Dobre zwyczaje dla dzieci

Dobre zwyczaje dla dzieci Image

Dobre zwyczaje dla dzieci

Wychowywanie dzieci może być satys­fakcjonu­ją­cym doświad­cze­niem, ale wiąże się to również z dużą odpowiedzial­noś­cią . Arys­tote­les słusznie powiedzi­ał: „Dobre nawy­ki pow­stałe w młodoś­ci czynią różnicę.” Tak więc, jeśli wychowamy dziecko dobrze, gdy dorośnie stanie się szczęśli­wym i dojrza­łym dorosłym.

Wielu rodz­iców uważa, że wychowanie tzw. twardą ręka zapewni wzorowe zachowanie. Jest to dalekie od prawdy, ponieważ takie pode­jś­cie ma wiele wad. Dziecko gdy dorośnie będzie albo uległe albo zawz­ięte. Z drugiej strony pode­jś­cie bard­zo pobłażli­we, w niek­tórych przy­pad­kach, może stłu­mić praw­idłowy osąd dziec­ka.

Rodz­ice, którzy kocha­ją swo­je dzieci, będą codzi­en­nie roz­maw­iać z nimi i właś­ci­wie dyscy­plinować. Trze­ba im pokazać jakie to są te dobre zwycza­je i nawy­ki. Jako rodz­ic, musisz również zachę­cić dziecko do wprowadzenia tych nawyków w codzi­enne życie. Ist­nieje pew­na etyki­eta, którą dziecko musi rozwi­jać, aby móc w przyszłoś­ci być odpowiedzial­nym, nieza­leżnym i wyk­sz­tał­conym.

Dobre zwyczaje dla dzieci:

Zdrowy tryb życia

Dziecko musi być poin­for­mowane o znacze­niu jedzenia warzyw i innych poży­wnych potraw. Powin­no zrozu­mieć, że codzi­enne ćwiczenia lub gry na świeżym powi­etrzu są niezbędne dla dobrego zdrowia. Pon­ad­to uświadom dziecku złe nawy­ki, takie jak pale­nie, picie lub narko­ty­ki. Wytłu­macz mu jak szkodli­we dla jego zdrowia są te uży­w­ki.

Szacunek

Dzieci rodzą się niewin­nie i są naprawdę dobry­mi obser­wa­tora­mi. Odbier­a­ją syg­nały i instrukc­je, jak żyć, dostrze­ga­jąc otocze­nie. Muszą być uczone szanowa­nia nie tylko starszych, ale także dzieci z ich grupy wiekowej. Powin­ny być uprze­jme i pełne sza­cunku pod­czas roz­mowy z inny­mi. Najlep­szym sposobem, aby zaszczepić ten zwyczaj u dziec­ka jest mieć sza­cunek do siebie i dziec­ka. Jako rodz­ic, Twoim obow­iązkiem jest dobry przykład dla two­jego dziec­ka, tylko wów­czas dziecko będzie słuchać starszych.

Zachowanie

Częs­to oglą­damy dzieci zachowu­jące się z dużą agresją i aro­gancją, nęka­jące młod­szych. Napady złoś­ci również wynika­ją ze skłon­noś­ci do bycia upar­tym. Jeśli zauważysz te cechy u dziec­ka, to czas, aby usiąść i uświadomić mu, że jego zachowanie wobec innych jest błędne i że powin­no trak­tować wszys­t­kich równomiernie. Jeśli uważasz, że Two­je dziecko jest agresy­wne, pomóż mu rozwi­jać zwyczaj kon­trolowa­nia gniewu i naucz jak ma się wyciszyć. Pon­ad­to, jako rodz­ic, powinieneś być czu­jny o bez­pieczeńst­wo Two­jego dziec­ka i chronić je przed zas­traszaniem przez innych.

Być człowiekiem

Dziecko musi być nauc­zone być poko­rnym, kocha­ją­cym i trak­tować wszys­t­kich w równym stop­niu. Dzieci­ak, które jest pomoc­ny ma też w sobie poko­rę. Zwyczaj poma­gania starszym osobom, np. dzi­ad­kom w różnych sytu­ac­jach, takich jak nosze­nie zakupów lub pomoc w prze­jś­ciu przez ulicę nauczy dziecko poko­ry i sza­cunku. Nie może również być okrutne wobec zwierząt i powin­no nauczyć się współczu­cia i prze­bacza­nia.

