Pierwsza wizyta u specjalisty — kardiolog, ginekolog

Pierwsza wizyta u specjalisty — kardiolog, ginekolog Image

Pierwsza wizyta u specjalisty — kardiolog, ginekolog

Na pierw­szym USG cią­żo­wym zwy­kle pierw­sze cze­go gi­ne­ko­log szu­ka to bi­ją­ce ser­ce. Czę­sto nie jest za­kła­da­na kar­ta cią­ży je­śli ko­bie­ta przyj­dzie zbyt szyb­ko i nie moż­na jesz­cze zo­ba­czyć tego jak­że waż­ne­go or­ga­nu. Wi­dok i od­głos pul­su­ją­ce­go ży­cia nie jed­ną łzę już spro­wo­ko­wał. Co jed­nak, je­że­li na ru­ty­no­wej kon­tro­li usły­szy­my „Po po­ro­dzie pro­szę zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na ser­dusz­ko, coś tu jest nie tak…”?

Kardiolog

Co roku kil­ka ty­się­cy dzie­ci ro­dzi się z wadą ser­ca. W wie­lu przy­pad­kach nie­pra­wi­dło­wość jest fi­zjo­lo­gicz­na i z wie­kiem wy­rów­nu­je się sama. Jed­nak część przy­pad­ków wy­ma­ga wręcz na­tych­mia­sto­we­go le­cze­nia.

Pierw­szy­mi ozna­ka­mi ser­ca jak dzwon jest za­ró­żo­wio­na skó­ra, ener­gicz­ne ru­chy, re­gu­lar­ny od­dech, moc­ny krzyk no­wo­rod­ka. Le­karz osłu­chu­ją­cy czę­sto u nowo na­ro­dzo­ne­go dziec­ka stwier­dza tzw. szme­ry. Zwy­kle zni­ka­ją one po kil­ku dniach. Nie­któ­re wady ser­ca ujaw­nia­ją się nie­co póź­niej, gdy ser­ce jest nie­co więk­sze, dla­te­go pe­dia­trzy pod­czas co­mie­sięcz­nych wi­zyt kon­tro­l­nych osłu­chu­ją zdro­we dzie­ci. Waż­ne, by ro­dzi­ce tak­że ob­ser­wo­wa­li dziec­ko. O wa­dzie ser­ca może świad­czyć to, że dziec­ku:
— bra­ku­je tchu, kie­dy pła­cze
— mę­czy się przy kar­mie­niu
— poci się całą skó­rą, któ­ra jest bled­sza i cza­sem aż sina

Kie­dy le­karz opie­ku­ją­cy się dziec­kiem ma ja­kieś wąt­pli­wo­ści co do sta­nu jego ser­ca, kie­ru­je je do kar­dio­lo­ga dzie­cię­ce­go. Ten poza słu­chaw­ką, spe­cja­li­stycz­ną wie­dzą i do­świad­cze­niem ma do dys­po­zy­cji całą apa­ra­tu­rę, któ­ra może do­po­móc w dia­gno­zie.

Do kar­dio­lo­ga w ra­mach NFZ po­trzeb­ne jest skie­ro­wa­nie.

Cze­go spo­dzie­wać się pod­czas wi­zy­ty?

Przede wszyst­kim dziec­ko zo­sta­nie osłu­cha­ne. Być może le­karz zro­bi tak­że jed­no z po­niż­szych ba­dań.
Echo ser­ca (USG) — le­karz przy­kła­da koń­ców­kę apa­ra­tu z ul­tra­dź­wię­ka­mi do klat­ki pier­sio­wej i wo­dząc nią uzy­sku­je na ekra­nie ob­raz ser­ca z uwi­docz­nie­niem jego bu­do­wy i prze­pły­wu krwi. Jest zu­peł­nie bez­bo­le­sne.

