Całkiem kulturalnie

Złota Lista Książek, czyli najlepsze książki dla dzieci po polsku

Z dzie­ciń­stwa nie pamię­tam zbyt wie­le, ale jed­no szcze­gól­nie wyry­ło mi się w pamię­ci: codzien­ne wie­czor­ne czy­ta­nie. To był nasz rytu­ał. Tata, jeśli był w domu, przy­kry­wał mnie koł­der­ką, mama bra­ła do ręki “Biblię w obraz­kach dla naj­młod­szych” i czy­ta­ła te kil­ka zdań na każ­dy temat, oma­wia­li­śmy obra­zek, odpo­wia­da­łam na pyta­nia do prze­czy­ta­ne­go tek­stu. Do dziś mam wiel­ki sen­ty­ment do tej ksią­żecz­ki. Póź­niej były baj­ki Chri­stia­na Ander­se­na z cudow­ny­mi rysun­ka­mi Szan­ce­ra — naj­pięk­niej­sze wyda­nie jakie kie­dy­kol­wiek widzia­łam! A potem już sama czy­ta­łam i kocham czy­tać do dzi­siaj. War­to czy­tać dzie­ciom, ale dobre książ­ki. Sprawdź­cie jaką listę pole­ca Fun­da­cja “ABCXXI — Cała Pol­ska czy­ta dzie­ciom”, któ­ra stwo­rzy­ła Zło­tą Listę Ksią­żek podzie­lo­ną na kate­go­rie wie­ko­we.

Książki od pierwszych dni życia

 • Mar­ta Bog­da­no­wicz (opra­co­wa­nie) — Rymo­wan­ki — przy­tu­lan­ki
 • Pau­let­te Bour­ge­ois, Bren­da Clark — seria o Fran­kli­nie
 • Jan Brze­chwa — Wier­sze i baj­ki
 • Gil­bert Dela­haye — seria o Mar­tyn­ce
 • Danu­ta Gel­l­ne­ro­wa – Cukro­we mia­stecz­ko
 • Ani­ta Gło­wiń­ska – Kicia Kocia (seria)
 • Dimi­ter Inkiow — Ja i moja sio­stra Kla­ra (seria)
 • Cze­sław Jan­czar­ski — Miś Usza­tek; Gdzie miesz­ka bajecz­ka; O smo­ku Wawel­skim
 • Janosch — Ach, jak cudow­na jest Pana­ma (seria)
 • Astrid Lind­gren — Lot­ta z uli­cy Awan­tur­ni­ków
 • Han­na Łochoc­ka – O wró­bel­ku Ele­mel­ku (seria)
 • Maria Mar­jań­ska-Czer­nik – Wypo­ży­czal­nia babć
 • Sam McBrat­ney — Nawet nie wiesz, jak bar­dzo Cię kocham
 • Nele Most, Annet Rudolph — Wszyst­ko moje; Co wol­no, a cze­go nie wol­no
 • Sven Nor­dqvist – Kie­dy mały Fin­dus się zgu­bił (seria)
 • Beata Ostro­wic­ka — Lula­ki, Pan Cze­ko­lad­ka i przed­szko­le; Ale ja tak chcę!
 • Joan­na Papu­ziń­ska — Śpią­ce wier­szy­ki
 • Eli­za Pio­trow­ska – Baj­ka o drze­wie; Baj­ka o słoń­cu
 • Eli­za Pio­trow­ska, Joan­na Papu­ziń­ska, Jani­na Pora­ziń­ska, Julian Tuwim – Pierw­sza ksią­żecz­ka moje­go dziec­ka
 • Rena­ta Piąt­kow­ska — Opo­wia­da­nia z pia­skow­ni­cy
 • Annie M.G. Schmidt – Julek i Jul­ka (seria)
 • Mał­go­rza­ta Strzał­kow­ska – Zie­lo­ny, żół­ty, rudy, brą­zo­wy
 • Julian Tuwim — Wier­sze dla dzie­ci
 • Woj­ciech Widłak — Pan Kulecz­ka (seria)

