Całkiem kulturalnie

Zwierzęta podróżnicy” — książka dla dzieci lubiących podróże i zwierzęta

Jako dziec­ko chcia­łam być arche­olo­giem. Z namięt­no­ścią chło­nę­łam z ksią­żek wie­dzę o austra­lo­pi­te­ku, szkie­le­cie Lucy,skamielinach, zbie­ra­łam belem­ni­ty po pia­skow­ni­cach i ponie­miec­kie feni­gi. Do dziś kocham sta­re książ­ki, meble, domy, a bawiąc się z dziec­kiem w pia­skow­ni­cy nie raz zda­rzy­ło mi się jakie­goś ramie­nio­no­ga wrzu­cić do kie­sze­ni kurt­ki. Co jed­nak zro­bić, kie­dy dziec­ko, daj­my na to moja Kinia, lubi róż­ne dzie­dzi­ny jak podró­że i zwie­rzę­ta? Moż­na mu pole­cić książ­kę „Zwie­rzę­ta podróż­ni­cy”!

O czym są “Zwierzęta podróżnicy”?

 Spo­śród wszyst­kich gatun­ków zwie­rząt szcze­gól­nie podróż­ni­czy tryb życia pro­wa­dzi 14 przed­sta­wio­nych gatun­ków. Są one na tyle cha­rak­te­ry­stycz­ne, że war­to znać ich woja­że. Ich cel zwy­kle jest róż­ny: nie­któ­re poszu­ku­ją poży­wie­nia i potra­fią biec wie­le kilo­me­trów do nowych żero­wisk, inne potrze­bu­ją odpo­wied­nie­go, cie­plej­sze­go kli­ma­tu, by prze­żyć, jesz­cze inne pły­ną na tar­ło lub muszą zło­żyć jaja na odpo­wied­niej pla­ży. Zadzi­wia­ją­ce jest to, że zawsze znaj­dą dro­gę do celu, bo tra­sę mają zapi­sa­ną w genach lub potra­fią odczy­ty­wać pole magne­tycz­ne Zie­mi niczym kom­pas. Do tego pta­ki mogą zmie­niać tra­sę migra­cji zależ­nie od tego, czy w rejo­nie prze­lo­tu nie ma np. dzia­łań wojen­nych. Jak one się poro­zu­mie­wa­ją bez tele­fo­nów?

Jak zbudowana jest książka “Zwierzęta podróżnicy”?

Każ­de z 14 zwie­rząt ma prze­zna­czo­ne dokład­nie dwie stro­ny na przed­sta­wie­nie wszyst­kich naj­waż­niej­szych infor­ma­cji. Nie trud­no więc zauwa­żyć, że nie jest to obję­to­ścio­wo naj­grub­sza książka,ale za to ide­al­nie dopa­so­wa­na jest zarów­no tre­ścią, obję­to­ścią jak i budo­wą do cie­ka­wo­ści dzie­ci. Każ­dy gatu­nek ma oddziel­ną zakład­kę z cecha­mi cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi zwie­rzę­cia. Znaj­du­ją się tam m.in. infor­ma­cje doty­czą­ce oma­wia­ne­go gatun­ku zwierzęcia,jego cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne, dłu­gość i masa cia­ła, dłu­gość życia, śro­do­wi­sko, któ­re zamiesz­ku­je, spo­sób rozmnażania,zdobywanie pokar­mu oraz zagro­że­nia, któ­re mogą go cze­kać pod­czas podró­ży. Roz­kła­dów­ki przed­sta­wia­ją spo­so­by podró­żo­wa­nia, ale tak­że dostar­cza­ją wie­lu cie­ka­wo­stek jak cel, szyb­kość i dłu­gość podró­ży, czas star­tu. Znaj­du­ją się tu tak­że mapy. Te zamy­ka­ne zakład­ki jesz­cze bar­dziej roz­bu­dza­ją cie­ka­wość dziec­ka – każ­dy chce spraw­dzić co jest po dru­giej stro­nie.

Ilustracje

Za ilu­stra­cje odpo­wia­da Julia Anto­nia Bla­sco. To on stwo­rzył wyjąt­ko­we rysun­ki i zapro­jek­to­wał wyjąt­ko­we kola­że. Jego pomy­słem jest tak­że zakład­ka z bile­tem czy infor­ma­cje o dro­dze do celu w for­mie listu.

Tytuł ten nale­ży do serii ksią­żek Wydaw­nic­twa Este­ri, w któ­rej zna­la­zły się tak­że „Zwie­rzę­ta leka­rze”, „Zwie­rzę­ta muzy­cy” oraz„Zwierzęta archi­tek­ci”.