15 wyrażeń, które zastąpią „Chyba z Tobą zwariuję!”

15 wyrażeń, które zastąpią „Chyba z Tobą zwariuję!” Image

15 wyrażeń, które zastąpią „Chyba z Tobą zwariuję!”

Kiedy jesteśmy na końcu naszej wytrzy­małoś­ci ner­wowej, niezwyk­le trud­no zachować spokój, gdy nasze dzieci aku­rat mówią lub robią coś, co jest den­er­wu­jące. Jakże szy­bko zaczy­namy wykrzyki­wać negaty­wne wiado­moś­ci w naszych umysłach, w sty­lu: “Nie mogę tego dłużej znieść,” lub “nie mam na to cza­su!”. A cza­sem nawet mówimy to na głos. Taka reakc­ja zazwyczaj powodu­je, ze dzieci robią dokład­ną odwrot­ność tego, o co prosimy. Co oczy­wiś­cie prowadzi nas do szewskiej pasji!

Jeśli nie chce­my nakrę­cać tej spi­rali, warto zapamię­tać, że współpra­ca ze strony dzieci następu­je zwyk­le wtedy, kiedy czu­ją one pozy­ty­wny, przepełniony miłoś­cią związek z osobą, która wyda­je instrukc­je, które są jasne i wspo­ma­ga­jące. Najlep­szym sposobem na osiąg­nię­cie tych celów, kiedy jesteśmy o krok od wybuchu, jest posi­adanie zasobu łatwych do zapamię­ta­nia wyrażeń, które zastąpią to nasze „Chy­ba z Tobą zwar­i­u­ję!”, cho­ci­aż cza­sa­mi właśnie tak się czu­je­my.

15 wyrażeń, które zastąpią „Chyba z Tobą zwariuję!”

 1. Czy …. (zadanie? Samodzielne ubieranie się? Układanie puz­zli?) jest dla Ciebie trudne? Czy potrze­bu­jesz chwili/spróbować jeszcze raz/mojej pomo­cy?
 2. Za bard­zo Cię kocham, żeby się z Tobą spierać/kłócić/walczyć. Musze chwilę pobyć sam/sama, żeby ochłonąć i zebrać myśli. Zna­jdziemy rozwiązanie kiedy oby­d­wo­je będziemy spoko­jni.
 3. Czu­ję się… (tu opisz: zły, sfrus­trowany, wściekły, smut­ny, zaw­iedziony…). Usiądźmy razem, weźmy kil­ka odd­echów i uspokójmy się razem.
 4. Policzmy do 10 i przy­tul­my się do siebie. Kiedy się uspokoimy będziemy mogli spoko­jnie poroz­maw­iać o naszych uczu­ci­ach.
 5. Jesteśmy w tej samej drużynie/po tej samej stron­ie. Musimy współpra­cow­ać, a nie wal­czyć.
 6. Kur­cza­ki, całe moje ciało jest napięte od ner­wów. Muszę się uspokoić, poczekaj.
 7. Jestem zbyt zdenerwowana/zdenerwowany alby zająć się tym w tej chwili. Zro­bię sobie herbatę, by się uspokoić. Poroz­maw­iamy później jak poczu­ję się lep­iej.
 8. Mój gniew jest zbyt wiel­ki by roz­maw­iać z Tobą w tej chwili. Potrze­bu­je­my mojego spoko­ju do roz­mowy.
 9. Kocham Cię! Ale w tej chwili jestem zbyt … (zła, smut­na, sfrus­trowana, wściekła…). Musisz zrozu­mieć, że to nie w porząd­ku rozwiązy­wać nasz prob­lem w takiej chwili. Czy może­my coś zro­bić, by lep­iej się zrozu­mieć?
 10. Moje emoc­je są koloru żółtego, jak syg­nal­iza­c­ja świ­etl­na, i czu­ję, że zaraz będzie kolor czer­wony. Potrze­bu­ję cza­su, bym była/był spoko­jny i byśmy mogli jechać dalej – potrze­bu­ję cza­su na kolor zielony.
 11. Mówisz NIE. Rozu­miem, że coś nie idzie po Two­jej myśli. Popracu­jmy nad tym.
 12. Widzę, że coś cię dręczy. Co może­my zro­bić, byś znowu odnalazł radość?
 13. Widzę, że jesteś zły/smutny, bo musimy już iść. Czy potrze­bu­jesz przy­tu­le­nia, by poczuć się gotowym do wyjś­cia?
 14. Kochanie, rozu­miem. Przepraszam, ze to takie trudne, ale jestem przy Tobie.
 15. Jesteś zły, bo pokroiłam chleb w trójką­ty a nie kwadraty/nie wyprałam ulu­bionych skar­petek w Szturmowców/pomieszałam jogurt… Nie mogę tego zmienić. Co ter­az może­my zro­bić?

Czy dzię­ki temu da się nie zwar­i­ować? Mam nadzieję.

Fot. Mysi, CC BY 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 9 listopada 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo

Otagowano:

 • Te Two­je seks taśmy z sekre­tarką pod naszym łóżkiem troszeczkę mną wstrząs­nęły. Mogłeś jej cho­ci­aż skończyć na cyck­ach. Policzmy do 10 i przy­tulmy się do siebie. Kiedy się uspokoimy będziemy mogli spoko­jnie poroz­maw­iać o naszych uczu­ci­ach” — yeah, bro ;p