Elek­tro­kar­dio­gram (EKG) — za po­mo­cą koń­có­wek przy­twier­dzo­nych do nóg, rąk i klat­ki pier­sio­wej dziec­ka apa­rat re­je­stru­je po­wsta­ją­ce w ser­cu bio­prą­dy i przed­sta­wia je w for­mie wy­kre­sów. Na pod­sta­wie kształ­tu tych krzy­wych le­karz oce­nia pra­cę po­szcze­gól­nych czę­ści mię­śnia ser­co­we­go. Ba­da­nie jest zu­peł­nie bez­bo­le­sne.
Prze­świe­tle­nie pro­mie­nia­mi X — zdję­cie rent­ge­now­skie uka­zu­je wiel­kość i po­ło­że­nie ser­ca. Po­zwa­la też oce­nić, czy płu­ca pra­cu­ją efek­tyw­nie. Pod­czas ro­bie­nia zdję­cia dziec­ko po­win­no być nie­ru­cho­me, co zwy­kle sta­no­wi naj­więk­szy pro­blem.
Cew­ni­ko­wa­nie ser­ca — do żyły, zwy­kle w pra­wej no­dze, wpro­wa­dza się cie­niut­ką rur­kę i przez na­czy­nia krwio­no­śne pro­wa­dzi aż do ser­ca, gdzie mie­rzy się ci­śnie­nie krwi w ko­mo­rach i przed­sion­kach, a tak­że po­bie­ra prób­ki, by oce­nić wy­sy­ce­nie krwi tle­nem. Za­bieg wy­ko­nu­je się w znie­czu­le­niu. Cza­sem do­dat­ko­wo do ukła­du krwio­no­śne­go wpro­wa­dza się kon­trast, by uwi­docz­nić prze­pływ krwi i jamy ser­ca. Ba­da­nie trwa do dwóch go­dzin i od­by­wa się w szpi­ta­lu.

Gi­ne­ko­log

Wi­zy­ta u gi­ne­ko­lo­ga – dla nie­któ­rych rów­nie nie­przy­jem­na co u den­ty­sty LINK – wca­le nie musi być strasz­na. Nie do­ty­czy ona tak­że dziew­cząt, któ­re roz­po­czę­ły ak­tyw­ność sek­su­al­ną. Bywa, że już kil­ku­mie­sięcz­ne nie­mow­lę­ta mu­szą zo­stać zba­da­ne przez le­ka­rza tej spe­cjal­no­ści.

Naj­waż­niej­sze jest przy­go­to­wa­nie psy­chicz­ne dziec­ka już ro­zu­mie­ją­ce­go co nie­co do wi­zy­ty. War­to po­krót­ce opo­wie­dzieć jak bę­dzie prze­bie­gać pierw­sze spo­tka­nie z le­ka­rzem.

Co po­win­no Cię za­nie­po­ko­ić, by udać się do gi­ne­ko­lo­ga?
— po­dej­rze­nie sy­ne­chii czy­li skle­je­nia warg sro­mo­wych
— krwa­wie­nie z dróg rod­nych, nie­przy­jem­na wy­dzie­li­na, za­czer­wie­nie­nie warg sro­mo­wych
— obrzęk lub wy­dzie­li­na z sut­ków
— cia­ło obce w po­chwie
— ból pod­brzu­sza (je­śli wy­klu­cza­my pro­ble­my z kol­ka­mi czy wzdę­cia­mi, nie­ży­tem itp.)
— asy­me­tria pier­si
— wcze­sna (po­ni­żej 12 roku ży­cia) lub póź­na (po 16 roku ży­cia) mie­siącz­ka
— owło­sie­nie na twa­rzy i klat­ce pier­sio­wej
— nad­mier­ny trą­dzik
— za­bu­rze­nia roz­wo­ju i wzro­stu
— po­dej­rze­nie mo­le­sto­wa­nia
— pla­no­wa­nie roz­po­czę­cia współ­ży­cia

Cze­go spo­dzie­wać się pod­czas wi­zy­ty?

Ba­da­nie może być prze­pro­wa­dza­ne na fo­te­lu gi­ne­ko­lo­gicz­nym, ko­zet­ce, a na­wet na ko­la­nach mamy. Oczy­wi­ście wszyst­ko za­le­ży od wie­ku dziec­ka.

