Dla dorosłych

Trzy pomysły na drugie śniadanie, a nawet trzecie

Pogo­da ostat­nio nie roz­piesz­cza i pierw­sze, na co mają ocho­tę moje dzie­ci, jak wra­ca­ją ze szko­ły to szyb­kie małe co nie­co. Jako że obiad u nas jest raczej obia­do­ko­la­cją, mam zawsze w zana­drzu trzy szyb­kie pomy­sły na trze­cie śnia­da­nie:

Naleśniki z bananami i solonym karmelem

Składniki na ciasto naleśnikowe:

 • 4 szklan­ki wody gazo­wa­nej
 • 4 szklan­ki mle­ka kro­wie­go lub roślin­ne­go (naj­lep­sze wg mnie to mig­da­ło­we)
 • 5 szkla­nek mąki
 • 2 jaj­ka
 • 100 ml ole­ju

Składniki na sos karmelowy:

 • cukier 100 g
 • masło 20 g
 • śmie­tan­ka 30% 100 ml (opcjo­nal­nie)
 • sól pół łyżecz­ki

Przygotowanie

 • Mąkę prze­siać do miski, dodać cukier wani­li­no­wy, cukier oraz sodę oczysz­czo­ną, wymie­szać.
 • Dodać mle­ko i jaj­ko i wymie­szać skład­ni­ki rózgą na jed­no­li­tą masę bez gru­dek.
 • Jabł­ka obrać, pokro­ić na cien­kie cząst­ki. Wło­żyć do cia­sta i wymie­szać.
 • Wykła­dać po oko­ło łyż­ce cia­sta i po 3 pla­ster­ki jabłek na 1 plac­ka na roz­grza­ny tłuszcz na patel­ni i sma­żyć na zło­ty kolor. Prze­wró­cić na dru­gą stro­nę i tak samo zru­mie­nić.
 • Poda­wać z cukrem pudrem, dże­mem, owo­ca­mi w żelu itp.

Pancakes z owocami

Składniki

 • 200 g kefi­ru
 • 2 jaj­ka
 • 150 g mąki
 • 1 łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia
 • 1/2 łyżecz­ki sody oczysz­czo­nej
 • 2 łyż­ki cukru
 • 1 łyż­ka ole­ju roślin­ne­go

Przygotowanie

 • Do miski wlać kefir, dodać jaj­ka i wymie­szać widel­cem. Dodać mąkę (naj­le­piej bez­po­śred­nio przez sit­ko), pro­szek do pie­cze­nia, sodę, cukier oraz olej, wymie­szać rózgą lub deli­kat­nie zmik­so­wać tyl­ko do połą­cze­nia się skład­ni­ków na gład­ką i jed­no­li­tą masę.
 • Roz­grzać patel­nię, nakła­dać po 1 peł­nej łyż­ce cia­sta zacho­wu­jąc odstę­py. Sma­żyć na umiar­ko­wa­nym ogniu przez ok. 2 minu­ty, do cza­su aż uro­sną i będą ład­nie zru­mie­nio­ne od spodu, wów­czas prze­wró­cić łopat­ką na dru­gą stro­nę i powtó­rzyć sma­że­nie.
 • Poda­wać z roz­mro­żo­ny­mi owo­ca­mi, owo­ca­mi w syro­pie czy żelu np. Deval­da­no.

Racuszki z jabłkami

Składniki

 • 2 jabł­ka
 • 200 ml mle­ka (nie­peł­na 1 szklan­ka)
 • 1 jaj­ko
 • 150 g (1 szklan­ka) mąki pszen­nej
 • 1 łyż­ka cukru wani­li­no­we­go
 • 1 łyżecz­ka cukru
 • 1/2 łyżecz­ki sody oczysz­czo­nej
 • do sma­że­nia olej roślin­ny

Przygotowanie

 1. Mle­ko wlej do wyso­kiej miski. Dodaj wodę gazo­wa­ną, jaj­ka i wszyst­ko zmik­suj. Na koniec dosyp mąkę.
 2. Gdy cia­sto będzie gład­kie i bez gru­dek, dodaj olej i chwi­lę mik­suj.
 3. Smaż cien­kie nale­śni­ki z obu stron na zło­ty kolor na roz­grza­nej i lek­ko prze­tar­tej ole­jem patel­ni..
 4. Pokrój doj­rza­łe bana­ny na pla­ster­ki i nakła­daj na nale­śnik kie­dy prze­wró­cisz każ­dy na dru­gą stro­nę. Nakła­daj tyl­ko na poło­wę nale­śni­ka. Po skoń­czo­nym sma­że­niu nale­śni­ka zamknij bana­ny poło­wą nale­śni­ka.
 5. Przy­go­tuj sło­ny kar­mel: wsyp cukier na zim­ną patel­nię i pod­grze­waj nie mie­sza­jąc aż nabie­rze bursz­ty­no­we­go kolo­ru. Dodaj masło, mie­szaj łyż­ką aż się roz­to­pi i połą­czy z cukrem. Następ­nie stop­nio­wo doda­waj śmie­tan­kę, aż do uzy­ska­nia gład­kie­go sosu. Dodaj oko­ło pół łyżecz­ki soli i ponow­nie wymie­szaj.
 6. Na poło­wie nale­śni­ka ułóż pla­ster­ki bana­na. Złóż nale­śnik na pół i nie żału­jąc sobie polej solo­nym kar­me­lem.

Lubi­cie takie trze­cie śnia­da­nia? A może pod­po­wie­cie co jesz­cze moż­na przy­go­to­wać na cie­pło?