Całkiem wesoło

Oduczanie od pieluchy zgodne ze znakiem zodiaku

Naucze­nie dziec­ka korzy­sta­nia z toa­le­ty jest jed­nym z bar­dziej fra­su­ją­cych zajęć, z jaki­mi mają do czy­nie­nia rodzi­ce. Zaraz po nich jest nauka sznu­ro­wa­nia butów czy czy­ta­nia, ale tu już cho­ciaż moż­na doga­dać się z uczniem. To zupeł­nie coś inne­go niż nauka mówie­nia i cho­dze­nia, któ­re przy­cho­dzą natu­ral­nie, bo maluch nie­ko­niecz­nie chce zmie­nić przy­zwy­cza­je­nia uro­lo­gicz­ne. Wyobraź sobie, że nagle każą kon­tro­lo­wać Ci łzy, postę­po­wać według instruk­cji i w momen­cie wycie­ku soli fizjo­lo­gicz­nej zaci­skać kana­li­ki z całej siły albo wła­śnie odwrot­nie – opróż­niać je na zawo­ła­nie. Nie wyglą­da to różo­wo, dla­te­go nie ma jed­nej meto­dy na oducze­nie dziec­ka od pie­lu­chy. A że dzie­ci są indy­wi­du­al­no­ścia­mi, to może lepiej spraw­dzić w gwiaz­dach co im zapi­sa­ne? Czy korzy­sta­nie z noc­ni­ka też jest zależ­ne od zna­ku zodia­ku?

(21 styczeń – 19 luty)

Te malu­chy mają swój wła­sny spo­sób robie­nia wszyst­kie­go. Są nie­za­leż­ne i pomy­sło­we, czy­li nie­za­leż­nie od tego, jaki masz pomysł na naukę noc­ni­ka, naj­le­piej odło­żyć swo­je pla­ny na bok bez wzglę­du na obra­ną wcze­śniej meto­dę. To wol­ne duchy, idą w swo­im wła­snym tem­pie, czy Ci się to podo­ba, czy nie. Na szczę­ście dzie­ci spod tego zna­ku nie przej­mu­ją się wpad­ka­mi. Zaopatrz się w śro­dek do pra­nia tapi­ce­rek.

(20 luty — 20 marzec)

Zacho­waj ostroż­ność, gdyż masz do czy­nie­nia z wraż­li­wym zna­kiem zodia­ku. Szcze­gól­nie wraż­li­wym na nie­po­wo­dze­nia. Jeśli coś nie idzie w takim tem­pie, jak same zało­ży­ły, to jest duże praw­do­po­do­bień­stwo, że chcą ukryć się z tym fak­tem. Naj­le­piej zaś ukry­wać się za kana­pą, fote­lem czy w sza­fie. Jeśli znaj­dziesz w takim miej­scu odosob­nie­nia śmier­dzą­cą spra­wę, nie zawra­caj nią dziec­ku gło­wy. Ono dobrze wie, że to jego.

(21 marzec — 20 kwiecień)

Czy sły­sza­łeś kie­dyś o tych rodzi­cach, któ­rzy tro­szecz­kę świ­ru­ją pod­czas ucze­nia dziec­ka korzy­sta­nia z toa­le­ty: cho­wa­ją dywa­ny, roz­kła­da­ją w całym pomiesz­cze­niu maty chło­ną­ce pły­ny, owi­ja­ją stre­czem kana­pę? Tak, to rodzi­ce małe­go Bara­na i praw­do­po­dob­nie są po dru­giej pró­bie namó­wie­nia na posie­dze­nie. Bara­niąt­ka spraw­dzą Two­je ogra­ni­cze­nia, odda­dzą mocz na każ­dą moż­li­wą powierzch­nię i spra­wią, że będziesz się zasta­na­wiać nad sen­sem pro­kre­acji. Jest duża szan­sa, że zło­żysz broń jako pierw­sza. Ale, jak mawia­ła pew­na pedia­tra, zdro­we dziec­ko nauczy się korzy­stać z toa­le­ty przed osią­gnię­ciem peł­no­let­nio­ści.

(21 kwiecień – 21 maj)

U małe­go Byka upór jest iście byczy! A szcze­gól­nie ten zwią­za­ny z przy­zwy­cza­je­niem do pie­lu­chy. Dodat­ko­wo to mały coach: dla nie­go wysi­łek, któ­ry podej­miesz, by nauczyć korzy­sta­nia z toa­le­ty jest nie pro­ble­mem, a wyzwa­niem. Nie lubi zmian, moż­na by nawet rzec że jest kon­ser­wa­tyw­ny, więc jeśli nie zła­piesz Byka za rogi, to lepiej weź nogi za pas.

(22 maj – 21 czerwiec)

Znak Bliź­niąt cechu­je się spo­rą komu­ni­ka­tyw­no­ścią, więc poga­dan­ki i mono­lo­gi nie są przez nie dobrze odbie­ra­ne. Jeśli poroz­ma­wiasz z nimi, poznasz ich zda­nie na temat noc­ni­ka, możesz osią­gnąć suk­ces. Przy­dat­ne sta­ją się ksią­żecz­ki, któ­re deli­kat­nie wpro­wa­dzą dziec­ko na nowy teren zanim jesz­cze powiesz mu do cze­go dążysz. W ten spo­sób z cie­ka­wo­ścią podej­dą do zagad­nie­nia. W innym przy­pad­ku… cóż, nie bez powo­du mówi się, że nie­szczę­ścia cho­dzą para­mi.

(22 czerwiec – 22 lipiec)

Ostroż­no­ści nigdy za wie­le i prze­zor­ny zawsze zabez­pie­czo­ny – oto głów­ne mądro­ści życio­we każ­de­go Racz­ka. Żeby nie być goło­słow­ny­mi Racz­ki pre­fe­ru­ją zakła­da­nie pie­lusz­ki na noc jesz­cze dłu­go po naucze­niu się korzy­sta­nia z noc­ni­ka. Tak w razie cze­go. I w razie cze­go, by poprzeć dowo­da­mi swo­je sło­wa, zapeł­nia­ją pie­lusz­kę po brze­gi. Uwa­żaj jed­nak – to bar­dzo wraż­li­we dzie­ci i jeden zły krok może zepsuć już zdo­by­te umie­jęt­no­ści. Daj­cie sobie czas. W razie cze­go odcią­gniesz mu za pie­lu­chy z kie­szon­ko­we­go.

(23 lipiec – 21 sierpień)

Kto tu kogo uczy? Lwiąt­ko jest panem sytu­acji i pozja­da­ło wszyst­kie rozu­my. To ono wie naj­le­piej jak, kie­dy i gdzie ma nastą­pić prze­ło­mo­wy pierw­szy sik do toa­le­ty, jaki noc­nik naj­bar­dziej się do tego będzie nada­wać oraz jaka nagro­da za odpo­wied­nie wyce­lo­wa­nie powin­na obo­wią­zy­wać. Jasne, taka nauka jest wyczer­pu­ją­ca, ale jest ogrom­na korzyść: for­mu­je małe­go przy­wód­cę. Krok w stro­nę noc­ni­ka może być wiel­kim kro­kiem dla ludz­ko­ści!

(22 sierpień – 22 wrzesień)

Ponie­waż Panien­ki są per­fek­cjo­ni­sta­mi, Two­je szko­le­nie może pójść jed­ną z dwóch róż­nych dróg. Two­je dziec­ko zro­bi to raz, zosta­nie pokle­pa­ne po plec­kach i będzie już z gło­wy, albo każ­dy naj­drob­niej­szy błąd, kro­pel­ka na brze­gu noc­ni­ka czy urwa­nie o jeden listek papie­ru toa­le­to­we­go za dużo, czy też — nie daj Boże! — urwa­nia go nie­rów­no, sta­no­wić będą powód do zde­ner­wo­wa­nia i panień­skie­go rumień­ca. Deli­kat­ne przy­po­mi­na­nie dziec­ku, że wyko­nu­ją świet­ną robo­tę, może pomóc. Meli­sę dla nauczy­cie­la moc­no wska­za­na.

