Nie piernicz! — 3 przepisy na bożonarodzeniowe ciasta, które zawsze się udają

  Strona główna  /  Poradniki  /  Nie piernicz! — 3 przepisy na bożonarodzeniowe ciasta, które zawsze się udają

Nie piernicz! — 3 przepisy na bożonarodzeniowe ciasta, które zawsze się udają Image

Nie piernicz! — 3 przepisy na bożonarodzeniowe ciasta, które zawsze się udają

Świę­ta to nie tyl­ko za­pach cho­in­ki czy ryba na wi­gi­lij­nym sto­le. To tak­że słod­ko­ści. Dla dzie­ci zwy­kle wy­star­czy cze­ko­la­da, ale my, do­ro­śli, lu­bi­my po­sie­dzieć so­bie przy go­rą­cym na­po­ju (naj­le­piej kawy z eks­pre­su na kap­suł­ki, bo sama się zro­bi), po­ga­dać i ura­czyć się prze­pysz­ny­mi cia­sta­mi i cia­stecz­ka­mi. Na pie­cze­nie pier­ni­ków wpraw­dzie tro­chę za póź­no, ale nie tyl­ko ko­rzen­ne ciast­ka ko­ja­rzą mi się z Bo­żym Na­ro­dze­niem. Nie­kwe­stio­no­wa­ny­mi do­dat­ka­mi do bo­żo­na­ro­dze­nio­wych ciast są prze­cież mig­da­ły i orze­chy, mak czy żu­ra­wi­na. Przed­sta­wiam trzy szyb­kie i nie do ze­psu­cia — na­wet prze­ze mnie — prze­pi­sy na wspa­nia­łe wy­pie­ki z ich udzia­łem!

Makowiec z orzechami

Ma­ko­wiec jest chy­ba pierw­szym cia­stem, któ­re ro­bi­łam sa­mo­dziel­nie i któ­re, gdy­by nie in­ter­wen­cja mamy, wy­szło­by nie­ja­dal­ne. Wszyst­ko z po­wo­du olej­ku mig­da­ło­we­go, któ­re­go ja da­ła­bym całą dużą bu­te­lecz­kę. Na szczę­ście dla mnie, cia­sta i bie­siad­ni­ków ole­jek uda­ło się ze­brać łyż­ka, bo w porę ro­dzi­ciel­ka za­uwa­ży­ła jak szczo­drze leję aro­mat do mi­ski.

Skład­ni­ki:

 • 300 g mąki tor­to­wej
 • 300 g cu­kru pu­dru
 • 300 g tłusz­czu (ma­sło lub mar­ga­ry­na, mięk­kie)
 • 300 g dwu­krot­nie zmie­lo­ne­go maku
 • 3 jaj­ka
 • kil­ka kro­pel olej­ku mig­da­ło­we­go
 • 50 g ro­dzy­nek
 • 100 g orze­chów wło­skich
 • 1 łyż­ka cy­na­mo­nu
 • 2 łyż­ki kawy roz­pusz­czal­nej
 • 1 mały pro­szek do pie­cze­nia

Cu­kier ro­ze­trzeć z tłusz­czem, do­dać żółt­ka. Biał­ko ubić. Mak spa­rzyć i ze­mleć dwa razy. Do­dać do masy wszyst­kie skład­ni­ki i utrzeć. Pod ko­niec do­dać biał­ko i pro­szek do pie­cze­nia. De­li­kat­nie wy­mie­szać. Po wla­niu do for­my po­sy­pać po­kro­jo­ny­mi w małe ka­wał­ki orze­cha­mi wło­ski­mi. Piec w 180°C ok. 40 mi­nut.

poppycake

Placek z żurawinami

Żu­ra­wi­nę su­szo­ną, po­dob­nie jak ro­dzyn­ki, cięż­ko zna­leźć w moim domu, bo mam ta­kie trzy ba­ka­lio­żer­ne stwo­ry, któ­re za­wsze znaj­dą każ­dą świe­żo ku­pio­ną pacz­kę. Jed­nak za świe­żą żu­ra­wi­ną tak nie prze­pa­da­ją, w związ­ku z czym mam szan­sę choć­by odro­bi­nę trzy­mać w za­mra­żar­ce. Ze­bra­na la­tem ide­al­nie na­da­je się na zi­mo­we cia­sta, ta­kie jak pla­cek z żu­ra­wi­na­mi.

Skład­ni­ki:

 • 2 szklan­ki świe­żych lub roz­mro­żo­nych żu­ra­win
 • 1,5 szklan­ki cu­kru
 • 2 szklan­ki mąki
 • 2 ły­żecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia
 • szczyp­ta soli
 • 1 kost­ka ma­sła
 • 2 jaj­ka
 • 1 eks­trakt wa­ni­lii lub 1 cu­kier wa­ni­lio­wy
 • 12 szklan­ki mle­ka

Żu­ra­wi­ny po­sie­kaj (naj­le­piej w me­lak­se­rze), do­daj pół szklan­ki cu­kru, wsyp na sito i po­zo­staw do od­są­cze­nia. Wy­mie­szaj mąkę , pro­szek do pie­cze­nia i sól w mi­sce . Po­łącz ma­sło i po­zo­sta­ły cu­kier aż bę­dzie pu­szy­stą masą, do­da­jąc po jed­nym jaj­ku. Do­daj eks­trakt lub cu­kier wa­ni­lio­wy, a na­stęp­nie par­tia­mi mąkę i mle­ko.

