Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8

  Strona główna  /  Dla dzieci  /  Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8

Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8 Image

Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8

Wszyst­kim dzie­ciom za­ko­cha­nych w Ku­bu­siu Pu­chat­ku oraz lo­ko­mo­ty­wie Tom­ku po­le­cam po­niż­sze se­rie ksia­że­czek.

1. Se­ria Di­sney Ku­buś i Przy­ja­cie­le. Na­klej­ko­we sza­leń­stwo, Wy­daw­nic­two Eg­mont

Ja po­sia­dam trzy ksią­żecz­ki tej se­rii:

 • Niech żyje współ­pra­ca
 • Mów, co czu­jesz
 • Słu­chaj, Ty­gry­sie!

Są to kil­ku stro­ni­co­we po­zy­cje, bo­ga­to ilu­stro­wa­ne, opo­wia­da­ją­ce o przy­go­dach mi­sia o ma­łym ro­zum­ku i jego garst­ki przy­ja­ciół. Dzię­ki nim czy­tel­nik po­zna­je m.in. jak współ­pra­co­wać, jak mó­wić o swo­ich uczu­ciach, dla­cze­go war­to słu­chać. Na koń­cu każ­dej hi­sto­rii znaj­du­je się we­so­ły wier­szyk z prze­sła­niem oraz „Pu­chat­ko­wa lek­cja”.

kubus6

kubus7

kubus3

kubus4

kubus2a1

kubus1

kubus2

2. Se­ria To­mek i przy­ja­cie­le, Wy­daw­nic­two Eg­mont, 2008

W skład se­rii wcho­dza na­stę­pu­ją­ce po­zy­cje:

 • Hi­pek przy­by­wa na ra­tu­nek
 • To­mek, Kuba i czer­wo­ny ba­lon
 • Edek przy­by­wa z po­mo­cą
 • To­mek, Pio­trek i mysz­ka
 • To­bik i małe owiecz­ki
 • To­mek w opa­łach
 • Pio­trek i na­wie­dzo­na ko­pal­nia

Są to kil­ku­stro­ni­co­we książ­ki z twar­da opra­wą, czy­tel­nym dru­kiem i re­ali­stycz­ny­mi ob­raz­ka­mi ma­kie­ty z baj­ki te­le­wi­zyj­nej „To­mek i przy­ja­cie­le”. Każ­da z nich opo­wia­da jed­ną z hi­sto­rii dziel­nej ma­łej lo­ko­mo­ty­wy.

tomek

tomek1

t1

t2

t3

t4

t5

t6

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: