Jak złożyć koszulkę — pięć sprawdzonych metod

Jak złożyć koszulkę — pięć sprawdzonych metod Image

Jak złożyć koszulkę — pięć sprawdzonych metod

Nic tak bard­zo nie wkurza jak pod­wój­na rob­o­ta. Matkom takie uczu­cie zdarza się nad­er częs­to: to te chwile, kiedy dziecko je herbat­ni­ka zaraz po odkurza­niu dywanu, kiedy kot zechce sko­rzys­tać z kuwe­ty, kiedy poza­mi­atałaś pomieszcze­nie albo kiedy wycią­gasz z szafy wypra­sowaną koszulkę, która jest tak pog­nieciona, że musisz pra­sować ją jeszcze raz.

Są jed­nak sposo­by, by oga­r­nąć nawet sza­loną ilość T-shirtów kupi­onych na wyprzedaży w ulu­bionym sklepie.

1. Tradycyjnie

Trady­cyjne składanie koszulek jest trenowane przez każdą panią domu. Jeśli Two­ja rodzi­ciel­ka robiła TO w ukryciu, nie pozosta­je mi nic innego, jak wyjaw­ić przepis cen­ny niczym recep­tura Coca-Coli. A robi się to tak:

 • układasz koszulkę na płask­iej powierzch­ni przo­dem do powierzch­ni
 • wyrównu­jesz fałdy
 • zag­i­nasz wzdłuż boku z rękawem na odległość odpowiada­jącą ok ¼ sze­rokoś­ci koszul­ki
 • składasz do środ­ka
 • pow­tarza­sz z drugim rękawem
 • składasz dół w ½ lub 2x w 1/3 dłu­goś­ci koszul­ki
 • odwracasz by widzieć dekolt

Jeśli nie umiesz: daj mamie do złoże­nia.

Wer­s­ja Inżynier­s­ka

Masz przy­go­towany kar­tonik o dokład­nej dłu­goś­ci odpowiada­jącej koszulce w kostkę i postępu­jesz wg ww zasad.

Rękawy moż­na dodatkowo także zgi­nać w dół koszul­ki.

2. Origami

Podob­no moż­na w ten sposób koszulkę złożyć w kil­ka sekund. Nigdzie jed­nak nie pisze jak szy­bko nauczyć się tej metody. Ja nadal patrzę na instrukcję:

 • rozłóż koszulkę na płask­iej powierzch­ni ple­ca­mi do powierzch­ni
 • złap blisko blisko dekoltu w miejs­cu, gdzie zaczy­na­ją się już ple­cy obie warst­wy, lewą ręką
 • drugą ręką złap mniej więcej w połowie, lecz równole­gle do ręki lewej
 • przełóż prawą rękę dołem i uch­wyć dol­ną krawędź w punkcie równoległym do lewej ręki
 • dynam­icznie pod­nieś koszulkę i wypros­tuj ręce (nie mają być skrzyżowane)
 • odłóż koszulkę zag­i­na­jąc ostat­nią krawędź

3. Pospiesznie

Jeśli spieszy Ci się, nie masz cza­su ani na trady­cyjne zag­i­nanie, ani ori­en­talne origa­mi, pole­cam sposób pospieszny:

 • składamy koszulkę sym­e­trycznie na pół, łącząc rękawy
 • składamy znowu na pół, ale wzdłuż dłu­goś­ci koszul­ki
 • zaw­i­jamy rękawy do środ­ka

Tak, to już koniec. Bo się spieszymy.

4. Naokoło

Jest to sposób najlepiej nada­ją­cy się na prze­chowywanie koszulek w szu­fladach czy też do pakowa­nia w wal­iz­ki. Koszul­ki nie zaj­mu­ją dużo miejs­ca i zawsze mamy do nich dostęp, widz­imy każdy kolor, co przy innych meto­dach skończyło­by się szukaniem w stosie innych ubrań tej jed­nej właś­ci­wiej. Jak złożyć koszulkę sposobem ”naokoło”? Wystar­czy:

 • rozłożyć koszulkę na płask­iej powierzch­ni
 • złożyć ją na 2 lub 3 częś­ci wzdłuż dłu­goś­ci
 • zag­iąć do środ­ka rękawy
 • zwinąć na całej dłu­goś­ci w rulon

5. Ekspresyjnie

Jest to meto­da prak­tykowana przez wszys­tkie dzieci, nas­to­latków i mężów. Pole­ga na rzuce­niu koszulką na pewną odległość i sprawdze­niu jaki ksz­tałt przy­bierze dzię­ki przy­cią­ga­niu ziem­skiemu. Zwyk­le jest losowy.

Jeśli nie umiesz: daj dziecku, nas­to­latkowi lub mężowi do złoże­nia.

Fot. Nathan M., CC BY-SA 2.0

Wpis zaw­iera link reklam­owy.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 3 marca 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo

Otagowano: ,

 • Ewa

  Świet­ny wpis! Muszę wypróbować każdy sposób 😀 Ostat­nio pol­u­biłam składanie typu “origa­mi” — mina domown­ików bez­cen­na 😀

 • Ojej, jak ciekaw­ie. Ja składam po swo­je­mu, ale ten mój sposób chy­ba nie jest zbyt skuteczny, zawsze wszys­tko pog­niecione 😉

 • haha przeczy­ta­lam i stwierdzam ze nie sadzil­am aby moj mąż znal dwie metody na skladanie koszulek (4 i 5) — a ja mys­lałam ze on to robi z lenist­wa, jed­nak nie! to jest taka meto­da 😀

 • Eweli­na Roz­mus

  W trak­cie czy­ta­nia zas­tanaw­iałam się, czy będzie sposób mojego męża — nie zaw­iodłaś mnie 😉 ekspresyjnie

 • Jestem trochę rozczarowana. 🙁 Naprawdę liczyłam na fajne tipy związane ze składaniem koszulek, ale tak, jak rulon uwiel­bi­am, a wer­s­ja trady­cyj­na jest mi znana, tak te czary-mary związane z punk­tem nr 2 są dla mnie zupełnie nie­jasne. A podob­no szy­bko się skła­da koszul­ki w ten sposób.
  #KOT­tuBYL

 • Zde­cy­dowanie post z dupy… nic nowego że najlep­sze jest składanie ekspresyjne. ps. Widzi­ałam już to gdzieś.

  #KOT­tubyl

 • nieprzyz­woit­ka

  Wchodzę, patrzę, widzę — “jak złożyć koszulkę” i myślę — mega kilik­be­jt, ale Cię zaraz zhe­j­tu­ję, że klik­be­jt, że to się nie godzi, że szczyt wszys­tkiego, że per­fek­cyjnie panie domu będą klikać, a pod spo­dem na pewno, ale to na pewno, jak­iś mind­fuck­ing blow­mind­ing nie związany z tem­atem post. I będzie płacz i rozczarowanie i poczu­cie pust­ki i nicość. I już widzę jak te staty lecą, jak współczyn­nik odrzuceń szy­bu­je do nie­ba. Wchodzę, patrzę, czy­tam.. o fak… konfabula…no wiesz?! #KOT­tuBYŁ