Le­karz oglą­da skó­rę dziec­ka w oko­li­cach kro­cza, od­by­tu, pod­brzu­sza, ud, by oce­nić roz­wój ze­wnętrz­nych na­rzą­dów płcio­wych i owło­sie­nia. U ma­łych dzie­ci i dziew­cząt nie­ak­tyw­nych sek­su­al­nie prze­pro­wa­dza się ba­da­nie dwu­ręcz­ne ze­sta­wio­ne prze­zod­byt­ni­cze w celu oce­ny na­rzą­du rod­ne­go, a w nie­któ­rych przy­pad­kach kli­nicz­nych moż­na wy­ko­rzy­stać wzier­ni­ki dzie­cię­ce (ogrza­ne, zwil­ża­ne 0,9% roz­two­rem NaCl) lub wa­gi­no­skop.

U dziew­cząt ak­tyw­nych sek­su­al­nie prze­pro­wa­dza się ba­da­nie gi­ne­ko­lo­gicz­ne po­przez wzier­ni­ko­wa­nie po­chwy od­po­wied­nio do­bra­nym wzier­ni­kiem oraz ba­da­nie dwu­ręcz­ne ze­sta­wio­ne. War­to po­brać roz­maz cy­to­lo­gicz­ny.

Ostat­nią czę­ścią ba­da­nia gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go jest ba­da­nie USG na­rzą­dów mied­ni­cy mniej­szej, któ­re moż­na wy­ko­nać gło­wi­cą prze­zbrzusz­ną przy wy­peł­nio­nym pę­che­rzu mo­czo­wym lub rek­tal­ną (małe dzie­ci i dziew­czę­ta nie­ak­tyw­ne sek­su­al­nie) oraz gło­wi­cą do­po­chwo­wą (dziew­czę­ta ak­tyw­ne sek­su­al­nie). Ba­da­nie to po­zwa­la na oce­nę stop­nia roz­wo­ju i pra­wi­dło­wo­ści na­rzą­dów płcio­wych, gru­bo­ści en­do­me­trium, licz­by i wiel­ko­ści pę­che­rzy­ków jaj­ni­ko­wych oraz wy­kry­cie obec­no­ści tor­bie­li i gu­zów jaj­ni­ka.

Do wi­zy­ty u gi­ne­ko­lo­ga nie jest po­trzeb­ne skie­ro­wa­nie.

Gi­ne­ko­log, nie­let­nia a pra­wo

Wi­zy­ta oso­by nie­let­niej u le­ka­rza gi­ne­ko­lo­ga po­win­na od­by­wać się w obec­no­ści rodzica/opiekuna praw­ne­go. Dziew­czyn­ka może po­pro­sić o prze­pro­wa­dze­nie ba­da­nia gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go w wa­run­kach in­tym­nych, bez obec­no­ści opie­ku­na.
U dziew­cząt przed ukoń­cze­niem 16 roku ży­cia prze­pro­wa­dze­nie ba­da­nia gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go, pro­ce­dur dia­gno­stycz­nych i lecz­ni­czych (w tym i prze­pi­sa­nie środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych) wy­ma­ga zgo­dy opie­ku­na, a fakt stwier­dze­nia roz­po­czę­cia współ­ży­cia sek­su­al­ne­go nie może być przed nim przez le­ka­rza za­ta­jo­ny. Do­dat­ko­wo o fak­cie współ­ży­cia płcio­we­go oso­by po­ni­żej 15 roku ży­cia le­karz jest zo­bo­wią­za­ny do po­wia­do­mie­nia od­po­wied­nich władz – pro­ku­ra­tu­ry, po­li­cji.
U dziew­cząt, któ­re ukoń­czy­ły 16 rok ży­cia, a jesz­cze nie są peł­no­let­nie, prze­pro­wa­dze­nie ba­da­nia gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go, dia­gno­sty­ki i le­cze­nia (w tym i prze­pi­sa­nie środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych) wy­ma­ga zgo­dy za­rów­no nie­let­niej pa­cjent­ki, jak i jej rodzica/opiekuna praw­ne­go.

Fot. Ro­se­ma­rie Vo­eg­tli, CC BY 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 maja 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano: