spła­casz swo­je dłu­gi, jeśli nie siejesz, a zbierasz wia­tr w żagle, jeśli jesteś dzi­ki lub boisz się innych, a do tego jesteś matką – ten test jest dla ciebie!

gameofthrones1

TEST

1. Two­je przy­jaciół­ki zor­ga­ni­zowały baby show­er. Jaki prezent najbardziej przy­padł ci do gus­tu?

A: kielisz­ki do wina
B: muf­ka na rączkę wóz­ka
C: jajko Faberge
D: super ciepły rożek dla dziec­ka
E: sek­sowny stanik do karmienia

2. Najbardziej lubisz:

A: wyk­wintne kolac­je, zwiewne suknie, smak szam­pana
B: ciszę w domu i ogień trza­ska­ją­cy w kominku
C: wol­ność i miłość
D: nieza­leżność i bez­pieczeńst­wo
E: własne dziecko

3. Jakie jest two­je ulu­bione zwierzę:

A: wąż
B: wilk
C: jaszczur­ka
D: niedźwiedź
E: czarna wdowa

4. Gdy masz jakieś zmartwie­nie:

A: pijesz
B: mil­czysz
C: skaczesz w ogień
D: uciekasz
E: przy­tu­lasz dziecko do pier­si

5. Ilekroć poz­na­jesz nowych ludzi:

A: podświadomie widzisz w nich wrogów
B: jesteś powś­ciągli­wie miła
C: nie dajesz poz­nać stra­chu nawet jak się boisz
D: ze stra­chu nic nie mówisz
E: kpisz i ironizu­jesz
w roz­mowie z nimi

6. Gdy mój mąż po pra­cy nie wraca do domu na czas:

A: otwierasz kole­jną butelkę wina
B: martwisz się, że coś mu się stało
C: zaj­mu­jesz się swoi­mi sprawa­mi
D: cieszysz się
E: jesteś przeko­nana, że ma kochankę

7. Pra­ca jest dla ciebie:

A: całym życiem
B: przykrym obow­iązkiem
C: źródłem władzy
D: for­mą zniewole­nia
E: jesteś stwor­zona do wyższych celów, nie parasz się pracą

8. Jest oczy­wiste, że jesteś dum­na ze swo­jego dziec­ka. Jakie kom­ple­men­ty słyszysz najchęt­niej?

A: waleczny, zna się na broni
B: pięk­na cór­ka, mądry syn
C: sieje stra­ch
D: słod­kie dziecko
E: podob­ny do mamusi

9. Two­je dziecko odmaw­ia posprzą­ta­nia zabawek, które są porozrzu­cane po całym poko­ju.

A: każesz komuś je posprzą­tać
B: nakazu­jesz mu je posprzą­tać, a jak tego nie robi, poma­gasz mu
C: składasz je razem z nim
D: składasz je za niego
E: to nie two­je dziecko je rozrzu­ciło!

10. Jesteś z dzieck­iem na zaku­pach, gdzie ono zauważa mod­ną zabawkę, która bard­zo mu się podo­ba. Nieste­ty, jest bard­zo dro­ga. Jak reagu­jesz?

A: kupu­jesz z kar­ty kredy­towej
B: kupu­jesz z ciężkim sercem za ostat­nie pieniądze
C: nie kupu­jesz mimo protestów
D: tłu­maczysz, że was na nią nie stać i nie kupu­jesz
E: kupu­jesz, w końcu two­je dziecko tego potrze­bu­je

11. Obcy mężczyz­na, który roz­maw­ia z Twoim dzieck­iem na placu zabaw to:

A: Spiskowiec
B: Morder­ca
C: Głu­piec
D: Złoczyń­ca
E: Nikt ważny

12. Swo­je dziecko karmisz:

A: Wyk­wint­ny­mi potrawa­mi
B: Eko-warzy­wa­mi i świeżym kró­likiem
C: Surowym mięsem
D: Tym, co w lodów­ce
E: Tylko pier­sią!

13. Two­je dziecko kłó­ci się w piaskown­i­cy z innym maluchem o łopatkę, która nie należy do niego.

A: Sta­jesz po stornie swo­jego dziec­ka i zabierasz zabawkę drugiemu
B: Tłu­maczysz, że musi ją odd­ać właś­ci­cielowi, a jeśli chce to kupisz mu taką samą
C: Stanow­c­zo mówisz dziecku, że ma odd­ać, co nie należy do niego i zająć się swoi­mi zabawka­mi
D: Medi­u­jesz spór i zna­j­du­jesz najlep­sze dla oby­d­wu rozwiązanie
E: Prze­cież to zabawka two­jego dziec­ka!

14. Jest słoneczny dzień, wybral­iś­cie się na plażę. Nagle widzisz straszną scenę: kole­ga two­jego dziec­ka wysy­pał na niego piasek z łopat­ki.