Książki od 4 lat

 • Kim Fupz Aake­son – Esben i duch Dziad­ka
 • Flo­ren­ce Atwa­ter, Richard Atwa­ter — Pan Pop­per i jego pin­gwi­ny
 • Hans Chri­stian Ander­sen — Baśnie
 • Wie­ra Badal­ska – Bal­la­da o kapry­śnej kró­lew­nie
 • Lilia­na Bar­di­jew­ska – Zie­lo­ny Wędro­wiec; Moje — nie moje
 • Gra­ży­na Bąkie­wicz — Kosmicz­ni odkryw­cy — Fra­nio i jego bab­cia
 • Ivo­na Bře­zi­no­vá — Cukie­rek dla dziad­ka Tad­ka
 • Paul Bri­ght, Brian Sibley, Jean­ne Wil­lis, Kate Saun­ders – Nowe przy­go­dy Kubu­sia Puchat­ka
 • Mar­cin Bryk­czyń­ski – zbio­ry: Jed­na chwil­ka, uczuć kil­ka; Co się kry­je w ser­cu na dnie; 12 kolorów;12 mie­się­cy
 • Jan Brze­chwa – Pan Drops i jego tru­pa
 • Wan­da Cho­tom­ska – Wier­sze; Pię­ciop­siacz­ki
 • Smil­ja­na Coh — Sie­dem księż­ni­czek
 • Car­lo Col­lo­di — Pino­kio
 • Vac­lav Ćtvr­tek — Baj­ki z mchu i papro­ci; O gajo­wym Chro­bot­ku; Podró­że fur­ma­na Szejt­rocz­ka
 • Iwo­na Czar­kow­ska – Biu­ro zagu­bio­nych zaba­wek
 • Beryl Evans – Char­lie Ciuch — Ciuch
 • Bar­ba­ra Gaw­ry­luk — Dżok, legen­da o psiej wier­no­ści
 • Doro­ta Gel­l­ner – zbio­ry: Przed­szko­la­kom; Cza­ro­dziej­ski świat; Ziew­nik; Wier­sze dla dzie­ci
 • Eva Jani­ko­vsz­ky – Gdy­bym był doro­sły
 • Cze­sław Jan­czar­ski – Jak Woj­tek został stra­ża­kiem
 • Grze­gorz Janusz – Misio­stwo świa­ta
 • Han­na Janu­szew­ska – O Ple­ciu­dze
 • Rok­sa­na Jędrze­jew­ska-Wró­bel – Sznur­ko­we histo­rie, Maleń­kie Kró­le­stwo kró­lew­ny Aurel­ki, Flor­ka (seria)
 • Kęstu­tis Kaspa­ra­vi­čius – Mała zima
 • Maria Kru­eger – Apo­lej­ka i jej osio­łek
 • Lucy­na Krze­mie­niec­ka — O Jasiu Kape­lusz­ni­ku
 • Tade­usz Kubiak – Wier­sze na dzień dobry
 • Asa Lind – Pia­sko­wy Wilk
 • Astrid Lind­gren — Pip­pi Poń­czo­szan­ka; Emil ze Sma­lan­dii
 • Hugh Lofting — seria o Dok­to­rze Dolit­tle
 • Beata Maj­chrzak — Opo­wieść o błę­kit­nym psie, czy­li o rze­czach trud­nych dla dzie­ci
 • Kor­nel Maku­szyń­ski — Przy­go­dy Kozioł­ka Matoł­ka
 • Patric McDon­nell – TEK. Nowo­cze­sny jaski­nio­wiec
 • Ali­son McGhee — Kie­dyś
 • Mał­go­rza­ta Musie­ro­wicz — Zna­jo­mi z zerów­ki
 • Alan A. Mil­ne — Kubuś Pucha­tek, Chat­ka Puchat­ka
 • Pija Lin­den­baum — Nusia i bra­cia łosie (seria)
 • Łukasz Olszac­ki — Baj­ka o tym, jak błęd­ny rycerz nie ura­to­wał kró­lew­ny, a smok prze­szedł na wege­ta­ria­nizm
 • Joan­na Papu­ziń­ska – zbio­ry: Pims, któ­re­go nie ma; Wier­szy­ki domo­we, Król na waga­rach; Pod baj­du­łem;
 • Peter H. Rey­nolds — Krop­ka
 • Rena­ta Piąt­kow­ska — Na wszyst­ko jest spo­sób; Nie ma nud­nych dni
 • Gian­ni Roda­ri — Baj­ki przez tele­fon (w tym Histo­ryj­ki o Ali­cji, któ­ra zawsze wpa­da­ła w kło­pot);
 • Zofia Rogo­szów­na – Dzie­ci Pana Maj­stra
 • Tomasz Samoj­lik – Żubr Pom­pik. Tro­py na śnie­gu (seria); Nauczę cię pły­wać, moja wyder­ko
 • Ulf Stark – Cyna­mon i Tru­sia. Wier­sze o zło­ści i rado­ści (seria); Jak tata poka­zał mi wszech­świat
 • Mał­go­rza­ta Strzał­kow­ska — Leśne Głup­ki; Wier­sze do podu­chy, Wyli­czan­ki z pustej szklan­ki
 • Anna Świrsz­czyń­ska – Dziw­ny tygrys; O chci­wym Ach­me­dzie
 • Julian Tuwim – Pan Maluś­kie­wicz i wie­lo­ryb
 • Emi­lia Waśniow­ska – Kie­dy sły­chać pta­ki
 • Danu­ta Wawi­łow – Wier­sze
 • Max Vel­thu­ijs — Żab­ka i obcy
 • Kata­rzy­na Ziem­nic­ka – Wiel­ka wypra­wa pirat Nata

Książki od 6 lat

 • Heather Ame­ry — Mity grec­kie dla naj­młod­szych
 • Ludwig Bemel­mans – Made­li­ne w Pary­żu
 • Mar­cin Bryk­czyń­ski — Ni pies, ni wydra; 8 podzię­ko­wań, Czar­no na bia­łym; Skąd się bio­rą dzie­ci; Cza­ry
 • Jan Brze­chwa — Pchła Sza­chraj­ka; Szel­mo­stwa Lisa Wita­li­sa; Baśń o kor­sa­rzu Pale­mo­nie
 • Seba­stian Cichoc­ki – S.Z.T.U.K.A. Sza­le­nie zaj­mu­jąc two­ry uta­len­to­wa­nych i krnąbr­nych arty­stów
 • Wan­da Cho­tom­ska — Wan­da Cho­tom­ska dzie­ciom
 • Mau­ri­ce Dru­on – Magicz­ny świat Tistu
 • Jerzy Ficow­ski – Gałąz­ka z drze­wa słoń­ca; Syren­ka; Tęcza na nie­dzie­lę (i inne wier­sze)
 • Doro­ta Gel­l­ner – Kraw­co­we; Zając
 • Han­na Gill-Pią­tek, Hen­ry­ka Krzy­wo­nos — Bie­da. Prze­wod­nik dla dzie­ci
 • Kamil Giżyc­ki — Wiel­kie czy­ny szym­pan­sa Baj­bu­na Mądre­go
 • Fran­ces Hodg­son Bur­nett — Mała księż­nicz­ka
 • Stia­na Hole — Lato Gar­man­na
 • Tove Jans­son — seria o Mumin­kach
 • P.P.Jerszow – Konik Gar­bu­sek
 • Rok­sa­na Jędrze­jew­ska-Wró­bel – Kosmi­ta
 • Grze­gorz Kas­dep­ke – Detek­tyw Pozy­tyw­ka
 • Erich Käst­ner — 35 maja; Mania czy Ania
 • Ludwik Jerzy Kern — Wier­sze dla dzie­ci; Ludwik Jerzy Kern dzie­ciom; Fer­dy­nand Wspa­nia­ły
 • Astrid Lind­gren — Dzie­ci z Bul­ler­byn; Mio, mój Mio
 • Kata­rzy­na Mar­ci­niak – Moja pierw­sza MITOLOGIA
 • W. Mar­kow­ska, A. Mil­ska — Baśnie z dale­kich wysp i lądów
 • Daniel Mizie­liń­ski, Alek­san­dra Macho­wiak — D.O.M.E.K.; MAPY
 • Edith Nes­bit – Pię­cio­ro dzie­ci i coś; Histo­ria Amu­le­tu; Feniks i dywan
 • Anna Oni­chi­mow­ska — Naj­wyż­sza góra świa­ta
 • Grey Owl — Przy­go­dy Sajo i małych bobrów
 • Joan­na Papu­ziń­ska – Asiu­nia; Nasza mama cza­ro­dziej­ka; zbio­ry: Król na waga­rach; Wędrow­ne wier­szy­ki;
 • Roman Pisar­ski – Wyrwi­dąb i Wali­gó­ra
 • Otfried Preus­sler – Malut­ka cza­row­ni­ca
 • Józef Rataj­czak – zbiór wier­szy: Mia­stecz­ko z pla­ste­li­ny; W samo połu­dnie; Idzie wio­sna; Chwi­le z moty­lem
 • Gian­ni Roda­ri – Inte­re­sy Pana Kota; Opo­wieść o Cebul­ku; Gel­so­mi­no w kra­ju Kłam­czu­chów
 • Micha­el Roher – Wędrow­ne pta­ki
 • Michał Rusi­nek – Wier­szy­ki domo­we; Wier­szy­ki rodzin­ne
 • Wan­da Cho­tom­ska – Wier­sze; Pię­ciop­siacz­ki
 • Tomasz Samoj­lik — Amba­ras
 • Igor Siki­ryc­ki — Jak drwal kró­lem został
 • Ulf Stark – Czy umiesz gwiz­dać, Joan­no?
 • Mał­go­rza­ta Strzał­kow­ska — Rady nie od para­dy; Wier­sze, że aż strach; Gim­na­sty­ka dla języ­ka
 • Bar­ba­ra Tylic­ka — Gene­rał Ciu­pi­nek
 • Danu­ta Wawi­łow, Oleg Usen­ko – Baj­ka o stu kró­lach Lulach
 • Anne Cath. Westly — 8+2 i cię­ża­rów­ka; 8+2 i domek w lesie
 • E.B. Whi­te – Paję­czy­na Char­lot­ty
 • Mag­da­le­na Wiśniew­ska — Mały Saj i wiel­ka przy­go­da
 • Piotr Woj­cie­chow­ski – Z kufra Pana Pom­pu­ła; Baj­ki żół­te­go psa
 • Pra­ca zbio­ro­wa — Śpie­wa­ją­ca Lip­ka. Baśnie Sło­wian Zachod­nich

Książki od 8 lat

 • Edmund de Ami­cis – Ser­ce
 • Zbi­gniew Bat­ko – Z powro­tem, czy­li fatal­ne skut­ki nie­wła­ści­wych lek­tur
 • Paweł Berę­se­wicz – Czy woj­na jest dla dziew­czyn?; Jak zako­cha­łem Kaś­kę Kwia­tek; Noska­we­ry
 • Paul Ber­na – Ryce­rze zło­te­go runa
 • Mar­cin Bryk­czyń­ski – W każ­dym z nas są drzwi do nie­ba; Jak się nie bać orto­gra­fii; Z desz­czu pod ryn­nę;
 • Fran­ces Hodg­son Bur­nett — Tajem­ni­czy ogród
 • J. Can­field, M. i P. Han­sen, I. Dun­lap — Bal­sam dla duszy dziec­ka
 • Andrew Cle­ments — Fryn­del
 • Iwo­na Chmie­lew­ska – Pamięt­nik Blum­ki
 • Anna Czer­wiń­ska-Rydel — W podró­ży ze skrzyp­ca­mi; Listy w butel­ce. Opo­wieść o Ire­nie Sen­dle­ro­wej
 • Roald Dahl – Matyl­da
 • Joan­na Fabic­ka — Rut­ka
 • René Goscin­ny, Jean-Jacqu­es Sem­pé, — seria o Miko­łaj­ku
 • Andrzej Gra­bow­ski – Zenek i mrów­ki
 • Anna Kamień­ska — Książ­ka nad książ­ka­mi
 • Rudy­ard Kipling — Księ­ga dżun­gli
 • Eric Kni­ght — Las­sie, wróć!
 • Jan Izy­dor Korze­niow­ski – Chłop­cy z zie­lo­nych sta­wów
 • Astrid Lind­gren — Bra­cia Lwie Ser­ce; Rasmus i włó­czę­ga
 • Cli­ve Sta­ples Lewis — Opo­wie­ści z Narnii
 • Andrzej Malesz­ka – Magicz­ne drze­wo (seria)
 • Olga Masiuk – Len­ka, Fry­de­ryk i podró­że; Tydzień Kon­stan­cji
 • Lucy M. Mont­go­me­ry — Ania z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza (seria)
 • Anna Oni­chi­mow­ska — Dzień cze­ko­la­dy
 • Ida Pie­re­lot­kin — Ala Bet­ka
 • Rena­ta Piąt­kow­ska – Wszyst­kie moje mamy; Heba­no­we ser­ce
 • Gian­ni Roda­ri – Był sobie dwa razy baron Lam­ber­to
 • Kata­rzy­na Ryrych – Łopia­no­we pole; Koniec świa­ta nr 13
 • Annie M.G.Schmidt – Minu
 • Bar­ba­ra Sten­ka – Masło przy­go­do­we
 • Mał­go­rza­ta Strzał­kow­ska — Zbzi­ko­wa­ne wier­szy­ki łamią­ce języ­ki, Pej­zaż z gżeg­żół­ką
 • Kata­rzy­na Tere­cho­wicz, Woj­ciech Cesarz – Pamięt­nik grzecz­ne­go psa
 • Mark Twa­in — Przy­go­dy Tom­ka Sawy­era; Przy­go­dy Huc­ka, Kró­le­wicz i żebrak
 • Adam Waj­rak — Wiel­ka księ­ga praw­dzi­wych tro­pi­cie­li
 • Emi­lia Waśniow­ska – Pamiąt­ki Babu­ni;
 • Mar­cin Wicha – Kla­ra. Sło­wo na szy…
 • Mar­tin Wid­mark – Biu­ro detek­ty­wi­stycz­ne Las­se­go i Mai (seria)
 • Łukasz Wierz­bic­ki – Afry­ka Kazi­ka, Dzia­dek i Niedź­wia­dek, Machi­ną przez Chi­ny
