Jestem leń, więc tego nie zrobię — mała rzecz o etykietowaniu

Jestem leń, więc tego nie zrobię — mała rzecz o etykietowaniu Image

Jestem leń, więc tego nie zrobię — mała rzecz o etykietowaniu

Leń, bek­sa, mamisynek… Ile to razy słyszeliśmy podob­ne łat­ki lub sami takie komuś nadawal­iśmy? Czy etyki­etowanie jest jed­nak skuteczne? Jeśli nie ono to co innego stosować, by zwró­cić uwagę na nieod­powied­nie zachowanie?

Historia Małej Moni

W odległej krainie, zwanej dziecińst­wem, mała Monia szła z ple­caczkiem ze szkoły. A była to pier­wsza klasa. Szła naj­wol­niej jak mogła, bo płakała, a przez łzy nie widzi­ała dro­gi. Małej Moni nie zdarzył się nic takiego, co sama by zapamię­tała. Nikt jej nie pobił, nie rozbiła kolana na asfal­cie, nie nakrzy­cza­ła na nią wychowaw­czyni. Małej Moni było smut­no.

 

Duża Monia nie wiedzi­ała­by o całym zajś­ciu, gdy­by nie mama. To ona zapamię­tała żałos­ny widok z okna jaki przed­staw­iała Mała Monia wraca­ją­ca ze szkoły do domu. To ona z wsze­chog­a­r­ni­a­jącego dziecko szlochu wyłuskała przy­czynę:
— Mon­i­siu, dlaczego płaczesz?
— Bo dostałam złą ocenęęęęę…
— Dwójkę?
— Nieeee…
— Trójkę?
— Nie! 4+!!!
Tylko pod­powiem, że w cza­sach młodoś­ci Dużej Moni sys­tem oce­ni­a­nia zaczy­nał się od 2 a kończył na 5. Są więc powody do łez, praw­da?

 

Jako że jabłko nie spa­da za daleko od jabłoni sama ter­az prz­er­abi­am łzy po prze­granej w Chińczy­ka, z powodu źle ubranej skar­pet­ki, braku złotej kred­ki w pudełku czy pieczarce w sosie pieczarkowym. Powód i spraw­ca lamen­tu może być dowol­ny. Na usta ciśnie się wtedy jed­no określe­nie: bek­sa.

Walcz!

Wal­czę z sobą. Nie chcę etyki­etować niko­go, przyp­inać mu łat­ki, zaszu­flad­kować. Wal­czę moc­no, ale cza­sa­mi prze­gry­wam. Sama wychowałam się w świecie, który pełny jest przymiotników odnoszą­cych się do naszego zachowa­nia, które jed­nak bardziej niż pouczać czy wytykać — pięt­nu­ją nas samych. „Jesteś niegrzecz­na!”, „Jesteś złym chłopcem!”, „Zdol­ny, ale leni­wy” – też cza­sem słyszy­cie te słowa gdzieś z tyłu głowy? Jeszcze dziś niewiele osób zawraca sobie głowę nazy­waniem konkret­nego zachowa­nia, bo prze­cież moż­na było łatwiej i szy­b­ciej zwró­cić uwagę dziecku, mówiąc, że jest po pros­tu niegrzeczne. Do tej pory te określe­nia wyskaku­ją też z moich ust, częs­to zbyt szy­bko i w niekon­trolowany sposób. A dzieci tak samo szy­bko zapamię­tu­ją i przyswa­ja­ją wszys­tko, nawet to, co nie jest kierowane do nich. Taka etyki­eta jest fan­tasty­cznym wytłu­macze­niem na przyszłość – nieważne co robię, i tak jestem nieukiem/łamagą/płaczkiem itd.

Historia Dużej Moni

Swego cza­su dość częs­to zdarza­ło mi się w chwili złoś­ci, a wierz­cie, że nie jestem oazą spoko­ju, powiedzieć coś o zachowa­niu dzieci. Do pasji doprowadza­ją mnie przykład­owo porozrzu­cane ubra­nia w poko­ju syna, jego łóżko w nieładzie i wala­jące się po podłodze papier­ki czy kloc­ki. Nie trud­no wtedy nie usłyszeć „Ale z Ciebie leń!” w moim wyko­na­niu. Po pewnym cza­sie, może to być godz­i­na, może być i tydzień, wpadam znowu niczym burza do zagra­conego poko­ju syna. On, jak­by nigdy nic, leży na łóżku i przeglą­da książkę. Więc zaczy­nam te swo­je pyta­nia reto­ryczne:
— Mógłbyś tu posprzą­tać!
— Nie.
— Jak to nie?!
— Jestem leniem, a lenie nie sprzą­ta­ją.
W tym momen­cie zdałam sobie sprawę, że sama sobie dołek wykopałam i pięknie w niego wpadłam.

Czy można inaczej?

Oczy­wiś­cie, choć wyma­ga to naszej pra­cy. Jed­nak to nie dzieci trze­ba zmieni­ać, lecz siebie i nasz sposób komu­nikowa­nia. Zami­ast ogól­nikowego czy pięt­nu­jącego stwierdzenia „niegrzeczny”, „grzeczny” czy „zły” może­my zapy­tać sami siebie co tak naprawdę nam się nie podoba/podoba. Nie zawsze trze­ba reagować w danej chwili. Lep­iej ugryźć się w język i na spoko­jnie przeanal­i­zować sytu­ację, niż w emoc­jach dok­leić kole­jną łątkę włas­ne­mu dziecku. Akcep­tu­jąc (ale nie zgadza­jąc się na nie, to nie to samo) uczu­cia może odkry­je­my, że pod określe­niem „niegrzeczny” kryć się może zupełnie co innego: „nie podo­ba mi się jak wyrzu­casz wszys­tkie zabaw­ki z pudła”, „den­er­wu­ję się, gdy krę­cisz się jak zakładam ci czap­kę”, „nie lubię, gdy nie odkładasz swoich rzeczy na miejsce”. Szczegól­nie ważne jest nazy­wanie konkret­nych zachowań, dzię­ki czemu dużo łatwiej określić nasze oczeki­wa­nia wzglę­dem dziec­ka. Dziecko może prze­cież w zupełnie odmi­en­ny od nas sposób rozu­mieć np. układanie zabawek:
— Zanieś zabawkę do poko­ju! — i dziecko zanosi zabawkę, zostaw­ia­jąc ją w progu poko­ju.

 

Dzieci potrze­bu­ją przede wszys­tkim jas­nych i czytel­nych komu­nikatów, gdyż daje im to poczu­cie bez­pieczeńst­wa, a jed­nocześnie stanowi solid­ną pod­stawę wyz­nacza­nia granic. Granic, które i tak co pewien czas będą testować, czy nadal są nieprzekraczalne.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 19 stycznia 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem wychowawczo