Całkiem poradnikowo

Jak złożyć koszulkę — pięć sprawdzonych metod

Nic tak bar­dzo nie wku­rza jak podwój­na robo­ta. Mat­kom takie uczu­cie zda­rza się nader czę­sto: to te chwi­le, kie­dy dziec­ko je her­bat­ni­ka zaraz po odku­rza­niu dywa­nu, kie­dy kot zechce sko­rzy­stać z kuwe­ty, kie­dy poza­mia­ta­łaś pomiesz­cze­nie albo kie­dy wycią­gasz z sza­fy wypra­so­wa­ną koszul­kę, któ­ra jest tak pognie­cio­na, że musisz pra­so­wać ją jesz­cze raz.

Są jed­nak spo­so­by, by ogar­nąć nawet sza­lo­ną ilość T-shir­tów kupio­nych na wyprze­da­ży w ulu­bio­nym skle­pie.

1. Tradycyjnie

Tra­dy­cyj­ne skła­da­nie koszu­lek jest tre­no­wa­ne przez każ­dą panią domu. Jeśli Two­ja rodzi­ciel­ka robi­ła TO w ukry­ciu, nie pozo­sta­je mi nic inne­go, jak wyja­wić prze­pis cen­ny niczym recep­tu­ra Coca-Coli. A robi się to tak:

 • ukła­dasz koszul­kę na pła­skiej powierzch­ni przo­dem do powierzch­ni
 • wyrów­nu­jesz fał­dy
 • zagi­nasz wzdłuż boku z ręka­wem na odle­głość odpo­wia­da­ją­cą ok ¼ sze­ro­ko­ści koszul­ki
 • skła­dasz do środ­ka
 • powta­rzasz z dru­gim ręka­wem
 • skła­dasz dół w ½ lub 2x w 1/3 dłu­go­ści koszul­ki
 • odwra­casz by widzieć dekolt

Jeśli nie umiesz: daj mamie do zło­że­nia.

składanie koszulki tradycyjnie

Wer­sja Inży­nier­ska

Masz przy­go­to­wa­ny kar­to­nik o dokład­nej dłu­go­ści odpo­wia­da­ją­cej koszul­ce w kost­kę i postę­pu­jesz wg ww zasad.

Ręka­wy moż­na dodat­ko­wo tak­że zgi­nać w dół koszul­ki.

2. Origami

Podob­no moż­na w ten spo­sób koszul­kę zło­żyć w kil­ka sekund. Nigdzie jed­nak nie pisze jak szyb­ko nauczyć się tej meto­dy. Ja nadal patrzę na instruk­cję:

 • roz­łóż koszul­kę na pła­skiej powierzch­ni ple­ca­mi do powierzch­ni
 • złap bli­sko bli­sko dekol­tu w miej­scu, gdzie zaczy­na­ją się już ple­cy obie war­stwy, lewą ręką
 • dru­gą ręką złap mniej wię­cej w poło­wie, lecz rów­no­le­gle do ręki lewej
 • prze­łóż pra­wą rękę dołem i uchwyć dol­ną kra­wędź w punk­cie rów­no­le­głym do lewej ręki
 • dyna­micz­nie pod­nieś koszul­kę i wypro­stuj ręce (nie mają być skrzy­żo­wa­ne)
 • odłóż koszul­kę zagi­na­jąc ostat­nią kra­wędź

składanie koszulki origami

3. Pospiesznie

Jeśli spie­szy Ci się, nie masz cza­su ani na tra­dy­cyj­ne zagi­na­nie, ani orien­tal­ne ori­ga­mi, pole­cam spo­sób pospiesz­ny:

 • skła­da­my koszul­kę syme­trycz­nie na pół, łącząc ręka­wy
 • skła­da­my zno­wu na pół, ale wzdłuż dłu­go­ści koszul­ki
 • zawi­ja­my ręka­wy do środ­ka

Tak, to już koniec. Bo się spie­szy­my.

składanie koszulki pospieszne

4. Naokoło

Jest to spo­sób naj­le­piej nada­ją­cy się na prze­cho­wy­wa­nie koszu­lek w szu­fla­dach czy też do pako­wa­nia w waliz­ki. Koszul­ki nie zaj­mu­ją dużo miej­sca i zawsze mamy do nich dostęp, widzi­my każ­dy kolor, co przy innych meto­dach skoń­czy­ło­by się szu­ka­niem w sto­sie innych ubrań tej jed­nej wła­ści­wiej. Jak zło­żyć koszul­kę spo­so­bem ”naoko­ło”? Wystar­czy:

 • roz­ło­żyć koszul­kę na pła­skiej powierzch­ni
 • zło­żyć ją na 2 lub 3 czę­ści wzdłuż dłu­go­ści
 • zagiąć do środ­ka ręka­wy
 • zwi­nąć na całej dłu­go­ści w rulon

skłądanie koszulki w rulon

5. Ekspresyjnie

Jest to meto­da prak­ty­ko­wa­na przez wszyst­kie dzie­ci, nasto­lat­ków i mężów. Pole­ga na rzu­ce­niu koszul­ką na pew­ną odle­głość i spraw­dze­niu jaki kształt przy­bie­rze dzię­ki przy­cią­ga­niu ziem­skie­mu. Zwy­kle jest loso­wy.

Jeśli nie umiesz: daj dziec­ku, nasto­lat­ko­wi lub mężo­wi do zło­że­nia.

składanie koszulki ekspresyjne

Fot. Nathan M., CC BY-SA 2.0

Wpis zawie­ra link rekla­mo­wy.