Test: Czy Ty naprawdę chcesz mieć dzieci?

Test: Czy Ty naprawdę chcesz mieć dzieci? Image

Test: Czy Ty naprawdę chcesz mieć dzieci?

Witam serdecznie w niniejszym teś­cie!

Opra­cow­any on został przez grono sza­cownych ekspertów w dziedzinie nauk o trud­nych nazwach (oligofrenope­d­a­goga, osteopatę, podolo­ga i lekarza wetery­narii) na pod­staw­ie kilkulet­nich badań nad nielet­ni­mi. Wypeł­ni­a­jąc poniższy tekst jed­noz­nacznie określisz, czy badana oso­ba naprawdę prag­nie mieć dzieci i posi­a­da ku temu wszelkie predys­pozy­c­je.

Zaprasza­my!

WIELKI TEST

1. Czy lubisz zim­ną kawę zimą?

 1. moż­na pić tylko wrzątek!
 2. jest kawa — jest dobrze

2. Czy wschody słoń­ca są roman­ty­czne?

 1. nie, roman­ty­czne są wyłącznie zachody słoń­ca
 2. tak, o ile już wyp­iłeś kawę i zagryzłeś mag­nezem

3. Co mówią Ci określe­nie: Poke­mon, Tele­tubiś, Kucyk Pony, Lit­tlest Pet Shop, Mon­ster High, Spi­der­man, Bar­bie Mari­posa?

 1. to obraźli­we epite­ty
 2. ulu­bione baj­ki każdego dziec­ka

4. Czy zdarzyło Ci się zas­nąć w kinie?

 1. nie, nie mar­nu­ję mojego cza­su na sen, w przy­pad­ku nud­nego sean­su wychodzę
 2. tak, ale zasyp­i­am także na wiec­zornych “Wiado­moś­ci­ach”

5. Czy posi­adasz dres?

 1. tak, bie­gam codzi­en­nie i dwa razy w tygod­niu chodzę na siłown­ię
 2. tak, ćwiczę otwieranie powiek leżąc w nim na kanapie

6. Które z wymienionych, seri­ali uważasz za ciekawe?

 1. Home­land, Kom­pa­nia braci, Tech­ni­cy-mag­i­cy, Przy­ja­ciele, Teo­ria wielkiego podry­wu, Glee, Czys­ta krew, Seks w wielkim mieś­cie
 2. Trudne sprawy, Anna Maria Wesołows­ka, Sąd rodzin­ny, Dlaczego ja?, Ukry­ta praw­da, M jak Miłość, Bar­wy szczęś­cia, Na Wspól­nej

7. Kim jest prof. dr hab. Maria Doro­ta Majew­s­ka?

 1. to wybit­ny poli­tyk
 2. świa­towej sławy ekspert ds. szczepień

7. Co to jest BLW?

 1. literówka, miało być BMW
 2. meto­da karmienia dziec­ka

8. Co to jest RWF?

 1. rejes­trac­ja samo­chodowa z woj. pod­karpack­iego
 2. fote­lik mon­towany tyłem do kierunku jazdy

9. Jakie są powody wprowadza­nia glutenu w diecie w cza­sie okien­ka immuno­log­icznego?

 1. proszę o inny zestaw pytań
 2. mniejsze ryzyko celi­akii

10. Czy zauważyłeś, że pytanie nr 7 powtór­zone było dwukrot­nie?

 1. oczy­wiś­cie! każdy głupi by zauważył
 2. … naprawdę każdy głupi?

ROZWIĄZANIE:

Przewa­ga odpowiedzi a

Może i chcesz posi­adać dzieci, ale co Ty wiesz o przewi­ja­niu? Jeśli naprawdę masz zami­ar w najbliższej przyszłoś­ci zatańczyć tan­go z macierzyństwem/ojcostwem, zapraszam na sur­vival do jakiegoś Cen­trum Hand­lowego, gdzie mieś­ci się przy­bytek z kulka­mi, pojaz­da­mi, taki małpi gaj dla dzieci. Poz­nasz po piskach i krzykach więk­szych niż pod­czas otwar­cia nowej Biedron­ki lub pro­mocji na karpia w Lid­lu. Najlep­sze rezul­taty osią­ga się przy­chodząc w week­end. Jeśli po 8h prze­by­wa­nia w tej dziczy nie ostudzi Two­jego entuz­jaz­mu, dro­ga wol­na, rozm­nażaj się. Żeby jed­nak nie było, że Cię nie przestrze­gałam.

Przewa­ga odpowiedzi b

Masz wszelkie predys­pozy­c­je i bogate doświad­cze­nie, by odpuś­cić sobie posi­adanie dzieci. No potrzeb­ne Ci to jeszcze? Jak chcesz wychodz­ić na spac­ery to kup sobie pekińczy­ka. Wsza­kże dzieci też na smy­czy moż­na prowadzać, a sika­ją, szczeka­ją i brudzą nie mniej. Jeśli posi­adasz już psa i cią­gle nie wystar­cza Ci opieka nad nim — kup sobie kole­jnego. Żar­ty żar­ta­mi — na pewno będziesz wspani­ałym rodz­icem. Jak ja!

Pamię­ta­j­cie: Zwrotów nie przyj­mu­je­my!

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano: