Całkiem wesoło

Tato, jakim zwierzęciem jesteś? Szybki test.

Dziś Dzień Ojca! Z tej oka­zji, na proś­bę jed­ne­go z czy­tel­ni­ków moje­go blo­ga (tak, są tu face­ci!) zamiesz­czam test na ojco­stwo. A wła­ści­wie na zezwie­rzę­ce­nie. W każ­dym z nas bowiem tkwi odro­bi­na zwie­rzę­ce­go magne­ty­zmu, kocich ruchów czy ośle­go upo­ru. Tato, jakim więc zwie­rzę­ciem jesteś?

Test powstał na pod­sta­wie popu­lar­nych posta­ci z fil­mów ani­mo­wa­nych dla dzie­ci. Wszel­kie podo­bień­stwa do real­nych osób nie­za­mie­rzo­ne.

Powo­dze­nia!

TEST

1. Wsta­jąc rano do pra­cy naj­pierw:
A: idziesz pobie­gać i bie­rzesz prysz­nic
B: usta­wiasz budzik na jesz­cze 5 minut drzem­ki
C: wsta­jesz
D: ukła­dasz szcze­gó­ło­wy plan dnia
E: wsta­wać do pra­cy? Jesteś panem swo­je­go cza­su! Jak wsta­niesz (jeśli!) to popra­cu­jesz

2. Jakie­go zapa­chu uży­wasz?
A: piż­mo­we­go – wiesz, że jesteś wte­dy praw­dzi­wym męż­czy­zną
B: wody i mydła – mini­ma­lizm higie­nicz­ny
C: rześ­kie­go, pach­ną­ce­go lasem
D: naj­tań­sze­go
E: z fan­ta­zją

3. Ulu­bio­ny film:
A: Ram­bo
B: Nad Nie­mnem
C: Wszyst­ko za życie
D: Dzień świ­sta­ka
E: Wilk z Wall Stre­et

4. Ulu­bio­ne danie:
A. krwi­sty bef­sztyk
B. każ­de nie­ugo­to­wa­ne wła­sno­ręcz­nie
C. surów­ka z sezo­no­wych warzyw
D. scha­bo­wy i modra kapu­sta
E. a co pole­casz, kot­ku?

5. Co przy­nie­siesz swo­jej wybran­ce na pierw­sze spo­tka­nie?
A. wła­sno­ręcz­nie wyrzeź­bio­ny w kości wisio­rek
B. bukiet mle­czy
C. dłu­go­pis fir­mo­wy
D. różę – zawsze dzia­ła
E. niech to będzie coś magicz­ne­go!

6. Naj­bar­dziej boisz się:
A. wła­snej rodzi­ny
B. samot­no­ści
C. utra­ty wła­dzy
D. nowo­cze­sno­ści
E. ciszy

7. Dzie­ci to:
A. coś kło­po­tli­we­go
B. słod­kie maleń­stwa
C. takie małe kopie doro­słych
D. natu­ral­na kolej rze­czy
E. cią­gły cha­os

8. Z synem/córką lubisz:
A. polo­wać, łowić ryby
B. leniu­cho­wać, grać w łap­ki
C. bie­gać, jeź­dzić na rowe­rze
D. uczyć bush­cra­ftu, grać w gry stra­te­gicz­ne
E. poka­zy­wać świat, osią­gać nie­moż­li­we

9. Na kar­na­wał prze­bie­rzesz dziec­ko za:
A. króla/królewnę
B. ducha/ człon­ka KKK
C. elfa/wróżkę
D. mechanika/kucharkę
E. Jac­ka Mroza/Pinkie Pie

10. Rodzi­na to dla Cie­bie:
A. siła
B. wię­zi mię­dzy­ludz­kie
C. część pla­nu
D. pod­sta­wo­wa komór­ka spo­łecz­na
E. coś cał­kiem nowe­go

ODPOWIEDZI

Jakim zwie­rzę­ciem jesteś?

Wybra­łeś więk­szość A — lwem

 mufasa 

Może nie masz grzy­wy jak Musta­fa czy tanecz­ne­go kro­ku niczym Alex, Król Nowe­go Jor­ku. Jed­nak w głę­bi duszy zjadł­byś każ­de­go, kto stoi Ci na dro­dze, tym bar­dziej, jeśli miał­by skrzyw­dzić Two­ją rodzi­nę. Cza­sem za bar­dzo się zapę­dzasz w pogo­ni za ochro­ną tego, co dla Cie­bie naj­waż­niej­sze, przez co cier­pią wię­zy rodzin­ne. Przy­sto­puj! Nie czas gonić kró­licz­ka, lecz nauczyć syna, by gonił go razem z Tobą.

Wybra­łeś więk­szość B — leniw­cem

sid

Miej­my nadzie­ję, że postu­ry Sida nie posia­dasz. Może dużo jesz, kąpiesz się tyl­ko dwa razy do roku, wygnia­tasz kana­pę przed tele­wi­zo­rem i strze­lasz same gafy, ale rodzi­na jest dla Cie­bie świę­to­ścią. Opie­ku­jesz się dzieć­mi jak potra­fisz, czę­sto nie mie­rząc sił na zamia­ry. Pamię­taj tyl­ko o jed­nym – nie jesteś przy­ja­cie­lem, jesteś ojcem. Ty wycho­wu­jesz, nie cho­wasz.

Wybra­łeś więk­szość C – jele­niem

bambi

Nie nosisz rogów, lecz tak samo jak Król Lasu masz dum­nie wypię­tą pierś. Bo masz pra­wo być dum­ny. Osią­gną­łeś w karie­rze wszyst­ko, co zapla­no­wa­łeś. Teraz osią­gasz na płasz­czyź­nie rodzin­nej. Zapo­mi­nasz jed­nak, że dzie­ci to nie punk­ty pla­nu i nie da się bez bycia przy nich dobrze poka­zać życia. Będąc nie­obec­nym na co dzień tak napraw­dę two­rzysz rodzi­nę osie­ro­co­ną. Pokaż swo­im potom­kom jak żyć, a będą Ci wdzięcz­ni do koń­ca życia.

Wybra­łeś więk­szość D – żół­wiem

vern

Niczym Ver­ne Two­je życie jest pasmem mono­ton­nych, powta­rza­ją­cych się cykli. A Ty lubisz powta­rzal­ność. Rodzi­na jest dla Cie­bie waż­na, jed­nak nie pozwa­lasz jej oddy­chać peł­ną pier­sią, twier­dząc, że napeł­nia­jąc płu­ca do poło­wy też moż­na żyć. Posłu­chaj cza­sem swo­ich dzie­ci – one tak­że Cie­bie mogą cze­goś nauczyć. Wyjdź poza sche­mat!

Wybra­łeś więk­szość E – osłem

donkey

Men­tal­nie głu­pi nie jesteś, ale jaki Osioł jest każ­dy widzi. Lubisz dobre impre­zy, pośpie­wać, pobyć z kum­pla­mi, poga­dać. Dobra zaba­wa to jest to! Mimo tego rodzi­nę trak­tu­jesz poważ­nie, choć na luzie. Dzie­ci z Tobą nie mogą się nudzić: wymy­ślasz im super zaba­wy, wie­czo­rem wymy­ślasz baj­ki do snu, każ­dy dzień to przy­go­da. Pamię­taj jed­nak, że cza­sem trze­ba opu­ścić baśnio­wą kra­inę i zejść na zie­mię. Dzie­ci potrze­bu­ją tak­że szczyp­ty reali­zmu.

Fot. 1 Eden, Jani­ne and Jim , CC BY 2.0