Całkiem poradnikowo

Zaplanuj swój budżet domowy. Jaki program do tego wybrać?

Się­ga­jąc ostat­nio do port­fe­la ze zgro­zą zauwa­ży­łam, że nie mam już ani gro­sza. Do tego bra­ku­je mi kar­ty debe­to­wej, bo zasia­łam w skle­pie i cze­kam na przy­sła­nie nowej. To nie pierw­szy raz, kie­dy odkry­wam pust­kę w port­fe­lu, czas więc na roz­po­czę­cie spi­sy­wa­nia wszyst­kich przy­cho­dów i wydat­ków. Tyl­ko jak zapla­no­wać budżet domo­wy?

Moż­na sko­rzy­stać z nie­śmier­tel­ne­go zapi­sy­wa­nia wszyst­kich wpły­wów i kosz­tów na kart­ce papie­ru, zbie­rać para­go­ny, dru­ko­wać sal­da z kont inter­ne­to­wych. Moż­na korzy­stać z arku­sza kal­ku­la­cyj­ne­go na kom­pu­te­rze i jeśli jesteś dobry z eko­no­mii będzie to dla Cie­bie naj­lep­sze roz­wią­za­nie, bo dokład­nie odpo­wie na Two­je potrze­by. Ja nie jestem. Mimo skoń­czo­nych stu­diów o kie­run­ku eko­no­mia. Wolę goto­we roz­wią­za­nia.

Na ryn­ku dostęp­nych jest kil­ka rodza­jów goto­wych pro­gra­mów do zarzą­dza­nia finan­sa­mi domo­wy­mi. Budżet domo­wy moż­na zapla­no­wać dzię­ki pomo­cy:

 1. pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych – do insta­la­cji na kom­pu­te­rze z sys­te­mem ope­ra­cyj­nym Win­dows, OSX lub Linux.
 2. apli­ka­cji mobil­nej – prze­zna­czo­ne na table­ty i smartphone’y. Minu­sem dar­mo­wych wer­sji są wyska­ku­ją­ce rekla­my lub ogra­ni­czo­na ilość funk­cji.
 3. apli­ka­cji dostęp­nych z pozio­mu prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej – moż­na z nich korzy­stać w prze­glą­dar­ce, nie­ko­niecz­nie dowol­nej. Cza­sem apli­ka­cje takie posia­da­ją nie­któ­re ban­ki.

Mój ideał programu do planowania budżetu domowego

Szu­ka­jąc i odsie­wa­jąc kolej­ne nie­uda­ne apli­ka­cje finan­so­we śmia­ło mogę zasu­ge­ro­wać, że ide­al­ny pro­gram do pla­no­wa­nia domo­wych wydat­ków powi­nien:

 • być dar­mo­wy
 • posia­dać wię­cej niż jed­ną plat­for­mę, na któ­rej dzia­ła
 • szyb­ko się łado­wać
 • być pro­sty w obsłu­dze
 • dawać moż­li­wość do indy­wi­du­al­ne­go dopa­so­wa­nia
 • pod­ręcz­ny
 • ana­li­zo­wać wpły­wy i wydat­ki w róż­nych kate­go­riach np. ze wzglę­du na kogo wyda­je­my, na co, gdzie
 • śle­dzić zadłu­że­nie
 • moni­to­ro­wać kon­ta ban­ko­we (jeśli mamy kil­ka)
 • być ład­ny

Wybra­łam 6 pro­gra­mów, któ­re w więk­szo­ści speł­nia­ją powyż­sze kry­te­ria i pro­sto potra­fią pod­po­wie­dzieć jak zapla­no­wać budżet domo­wy.

Kontomierz (Online, iOS, Android, Windows Phone)

Jest chy­ba naj­po­pu­lar­niej­szą pol­ską apli­ka­cją do pro­wa­dze­nia budże­tu. Pozwa­la na auto­ma­tycz­ny import trans­ak­cji z kont ban­ko­wych, więc nie potrze­bu­je­my już ręcz­nie spi­sy­wać każ­de­go para­go­nu, no chy­ba że pła­ci­my gotów­ką. Dla takich trans­ak­cji naj­le­piej spraw­dza się mobil­na uprosz­czo­na apli­ka­cja, któ­ra syn­chro­ni­zu­je się z bazą na PC. Apli­ka­cję moż­na też uru­cho­mić w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej. Łatwo usta­wić budżet, pro­gram infor­mu­je o pozo­sta­łych środ­kach czy prze­kro­cze­niu usta­lo­ne­go limi­tu. Cie­ka­wą funk­cją apli­ka­cji mobil­nej jest poszu­ki­wa­nie ban­ko­ma­tu.

