Całkiem poradnikowo

Nie piernicz! — 3 przepisy na bożonarodzeniowe ciasta, które zawsze się udają

Świę­ta to nie tyl­ko zapach cho­in­ki czy ryba na wigi­lij­nym sto­le. To tak­że słod­ko­ści. Dla dzie­ci zwy­kle wystar­czy cze­ko­la­da, ale my, doro­śli, lubi­my posie­dzieć sobie przy gorą­cym napo­ju (naj­le­piej kawy z eks­pre­su na kap­suł­ki, bo sama się zro­bi), poga­dać i ura­czyć się prze­pysz­ny­mi cia­sta­mi i cia­stecz­ka­mi. Na pie­cze­nie pier­ni­ków wpraw­dzie tro­chę za póź­no, ale nie tyl­ko korzen­ne ciast­ka koja­rzą mi się z Bożym Naro­dze­niem. Nie­kwe­stio­no­wa­ny­mi dodat­ka­mi do bożo­na­ro­dze­nio­wych ciast są prze­cież mig­da­ły i orze­chy, mak czy żura­wi­na. Przed­sta­wiam trzy szyb­kie i nie do zepsu­cia — nawet prze­ze mnie — prze­pi­sy na wspa­nia­łe wypie­ki z ich udzia­łem!

Makowiec z orzechami

Mako­wiec jest chy­ba pierw­szym cia­stem, któ­re robi­łam samo­dziel­nie i któ­re, gdy­by nie inter­wen­cja mamy, wyszło­by nie­ja­dal­ne. Wszyst­ko z powo­du olej­ku mig­da­ło­we­go, któ­re­go ja dała­bym całą dużą bute­lecz­kę. Na szczę­ście dla mnie, cia­sta i bie­siad­ni­ków ole­jek uda­ło się zebrać łyż­ka, bo w porę rodzi­ciel­ka zauwa­ży­ła jak szczo­drze leję aro­mat do miski.

Skład­ni­ki:

 • 300 g mąki tor­to­wej
 • 300 g cukru pudru
 • 300 g tłusz­czu (masło lub mar­ga­ry­na, mięk­kie)
 • 300 g dwu­krot­nie zmie­lo­ne­go maku
 • 3 jaj­ka
 • kil­ka kro­pel olej­ku mig­da­ło­we­go
 • 50 g rodzy­nek
 • 100 g orze­chów wło­skich
 • 1 łyż­ka cyna­mo­nu
 • 2 łyż­ki kawy roz­pusz­czal­nej
 • 1 mały pro­szek do pie­cze­nia

Cukier roze­trzeć z tłusz­czem, dodać żółt­ka. Biał­ko ubić. Mak spa­rzyć i zemleć dwa razy. Dodać do masy wszyst­kie skład­ni­ki i utrzeć. Pod koniec dodać biał­ko i pro­szek do pie­cze­nia. Deli­kat­nie wymie­szać. Po wla­niu do for­my posy­pać pokro­jo­ny­mi w małe kawał­ki orze­cha­mi wło­ski­mi. Piec w 180°C ok. 40 minut.

poppycake

Placek z żurawinami

Żura­wi­nę suszo­ną, podob­nie jak rodzyn­ki, cięż­ko zna­leźć w moim domu, bo mam takie trzy baka­lio­żer­ne stwo­ry, któ­re zawsze znaj­dą każ­dą świe­żo kupio­ną pacz­kę. Jed­nak za świe­żą żura­wi­ną tak nie prze­pa­da­ją, w związ­ku z czym mam szan­sę choć­by odro­bi­nę trzy­mać w zamra­żar­ce. Zebra­na latem ide­al­nie nada­je się na zimo­we cia­sta, takie jak pla­cek z żura­wi­na­mi.

Skład­ni­ki:

 • 2 szklan­ki świe­żych lub roz­mro­żo­nych żura­win
 • 1,5 szklan­ki cukru
 • 2 szklan­ki mąki
 • 2 łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia
 • szczyp­ta soli
 • 1 kost­ka masła
 • 2 jaj­ka
 • 1 eks­trakt wani­lii lub 1 cukier wani­lio­wy
 • 1/2 szklan­ki mle­ka

Żura­wi­ny posie­kaj (naj­le­piej w melak­se­rze), dodaj pół szklan­ki cukru, wsyp na sito i pozo­staw do odsą­cze­nia. Wymie­szaj mąkę , pro­szek do pie­cze­nia i sól w misce . Połącz masło i pozo­sta­ły cukier aż będzie puszy­stą masą, doda­jąc po jed­nym jaj­ku. Dodaj eks­trakt lub cukier wani­lio­wy, a następ­nie par­tia­mi mąkę i mle­ko.