A: Pod­stęp­nie wsy­pu­jesz koledze piasek w spod­nie
B: Wytrzepu­jesz piasek z bluz­ki swo­jego dziec­ka
C: Dajesz dzieciom swo­bodę, niech się sami dogada­ją
D: Martwisz się w ukryciu i oglą­dasz rozwój akcji
E: Dajesz niegrzeczne­mu bachorowi klap­sa i zabierasz swo­je dziecko z plaży

15. Two­je dziecko kończy sześć lat, obiecałaś jemu przyję­cie urodzi­nowe. Jakie są two­je plany?

A: Urodziny w sali zabaw z moty­wem prze­wod­nim „Śred­niowiecze”: turniej ryc­er­s­ki, kuglarze, piec­zony prosi­ak itd.
B: Robisz ucztę, którą zapamię­ta do koń­ca życia
C: Prze­bierasz wszys­t­kich za smo­ki
D: Stan­dar­d­owy tort wystar­czy
E: Spędza­sz z dzieck­iem każdą wol­ną chwilę i speł­ni­asz jego zach­cian­ki

Odpowiedzi:

Więk­szość A: Jesteś Cer­sei Lan­nis­ter

Kochasz swo­je dzieci jak prawdzi­wa lwica. Nie dasz skrzy­wdz­ić niko­mu. Nie wyposażasz ich jed­nak w cenne rady, a jak cię zaw­iodą – mówisz o tym głośno. Dzi­ałasz pod­stęp­nie i więk­szość osób twierdzi, że jesteś nie tylko pięk­na, ale także mądra, błyskotli­wa i wład­cza. Uwiel­bi­asz moc­ne trun­ki, masz moc­ną głowę, ale słabe ner­wy. Lep­iej nie zadzier­ać z tobą, bo masz wpły­wowych przy­jaciół i niebez­pieczne pomysły.

Więk­szość B: Jesteś Cate­lyn Stark

Twar­do stą­pasz po zie­mi. Związek z mężczyzną jest dla ciebie sprawą rozsąd­ku a nie ser­ca. Dzieci kochasz i poma­gasz na ile umiesz. Potrafisz nauczyć je dobra i ostrożnoś­ci. Cza­sem miłość do dzieci przysła­nia ci zdrowy rozsądek i pozwalasz im popeł­ni­ać zbyt wielkie błędy. Pamię­taj, nie na każdym zdąży się czegoś nauczyć, bywa­ją błędy nie do zmaza­nia np. zjedze­nie tru­ją­cych grzy­bów. W wychowa­niu starasz się być blisko dzieci, nawet jeśli o tym nie wiedzą, i zarazem dawać wol­ną rękę.

Więk­szość C: Jesteś Daen­erys Tar­garyen

Jesteś pewną siebie kobi­etą. Jak kochasz to całym sercem, jak nien­aw­idzisz – to aż po grób. Dla dzieci skoczysz nawet w ogień. Wiesz, że dasz radę. Jesteś przeko­nana o swo­jej nieomyl­noś­ci. Staw­iasz pra­wo pon­ad wszys­tko. W głębi ser­ca masz duże pokłady empatii. Dzieci są dla ciebie bard­zo ważne i nie możesz znieść myśli, że ktoś może je uznawać za niewychowane czy złe. W wychowa­niu kieru­jesz się włas­nym sercem. Cza­sa­mi możesz jed­nak posłuchać rad bardziej doświad­c­zonych osób od ciebie.

Więk­szość D: Jesteś Goździkiem

Wielu rzeczy się boisz. Szczegól­nie drżysz o swo­je dziecko. Nie spraw­ia to jed­nak, że wychowu­jesz swo­je dziecko pod kloszem. Jak na osobę, która ma niewiele doświad­czeń ze światem wiesz jak zaj­mować się dzieck­iem i dać mu miłość. Kieru­jesz się sercem, nawet jeśli kry­je się w nim stra­ch. Kochasz dziecko i chcesz dla niego to, co najlep­sze, nawet jeśli dla ciebie oznacza to niez­nane. Więcej odwa­gi, idziesz w dobrym kierunku.

Więk­szość E: Jesteś Lysą Arryn

Dziecko to dla ciebie wszys­tko. Zupełnie wszys­tko. Nie jest dla ciebie ważny dom, ludzie, władza. Tylko dobro dziec­ka. Wierzysz w całkowicie bezstre­sowe wychowanie i mag­ię mle­ka mat­ki. Chro­nisz dziecko przed całym światem, dzię­ki czemu jest on nie tylko bezczelne, ale także wątłe. Jak odpysku­je, chowa się za two­ją spód­nicą, bo wie, że wys­taw­isz włas­ną pierś do wal­ki z każdym wro­giem. Warto trochę polu­zować, bo daleko tak nie pociąg­niesz.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 25 kwietnia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem wesoło