(23 wrzesień – 22 październik)

Ten bar­dzo towa­rzy­ski znak zodia­ku lubi to, co wszyst­kie doro­słe uczen­ni­ce – wspól­ne prze­by­wa­nie w łazien­ce. Jed­nak nie przy­kład doro­słe­go ma dla małej Wagi zna­cze­nie, a raczej przy­kład rówie­śni­ka. Jeśli któ­reś ze zna­jo­mych Ci dzie­ci aku­rat jest na eta­pie nie­na­wi­ści do pie­lu­chy to dobry czas by zro­bić wspól­ne noc­nik-par­ty! Wagi potrze­bu­ją balan­su, więc są sko­re do papu­go­wa­nia. Nie­ste­ty tych złych przy­zwy­cza­jeń też.

(24 październik – 22 listopad)

Jeśli masz zamiar przy­po­mi­nać Skor­pio­ni­ko­wi co kil­ka minut, czy przy­pad­kiem nie ma ocho­ty iść za potrze­bą, to lepiej z tego zre­zy­gnuj. To mali mistrzo­wie intu­icji, więc jego nie ozna­cza rze­czy­wi­ście nie. Choć wśród nich zda­rza­ją się kupo-nij­na, któ­rzy pod osło­ną zasło­ny zro­bią to i owo w majt­ki, to jed­nak są to wyjąt­ki od regu­ły. Naj­lep­szym moty­wa­to­rem dla Skor­po­ni­ków będzie zapew­nie­nie zaufa­nia i pry­wat­no­ści, by mogli podą­żać za wła­sny­mi ostry­mi jak brzy­twa instynk­ta­mi.

(23 listopad – 22 grudzień)

Te szczę­śli­we dzie­ci to bło­go­sła­wień­stwo i prze­kleń­stwo, jeśli cho­dzi o tre­ning czy­sto­ści. Wyko­nu­ją ruchy z uśmie­chem przy­kle­jo­nym na twa­rzy, ale prze­cho­dzą tak­że przez nie­zli­czo­ne wypad­ki z rów­ną rado­ścią. Z dumą poin­for­mu­ją Cię dono­śnie, że oto zro­bi­li siku, jed­nak nie doda­ją, ze na pod­ło­gę obok wan­ny. Korzy­ścią jest to, że odbi­ja­ją się od nie­po­wo­dzeń i było­by roz­sąd­nie, gdy­byś spró­bo­wał zro­bić to samo.

(22 grudzień – 20 styczeń)

Małe Kozio­roż­ce są chy­ba naj­bar­dziej świa­do­my­mi ze wszyst­kich zna­ków. Być może dla­te­go czę­sto nazy­wa się je sta­ry­mi dusza­mi. Dla nich nie ma cze­goś takie­go jak noc­nik i majt­ki tre­nin­go­we – one od razu prze­cho­dzą do rze­czy, wybie­ra­jąc doro­słą toa­le­tę i doro­słą bie­li­znę. Klu­czem do suk­ce­su jest spój­ność — trzy­maj się har­mo­no­gra­mu (siku po drzem­ce, siku przed drzem­ką), a zosta­niesz nagro­dzo­ny. Jed­nak z tej dro­gi nie ma odwro­tów: zało­że­nie pie­lu­chy pod­czas dłu­giej podró­ży samo­cho­dem czy zaba­wy w par­ku nie jest moż­li­we. Przy­go­tuj się na czę­ste wizy­ty w publicz­nych toa­le­tach.

Potrak­tuj­cie te infor­ma­cje jak każ­dy horo­skop i daj­cie znać spod jakie­go zna­ku zodia­ku jest Wasze dziec­ko!