Mikroflora bakteryjna: naturalny obrońca organizmu

Mikroflora bakteryjna: naturalny obrońca organizmu Image

Mikroflora bakteryjna: naturalny obrońca organizmu

Choć na ogół kojarzą się nam z drob­nous­tro­ja­mi wywołu­ją­cy­mi choro­by, niek­tóre bak­terie bywa­ją wyjątkowo pożyteczne. Te bytu­jące w ludz­kich jeli­tach są wręcz niezbędne do praw­idłowego funkcjonowa­nia naszego orga­niz­mu, stanow­iąc pod­sta­wową bari­erę ochron­ną przed różnego rodza­ju infekc­ja­mi. Przyjrzyjmy się mikroflorze bak­teryjnej – kluc­zowe­mu ele­men­towi układu odpornoś­ciowego człowieka.

W ludzkim ciele żyje ich aż 100 trylionów, które łącznie ważą ok. 2 kg. Dobroczynne bak­terie, czyli mikroor­ga­nizmy zamieszku­jące jeli­ta odpowiada­ją za ochronę orga­niz­mu przed choro­bot­wór­czy­mi drob­nous­tro­ja­mi, zapew­ni­a­jąc nam odporność. To dzię­ki nim pozosta­je­my w dobrym zdrow­iu. Odży­wia­ją się one skład­nika­mi poży­wienia, którego nasz orga­nizm nie jest w stanie straw­ić, a także wykazu­ją niezwykłą zdol­ność do bard­zo szy­bkiej odnowy. Głównym zadaniem pożytecznych bak­terii zamieszku­ją­cych nasz przewód pokar­mowy jest wspo­ma­ganie pra­cy układu traw­i­en­nego: polep­sze­nie perys­tal­ty­ki jelit, wchła­ni­an­ie mag­nezu i wap­nia, obniżanie poziomu złego cho­les­terolu, a nawet zapo­b­ie­ganie wys­tępowa­nia alergii.

Mimo że na co dzień nie zas­tanaw­iamy się nad kluc­zową rolą dobroczyn­nych bak­terii w funkcjonowa­niu naszego orga­niz­mu, kiedy równowa­ga ich dzi­ała­nia zosta­je zach­wiana, zauważamy to naty­ch­mi­ast. Efek­tem zaburzeń w obrę­bie mikroflo­ry jeli­towej są bowiem wyjątkowo uciążli­we infekc­je na tle grzy­biczym, bak­teryjne zapale­nie pochwy czy nawraca­jące prob­le­my z ukła­dem pokar­mowym. Dolegli­woś­ci te pojaw­ia­ją się najczęś­ciej wtedy, gdy zosta­je­my pod­dani anty­bio­tykoter­apii. Anty­bio­ty­ki nie tylko niszczą bak­terie choro­bot­wór­cze, ale też w znacznym stop­niu degradu­ją dobroczyn­ną florę jeli­tową. Dlat­ego tak ważne jest spoży­wanie pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych żywe kul­tu­ry bak­terii, takich jak jogur­ty, maślan­ki czy kefiry oraz przyj­mowanie leków pro­bio­ty­cznych, by odbu­dować mikroflorę. Pamię­ta­jmy jed­nak, że nie wszys­tkie jogur­ty, które zaw­ier­a­ją owe żywe kul­tu­ry bak­terii są w isto­cie pro­bio­tyka­mi. Tym mianem mogą poszczy­cić się jedynie pro­duk­ty, które w swoim składzie posi­ada­ją szczepy bak­terii o udowod­nionym naukowo, pozy­ty­wnym wpły­wie na ludz­ki orga­nizm. Co ważne, bak­terie te muszą być odporne na dzi­ałanie kwa­su żołąd­kowego – tylko wów­czas będą mogły dotrzeć do jelit i spełnić swo­ją rolę. Więcej na tem­at mikroflo­ry jeli­towej oraz pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych żywe kul­tu­ry bak­terii dowiecie się z poniższej info­grafi­ki:

Źródło: 121doc

Fot. 1 AJC1, CC BY-SA 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 7 kwietnia 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano:

 • Świet­na info­grafi­ka 🙂 Nie wiedzi­ałam, że dobroczynne bak­terie są również w gorzkiej czeko­ladzie <3 Mam ter­az argu­ment, jak mąż mi powie, żebym już więcej nie jadła 😛

 • Iwona Siekier­s­ka

  Świet­ny mate­ri­ał, jestem pod wraże­niem 🙂 Mam bzi­ka na punkcie pre­bio­tyków i pro­bio­tyków. Fajnie, że coraz więcej osób o tym pisze 🙂

 • Och Wychowanie

  Jak dla mnie bard­zo fachowy i przy­dat­ny tekst. Dzię­ki za cenne wskazów­ki, warto ze szczegól­ną uważnoś­cią nie tylko przy­go­towywać posił­ki, ale też robić zakupy, poz­draw­iam 🙂

  • Ostat­nio czy­tanie składów pro­duk­tów w sklepach jest moją główną lek­turą 🙂

 • Aaaależ jestem wdz­ięcz­na za argu­ment na rzecz czeko­la­dy 🙂

 • Pięk­na info­grafi­ka. <3

 • Super tekst! Aku­rat jestem po kuracji anty­bio­tykowej (po chirur­gicznym usuwa­niu ósem­ki) i za tydzień czeka mnie to samo z kole­jną. Brałam co praw­da pro­bio­tyk, ale tym razem lep­iej o siebie zad­bam:) Dzię­ki za uświadomie­nie! Poz­draw­iam serdecznie 🙂

 • Fajnie przed­staw­iony tem­at 🙂

 • Wow, nie wiedzi­ałam, że w kiszonkach są te dobre. A my ogóry wci­namy kilo­gra­ma­mi. Może więc nie jest w tych naszych jeli­tach tak do koń­ca źle. O widzisz, kiszoną muszę dzisi­aj kupić do ryb­ki. Dzię­ki za przy­pom­nie­nie:)) Ściskam

 • Bak­terie u nas na cza­sie. Ostat­nio starszy syn miał w szkole tem­at zdrowych kul­tur bak­terii, więc całą drogę ze szkoły do domu rozkładal­iśmy bak­terie na czyn­ni­ki pier­wsze 😉

 • Kiedyś pop­u­larne było powiedze­nie “częste mycie skra­ca życie” coś w tym jest bo florę bak­teryj­na mamy nie tylko w naszym ciele, ale i na nim. 😉

 • Pingback: Muszę zjeść coś słodkiego!()