Zaplanuj swój budżet domowy. Jaki program do tego wybrać?

Zaplanuj swój budżet domowy. Jaki program do tego wybrać? Image

Zaplanuj swój budżet domowy. Jaki program do tego wybrać?

Się­ga­jąc ostat­nio do port­fela ze zgrozą zauważyłam, że nie mam już ani grosza. Do tego braku­je mi kar­ty debe­towej, bo zasi­ałam w sklepie i czekam na przysłanie nowej. To nie pier­wszy raz, kiedy odkry­wam pustkę w port­felu, czas więc na rozpoczę­cie spisy­wa­nia wszys­t­kich przy­chodów i wydatków. Tylko jak zaplanować budżet domowy?

Moż­na sko­rzys­tać z nieśmiertel­nego zapisy­wa­nia wszys­t­kich wpły­wów i kosztów na kartce papieru, zbier­ać paragony, drukować sal­da z kont inter­ne­towych. Moż­na korzys­tać z arkusza kalku­la­cyjnego na kom­put­erze i jeśli jesteś dobry z ekonomii będzie to dla Ciebie najlep­sze rozwiązanie, bo dokład­nie odpowie na Two­je potrze­by. Ja nie jestem. Mimo skońc­zonych studiów o kierunku ekono­mia. Wolę gotowe rozwiąza­nia.

Na rynku dostęp­nych jest kil­ka rodza­jów gotowych pro­gramów do zarządza­nia finansa­mi domowy­mi. Budżet domowy moż­na zaplanować dzię­ki pomo­cy:

 1. pro­gramów kom­put­erowych – do insta­lacji na kom­put­erze z sys­te­mem oper­a­cyjnym Win­dows, OSX lub Lin­ux.
 2. aplikacji mobil­nej – przez­nac­zone na table­ty i smartphone’y. Minusem dar­mowych wer­sji są wyskaku­jące reklamy lub ogranic­zona ilość funkcji.
 3. aplikacji dostęp­nych z poziomu przeglą­dar­ki inter­ne­towej – moż­na z nich korzys­tać w przeglą­darce, niekoniecznie dowol­nej. Cza­sem aplikac­je takie posi­ada­ją niek­tóre ban­ki.

Mój ideał programu do planowania budżetu domowego

Szuka­jąc i odsiewa­jąc kole­jne nieu­dane aplikac­je finan­sowe śmi­ało mogę zasug­erować, że ide­al­ny pro­gram do planowa­nia domowych wydatków powinien:

 • być dar­mowy
 • posi­adać więcej niż jed­ną plat­for­mę, na której dzi­ała
 • szy­bko się ład­ować
 • być prosty w obsłudze
 • dawać możli­wość do indy­wid­u­al­nego dopa­sowa­nia
 • podręczny
 • anal­i­zować wpły­wy i wydat­ki w różnych kat­e­go­ri­ach np. ze wzglę­du na kogo wyda­je­my, na co, gdzie
 • śledz­ić zadłuże­nie
 • mon­i­torować kon­ta bankowe (jeśli mamy kil­ka)
 • być ład­ny

Wybrałam 6 pro­gramów, które w więk­szoś­ci speł­ni­a­ją powyższe kry­te­ria i pros­to potrafią pod­powiedzieć jak zaplanować budżet domowy.

Kontomierz (Online, iOS, Android, Windows Phone)

Jest chy­ba najpop­u­larniejszą pol­ską aplikacją do prowadzenia budże­tu. Pozwala na automaty­czny import transakcji z kont bankowych, więc nie potrze­bu­je­my już ręcznie spisy­wać każdego paragonu, no chy­ba że płacimy gotówką. Dla takich transakcji najlepiej sprawdza się mobil­na uproszc­zona aplikac­ja, która syn­chro­nizu­je się z bazą na PC. Aplikację moż­na też uru­chomić w przeglą­darce inter­ne­towej. Łat­wo ustaw­ić budżet, pro­gram infor­mu­je o pozostałych środ­kach czy przekrocze­niu ustalonego lim­i­tu. Ciekawą funkcją aplikacji mobil­nej jest poszuki­wanie banko­matu.