Higiena osobista

Poza tymi nawyka­mi, utrzy­manie pod­sta­wowej higieny ksz­tał­tu­je także osobowość dziec­ka. Powin­no zawsze myć zęby przed pójś­ciem do łóż­ka, zakry­wać usta pod­czas kas­zlu lub kicha­nia, praw­idłowo myć ręce przed i po posiłku, a także po wiz­y­cie w łazience.

Prawdomówność

Naucz dzieci, by zawsze mówiły prawdę, ponieważ kłamst­wo skom­p­liku­je sytu­ację. Muszą nauczyć się przyz­nawać się do złego postępowa­nia, czy to celowego czy przy­pad­kowego. Powin­ny się nauczyć przepraszać, zami­ast płakać i / lub uciekać.

Uprzejmość

Oprócz powyższych cech, dziecko musi nauczyć się włączać cztery mag­iczne słowa do codzi­en­nego słown­i­ka: “proszę”, “przepraszam”, “dzięku­ję” i “mile widziane”. Również dziecko nie powin­no prz­ery­wać starszym, gdy mówią.

Uważaj na słownictwo

Dziecko musi pow­strzy­mać się od obraża­nia osób dorosłych lub innych dzieci. Musi nauczyć się nie uży­wać obraźli­wego języ­ka. To jest coś, czego musisz je nauczyć jako rodz­ic, bard­zo ostrożnie. Pod­czas oglą­da­nia gry lub dysku­towa­nia o czymś nie należy przek­li­nać przy swoich dzieci­ach, ponieważ szy­bko łapią te rzeczy, a zan­im się zori­en­tu­jesz, mogą zaw­sty­dz­ić Cię przed inny­mi.

Pewność siebie

Rodz­ice muszą pra­cow­ać nad zaszczepi­e­niem pewnoś­ci siebie u dzieci. Jest to ważne, ponieważ wiele wad charak­teru wys­tępu­je z powodu niskiej samooce­ny. Trze­ba ich nauczyć, by doce­ni­ały poczu­cie włas­nej wartoś­ci innych i nigdy nie odd­awać się żad­nym zachowan­iom, które mogą zaszkodz­ić wiz­erunk­owi kogoś innego. Dziecko nie powin­no oce­ni­ać wyglą­du lub sta­tusu innych osób. Kole­jnym dobrym nawykiem jest nauczanie go, aby nigdy nie oce­ni­ał ludzi na pod­staw­ie ich wartoś­ci nom­i­nal­nej.

Ciesz się czytaniem

Naucz dzieci zdoby­wa­nia nowej wiedzy. Niech czy­ta­ją co najm­niej jed­ną nową książkę co trzy miesiące, a potem spisy­wały w zeszy­cie to co nauczyły się z książ­ki. Czy­tanie z pewnoś­cią zajmie im czas, poprawi wyobraźnię i zwięk­szy ich słown­ict­wo.

Niezależność

Dorosłe życie może być skom­p­likowane, jeśli nie nauczysz swoich dzieci pod­sta­wowych umiejęt­noś­ci przetr­wa­nia, takich jak gotowanie, mycie, czyszcze­nie, wartość pieniądza, zdrowe myśle­nie, punk­tu­al­ność i robi­e­nie rzeczy samemu. Jeśli tego nie zro­bisz, cią­gle będą pole­gać na tobie. Zacznij naukę odpowiedzial­noś­ci od małych rzeczy i nagradzaj je za real­iza­c­je powier­zonych im zadań.

Wdzięczność

Możesz poprosić dziecko o przy­pom­nie­nie wszys­t­kich dobrych rzeczy, które miały miejsce w ciągu dnia i naucz dziecko wdz­ięcznoś­ci za nie. Jest tak wiele rzeczy, które uważamy za oczy­wiste, takie jak rodz­i­na, żywność, ubra­nia, schronie­nie, ener­gia elek­trycz­na, woda, pieniądze, zdol­ność do czy­ta­nia i pisa­nia itp. Naucz­cie swo­je dziecko, by było wdz­ięczne za te rzeczy, co z kolei będzie pod­wal­iną, aby stało się odpowiedzial­nym dorosłym.

Nauczanie dobrych nawyków zapewni, że małe dzieci staną się zdyscy­plinowane, kocha­jące i opiekuńcze.Nie tylko będą mieć  siłę, by zmierzyć się ze światem, ale także możli­woś­ci by osiągnąć sukces w życiu.

Fot. winght­bros­fan, CC BY 2.0

Artykuł napisany pod patronatem sklepu dla dzieci puppo.pl/ — inter­ne­towy sklep dla dzieci.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 29 Data | 13 września 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem wychowawczo