Tato, jakim zwierzęciem jesteś? Szybki test.

Tato, jakim zwierzęciem jesteś? Szybki test. Image

Tato, jakim zwierzęciem jesteś? Szybki test.

Dziś Dzień Ojca! Z tej okazji, na prośbę jed­nego z czytel­ników mojego blo­ga (tak, są tu face­ci!) zamieszczam test na ojcost­wo. A właś­ci­wie na zezwierzęce­nie. W każdym z nas bowiem tkwi odrobi­na zwierzęcego mag­ne­tyz­mu, koci­ch ruchów czy oślego uporu. Tato, jakim więc zwierzę­ciem jesteś?

Test pow­stał na pod­staw­ie pop­u­larnych postaci z filmów ani­mowanych dla dzieci. Wszelkie podobieńst­wa do real­nych osób nieza­mier­zone.

Powodzenia!

TEST

1. Wsta­jąc rano do pra­cy najpierw:
A: idziesz pob­ie­gać i bierzesz prysznic
B: ustaw­iasz budzik na jeszcze 5 min­ut drzem­ki
C: wsta­jesz
D: układasz szczegółowy plan dnia
E: wstawać do pra­cy? Jesteś panem swo­jego cza­su! Jak wsta­niesz (jeśli!) to popracu­jesz

2. Jakiego zapachu uży­wasz?
A: piż­mowego – wiesz, że jesteś wtedy prawdzi­wym mężczyzną
B: wody i mydła – min­i­mal­izm higien­iczny
C: rześkiego, pach­nącego lasem
D: naj­tańszego
E: z fan­tazją

3. Ulu­biony film:
A: Ram­bo
B: Nad Niem­nem
C: Wszys­tko za życie
D: Dzień świs­ta­ka
E: Wilk z Wall Street

4. Ulu­bione danie:
A. krwisty bef­sz­tyk
B. każde nieu­go­towane włas­noręcznie
C. surówka z sezonowych warzyw
D. sch­abowy i mod­ra kapus­ta
E. a co pole­casz, kotku?

5. Co przyniesiesz swo­jej wybrance na pier­wsze spotkanie?
A. włas­noręcznie wyrzeźbiony w koś­ci wisiorek
B. buki­et mleczy
C. dłu­gopis fir­mowy
D. różę – zawsze dzi­ała
E. niech to będzie coś mag­icznego!

6. Najbardziej boisz się:
A. włas­nej rodziny
B. samot­noś­ci
C. utraty władzy
D. nowoczes­noś­ci
E. ciszy

7. Dzieci to:
A. coś kłopotli­wego
B. słod­kie maleńst­wa
C. takie małe kopie dorosłych
D. nat­u­ral­na kolej rzeczy
E. ciągły chaos

8. Z synem/córką lubisz:
A. polować, łow­ić ryby
B. leni­u­chować, grać w łap­ki
C. bie­gać, jeźdz­ić na row­erze
D. uczyć bushcraftu, grać w gry strate­giczne
E. pokazy­wać świat, osią­gać niemożli­we

9. Na kar­nawał prze­bierzesz dziecko za:
A. króla/królewnę
B. ducha/ człon­ka KKK
C. elfa/wróżkę
D. mechanika/kucharkę
E. Jac­ka Mroza/Pinkie Pie

10. Rodz­i­na to dla Ciebie:
A. siła
B. więzi między­ludzkie
C. część planu
D. pod­sta­wowa komór­ka społecz­na
E. coś całkiem nowego

ODPOWIEDZI

Jakim zwierzę­ciem jesteś?

Wybrałeś więk­szość A — lwem

 

 

Może nie masz grzy­wy jak Mustafa czy tanecznego kroku niczym Alex, Król Nowego Jorku. Jed­nak w głębi duszy zjadłbyś każdego, kto stoi Ci na drodze, tym bardziej, jeśli miał­by skrzy­wdz­ić Two­ją rodz­inę. Cza­sem za bard­zo się zapędza­sz w pogo­ni za ochroną tego, co dla Ciebie najważniejsze, przez co cier­pią więzy rodzinne. Przystop­uj! Nie czas gonić królicz­ka, lecz nauczyć syna, by gonił go razem z Tobą.

Wybrałeś więk­szość B — leni­w­cem

Miejmy nadzieję, że pos­tu­ry Sida nie posi­adasz. Może dużo jesz, kąpiesz się tylko dwa razy do roku, wyg­ni­atasz kanapę przed telewiz­orem i strze­lasz same gafy, ale rodz­i­na jest dla Ciebie świę­toś­cią. Opieku­jesz się dzieć­mi jak potrafisz, częs­to nie mierząc sił na zami­ary. Pamię­taj tylko o jed­nym – nie jesteś przy­ja­cielem, jesteś ojcem. Ty wychowu­jesz, nie chowasz.

Wybrałeś więk­szość C – jele­niem

Nie nosisz rogów, lecz tak samo jak Król Lasu masz dum­nie wyp­iętą pierś. Bo masz pra­wo być dum­ny. Osiągnąłeś w kari­erze wszys­tko, co zaplanowałeś. Ter­az osią­gasz na płaszczyźnie rodzin­nej. Zapom­i­nasz jed­nak, że dzieci to nie punk­ty planu i nie da się bez bycia przy nich dobrze pokazać życia. Będąc nieobec­nym na co dzień tak naprawdę tworzysz rodz­inę osie­ro­coną. Pokaż swoim potomkom jak żyć, a będą Ci wdz­ięczni do koń­ca życia.

Wybrałeś więk­szość D – żółwiem

Niczym Verne Two­je życie jest pas­mem monot­on­nych, pow­tarza­ją­cych się cyk­li. A Ty lubisz pow­tarzal­ność. Rodz­i­na jest dla Ciebie waż­na, jed­nak nie pozwalasz jej odd­y­chać pełną pier­sią, twierdząc, że napeł­ni­a­jąc płu­ca do połowy też moż­na żyć. Posłuchaj cza­sem swoich dzieci – one także Ciebie mogą czegoś nauczyć. Wyjdź poza schemat!

Wybrałeś więk­szość E – osłem

Men­tal­nie głupi nie jesteś, ale jaki Osioł jest każdy widzi. Lubisz dobre imprezy, pośpiewać, pobyć z kumpla­mi, pogadać. Dobra zabawa to jest to! Mimo tego rodz­inę trak­tu­jesz poważnie, choć na luzie. Dzieci z Tobą nie mogą się nudz­ić: wymyślasz im super zabawy, wiec­zorem wymyślasz baj­ki do snu, każdy dzień to przy­go­da. Pamię­taj jed­nak, że cza­sem trze­ba opuś­cić baśniową krainę i zejść na ziemię. Dzieci potrze­bu­ją także szczyp­ty real­iz­mu.

Fot. 1 Eden, Janine and Jim , CC BY 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 22 czerwca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem wesoło