kontomierz

Moja oce­na: 10/10

Expense IQ (Android)

Według mnie jest naj­lep­szą pol­sko­ję­zycz­ną apli­ka­cją mobil­ną. Całość jest nie­sa­mo­wi­cie intu­icyj­na, sza­ta gra­ficz­na miła dla oka. Dane moż­na impor­to­wać i eks­por­to­wać do CSV lub syn­chro­ni­zo­wać z Clo­ud­Synch. Do kate­go­rii przy­pi­sa­ne są pod­ka­te­go­rie co poma­ga w kla­sy­fi­ka­cji wydat­ków. Przy­po­mi­na o płat­no­ściach, ostrze­ga o zbyt wyso­kich wydat­kach. Do ide­ały potrze­ba było­by tyl­ko zre­zy­gno­wać z reklam, ale jak komuś nie prze­szka­dza­ją, to pole­cam.

expenseiq

Mona oce­na: 10/10

Money Manager Ex (Windows, Linux, MacOS, iOS, Android)

Posia­da wszyst­kie naj­waż­niej­sze funk­cje, któ­re powin­no mieć tego rodza­ju opro­gra­mo­wa­nie. Apli­ka­cję mobil­ną moż­na połą­czyć z pro­gra­mem na PC. Do tego ist­nie­je moż­li­wość syn­chro­ni­za­cji z Drop­Bo­xem lub baza danych na kom­pu­te­rze. Jest dar­mo­wy, a rekla­my nie są nachal­ne. Wpraw­dzie kate­go­rie wydat­ków i wpły­wów są po angiel­sku i nie potra­fi­łam ich prze­tłu­ma­czyć (zedy­to­wać), ale moż­na dodać wła­sne, już w języ­ku pol­skim. Przy­po­mi­na o cyklicz­nych płat­no­ściach – co dla mnie bar­dzo waż­ne, bo mam pamięć dobrą, ale krót­ką.

moneymanagerex

Moja oce­na: 8/10

Money Lover (Android, Windows Phone, iOS)

Nie wyma­ga logo­wa­nia co jest jej plu­sem. Po kon­fi­gu­ra­cji pierw­sze­go port­fe­la bez pro­ble­mu może­my zarzą­dzać wydat­ka­mi i przy­cho­da­mi, pla­no­wać budżet, oszczęd­no­ści i rachun­ki. Dane są uka­za­ne w bar­dzo czy­tel­nej for­mie, pod­su­mo­wa­nia zawie­ra­ją wykre­sy, a każ­da z kate­go­rii wydat­ków oddziel­ne iko­ny. Umoż­li­wia eks­por­to­wa­nia danych do for­ma­tów Exce­la czy też pli­ków CSV. Nie­ste­ty wyma­ga połą­cze­nia z inter­ne­tem – jadąc pocią­giem i gubiąc co chwi­lę sygnał mia­łam pro­blem z obsłu­gą pro­gra­mu.

moneylover

Moja oce­na: 7/10

Money Zoom (Android, Windows Phone, iOS)

Wyma­ga logo­wa­nia. Pierw­szą czyn­no­ścią po zalo­go­wa­niu jest poda­nie mie­sięcz­ne­go limi­tu wydat­ków, któ­re­go nie chce­my prze­kro­czyć. Pro­gram prze­li­cza ile pie­nię­dzy może­my wydać każ­de­go dnia. Wydat­ki mogą być przy­dzie­lo­ne do 14 kate­go­rii. Pro­gram daje moż­li­wość syn­chro­ni­za­cji z inny­mi urzą­dze­nia­mi mobil­ny­mi, a w przy­szło­ści z kon­ta­mi ban­ko­wy­mi.

moneyzoom

Moja oce­na: 6/10

Mój portfel — MyMoney Tracker (Android, Windows Phone, iOS)

Pro­gram jest pro­sty i zro­zu­mia­ły dla każ­de­go. Jed­nak obiek­tyw­nie i kobie­co patrząc – brzyd­ki wizu­al­nie. Dużym plu­sem jest doda­wa­nie zdję­cia np. rachun­ku do opi­sy­wa­ne­go wydat­ku. Łatwo spraw­dzić tak­że skąd wyszły/przyszły pie­nią­dze. Dane moż­na syn­chro­ni­zo­wać z Drop­Box i eks­por­to­wać do CSV. Wspar­cie dla wie­lu kont, nie­na­chal­na rekla­ma.

mymoneytrack

Moja oce­na: 6/10

Fot. 1 kate hiscock, CC BY 2.0