Całkiem poradnikowo

Dobre zwyczaje dla dzieci

Wycho­wy­wa­nie dzie­ci może być satys­fak­cjo­nu­ją­cym doświad­cze­niem, ale wią­że się to rów­nież z dużą odpo­wie­dzial­no­ścią . Ary­sto­te­les słusz­nie powie­dział: „Dobre nawy­ki powsta­łe w mło­do­ści czy­nią róż­ni­cę.” Tak więc, jeśli wycho­wa­my dziec­ko dobrze, gdy doro­śnie sta­nie się szczę­śli­wym i doj­rza­łym doro­słym.

Wie­lu rodzi­ców uwa­ża, że wycho­wa­nie tzw. twar­dą ręka zapew­ni wzo­ro­we zacho­wa­nie. Jest to dale­kie od praw­dy, ponie­waż takie podej­ście ma wie­le wad. Dziec­ko gdy doro­śnie będzie albo ule­głe albo zawzię­te. Z dru­giej stro­ny podej­ście bar­dzo pobłaż­li­we, w nie­któ­rych przy­pad­kach, może stłu­mić pra­wi­dło­wy osąd dziec­ka.

Rodzi­ce, któ­rzy kocha­ją swo­je dzie­ci, będą codzien­nie roz­ma­wiać z nimi i wła­ści­wie dys­cy­pli­no­wać. Trze­ba im poka­zać jakie to są te dobre zwy­cza­je i nawy­ki. Jako rodzic, musisz rów­nież zachę­cić dziec­ko do wpro­wa­dze­nia tych nawy­ków w codzien­ne życie. Ist­nie­je pew­na ety­kie­ta, któ­rą dziec­ko musi roz­wi­jać, aby móc w przy­szło­ści być odpo­wie­dzial­nym, nie­za­leż­nym i wykształ­co­nym.

Dobre zwyczaje dla dzieci:

Zdrowy tryb życia

Dziec­ko musi być poin­for­mo­wa­ne o zna­cze­niu jedze­nia warzyw i innych pożyw­nych potraw. Powin­no zro­zu­mieć, że codzien­ne ćwi­cze­nia lub gry na świe­żym powie­trzu są nie­zbęd­ne dla dobre­go zdro­wia. Ponad­to uświa­dom dziec­ku złe nawy­ki, takie jak pale­nie, picie lub nar­ko­ty­ki. Wytłu­macz mu jak szko­dli­we dla jego zdro­wia są te używ­ki.

Szacunek

Dzie­ci rodzą się nie­win­nie i są napraw­dę dobry­mi obser­wa­to­ra­mi. Odbie­ra­ją sygna­ły i instruk­cje, jak żyć, dostrze­ga­jąc oto­cze­nie. Muszą być uczo­ne sza­no­wa­nia nie tyl­ko star­szych, ale tak­że dzie­ci z ich gru­py wie­ko­wej. Powin­ny być uprzej­me i peł­ne sza­cun­ku pod­czas roz­mo­wy z inny­mi. Naj­lep­szym spo­so­bem, aby zaszcze­pić ten zwy­czaj u dziec­ka jest mieć sza­cu­nek do sie­bie i dziec­ka. Jako rodzic, Two­im obo­wiąz­kiem jest dobry przy­kład dla two­je­go dziec­ka, tyl­ko wów­czas dziec­ko będzie słu­chać star­szych.

Zachowanie

Czę­sto oglą­da­my dzie­ci zacho­wu­ją­ce się z dużą agre­sją i aro­gan­cją, nęka­ją­ce młod­szych. Napa­dy zło­ści rów­nież wyni­ka­ją ze skłon­no­ści do bycia upar­tym. Jeśli zauwa­żysz te cechy u dziec­ka, to czas, aby usiąść i uświa­do­mić mu, że jego zacho­wa­nie wobec innych jest błęd­ne i że powin­no trak­to­wać wszyst­kich rów­no­mier­nie. Jeśli uwa­żasz, że Two­je dziec­ko jest agre­syw­ne, pomóż mu roz­wi­jać zwy­czaj kon­tro­lo­wa­nia gnie­wu i naucz jak ma się wyci­szyć. Ponad­to, jako rodzic, powi­nie­neś być czuj­ny o bez­pie­czeń­stwo Two­je­go dziec­ka i chro­nić je przed zastra­sza­niem przez innych.

Być człowiekiem

Dziec­ko musi być nauczo­ne być pokor­nym, kocha­ją­cym i trak­to­wać wszyst­kich w rów­nym stop­niu. Dzie­ciak, któ­re jest pomoc­ny ma też w sobie poko­rę. Zwy­czaj poma­ga­nia star­szym oso­bom, np. dziad­kom w róż­nych sytu­acjach, takich jak nosze­nie zaku­pów lub pomoc w przej­ściu przez uli­cę nauczy dziec­ko poko­ry i sza­cun­ku. Nie może rów­nież być okrut­ne wobec zwie­rząt i powin­no nauczyć się współ­czu­cia i prze­ba­cza­nia.