 • Rafał Witek — Klub lata­ją­cych cio­tek
 • Piotr Woj­cie­chow­ski – Ponie­dzia­łek, któ­re­go nie było
 • Wik­tor Woro­szyl­ski – Cyryl, gdzie jesteś?

Książki od 10 lat

 • Fran­ce­sco d’Adamo – Iqbal
 • Paweł Berę­se­wicz – A niech to cze­ko­la­da
 • Paweł Berę­se­wicz, Woj­ciech Cesarz, Bar­ba­ra Kosmow­ska, Andrzej Malesz­ka, Kata­rzy­na Ryrych, Kata­rzy­na Tere­cho­wicz – Gorz­ka cze­ko­la­da i inne opo­wia­da­nia o waż­nych spra­wach
 • Moni­ka Błą­dek – Sza­ry
 • Char­les Dic­kens — Oli­ver Twist; Opo­wieść wigi­lij­na
 • Micha­el Ende – Momo; Nie­koń­czą­ca się histo­ria
 • Anto­ine de Saint — Exu­pe­ry — Mały Ksią­żę
 • Andrzej Gra­bow­ski – Woj­na na pięk­nym brze­gu
 • Ewa Gręt­kie­wicz — Dosta­li­śmy po dziec­ku
 • Joan­na Jagieł­ło – Zie­lo­ne mar­ten­sy
 • Torill Thor­stad Hau­ger — Sigurd, syn Wikin­ga
 • Mar­cin Kozioł — Tajem­ni­ca Prze­klę­tej Har­fy
 • Astrid Lind­gren — Ron­ja, cór­ka zbój­ni­ka
 • Kata­rzy­na Maj­gier — Nie­do­koń­czo­ny elik­sir nie­śmier­tel­no­ści
 • Witold Mako­wiec­ki – Dios­sos; Przy­go­dy Meli­kle­sa Gre­ka
 • Ferenc Mol­nar — Chłop­cy z Pla­cu Bro­ni
 • Mał­go­rza­ta Musie­ro­wicz – Jeży­cja­da (seria)
 • Jerzy Niem­czuk — Opo­wieść pod strasz­nym tytu­łem
 • Zuzan­na Orliń­ska — Ani sło­wa o Zosi
 • Fer­dy­nand Ossen­dow­ski — Słoń Bira­ra
 • Mag­da Papu­ziń­ska – Wszyst­ko jest moż­li­we
 • Kathe­ri­ne Pater­son — Most do Tera­bi­thii; Wspa­nia­ła Gil­ly
 • Rena­ta Piąt­kow­ska – Któ­ra to Mala­la?
 • Michel Piqu­emal — Baj­ki filo­zo­ficz­ne
 • Kata­rzy­na Pra­nić – Ela-Sane­la
 • Kata­rzy­na Ryrych — O Ste­phe­nie Haw­kin­gu, czar­nej dziu­rze i myszach pod­po­dło­go­wych
 • Eric Emma­nu­el Schmitt — Oskar i pani Róża; Dziec­ko Noego
 • Lemo­ny Snic­ket — Seria nie­for­tun­nych zda­rzeń
 • Jer­ry Spi­nel­li – Krak­sa
 • Mar­cin Szczy­giel­ski – Czar­ny Młyn (Grand Prix), Arka cza­su (Grand Prix),
 • J.R.R. Tol­kien — Hob­bit
 • José Mau­ro de Vascon­ce­los — Moje drzew­ko poma­rań­czo­we
 • Emi­lia Waśniow­ska – Oswa­jam strach
 • Jean Webster — Tajem­ni­czy opie­kun; Kocha­ny Wro­gu
 • Łukasz Wierz­bic­ki – Drze­wo
 • Maciej Woj­tysz­ko – Brom­ba i inni (i cała seria o Brom­bie)
 • Juliusz Ver­ne — Tajem­ni­cza wyspa (i wszyst­kie inne książ­ki tego auto­ra)

