Metoda usypiania 3–5-7 — rób to dobrze!

Metoda usypiania 3–5-7 — rób to dobrze! Image

Metoda usypiania 3–5-7 — rób to dobrze!

Sen w życiu człowieka jest naprawdę ważny. Dzię­ki niemu regeneru­je­my siły, szy­b­ciej odnaw­ia­ją się komór­ki, a jego chron­iczny brak może być przy­czyną śmier­ci. Nikt nie wie więcej o usyp­i­a­niu niż naukow­cy i rodz­ice, cho­ci­aż wyda­je mi się, że w prak­tyce rodz­ice wiedzą o wiele więcej. Ten krót­ki porad­nik stosowa­nia metody 3–5-7 kieru­ję właśnie do nich.

1. Cały dzień pracujesz na dobry sen w nocy

Pró­by samodziel­nego zaśnię­cia spełzną na niczym, jeśli jest się głod­nym, roz­drażnionym czy naład­owanym energią. Jakość snu zależy więc od tego jak minął dzień. Żad­nych niespodziewanych atrakcji, szczegól­nie tuż przed wiec­zo­rynką, gdyż zgro­mad­zone emoc­je mogą nie tylko powodować kłopo­ty z zasyp­i­aniem, ale w nocy zaowocow­ać wybudzaniem się.
Pozy­ty­wny wpływ na przes­paną noc i zasyp­i­anie bez prob­le­mu ma też umi­arkowana akty­wność fizy­cz­na. Spac­er w zupełnoś­ci wystar­czy. Jeśli do tego będzie to las lub morze – jeszcze lep­iej. Delikat­ny szum, bryza mors­ka, zapach żywicy czy zielone korony drzew dzi­ała­ją pozy­ty­wnie na orga­nizm, a dodatkowo zapewn­imy sporą dawkę tlenu.
Na godz­inę przed snem warto podać lekkos­trawną kolację.

2. Przygotuj się odpowiednio

Kolac­ja zjed­zona, spac­er zal­ic­zony, zbliża się pora usyp­i­a­nia. Zan­im głowa opad­nie na podusz­ki dobrze jest przewi­etrzyć syp­i­al­nię. Niekiedy warto przy­go­tować szklankę/butelkę z wodą. Latem noce są prze­cież gorące, a i zimą ogrze­wanie powodu­je, że powi­etrze jest bard­zo wysus­zone. Warto zad­bać też o oświ­etle­nie – nie każdy lubi spać w zupełnej ciem­noś­ci, ale także są oso­by, którym nawet świecą­ca w telewiz­orze dio­da przeszkadza.

3. Rytuały kąpielowe

Każdy posi­a­da inny rytu­ał kąpielowy. Dla jed­nych jest to szy­b­ki prysznic, dla innych kąpiel w pianie. Pamię­ta­jmy o wcześniejszym przy­go­towa­niu suchego ręczni­ka i piżamy czy koszuli noc­nej. Prze­cież najprzy­jem­niej jeszcze ciepłe kąpielą ciało wsunąć pod kołderkę niż dygo­tać z zim­na.

4. Rytuały zasypiania

Kle­ją się oczy, ale jeszcze nie zamyka­ją? To właśnie ten punkt dnia, kiedy zaczy­nasz stosować metodę 3–5-7. Rącz­ki na kołderce, głowa na podusi. Ulu­biona pozy­c­ja snu – niek­tórzy wolą na ple­cach, inni na boku czy nawet brzuchu – nie jest waż­na. Bard­zo dobrym nawykiem jest czy­tanie do snu. Nie tylko pozwala się wyciszyć, ale monot­on­ność gło­su powodu­je szyb­sze zasyp­i­anie. Po skońc­zonej lek­turze pozosta­je tylko zamknąć drzwi i …

5. Dobranoc

Szcz­erze mówiąc nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się, bym musi­ała stosować kole­jne 5 czy 7 min­ut czeka­nia na sen. Zasyp­i­am w pier­wszych 3 min­u­tach od zamknię­cia drzwi syp­i­al­ni. Tak — ja. Bo meto­da usyp­i­a­nia 3–5-7 najlepiej dzi­ała właśnie na rodz­iców.

A jak sprawdza się u Was ta meto­da?

Fot. Ron Bulovos, CC BY 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 21 Data | 11 lipca 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem wesoło