Higiena osobista

Poza tymi nawy­ka­mi, utrzy­ma­nie pod­sta­wo­wej higie­ny kształ­tu­je tak­że oso­bo­wość dziec­ka. Powin­no zawsze myć zęby przed pój­ściem do łóż­ka, zakry­wać usta pod­czas kasz­lu lub kicha­nia, pra­wi­dło­wo myć ręce przed i po posił­ku, a tak­że po wizy­cie w łazien­ce.

Prawdomówność

Naucz dzie­ci, by zawsze mówi­ły praw­dę, ponie­waż kłam­stwo skom­pli­ku­je sytu­ację. Muszą nauczyć się przy­zna­wać się do złe­go postę­po­wa­nia, czy to celo­we­go czy przy­pad­ko­we­go. Powin­ny się nauczyć prze­pra­szać, zamiast pła­kać i / lub ucie­kać.

Uprzejmość

Oprócz powyż­szych cech, dziec­ko musi nauczyć się włą­czać czte­ry magicz­ne sło­wa do codzien­ne­go słow­ni­ka: “pro­szę”, “prze­pra­szam”, “dzię­ku­ję” i “mile widzia­ne”. Rów­nież dziec­ko nie powin­no prze­ry­wać star­szym, gdy mówią.

Uważaj na słownictwo

Dziec­ko musi powstrzy­mać się od obra­ża­nia osób doro­słych lub innych dzie­ci. Musi nauczyć się nie uży­wać obraź­li­we­go języ­ka. To jest coś, cze­go musisz je nauczyć jako rodzic, bar­dzo ostroż­nie. Pod­czas oglą­da­nia gry lub dys­ku­to­wa­nia o czymś nie nale­ży prze­kli­nać przy swo­ich dzie­ciach, ponie­waż szyb­ko łapią te rze­czy, a zanim się zorien­tu­jesz, mogą zawsty­dzić Cię przed inny­mi.

Pewność siebie

Rodzi­ce muszą pra­co­wać nad zaszcze­pie­niem pew­no­ści sie­bie u dzie­ci. Jest to waż­ne, ponie­waż wie­le wad cha­rak­te­ru wystę­pu­je z powo­du niskiej samo­oce­ny. Trze­ba ich nauczyć, by doce­nia­ły poczu­cie wła­snej war­to­ści innych i nigdy nie odda­wać się żad­nym zacho­wa­niom, któ­re mogą zaszko­dzić wize­run­ko­wi kogoś inne­go. Dziec­ko nie powin­no oce­niać wyglą­du lub sta­tu­su innych osób. Kolej­nym dobrym nawy­kiem jest naucza­nie go, aby nigdy nie oce­niał ludzi na pod­sta­wie ich war­to­ści nomi­nal­nej.

Ciesz się czytaniem

Naucz dzie­ci zdo­by­wa­nia nowej wie­dzy. Niech czy­ta­ją co naj­mniej jed­ną nową książ­kę co trzy mie­sią­ce, a potem spi­sy­wa­ły w zeszy­cie to co nauczy­ły się z książ­ki. Czy­ta­nie z pew­no­ścią zaj­mie im czas, popra­wi wyobraź­nię i zwięk­szy ich słow­nic­two.

Niezależność

Doro­słe życie może być skom­pli­ko­wa­ne, jeśli nie nauczysz swo­ich dzie­ci pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści prze­trwa­nia, takich jak goto­wa­nie, mycie, czysz­cze­nie, war­tość pie­nią­dza, zdro­we myśle­nie, punk­tu­al­ność i robie­nie rze­czy same­mu. Jeśli tego nie zro­bisz, cią­gle będą pole­gać na tobie. Zacznij naukę odpo­wie­dzial­no­ści od małych rze­czy i nagra­dzaj je za reali­za­cje powie­rzo­nych im zadań.

Wdzięczność

Możesz popro­sić dziec­ko o przy­po­mnie­nie wszyst­kich dobrych rze­czy, któ­re mia­ły miej­sce w cią­gu dnia i naucz dziec­ko wdzięcz­no­ści za nie. Jest tak wie­le rze­czy, któ­re uwa­ża­my za oczy­wi­ste, takie jak rodzi­na, żyw­ność, ubra­nia, schro­nie­nie, ener­gia elek­trycz­na, woda, pie­nią­dze, zdol­ność do czy­ta­nia i pisa­nia itp. Naucz­cie swo­je dziec­ko, by było wdzięcz­ne za te rze­czy, co z kolei będzie pod­wa­li­ną, aby sta­ło się odpo­wie­dzial­nym doro­słym.

Naucza­nie dobrych nawy­ków zapew­ni, że małe dzie­ci sta­ną się zdy­scy­pli­no­wa­ne, kocha­ją­ce i opiekuńcze.Nie tyl­ko będą mieć  siłę, by zmie­rzyć się ze świa­tem, ale tak­że moż­li­wo­ści by osią­gnąć suk­ces w życiu.

Fot. win­ght­bros­fan, CC BY 2.0

Arty­kuł napi­sa­ny pod patro­na­tem skle­pu dla dzie­ci puppo.pl/ — inter­ne­to­wy sklep dla dzie­ci.