Książki od 12 lat

 • Anto­lo­gia pod red. Grze­go­rza Lesz­czyń­skie­go — Po scho­dach wier­szy
 • H. Jack­son Brown, Jr. — Mały porad­nik życia
 • J. Can­field, M.V. Han­sen, K. Kir­ber­ger — Bal­sam dla duszy nasto­lat­ka
 • Pau­lo Coeh­lo — Alche­mik
 • Arthur Conan Doy­le — Pies Baskerville’ów
 • Ursu­la K. le Guin — Czar­no­księż­nik z Archi­pe­la­gu  (i cały cykl Zie­mio­mo­rze)
 • Géza Hege­düs – Żeglarz z Mile­tu
 • Bar­ba­ra Kosmow­ska — Pozła­ca­na ryb­ka; Sezon na zie­lo­ne kasz­ta­ny
 • Leena Krohn — Peli­kan. Opo­wieść z mia­sta
 • Maciej Kuczyń­ski – Gwiaz­dy suche­go ste­pu
 • Har­per Lee — Zabić droz­da
 • Jurij Ole­sza – Trzech gru­ba­sów
 • Joan­na Rud­niań­ska – Kot­ka Bry­gi­dy
 • Kata­rzy­na Ryrych – Wyspa mojej sio­stry
 • Mar­cin Szczy­giel­ski – Teatr Nie­wi­dzial­nych Dzie­ci
 • Doro­ta Tera­kow­ska — Cór­ka cza­row­nic
 • Ani­ka Thor — Praw­da czy wyzwa­nie
 • J.R.R. Tol­kien — Wład­ca pier­ście­ni
 • Beata Wró­blew­ska — Jabł­ko Apo­lej­ki

książ­ki fak­to­gra­ficz­ne i popu­lar­no­nau­ko­we:

 • Edward de Bono — Naucz się myśleć kre­atyw­nie
 • Tony Buzan — Rusz gło­wą

Książki od 14 lat

 • Pier­re Boul­le — Most na rze­ce Kwai
 • Dave Cousins — 15 dni bez gło­wy
 • Anna Frank — Dzien­nik
 • Fran­cis Scott Fit­zge­rald — Wiel­ki Gats­by
 • Ruben Gal­le­go — Bia­łe na czar­nym
 • Vic­tor Hugo — Nędz­ni­cy
 • Leszek Koła­kow­ski — 13 bajek z kró­le­stwa Lailo­nii (…) i inne baj­ki
 • Ali­ce Kuipers – Życie na drzwiach lodów­ki
 • Yann Mar­tel — Życie Pi
 • Ewa Nowak – Bar­dzo bia­ła wro­na
 • Anna Oni­chi­mow­ska – 10 stron świa­ta
 • Amos Oz — Jak ule­czyć fana­ty­ka
 • Bole­sław Prus — Fara­on
 • Nevil Shu­te – Ostat­ni brzeg
 • Leonie Swann – Spra­wie­dli­wość owiec; Triumf owiec
 • ks. Jan Twar­dow­ski — Wier­sze
 • Wła­dy­sław Bar­to­szew­ski — War­to być przy­zwo­itym

książ­ki fak­to­gra­ficz­ne i popu­lar­no­nau­ko­we:

 • Dr Susan E. Brown, Lar­ry Tri­vie­ri Jr. – Prze­wod­nik odkwa­sza­nia orga­ni­zmu
 • Sephen R. Covey — 7 nawy­ków sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia
 • Atul Gawan­de – Potę­ga chec­kli­sty. Jak opa­no­wać cha­os i zyskać swo­bo­dę w dzia­ła­niu
 • Mal­colm Gla­dwell – Punkt prze­ło­mo­wy; Poza sche­ma­tem
 • Chip Heath, Dan Heath — Pstryk. Jak zmie­niać, żeby zmie­nić
 • Spen­cer John­son — Kto zabrał mój ser?
 • Daniel Pink — Cał­kiem nowy umysł
 • Ron Pot­ter-Efron — Życie ze zło­ścią

Książki dla dzieci powyżej 16-go roku życia

 • Karen Bli­xen — Poże­gna­nie z Afry­ką; Uczta Babet­te
 • Dalaj­la­ma, Howard C. Butler — Sztu­ka szczę­ścia
 • Jerzy Ficow­ski — Lewe stro­ny wido­ków
 • Guare­schi — Don Camil­lo i jego trzód­ka
 • Zbi­gniew Her­bert — Mar­twa natu­ra z wędzi­dłem; Bar­ba­rzyń­ca w ogro­dzie; Pan Cogi­to
 • Kha­led Hos­se­ini — Chło­piec z lataw­cem; Tysiąc wspa­nia­łych słońc
 • Ryszard Kapu­ściń­ski – Cesarz; Impe­rium
 • Roma Ligoc­ka — Dziew­czyn­ka w czer­wo­nym płasz­czy­ku
 • Mario Var­gas Llo­sa – Roz­mo­wa w kate­drze (i inne tytu­ły tego auto­ra)
 • Gem­ma Mal­ley – Dekla­ra­cja
 • Gabriel Gar­cia Marqu­ez – Sto lat samot­no­ści (i inne tytu­ły tego auto­ra)
 • Geo­r­ge Orwell — Fol­wark Zwie­rzę­cy
 • Mariusz Szczy­gieł – Got­tland
 • Wisła­wa Szym­bor­ska – Wier­sze
 • Liao Yiwu — Pro­wa­dzą­cy umar­łych

książ­ki fak­to­gra­ficz­ne i popu­lar­no­nau­ko­we:

 • Natha­niel Bran­den — 6 fila­rów poczu­cia wła­snej war­to­ści
 • Nico­las Carr – Płyt­ki umysł
 • Erich Fromm — Sztu­ka miło­ści; Mieć czy być
 • Daniel Gole­man — Inte­li­gen­cja emo­cjo­nal­na; Inte­li­gen­cja spo­łecz­na
 • Leszek Koła­kow­ski — Mini wykła­dy o maxi spra­wach
 • M. Scott Peck — Dro­gą mniej uczęsz­cza­ną
 • Daniel Pink — Dri­ve. Kom­plet­nie nowe spoj­rze­nie na moty­wa­cję
 • Bru­ce Per­ry – O chłop­cu wycho­wy­wa­nym jak pies
 • Man­fred Spit­zer – Cyfro­wa demen­cja

Szcze­rze mówiąc więk­szo­ści nie znam, więc sama mam spo­ro do nad­ro­bie­nia. A Wy?