Moja oce­na: 10/10

Expense IQ (Android)

Według mnie jest najlep­szą pol­sko­języ­czną aplikacją mobil­ną. Całość jest niesamowicie intu­icyj­na, sza­ta graficz­na miła dla oka. Dane moż­na impor­tować i eksportować do CSV lub syn­chro­ni­zować z CloudSynch. Do kat­e­gorii przyp­isane są pod­kat­e­gorie co poma­ga w klasy­fikacji wydatków. Przy­pom­i­na o płat­noś­ci­ach, ostrze­ga o zbyt wyso­kich wydatkach. Do ideały potrze­ba było­by tylko zrezyg­nować z reklam, ale jak komuś nie przeszkadza­ją, to pole­cam.

Mona oce­na: 10/10

Money Manager Ex (Windows, Linux, MacOS, iOS, Android)

Posi­a­da wszys­tkie najważniejsze funkc­je, które powin­no mieć tego rodza­ju opro­gramowanie. Aplikację mobil­ną moż­na połączyć z pro­gramem na PC. Do tego ist­nieje możli­wość syn­chro­niza­cji z Drop­Box­em lub baza danych na kom­put­erze. Jest dar­mowy, a reklamy nie są nachalne. Wprawdzie kat­e­gorie wydatków i wpły­wów są po ang­iel­sku i nie potrafiłam ich przetłu­maczyć (zedy­tować), ale moż­na dodać własne, już w języku pol­skim. Przy­pom­i­na o cyk­licznych płat­noś­ci­ach – co dla mnie bard­zo ważne, bo mam pamięć dobrą, ale krótką.

Moja oce­na: 8/10

Money Lover (Android, Windows Phone, iOS)

Nie wyma­ga logowa­nia co jest jej plusem. Po kon­fig­u­racji pier­wszego port­fela bez prob­le­mu może­my zarządzać wydatka­mi i przy­choda­mi, planować budżet, oszczęd­noś­ci i rachun­ki. Dane są ukazane w bard­zo czytel­nej formie, pod­sumowa­nia zaw­ier­a­ją wykresy, a każ­da z kat­e­gorii wydatków odd­zielne ikony. Umożli­wia eksportowa­nia danych do for­matów Excela czy też plików CSV. Nieste­ty wyma­ga połączenia z inter­netem – jadąc pociągiem i gubiąc co chwilę syg­nał miałam prob­lem z obsługą pro­gra­mu.

Moja oce­na: 7/10

Money Zoom (Android, Windows Phone, iOS)

Wyma­ga logowa­nia. Pier­wszą czyn­noś­cią po zal­o­gowa­niu jest podanie miesięcznego lim­i­tu wydatków, którego nie chce­my przekroczyć. Pro­gram przelicza ile pieniędzy może­my wydać każdego dnia. Wydat­ki mogą być przy­dzielone do 14 kat­e­gorii. Pro­gram daje możli­wość syn­chro­niza­cji z inny­mi urządzeni­a­mi mobil­ny­mi, a w przyszłoś­ci z kon­ta­mi bankowy­mi.

Moja oce­na: 6/10

Mój portfel — MyMoney Tracker (Android, Windows Phone, iOS)

Pro­gram jest prosty i zrozu­mi­ały dla każdego. Jed­nak obiek­ty­wnie i kobieco patrząc – brzy­d­ki wiz­ual­nie. Dużym plusem jest dodawanie zdję­cia np. rachunku do opisy­wanego wydatku. Łat­wo sprawdz­ić także skąd wyszły/przyszły pieniądze. Dane moż­na syn­chro­ni­zować z Drop­Box i eksportować do CSV. Wspar­cie dla wielu kont, nien­achal­na rekla­ma.

Moja oce­na: 6/10

Fot. 1 kate his­cock, CC BY 2.0

 

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 14 Data | 29 lipca 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo