Pisać każdy może i powinien. Jakie są korzyści z pisania?

Pisać każdy może i powinien. Jakie są korzyści z pisania? Image

Pisać każdy może i powinien. Jakie są korzyści z pisania?

Bard­zo łat­wo mi powiedzieć, że ten kto pisze, sta­je się lep­szym człowiekiem. W końcu prowadzę blo­ga. Jed­nak jestem przeko­nana, że pisanie ma wpływ na każdego – nieważne jak i o czym pisze. Pisanie to men­talne i psy­chicznie ćwicze­nie, do którego potrze­ba woli prze­la­nia na papi­er tego, co najważniejsze.

Wydawać się by mogło, że oso­by mądre są dobry­mi pis­arza­mi. Nieste­ty nie jest to takie łatwe. Tak jak każ­da sztu­ka pisanie to dość unika­towa zdol­ność. Nie każdy, kto umie przyszyć sobie guzik może być nazwany kraw­cem, tak samo nie każdy piśmi­en­ny jest pis­arzem. Oczy­wiś­cie zna­jo­mość zasad pisowni, inter­punkcji, ortografii, odpowied­nia styl­isty­ka są potrzeb­ny­mi umiejęt­noś­ci­a­mi, ale nawet z wyśmien­itą zna­jo­moś­cią wszel­kich zasad nie każdy jest w stanie stworzyć coś wartego uwa­gi dla czytel­ni­ka. Jed­nak nie trze­ba być wielkim powieś­ciopis­arzem czy nar­o­dowym wieszczem, by rozwi­jać się poprzez pisanie. Co daje nam, dorosłym, pisanie?

Pisanie pomaga na psychikę

Pis­arze różnych epok stwierdza­li, że pisanie… zmniejsza ból. Michela de Montaigne’a mniej cier­pi­ał z powodu prob­lemów z nerka­mi kiedy pisał. Pen­nebak­er bada­jąc wpływ pisa­nia na psy­chikę odnalazł praw­idłowość, że wzmac­nia ono odporność i wpły­wa pozy­ty­wnie na odczuwanie, także bólu. Karen A. Baikie i Kay Wihelm zauważyli wśród pis­arzy zmniejs­zony stra­ch przed wiz­y­ta­mi u lekarza, mniejsze ciśnie­nie krwi, lep­szą pracę wątro­by i płuc, lep­szą odporność i dzię­ki temu mniejszą absenc­je w pra­cy, obniże­nie ryzy­ka depresji, lep­szą pamięć, wyni­ki w nauce a nawet w sporcie. Lau­ra King w swoich bada­ni­ach wykaza­ła nawet, że przed­siębior­cy pisząc o swoich odczu­ci­ach np. w dzi­en­niku są bardziej szczęśli­wi i mają lep­sze przy­chody już w dwa tygod­nie od reg­u­larnego pisa­nia.

Sław­na Pol­s­ka Noblist­ka, Maria Skłodows­ka-Curie, też prowadz­iła dzi­en­ni­ki. Każdy na inną okazję: dzi­en­nik naukowy, doty­czą­cy pra­cy, dzi­en­nik żałob­ny po śmier­ci Pio­tra Curie, pry­wat­ny pamięt­nik, dzi­en­nik obserwacji córek. Poma­gały jej w anal­izie.

Pisanie tworzy połączenia pomiędzy półkulami w mózgu

Półkule móz­gowe człowieka odpowiada­ją za różne pro­cesy naszego życia. Lewa odpowia­da za anal­izę, logikę i myśle­nie przy­czynowo-skutkowe, a prawa związana jest z myśle­niem intu­icyjnym, kreaty­wnoś­cią i syn­tezę. Połączenia pomiędzy półku­la­mi uspraw­ni­a­ją dzi­ałanie półkul. Dobrym ćwicze­niem, wg Stephena R. Covey’a, jest właśnie pisanie.

Pisanie poprawia pamięć

Dobrym treningiem pamię­ci nie musi być zapamię­ty­wanie numeru PESEL każdego człon­ka rodziny, NIPów, REGONów czy kon­ta bankowego. Może też być min spisy­wanie włas­nych snów co rano. Wystar­czy kil­ka uwag co rano. Początkowo szczegółów będzie niewiele, ale z biegiem cza­su będziesz pamię­tać ich coraz więcej, zaczniesz dostrze­gać wzo­ry i moty­wy.

Jak pisać?

Najlepiej pisać ręcznie. Jed­nak w zab­ie­ganych i skom­put­ery­zowanych cza­sach coraz rzadziej sięgamy po ołówek czy dłu­gopis. A szko­da. Dobrze jest też pisać reg­u­larnie, dlat­ego nawet blo­gowanie i pisanie notatek na smart­fonie jest lep­sze niż nic. Bo tak naprawdę wystar­czy 5 min­ut np. o poranku, by pobudz­ić swój mózg do dzi­ała­nia.

Pisanie to przeżytek?

Zakrzyknąć może­cie, że właś­ci­wie pis­arze są już niepotrzeb­ni. Na rynku znaleźć moż­na już sys­te­my do automaty­cznego pisa­nia powieś­ci przez kom­put­ery. Przykład­owo „Dzień, w którym kom­put­er napisał powieść” to pier­wsza now­el­ka napisana samodzielne przez kom­put­er z Uni­w­er­syte­tu Przyszłoś­ci w Hako­date i praw­ie wygrała prestiżowy konkurs na powieść sci-fi! Jed­nak nawet ona bazu­je na zbiorze już dostęp­nej lit­er­atu­ry i tworzy ją na pod­staw­ie utar­tych schematów tworzenia ciekawej treś­ci. Tej wcześniej stwor­zonej przez ludzi.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 17 lutego 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem blogowo

Otagowano:

  • Fak­ty­cznie pamieć popraw­ia 🙂 Poma­ga mi w złych chwilach!

  • Uwiel­bi­am pisać na papierze, dzi­ała to na mnie bard­zo uspoka­ja­ją­co 🙂
    Nie wiedzi­ałam, że ist­nieje coś takiego jak “sys­te­my do automaty­cznego pisa­nia powieś­ci”. Przyz­nam, przeżyłam niemały szok.

    • Zawód pis­arza, zaraz po kierow­cy, jest najbardziej narażony na wypar­cie przez maszyny. Na szczęś­cie doty­czy to przede wszys­tkim łatwych języków — pol­s­ki do nich nie należy, więc jeszcze trochę moż­na marzyć o byciu powieś­ciopis­arzem.

  • Ciekawe, nie wiedzi­ałam o tym! 😀