cranberriescake1

cranberriescake2

Cia­sto po­dziel na trzy czę­ści. Ułóż na bla­sze (naj­le­piej kek­sów­ka) war­stwa­mi: cia­sto, żu­ra­wi­na, cia­sto, żu­ra­wi­na, cia­sto. Pa­mię­taj, by roz­ło­żyć żu­ra­wi­nę w mia­rę rów­no­mier­nie i zo­sta­wić ok 1 cm brzeg sa­me­go cia­sta. Piec ok. go­dzi­ny w na­grza­nym do 180 °C pie­kar­ni­ku (do su­che­go pa­tycz­ka).

cranberriescake3

cranberriescake4

Migdałowe muffinki z gruszką

Na moim pierw­szym miesz­ka­niu po­sia­da­li­śmy pie­kar­nik ga­zo­wy. Dla mnie po­raż­ka – nie po­tra­fi­łam nic w nim upiec! Albo wy­cho­dzi­ły za­kal­ce (wy­obraź­cie so­bie 7 bisz­kop­tów, każ­dy w in­nym ko­lo­rze, o gru­bo­ści 3 mm na tę­czo­wy tort uro­dzi­no­wy…) albo mu­rzyn­ki, któ­re nie mia­ły nimi być (czy­li cia­sta jak z so­la­rium – spa­lo­ne). Na szczę­ście od­kry­łam muf­fin­ki i od tego cza­su są one hi­tem! Pod­sta­wo­wy prze­pis na cia­sto moż­na do­wol­nie mo­dy­fi­ko­wać do­da­jąc za­miast przy­praw czy grusz­ki np. inny owoc, ko­kos, ka­kao, ba­ka­lie, mak itd., a one za­wsze są pysz­ne.

Skład­ni­ki na 12 muf­fi­nek
Cia­sto:

 • 2 szklan­ki mąki
 • 1 szklan­ka cu­kru
 • 1 ły­żecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia
 • 1 ły­żecz­ka sody
 • pół szklan­ki ole­ju
 • nie­peł­na szklan­ka mle­ka
 • 2 jaj­ka
 • przy­pra­wy: 1 ły­żecz­ka cy­na­mo­nu, ½ ły­żecz­ki im­bi­ru, ¼ ły­żecz­ki kar­da­mo­nu, 1 cu­kier wa­ni­lio­wy, 1 ole­jek mig­da­ło­wy
 • 1 szklan­ka mig­da­łów (słup­ki lub płat­ki)
 • 3 grusz­ki

Kru­szon­ka:

 • 13 szklan­ki mąki
 • 5 ły­żek ma­sła
 • 12 ły­żecz­ki cy­na­mo­nu
 • 2 ły­żecz­ki mig­da­łów (słup­ki lub płat­ki)

Wy­mie­szaj od­dziel­nie pro­duk­ty syp­kie i płyn­ne. Wy­mie­szaj je szyb­ko ra­zem, by cia­sto było pół­płyn­ne. Do­daj po­kro­jo­ne w śred­nią kost­kę grusz­ki i wy­mie­szaj. Na­łóż łyż­ką do si­li­ko­no­wej for­my na muf­fin­ki lub wy­ło­żo­nej pa­pi­lot­ka­mi me­ta­lo­wej formy/foremek. Przy­go­tuj mig­da­ło­wą kru­szon­kę – moż­na albo ro­ze­trzeć ma­sło z mąką i cy­na­mo­nem w pal­cach lub po­sie­kać no­żem, na koń­cu do­dać mig­da­ły i wy­mie­szać. Po­sy­pać muf­fi­ny kru­szon­ką. Piec w na­grza­nym do 180 °C pie­kar­ni­ku ok. 20 mi­nut, aż do su­che­go pa­tycz­ka.

 muffinpear0

muffinpear1

Uwaga, alergicy!

W prze­pi­sach są orze­chy, mle­ko, ma­sło i jaj­ka. Mle­ko moż­na za­stą­pić mle­kiem so­jo­wym czy mig­da­ło­wym, ma­sło mar­ga­ry­ną, a biał­ko jaj­ka (a na­wet całe jaj­ko) ły­żecz­ką mąki ziem­nia­cza­nej. Cia­sta wy­cho­dzą tro­chę tward­sze, ale wy­cho­dzą. Z orze­chów oczy­wi­ście moż­na zre­zy­gno­wać.

Nie moż­na jed­nak zre­zy­gno­wać z kawy! Do ta­kich słod­ko­ści naj­lep­sza jest de­li­kat­na, ale wy­ra­zi­sta czar­na kawa, któ­rą ła­two zro­bić ma­jąc ci­śnie­nio­wy eks­pres do kawy na kap­suł­ki (chy­ba naj­wy­god­niej­szy) lub prze­le­wo­wy.

Wpis za­wie­ra link re­kla­mo­wy.

Fot. 1 yop­py ‚Fot. 2 John, Fot. 3–6 Whi­ney, Fot. 7 Wen­dy, Fot. 8 ja­mie­an­neCC BY-SA 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 22 grudnia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano:

 • Pla­cek z żu­ra­wi­ną! Fan­ta­stycz­ny po­mysł, mu­szę za­pi­sać so­bie i wy­ko­rzy­stać w se­zo­nie.

 • żu­ra­wi­na — do tej pory nie pró­bo­wa­łam 😛 ale chy­ba czas to zmie­nić i zro­bić pla­cek 🙂

 • Dzi­siaj mam dzień na wpa­da­nie na ku­li­nar­ne cuda. To się źle skoń­czy 😉

 • Aga­Ma­ma­Du­si

  Mniam mniam aż ślin­ka ciek­nie… Chy­ba mu­szę po­tre­no­wać pie­cze­nie ciast 😉