cranberriescake1

cranberriescake2

Cia­sto podziel na trzy czę­ści. Ułóż na bla­sze (naj­le­piej kek­sów­ka) war­stwa­mi: cia­sto, żura­wi­na, cia­sto, żura­wi­na, cia­sto. Pamię­taj, by roz­ło­żyć żura­wi­nę w mia­rę rów­no­mier­nie i zosta­wić ok 1 cm brzeg same­go cia­sta. Piec ok. godzi­ny w nagrza­nym do 180 °C pie­kar­ni­ku (do suche­go patycz­ka).

cranberriescake3

cranberriescake4

Migdałowe muffinki z gruszką

Na moim pierw­szym miesz­ka­niu posia­da­li­śmy pie­kar­nik gazo­wy. Dla mnie poraż­ka – nie potra­fi­łam nic w nim upiec! Albo wycho­dzi­ły zakal­ce (wyobraź­cie sobie 7 bisz­kop­tów, każ­dy w innym kolo­rze, o gru­bo­ści 3 mm na tęczo­wy tort uro­dzi­no­wy…) albo murzyn­ki, któ­re nie mia­ły nimi być (czy­li cia­sta jak z sola­rium – spa­lo­ne). Na szczę­ście odkry­łam muf­fin­ki i od tego cza­su są one hitem! Pod­sta­wo­wy prze­pis na cia­sto moż­na dowol­nie mody­fi­ko­wać doda­jąc zamiast przy­praw czy grusz­ki np. inny owoc, kokos, kakao, baka­lie, mak itd., a one zawsze są pysz­ne.

Skład­ni­ki na 12 muf­fi­nek
Cia­sto:

 • 2 szklan­ki mąki
 • 1 szklan­ka cukru
 • 1 łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia
 • 1 łyżecz­ka sody
 • pół szklan­ki ole­ju
 • nie­peł­na szklan­ka mle­ka
 • 2 jaj­ka
 • przy­pra­wy: 1 łyżecz­ka cyna­mo­nu, ½ łyżecz­ki imbi­ru, ¼ łyżecz­ki kar­da­mo­nu, 1 cukier wani­lio­wy, 1 ole­jek mig­da­ło­wy
 • 1 szklan­ka mig­da­łów (słup­ki lub płat­ki)
 • 3 grusz­ki

Kru­szon­ka:

 • 1/3 szklan­ki mąki
 • 5 łyżek masła
 • 1/2 łyżecz­ki cyna­mo­nu
 • 2 łyżecz­ki mig­da­łów (słup­ki lub płat­ki)

Wymie­szaj oddziel­nie pro­duk­ty syp­kie i płyn­ne. Wymie­szaj je szyb­ko razem, by cia­sto było pół­płyn­ne. Dodaj pokro­jo­ne w śred­nią kost­kę grusz­ki i wymie­szaj. Nałóż łyż­ką do sili­ko­no­wej for­my na muf­fin­ki lub wyło­żo­nej papi­lot­ka­mi meta­lo­wej formy/foremek. Przy­go­tuj mig­da­ło­wą kru­szon­kę – moż­na albo roze­trzeć masło z mąką i cyna­mo­nem w pal­cach lub posie­kać nożem, na koń­cu dodać mig­da­ły i wymie­szać. Posy­pać muf­fi­ny kru­szon­ką. Piec w nagrza­nym do 180 °C pie­kar­ni­ku ok. 20 minut, aż do suche­go patycz­ka.

 muffinpear0

muffinpear1

Uwaga, alergicy!

W prze­pi­sach są orze­chy, mle­ko, masło i jaj­ka. Mle­ko moż­na zastą­pić mle­kiem sojo­wym czy mig­da­ło­wym, masło mar­ga­ry­ną, a biał­ko jaj­ka (a nawet całe jaj­ko) łyżecz­ką mąki ziem­nia­cza­nej. Cia­sta wycho­dzą tro­chę tward­sze, ale wycho­dzą. Z orze­chów oczy­wi­ście moż­na zre­zy­gno­wać.

Nie moż­na jed­nak zre­zy­gno­wać z kawy! Do takich słod­ko­ści naj­lep­sza jest deli­kat­na, ale wyra­zi­sta czar­na kawa, któ­rą łatwo zro­bić mając ciśnie­nio­wy eks­pres do kawy na kap­suł­ki (chy­ba naj­wy­god­niej­szy) lub prze­le­wo­wy.

Wpis zawie­ra link rekla­mo­wy.

Fot. 1 yop­py ‚Fot. 2 John, Fot. 3–6 Whi­ney, Fot. 7 Wen­dy, Fot. 8 jamie­an­neCC BY-SA 2.0